LuyenDe DeSo23(LPT2015 23 de)

23 de thi vao THPT-HAI DUONG

23 de thi vao THPT-HAI DUONG
... ( 1.0 điểm ) Tìm số nguyên m để m + m + 23 số hữu tỉ đề thi vào lớp 10 tỉnh hải dơng từ 1996 đến 2006 - Bản quyền nguyễn văn ngơi Sở gd&Đt hải dơng đề thi tuyển sinh vào lớp 10 *************** ... giá trị nhỏ A = với a, b hai số dơng có tổng a b đề thi vào lớp 10 tỉnh hải dơng từ 1996 đến 2006 - Bản quyền nguyễn văn ngơi đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Sở gd&Đt hải dơng Năm học: 2003 ... độ điểm M thuộc (P) độ dài đoạn thẳng AM lớn đề thi vào lớp 10 tỉnh hải dơng từ 1996 đến 2006 - Bản quyền nguyễn văn ngơi Sở gd&Đt hải dơng đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Năm học: 1998 - 1999 ***************...
 • 23
 • 194
 • 0

23 đề thi toán 5 (Rất thiết thực)

23 đề thi toán 5 (Rất thiết thực)
... sè 23, 8 75 thc hµng: A §¬n vÞ B PhÇn chơcC PhÇn tr¨m D PhÇn ngh×n Sè thÝch hỵp ®iỊn vµo chç chÊm cđa 5km25m = …km A 0 ,52 5 B 5, 25 C 5, 0 25 D 5, 00 25 3.phân số viết dạng số thập phân A 40, 15 B 4, 15 ... TÝnh nhÈm : 1 ,23 : 0,01 = 14 : 0 ,5 = x 0 ,5= 2,3 45 x 100 = 12 ,5 : 0 ,5 = 1,98 : 0,1 = 0,78 x1000 = 1, 25 : 0, 25 = 16 x 0, 25 = x0, 25 = *Bài Đặt tính tính: 74 : 102 : 15 882 : 36 ... 1 ,23 : 0,1 = 3,21 x 0,01 3,12 : 0,01 : 0 ,5 = 11 x = 32 x = 1 25 : 0, 25 = 12 : 0 ,5 = *Bài Đặt tính tính: 50 ,5 : 2 ,5 46,8 : 6 ,5 13 ,5 : 4 ,5 7,2 : 3,6 ...
 • 50
 • 178
 • 0

Tài liệu Đề 23 - Đề thi Cao đẳng của Bộ GD&ĐT năm 2003 doc

Tài liệu Đề 23 - Đề thi Cao đẳng của Bộ GD&ĐT năm 2003 doc
... ÁN ĐỀ THI CAO ĐẲNG CỦA BỘ GD & ĐT – NĂM 2003 Câu 1: (5 điểm - đáp án điểm) 1D 2D 3B 4A Câu 2: (10 điểm - đáp án điểm) temperature atmosphere encourage dust 5B carbon dioxide Câu 3: (30 điểm - ... not decided moved 10 will have worked/ will have been working Câu 4: (10 điểm - đáp án điểm) 4-1 –2–5–3 Câu 5: (15 điểm - đáp án điểm) It was about dynamite He was very unhappy No, he didn’t (His ... has been unemployed since they (move) to the countryside 10 By this time next week, she (work) in this company for 20 years Câu 4: (10 điểm) Hãy xếp lại trật tự câu sau thành...
 • 5
 • 112
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 1 doc

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 1 doc
... Áp d ng BĐT Cô-si : 18 x  Mà: 17  x  y  z   17 (4) Cộng (1) ,(2),(3),(4), ta có: P  19 KL: GTNN P 19 Gọi T giao điểm MN với CD; Q giao điểm PT với AD TD DD ' Vẽ DD’ // BC, ta có: DD’=BM ... x 1   x 1  Ta có: f  x        2x 1   2x 1  0,50 đ  x 1  KL: F  x     C  2x 1  0,50 đ Ý2 (1, 0đ)  12 (1) D u xãy x  x 2 Tương tự: 18 y   12 (2) 18 z   12 ...   TC MC TD AP QD DP CP    AT / / DP     Mà: TC AC QA AT CA VA.PQN AP AQ 1 Nên:     VA PQN  V ABCD (1) VA.CDN AC AD 5 10 V CP CM 1 Và C PMN     VABMNP  VABCD (2) VC ABN...
 • 4
 • 114
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 2 docx

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 2 docx
...   2t AI   C   M (1;5) M (3;1) Vậy M (1;5) điểm cần tìm Theo chương trình nâng cao: VIb.1 1điểm x2 y2  1 25 Từ VIb .2 1điểm 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 Tìm điểm I ( 23 13 25  5 20 2  ; ... x  4) cos x   0  2sin x  2sin x    (2cos x  1)(sin x cos x  2)   2cos x        x   k 2 2sin x    2sin x     IIa) ĐK: 1điểm Vì 1.0 0 .25 x      x  ...  (2; t  1; t )  AM  2t  8t  11 VII 1điểm Vì AB = 12 nên  MAB MA=MB=AB  18  18  18  2t  8t    t   M  (2; ; ) 2 2 Tập hợp điểm M đường tròn  x     y  3  0.5 0 .25 0 .25 ...
 • 4
 • 133
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 3 ppt

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 3 ppt
... Li cú BD // BD (cựng thuc mp(SBD) v cựng vuụng gúc vi SC) nờn B ' D ' AC ' (vỡ d cú BD ( SAC ) nờn BD AC ' ) B ' D ' SB ' Xột hai tam giỏc ng dng SBD v SBD suy ra: BD SB 2a B 'D' 1 3a Ta ... 2 AC ' SA AC 3 1 16 + Ta cú: VS AB ' C ' D ' S AB 'C ' D ' SC ' B ' D ' AC '.SC ' a 3 45 VS ABCD S ABCD SA a Suy th tớch a din cn tỡm l: 3 14 V VS ABCD VS AB 'C ' D ' a 45 Chỳ ... (2) v (3) b c b 3c c a c 3a Cng (1), (2) v (3) theo v vi v ri rỳt gn ta cú iu phi chng minh 1 1 1 a 3b b 3c c 3a a 2b c b 2c a c 2a b 1 p dng (*) ta cú: (4) a 3b b 2c ...
 • 6
 • 62
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 4 pdf

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 4 pdf
... b c 1- iểm 1 /4 1 /4 1 /4 +) Ta có VOABC  +) Từ b= Câu IV 1- iểm r r r uuu  uuu uuu  OA OB, OC   c= 1 /4 1 /4 dx 2x   4x  I  1 /4 +) Đặt t  x  đổi biến 1 /4 1 /4 1 /4 +) Đ/S ln  12 1- iểm ... 2   1 /4 1 /4 KL: Câu III 1- iểm  32  62  6  15 +) d  M ; P    3 5 1 /4 +) OM  +) Suy ĐPCM 1 /4 1 /4 +Pt qua M vuông với (P) : x=t ; y =-3 +2t ; z=0 +) Giao điểm :t-6+4t-9=0 hay t=3 suy ... Câu I Câu II 1- iểm  sin x   1 /4 cos x  sin x    x  k ; x  1- iểm 1 /4  sin x  cos x  4sin x   7  k 2 1 /4 1 /4 KL: +) Đ/K: x>2 or x ...
 • 3
 • 57
 • 1

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 5 doc

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 5 doc
... xột: a, b, c, d ta cú: (ab + cd) (a + c ).(b + d ), cú = ad = bc (1) 2 2 2 +) p dng (1) ta cú (x + y ) (x + y ) (2 (x + y ) ( Cú th s dng vec t chng minh kt qu ny) < x2 + y2 +) p dng bt ... (1) d1 ct (C) ti hai im phõn bit p trỡnh (1) cú hai nghim phõn bit khỏc m m m 2-2 m-7>0 (*) m 2m Khi đó(C) cắt (d1 )tại A(x1; -x1+m); B(x2; -x2+m) ( Với x1, x2 hai nghiệm (1) ) * d1 d2 ... s y = (C) d1 : y = x + m, d2 : y = x + Tỡm tt c cỏc x giỏ tr ca m (C) ct d1 ti im phõn bit A,B i xng qua d2 * Honh giao im ca (C) v d1 l nghim ca phng trỡnh : x2 x 0 .5 x m x 2x2 -( 3+m)x +2+m=0...
 • 4
 • 64
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 6 pdf

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 6 pdf
... t =  /6  I = Bài IV - (1 đ) -    = - 6    (2sint) d( 2sint) (4 - 4sin t) = -    - .dt   cos t    6 - t = tgt   6 =   - = 6   8sin t cost dt cos t  dt cos t -  = -  tg ... Bài III-2a (1 đ)  nQ  n P ; ud  n P ; ud  0.25  -1 - - 2 -1   =  -3 ; -3 ;  = ( ; ; )    PT (Q) : 5(x + 1) + 2(y + 3) + 4(z - 3) = 2x - y - 2z -   (d' ) :  5x  2y  4z -   ... ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Mụn thi : TOÁN Bài Nội dung Điểm x    Lấy M(x0 ; y0 (H))   y  - x  - x   Bài I-2 (1 đ) 0.25  Tiệm cận đứng : x- =  khoảng cách d1 từ M tới : d1 =...
 • 6
 • 80
 • 1

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 7 ppt

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 7 ppt
... Gi D d d ' nờn ta ca D l nghimd h ca D( ; ) D 7 x y y 13 C B E d d1 +) Goi d1 l ng thng qua B v song song vi d nờn phng trỡnh d1 l: x + y = Gi E d d1 nờn E ( 33 19 ; ) Vỡ d l ... Ox v qua A l d: x= +)Gi d l dng thng qua A ( -2 ; 3) cú h s gúc l k ta cú d y = k(x + 2) + d l tip tuyn ca ( C ) d( I, d ) = R 3k k k + ta cú tip im ca d v (C ) l M (-2 ; 0), ca d v (C ) l N ... ( + Ta cú AM = 3, d ( N , d ) 57 ; ) 5 Vy S AMN AM d ( N , d ) (dvdt ) 5 10 r r uuuu r +) Ta cú vtcp ca d u (1; 1; 2) v M(2;1;1) d vtcp ca d u '(1; 1;1) v N (4;2;0) d' => MN (2;1; 1) r...
 • 5
 • 64
 • 1

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 8 pptx

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 8 pptx
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN Câu I Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y = x4 – 4x2 + 2 Phương trình tương đương với x – 4x + =  log a Theo đồ thị câu toán yêu cầu tương ... 1  d1 :  y  2t d :   1  z  2  t  Lập phương trình mặt phẳng song song cách hai đường thẳng d1 d2 ur Đường thẳng d1 qua A(1; 0; -2 ) có vectơ phương u1  (1; 2;1) , đường thẳng d2 qua ... thẳng d1  hình chiếu song song d1 theo phương d lên mặt (Oyz) Ta có u1  (2;1;3) VTCP d1 u  (1;0;1) VTCP d2 không phương Gọi ( ) mặt phẳng qua d1 song song d d1  (nếu có) giao tuyến ( ) (Oyz)...
 • 4
 • 60
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 9 potx

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 9 potx
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 ĐIỂM) Câu I (2 điểm) (học sinh tự giải) Phương trình hoành độ giao điểm (d) (C): x   (x ... 2dt  dx    x   t  1  x Đổi cận: t Khi đó: t2 I  t  1 t4 dt   t2 t  t  1 3 dt   dt t  t  1 3   dt    t  t 1     t     dt 3  t4 1    t  3dt du ... BC  AD    BC  (SAD)  BC  SA BC  SD (doSD  (ABC))  Như vậy: SA  BC  · ·   SA  (HBC)  SA  HB SA  HC  [(SAB), (SAC)]  BHC SA  IH  Ta có: AHI : ADS  HI AI a a  với: SD ...
 • 7
 • 107
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 10 ppt

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 10 ppt
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN Ib) pt  ( x  1)( x  m)  1điểm để đồ thị cắt ox điểm pb   m  m>1 ... M(1;3) cắt tia Ox A(a;0),cắt tia Oy 1điểm B(0;b), a,b>0 là:    a b C1: x y   1; a  b C2: d qua M có hsg k: y = k(x – 1) + 3, k  0, tìm d a b 0.5 giao Ox, Oy PTĐT là: ( x + y – = x – y ... 1điểm (2)  4 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Do f ( x)  3( x  x  x  ) 4 Xét g (t )  t  3t  t  t   0;1 4 m inf ( x)   x0 Suy max f ( x)   x   0.25 0.5 Phần riêng: 1.Theo chương trình chuẩn...
 • 4
 • 46
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ỨNG DỤNG HIV INFO 3.0 QUẢN LÝ SỐ LIỆU NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDSBài Giảng Chăm Sóc Người Bệnh Ngộ Độc CấpChuyên chở hàng hóa XNK bằng đường hàng khôngChiến Lược Phát Triển Công Nghệ Thông Tin Ở Việt Nam, Tầm Quan Trọng Của Công Nghệ Thông Tin, Vai Trò Quản Lý Nhà Nước Đối Với Công Nghệ Thông TinCông Cụ Tham Vấn Sự Phù Hợp Và Tính Hiệu QuảBài giảng Động cơ bước - Stepping motorGiáo Dục Thể Chất Cho Trẻ Khiếm Thị Mầm NonBài Giảng Xây Dựng, Phát Triển Văn Hóa Việt Nam Đáp Ứng Phát Triển Bền Vững Đất NướcCơ chế lây truyền bệnhDirections Of Restructuring Public Investment In VietnamTuyển tập 36 đề thi thử THPT quốc gia môn hóa – thầy tào mạnh đứcBÁO CÁO THNN Công tác tuyển dụng nguồn nhân lựcĐánh giá thực trạng mức độ và vai trò những đặc điểm của doanh nhân việt namCách làm hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia năm 2017Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 12 năm 20162017 có đáp ánĐánh giá một số đặc tính sinh lý của bốn dòng nấm có khả năng phân hủy vật liệu hữu cơ phân lập từ nền đất thâm canh lúa tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng ThápTuyen chon de thi vao 10 v2 1Quản lý xã hội đối với dân di cư tự do ở huyện krông bông, tỉnh đắk lắk hiện nayTÀI LIỆU CHUYÊN đề các GIAI đoạn PHÁT TRIỂN của CHỦ NGHĨA xã hội KHOA họcTÀI LIỆU CHUYÊN đề CON NGƯỜI và PHÁT HUY NHÂN tố CON NGƯỜI TRONG sự NGHIỆP xây DỰNG và bảo vệ tổ QUỐC xã hội CHỦ NGHĨA
Đăng ký
Đăng nhập