LuyenDe DeSo23(LPT2015 23 de)

23 de thi vao THPT-HAI DUONG

23 de thi vao THPT-HAI DUONG
... ( 1.0 điểm ) Tìm số nguyên m để m + m + 23 số hữu tỉ đề thi vào lớp 10 tỉnh hải dơng từ 1996 đến 2006 - Bản quyền nguyễn văn ngơi Sở gd&Đt hải dơng đề thi tuyển sinh vào lớp 10 *************** ... giá trị nhỏ A = với a, b hai số dơng có tổng a b đề thi vào lớp 10 tỉnh hải dơng từ 1996 đến 2006 - Bản quyền nguyễn văn ngơi đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Sở gd&Đt hải dơng Năm học: 2003 ... độ điểm M thuộc (P) độ dài đoạn thẳng AM lớn đề thi vào lớp 10 tỉnh hải dơng từ 1996 đến 2006 - Bản quyền nguyễn văn ngơi Sở gd&Đt hải dơng đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Năm học: 1998 - 1999 ***************...
 • 23
 • 176
 • 0

23 đề thi toán 5 (Rất thiết thực)

23 đề thi toán 5 (Rất thiết thực)
... sè 23, 8 75 thc hµng: A §¬n vÞ B PhÇn chơcC PhÇn tr¨m D PhÇn ngh×n Sè thÝch hỵp ®iỊn vµo chç chÊm cđa 5km25m = …km A 0 ,52 5 B 5, 25 C 5, 0 25 D 5, 00 25 3.phân số viết dạng số thập phân A 40, 15 B 4, 15 ... TÝnh nhÈm : 1 ,23 : 0,01 = 14 : 0 ,5 = x 0 ,5= 2,3 45 x 100 = 12 ,5 : 0 ,5 = 1,98 : 0,1 = 0,78 x1000 = 1, 25 : 0, 25 = 16 x 0, 25 = x0, 25 = *Bài Đặt tính tính: 74 : 102 : 15 882 : 36 ... 1 ,23 : 0,1 = 3,21 x 0,01 3,12 : 0,01 : 0 ,5 = 11 x = 32 x = 1 25 : 0, 25 = 12 : 0 ,5 = *Bài Đặt tính tính: 50 ,5 : 2 ,5 46,8 : 6 ,5 13 ,5 : 4 ,5 7,2 : 3,6 ...
 • 50
 • 165
 • 0

Tài liệu Đề 23 - Đề thi Cao đẳng của Bộ GD&ĐT năm 2003 doc

Tài liệu Đề 23 - Đề thi Cao đẳng của Bộ GD&ĐT năm 2003 doc
... ÁN ĐỀ THI CAO ĐẲNG CỦA BỘ GD & ĐT – NĂM 2003 Câu 1: (5 điểm - đáp án điểm) 1D 2D 3B 4A Câu 2: (10 điểm - đáp án điểm) temperature atmosphere encourage dust 5B carbon dioxide Câu 3: (30 điểm - ... not decided moved 10 will have worked/ will have been working Câu 4: (10 điểm - đáp án điểm) 4-1 –2–5–3 Câu 5: (15 điểm - đáp án điểm) It was about dynamite He was very unhappy No, he didn’t (His ... has been unemployed since they (move) to the countryside 10 By this time next week, she (work) in this company for 20 years Câu 4: (10 điểm) Hãy xếp lại trật tự câu sau thành...
 • 5
 • 104
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 1 doc

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 1 doc
... Áp d ng BĐT Cô-si : 18 x  Mà: 17  x  y  z   17 (4) Cộng (1) ,(2),(3),(4), ta có: P  19 KL: GTNN P 19 Gọi T giao điểm MN với CD; Q giao điểm PT với AD TD DD ' Vẽ DD’ // BC, ta có: DD’=BM ... x 1   x 1  Ta có: f  x        2x 1   2x 1  0,50 đ  x 1  KL: F  x     C  2x 1  0,50 đ Ý2 (1, 0đ)  12 (1) D u xãy x  x 2 Tương tự: 18 y   12 (2) 18 z   12 ...   TC MC TD AP QD DP CP    AT / / DP     Mà: TC AC QA AT CA VA.PQN AP AQ 1 Nên:     VA PQN  V ABCD (1) VA.CDN AC AD 5 10 V CP CM 1 Và C PMN     VABMNP  VABCD (2) VC ABN...
 • 4
 • 106
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 2 docx

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 2 docx
...   2t AI   C   M (1;5) M (3;1) Vậy M (1;5) điểm cần tìm Theo chương trình nâng cao: VIb.1 1điểm x2 y2  1 25 Từ VIb .2 1điểm 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 Tìm điểm I ( 23 13 25  5 20 2  ; ... x  4) cos x   0  2sin x  2sin x    (2cos x  1)(sin x cos x  2)   2cos x        x   k 2 2sin x    2sin x     IIa) ĐK: 1điểm Vì 1.0 0 .25 x      x  ...  (2; t  1; t )  AM  2t  8t  11 VII 1điểm Vì AB = 12 nên  MAB MA=MB=AB  18  18  18  2t  8t    t   M  (2; ; ) 2 2 Tập hợp điểm M đường tròn  x     y  3  0.5 0 .25 0 .25 ...
 • 4
 • 128
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 3 ppt

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 3 ppt
... Li cú BD // BD (cựng thuc mp(SBD) v cựng vuụng gúc vi SC) nờn B ' D ' AC ' (vỡ d cú BD ( SAC ) nờn BD AC ' ) B ' D ' SB ' Xột hai tam giỏc ng dng SBD v SBD suy ra: BD SB 2a B 'D' 1 3a Ta ... 2 AC ' SA AC 3 1 16 + Ta cú: VS AB ' C ' D ' S AB 'C ' D ' SC ' B ' D ' AC '.SC ' a 3 45 VS ABCD S ABCD SA a Suy th tớch a din cn tỡm l: 3 14 V VS ABCD VS AB 'C ' D ' a 45 Chỳ ... (2) v (3) b c b 3c c a c 3a Cng (1), (2) v (3) theo v vi v ri rỳt gn ta cú iu phi chng minh 1 1 1 a 3b b 3c c 3a a 2b c b 2c a c 2a b 1 p dng (*) ta cú: (4) a 3b b 2c ...
 • 6
 • 59
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 4 pdf

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 4 pdf
... b c 1- iểm 1 /4 1 /4 1 /4 +) Ta có VOABC  +) Từ b= Câu IV 1- iểm r r r uuu  uuu uuu  OA OB, OC   c= 1 /4 1 /4 dx 2x   4x  I  1 /4 +) Đặt t  x  đổi biến 1 /4 1 /4 1 /4 +) Đ/S ln  12 1- iểm ... 2   1 /4 1 /4 KL: Câu III 1- iểm  32  62  6  15 +) d  M ; P    3 5 1 /4 +) OM  +) Suy ĐPCM 1 /4 1 /4 +Pt qua M vuông với (P) : x=t ; y =-3 +2t ; z=0 +) Giao điểm :t-6+4t-9=0 hay t=3 suy ... Câu I Câu II 1- iểm  sin x   1 /4 cos x  sin x    x  k ; x  1- iểm 1 /4  sin x  cos x  4sin x   7  k 2 1 /4 1 /4 KL: +) Đ/K: x>2 or x ...
 • 3
 • 51
 • 1

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 5 doc

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 5 doc
... xột: a, b, c, d ta cú: (ab + cd) (a + c ).(b + d ), cú = ad = bc (1) 2 2 2 +) p dng (1) ta cú (x + y ) (x + y ) (2 (x + y ) ( Cú th s dng vec t chng minh kt qu ny) < x2 + y2 +) p dng bt ... (1) d1 ct (C) ti hai im phõn bit p trỡnh (1) cú hai nghim phõn bit khỏc m m m 2-2 m-7>0 (*) m 2m Khi đó(C) cắt (d1 )tại A(x1; -x1+m); B(x2; -x2+m) ( Với x1, x2 hai nghiệm (1) ) * d1 d2 ... s y = (C) d1 : y = x + m, d2 : y = x + Tỡm tt c cỏc x giỏ tr ca m (C) ct d1 ti im phõn bit A,B i xng qua d2 * Honh giao im ca (C) v d1 l nghim ca phng trỡnh : x2 x 0 .5 x m x 2x2 -( 3+m)x +2+m=0...
 • 4
 • 55
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 6 pdf

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 6 pdf
... t =  /6  I = Bài IV - (1 đ) -    = - 6    (2sint) d( 2sint) (4 - 4sin t) = -    - .dt   cos t    6 - t = tgt   6 =   - = 6   8sin t cost dt cos t  dt cos t -  = -  tg ... Bài III-2a (1 đ)  nQ  n P ; ud  n P ; ud  0.25  -1 - - 2 -1   =  -3 ; -3 ;  = ( ; ; )    PT (Q) : 5(x + 1) + 2(y + 3) + 4(z - 3) = 2x - y - 2z -   (d' ) :  5x  2y  4z -   ... ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Mụn thi : TOÁN Bài Nội dung Điểm x    Lấy M(x0 ; y0 (H))   y  - x  - x   Bài I-2 (1 đ) 0.25  Tiệm cận đứng : x- =  khoảng cách d1 từ M tới : d1 =...
 • 6
 • 78
 • 1

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 7 ppt

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 7 ppt
... Gi D d d ' nờn ta ca D l nghimd h ca D( ; ) D 7 x y y 13 C B E d d1 +) Goi d1 l ng thng qua B v song song vi d nờn phng trỡnh d1 l: x + y = Gi E d d1 nờn E ( 33 19 ; ) Vỡ d l ... Ox v qua A l d: x= +)Gi d l dng thng qua A ( -2 ; 3) cú h s gúc l k ta cú d y = k(x + 2) + d l tip tuyn ca ( C ) d( I, d ) = R 3k k k + ta cú tip im ca d v (C ) l M (-2 ; 0), ca d v (C ) l N ... ( + Ta cú AM = 3, d ( N , d ) 57 ; ) 5 Vy S AMN AM d ( N , d ) (dvdt ) 5 10 r r uuuu r +) Ta cú vtcp ca d u (1; 1; 2) v M(2;1;1) d vtcp ca d u '(1; 1;1) v N (4;2;0) d' => MN (2;1; 1) r...
 • 5
 • 60
 • 1

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 8 pptx

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 8 pptx
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN Câu I Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y = x4 – 4x2 + 2 Phương trình tương đương với x – 4x + =  log a Theo đồ thị câu toán yêu cầu tương ... 1  d1 :  y  2t d :   1  z  2  t  Lập phương trình mặt phẳng song song cách hai đường thẳng d1 d2 ur Đường thẳng d1 qua A(1; 0; -2 ) có vectơ phương u1  (1; 2;1) , đường thẳng d2 qua ... thẳng d1  hình chiếu song song d1 theo phương d lên mặt (Oyz) Ta có u1  (2;1;3) VTCP d1 u  (1;0;1) VTCP d2 không phương Gọi ( ) mặt phẳng qua d1 song song d d1  (nếu có) giao tuyến ( ) (Oyz)...
 • 4
 • 57
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 9 potx

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 9 potx
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 ĐIỂM) Câu I (2 điểm) (học sinh tự giải) Phương trình hoành độ giao điểm (d) (C): x   (x ... 2dt  dx    x   t  1  x Đổi cận: t Khi đó: t2 I  t  1 t4 dt   t2 t  t  1 3 dt   dt t  t  1 3   dt    t  t 1     t     dt 3  t4 1    t  3dt du ... BC  AD    BC  (SAD)  BC  SA BC  SD (doSD  (ABC))  Như vậy: SA  BC  · ·   SA  (HBC)  SA  HB SA  HC  [(SAB), (SAC)]  BHC SA  IH  Ta có: AHI : ADS  HI AI a a  với: SD ...
 • 7
 • 104
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 10 ppt

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 10 ppt
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN Ib) pt  ( x  1)( x  m)  1điểm để đồ thị cắt ox điểm pb   m  m>1 ... M(1;3) cắt tia Ox A(a;0),cắt tia Oy 1điểm B(0;b), a,b>0 là:    a b C1: x y   1; a  b C2: d qua M có hsg k: y = k(x – 1) + 3, k  0, tìm d a b 0.5 giao Ox, Oy PTĐT là: ( x + y – = x – y ... 1điểm (2)  4 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Do f ( x)  3( x  x  x  ) 4 Xét g (t )  t  3t  t  t   0;1 4 m inf ( x)   x0 Suy max f ( x)   x   0.25 0.5 Phần riêng: 1.Theo chương trình chuẩn...
 • 4
 • 44
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGA HƯNG, NGA SƠNNHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT dân sự 2015 (p2)BỘ đề THI CHUẨN cấu TRÚC TOÁN 2017 CHÍ BẰNGMỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 56 TUỔI LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNquản lí bộ nhớ trong windowMột số kinh nghiệm giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 56 tuổi ở trường mầm non Nga TiếnPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sởMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁNMỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC “TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI THÔNG QUA CÁC CHỦ ĐỀ TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA THÁIMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 6 tuổi1Bài dịch môn tài chính doanh nghiệp một cái nhìn khái quát về tài trợ doanh nghiệpKẾ HOẠCH CÔNG tác GIÁM đốc TRUNG tâmTổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế phần kiến thức chungSKKN mầm non: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA THÁIMột số biện pháp dạy trẻ 56 tuổi ở trường mầm Nga Tiến định hướng về thời gianGiáo trình Xã hội họcTâm lý học sáng tạo Huỳnh Văn SơnGiáo dục tính dục Đào Xuân DũngTâm lý học giao tiếp Trần Tuấn Lộ
Đăng ký
Đăng nhập