LuyenDe DeSo23(LPT2015 23 de)

23 de thi vao THPT-HAI DUONG

23 de thi vao THPT-HAI DUONG
... ( 1.0 điểm ) Tìm số nguyên m để m + m + 23 số hữu tỉ đề thi vào lớp 10 tỉnh hải dơng từ 1996 đến 2006 - Bản quyền nguyễn văn ngơi Sở gd&Đt hải dơng đề thi tuyển sinh vào lớp 10 *************** ... giá trị nhỏ A = với a, b hai số dơng có tổng a b đề thi vào lớp 10 tỉnh hải dơng từ 1996 đến 2006 - Bản quyền nguyễn văn ngơi đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Sở gd&Đt hải dơng Năm học: 2003 ... độ điểm M thuộc (P) độ dài đoạn thẳng AM lớn đề thi vào lớp 10 tỉnh hải dơng từ 1996 đến 2006 - Bản quyền nguyễn văn ngơi Sở gd&Đt hải dơng đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Năm học: 1998 - 1999 ***************...
 • 23
 • 206
 • 0

23 đề thi toán 5 (Rất thiết thực)

23 đề thi toán 5 (Rất thiết thực)
... sè 23, 8 75 thc hµng: A §¬n vÞ B PhÇn chơcC PhÇn tr¨m D PhÇn ngh×n Sè thÝch hỵp ®iỊn vµo chç chÊm cđa 5km25m = …km A 0 ,52 5 B 5, 25 C 5, 0 25 D 5, 00 25 3.phân số viết dạng số thập phân A 40, 15 B 4, 15 ... TÝnh nhÈm : 1 ,23 : 0,01 = 14 : 0 ,5 = x 0 ,5= 2,3 45 x 100 = 12 ,5 : 0 ,5 = 1,98 : 0,1 = 0,78 x1000 = 1, 25 : 0, 25 = 16 x 0, 25 = x0, 25 = *Bài Đặt tính tính: 74 : 102 : 15 882 : 36 ... 1 ,23 : 0,1 = 3,21 x 0,01 3,12 : 0,01 : 0 ,5 = 11 x = 32 x = 1 25 : 0, 25 = 12 : 0 ,5 = *Bài Đặt tính tính: 50 ,5 : 2 ,5 46,8 : 6 ,5 13 ,5 : 4 ,5 7,2 : 3,6 ...
 • 50
 • 183
 • 0

Tài liệu Đề 23 - Đề thi Cao đẳng của Bộ GD&ĐT năm 2003 doc

Tài liệu Đề 23 - Đề thi Cao đẳng của Bộ GD&ĐT năm 2003 doc
... ÁN ĐỀ THI CAO ĐẲNG CỦA BỘ GD & ĐT – NĂM 2003 Câu 1: (5 điểm - đáp án điểm) 1D 2D 3B 4A Câu 2: (10 điểm - đáp án điểm) temperature atmosphere encourage dust 5B carbon dioxide Câu 3: (30 điểm - ... not decided moved 10 will have worked/ will have been working Câu 4: (10 điểm - đáp án điểm) 4-1 –2–5–3 Câu 5: (15 điểm - đáp án điểm) It was about dynamite He was very unhappy No, he didn’t (His ... has been unemployed since they (move) to the countryside 10 By this time next week, she (work) in this company for 20 years Câu 4: (10 điểm) Hãy xếp lại trật tự câu sau thành...
 • 5
 • 113
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 1 doc

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 1 doc
... Áp d ng BĐT Cô-si : 18 x  Mà: 17  x  y  z   17 (4) Cộng (1) ,(2),(3),(4), ta có: P  19 KL: GTNN P 19 Gọi T giao điểm MN với CD; Q giao điểm PT với AD TD DD ' Vẽ DD’ // BC, ta có: DD’=BM ... x 1   x 1  Ta có: f  x        2x 1   2x 1  0,50 đ  x 1  KL: F  x     C  2x 1  0,50 đ Ý2 (1, 0đ)  12 (1) D u xãy x  x 2 Tương tự: 18 y   12 (2) 18 z   12 ...   TC MC TD AP QD DP CP    AT / / DP     Mà: TC AC QA AT CA VA.PQN AP AQ 1 Nên:     VA PQN  V ABCD (1) VA.CDN AC AD 5 10 V CP CM 1 Và C PMN     VABMNP  VABCD (2) VC ABN...
 • 4
 • 120
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 2 docx

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 2 docx
...   2t AI   C   M (1;5) M (3;1) Vậy M (1;5) điểm cần tìm Theo chương trình nâng cao: VIb.1 1điểm x2 y2  1 25 Từ VIb .2 1điểm 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 Tìm điểm I ( 23 13 25  5 20 2  ; ... x  4) cos x   0  2sin x  2sin x    (2cos x  1)(sin x cos x  2)   2cos x        x   k 2 2sin x    2sin x     IIa) ĐK: 1điểm Vì 1.0 0 .25 x      x  ...  (2; t  1; t )  AM  2t  8t  11 VII 1điểm Vì AB = 12 nên  MAB MA=MB=AB  18  18  18  2t  8t    t   M  (2; ; ) 2 2 Tập hợp điểm M đường tròn  x     y  3  0.5 0 .25 0 .25 ...
 • 4
 • 139
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 3 ppt

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 3 ppt
... Li cú BD // BD (cựng thuc mp(SBD) v cựng vuụng gúc vi SC) nờn B ' D ' AC ' (vỡ d cú BD ( SAC ) nờn BD AC ' ) B ' D ' SB ' Xột hai tam giỏc ng dng SBD v SBD suy ra: BD SB 2a B 'D' 1 3a Ta ... 2 AC ' SA AC 3 1 16 + Ta cú: VS AB ' C ' D ' S AB 'C ' D ' SC ' B ' D ' AC '.SC ' a 3 45 VS ABCD S ABCD SA a Suy th tớch a din cn tỡm l: 3 14 V VS ABCD VS AB 'C ' D ' a 45 Chỳ ... (2) v (3) b c b 3c c a c 3a Cng (1), (2) v (3) theo v vi v ri rỳt gn ta cú iu phi chng minh 1 1 1 a 3b b 3c c 3a a 2b c b 2c a c 2a b 1 p dng (*) ta cú: (4) a 3b b 2c ...
 • 6
 • 65
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 4 pdf

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 4 pdf
... b c 1- iểm 1 /4 1 /4 1 /4 +) Ta có VOABC  +) Từ b= Câu IV 1- iểm r r r uuu  uuu uuu  OA OB, OC   c= 1 /4 1 /4 dx 2x   4x  I  1 /4 +) Đặt t  x  đổi biến 1 /4 1 /4 1 /4 +) Đ/S ln  12 1- iểm ... 2   1 /4 1 /4 KL: Câu III 1- iểm  32  62  6  15 +) d  M ; P    3 5 1 /4 +) OM  +) Suy ĐPCM 1 /4 1 /4 +Pt qua M vuông với (P) : x=t ; y =-3 +2t ; z=0 +) Giao điểm :t-6+4t-9=0 hay t=3 suy ... Câu I Câu II 1- iểm  sin x   1 /4 cos x  sin x    x  k ; x  1- iểm 1 /4  sin x  cos x  4sin x   7  k 2 1 /4 1 /4 KL: +) Đ/K: x>2 or x ...
 • 3
 • 61
 • 1

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 5 doc

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 5 doc
... xột: a, b, c, d ta cú: (ab + cd) (a + c ).(b + d ), cú = ad = bc (1) 2 2 2 +) p dng (1) ta cú (x + y ) (x + y ) (2 (x + y ) ( Cú th s dng vec t chng minh kt qu ny) < x2 + y2 +) p dng bt ... (1) d1 ct (C) ti hai im phõn bit p trỡnh (1) cú hai nghim phõn bit khỏc m m m 2-2 m-7>0 (*) m 2m Khi đó(C) cắt (d1 )tại A(x1; -x1+m); B(x2; -x2+m) ( Với x1, x2 hai nghiệm (1) ) * d1 d2 ... s y = (C) d1 : y = x + m, d2 : y = x + Tỡm tt c cỏc x giỏ tr ca m (C) ct d1 ti im phõn bit A,B i xng qua d2 * Honh giao im ca (C) v d1 l nghim ca phng trỡnh : x2 x 0 .5 x m x 2x2 -( 3+m)x +2+m=0...
 • 4
 • 73
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 6 pdf

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 6 pdf
... t =  /6  I = Bài IV - (1 đ) -    = - 6    (2sint) d( 2sint) (4 - 4sin t) = -    - .dt   cos t    6 - t = tgt   6 =   - = 6   8sin t cost dt cos t  dt cos t -  = -  tg ... Bài III-2a (1 đ)  nQ  n P ; ud  n P ; ud  0.25  -1 - - 2 -1   =  -3 ; -3 ;  = ( ; ; )    PT (Q) : 5(x + 1) + 2(y + 3) + 4(z - 3) = 2x - y - 2z -   (d' ) :  5x  2y  4z -   ... ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Mụn thi : TOÁN Bài Nội dung Điểm x    Lấy M(x0 ; y0 (H))   y  - x  - x   Bài I-2 (1 đ) 0.25  Tiệm cận đứng : x- =  khoảng cách d1 từ M tới : d1 =...
 • 6
 • 81
 • 1

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 7 ppt

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 7 ppt
... Gi D d d ' nờn ta ca D l nghimd h ca D( ; ) D 7 x y y 13 C B E d d1 +) Goi d1 l ng thng qua B v song song vi d nờn phng trỡnh d1 l: x + y = Gi E d d1 nờn E ( 33 19 ; ) Vỡ d l ... Ox v qua A l d: x= +)Gi d l dng thng qua A ( -2 ; 3) cú h s gúc l k ta cú d y = k(x + 2) + d l tip tuyn ca ( C ) d( I, d ) = R 3k k k + ta cú tip im ca d v (C ) l M (-2 ; 0), ca d v (C ) l N ... ( + Ta cú AM = 3, d ( N , d ) 57 ; ) 5 Vy S AMN AM d ( N , d ) (dvdt ) 5 10 r r uuuu r +) Ta cú vtcp ca d u (1; 1; 2) v M(2;1;1) d vtcp ca d u '(1; 1;1) v N (4;2;0) d' => MN (2;1; 1) r...
 • 5
 • 67
 • 1

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 8 pptx

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 8 pptx
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN Câu I Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y = x4 – 4x2 + 2 Phương trình tương đương với x – 4x + =  log a Theo đồ thị câu toán yêu cầu tương ... 1  d1 :  y  2t d :   1  z  2  t  Lập phương trình mặt phẳng song song cách hai đường thẳng d1 d2 ur Đường thẳng d1 qua A(1; 0; -2 ) có vectơ phương u1  (1; 2;1) , đường thẳng d2 qua ... thẳng d1  hình chiếu song song d1 theo phương d lên mặt (Oyz) Ta có u1  (2;1;3) VTCP d1 u  (1;0;1) VTCP d2 không phương Gọi ( ) mặt phẳng qua d1 song song d d1  (nếu có) giao tuyến ( ) (Oyz)...
 • 4
 • 62
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 9 potx

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 9 potx
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 ĐIỂM) Câu I (2 điểm) (học sinh tự giải) Phương trình hoành độ giao điểm (d) (C): x   (x ... 2dt  dx    x   t  1  x Đổi cận: t Khi đó: t2 I  t  1 t4 dt   t2 t  t  1 3 dt   dt t  t  1 3   dt    t  t 1     t     dt 3  t4 1    t  3dt du ... BC  AD    BC  (SAD)  BC  SA BC  SD (doSD  (ABC))  Như vậy: SA  BC  · ·   SA  (HBC)  SA  HB SA  HC  [(SAB), (SAC)]  BHC SA  IH  Ta có: AHI : ADS  HI AI a a  với: SD ...
 • 7
 • 114
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 10 ppt

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 10 ppt
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN Ib) pt  ( x  1)( x  m)  1điểm để đồ thị cắt ox điểm pb   m  m>1 ... M(1;3) cắt tia Ox A(a;0),cắt tia Oy 1điểm B(0;b), a,b>0 là:    a b C1: x y   1; a  b C2: d qua M có hsg k: y = k(x – 1) + 3, k  0, tìm d a b 0.5 giao Ox, Oy PTĐT là: ( x + y – = x – y ... 1điểm (2)  4 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Do f ( x)  3( x  x  x  ) 4 Xét g (t )  t  3t  t  t   0;1 4 m inf ( x)   x0 Suy max f ( x)   x   0.25 0.5 Phần riêng: 1.Theo chương trình chuẩn...
 • 4
 • 47
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tìm hiểu một số giao thức thỏa thuận khóa và cài đặt chương trình minh họa (LV tốt nghiệp)CHƯƠNG1 PHÉP BIẾN HÌNHPhân tích phương sai với SPSS và ứng dụng (LV tốt nghiệp)Một số kiểm định phi tham số và ứng dụng với SPSS (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu nhân giống cây quýt Bắc Kạn bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánhTiên Sơn (LV thạc sĩ)Biểu tượng về đất nước trong thơ Nguyễn Khoa ĐiềmPhân tích khác biệt với SPSS và ứng dụngMột số kiểm định phi tham số và ứng dụng với SPSSỨng dụng khai triển kì dị trong nén ảnhỨng dụng Excel giải từng bước bài toán vận tảiỨng dụng thi thử lý thuyết A2 trên androidỨng dụng phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng bằng Snort- SnortsamCách bấm máy Casio chọn lọcLập trình fortran trong môi trường ansys CFXĐánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia bái tử long tỉnh quảng ninhChuyên đề khử ASEAN trong nước ngầmĐánh giá chất lượng dịch vụ của khách sạn á châuBài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác lê xuân namChí nhàn dật trong thơ chữ hán nguyễn bỉnh khiêm
Đăng ký
Đăng nhập