LuyenDe deso 24(LPT2015 24 de)

24 đề thi vào PTTH các năm

24 đề thi vào PTTH các năm
... song với đờng thẳng x y + = 3) Tiếp xúc với parabol y = - x Đề số 19 1) Tính : ( )( +1 ) (Đề thi năm học 2003 2004) (Đề thi năm học 2003 2004) Câu I (2đ) ( x x x x +1 x x +1 A= ữ: ... giải phơng trình, tính: 1) x12 + x22 2) x1 x1 + x x Đề số (Đề thi năm học 2002 2003) Câu I (3đ) Giải phơng trình: 1) 4x2 = x + x + x 4x + 24 2) = x2 x+2 x2 3) 4x 4x + = 2002 Câu II (2,5đ) ... thẳng qua A B Câu III (2đ) Cho hệ phơng trình: Đề số (Đề thi năm học 2002 2003) _ -3- Bụ thi tuyờn sinh THPT Gv: Phan Hiờn Trờng THCS TT...
 • 9
 • 286
 • 5

24 đề thi tốt nghiệp có lời giải

24 đề thi tốt nghiệp có lời giải
... z = + 3i Ta 1  z = 2 + i 2 ÷ ÷   π π  =  cos + isin ÷ 3  0,50 0,50 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 ĐỀ Mơn thi: TỐN Thời gian: 150 phút ( khơng kể thời gian giao đề) Câu (3 điểm): ... 0,25 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 ĐỀ Mơn thi: TỐN C©u III( ĐỀ KỴ SH ⊥ ( ABC ), AH ∩ BC = I Do SABC lµ h×nh chãp tam gi¸c ®Ịu nªn H lµ Thời gian: 150 phút ( khơng kể thời gian giao đề) ®iĨm) ... ⇔ t = − Vậy H tọa độ H ( ;3; ) 2 0,25đ 0,25đ SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN THPT Lộc Bình ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 Mơn thi: TỐN Thời gian: 150 phút ( khơng kể thời gian giao đề) Đề thức I PHẦN...
 • 95
 • 266
 • 1

bộ đề luyện thi vào lớp 10 (24 đề)

bộ đề luyện thi vào lớp 10 (24 đề)
... góc với MN cắt cạnh BC I Chứng minh: BI = IC Câu IV (1đ) Đề số _ -2- Một số đề thi tuyển sinh THPT Giáo viên Vũ Hồng Thăng Trờng THCS Nhân ... trung điểm MB Tính PA Câu IV (1đ) Xác định số hữu tỉ m, n, p cho (x + m)(x2 + nx + p) = x3 10x 12 Đề số 10 Câu I (1,5đ) Tính giá trị biểu thức: + 18 A = + Câu II (2đ) Cho hàm số y = f(x) = x ... thuộc vào a ( Đề số 12 Câu I (3đ) Trong hệ trục toạ độ Oxy cho hàm số y = 3x + m (*) 1) Tìm giá trị m để đồ thị hàm số qua: ) _ -4- Một số đề...
 • 9
 • 348
 • 11

24 DE+DAP AN THI VAO LOP 10

24 DE+DAP AN THI VAO LOP 10
... 33+333+3333+ +333 33) = 198 + 198 + 3 ( 99+999+9999+ +999 99) ( 102 -1 +103 - 1 +104 - 1+ +101 00 1) = 198 33 + - 46 - 99 ) B= 101 01 10 27 +165 Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 7x-14 = (x-2)(x+2) ... cn tỡm l Bi 2: Gi tc i l x (n v tớnh km/h, iu kin l x >0) Vn tc v l x + ( km/h ) Thi gian i l 24/ x Thi gian v l: 24/ x+4 -8- Theo bi ta cú phng trỡnh Gii ta cú nghim x = 12 ( km/h ) Vn tc i t A ... + y6z2 - + z8) z10- x10 = (z + x)(z4 z3x + z2x2 zx3 + x4)(z5 - x5) Vậy M = + (x + y) (y + z) (z + x).A = S 11 S GD & T THI TUYN VO THPT Nm hc: 2006 - 2007 MễN: TON Thi gian lm bi 120 phỳt...
 • 68
 • 225
 • 3

24 đề thi vào 10 (có ĐA)

24 đề thi vào 10 (có ĐA)
... cn tỡm l Bi 2: Gi tc i l x (n v tớnh km/h, iu kin l x >0) Vn tc v l x + ( km/h ) Thi gian i l 24/ x Thi gian v l: 24/ x+4 Theo bi ta cú phng trỡnh Gii ta cú nghim x = 12 ( km/h ) Vn tc i t A n B ... y7z + y6z2 - + z8) z10- x10 = (z + x)(z4 z3x + z2x2 zx3 + x4)(z5 - x5) Vậy M = + (x + y) (y + z) (z + x).A = S 11 S GD & T THI TUYN VO THPT Nm hc: 2006 - 2007 MễN: TON Thi gian lm bi 120 phỳt ... P b) Tỡm x P < Bi 2: ( im ) Mt ngi i xe p t A n B cỏch 24km Khi t B tr v A ngi ú tng tc thờm 4km/h so vi lỳc i, vỡ vy thi gian v ớt hn thi gian i 30 phỳt Tớnh tc ca xe p i t A n B Bi 3: ( im...
 • 84
 • 254
 • 0

24 đề&ĐA môn toán vào 10 các tỉnh-08-09

24 đề&ĐA môn toán vào 10 các tỉnh-08-09
... t II lm vt mc 10% so vi thỏng th nht nờn t II lm c 110% (900-x)=1,1(900-x) (chi tit mỏy) Thỏng th hai c hai t lm c 101 0 chi tit mỏy nờn ta cú phng trỡnh: 1,15x + 1,1(900-x) = 101 0 1,15x + 1,1.900 ... sinh cỏc lp 8, 9, 10, 11, 12 cỏc ngy tun Cỏc em cú th hc ti nh theo nhúm hoc cỏ nhõn, hoc hc ti trung tõm 40 hc sinh/ 1lp Cung cp ti liu, thi trc nghim đáp án tuyển sinh vào lớp 10 Trơng THPT ... = 101 0 1,15x + 1,1.900 1,1.x = 101 0 0,05x = 20 Giỏo viờn: Trn Hi Nam 01662 843844 TT luyn thi Tm Cao Mi 0532 478138 11 Chỳng tụi tuyn sinh cỏc lp 8, 9, 10, 11, 12 cỏc ngy tun Cỏc em cú...
 • 12
 • 189
 • 0

24 de casio

24 de casio
... 175717629 < x < 17574 4242 Đáp số : x1 = 17574 4242 x2 = 175717629 Với giá trị thỏa mãn điều kiện : 175717629 < x < 17574 4242 (Có thể ghi tổng hợp sau : 175717629 ≤ x ≤ 17574 4242 ) Bài (4 điểm)Ta ... 2,5% cđa   0, 04 11 /24 17    55 − 110 ÷:   b)TÝnh 7,5% cđa 2   − 20 ÷ :   9/8 x 8 3249 x + 16571y = 10 8249 C©u 3(2®) Cho hƯ ph¬ng tr×nh  TÝnh y 16571x = 41751 − 8 3249 y 4,946576969 C©u ... thi gi¶i to¸n trªn m¸y casio líp Bµi 1: x ≈ 1, 518365287 ; y = 4, 1248 71738 Bµi 2: chia cho 49 ta ®ỵc sè thËp ph©n v« h¹n tn hoµn chu kú gåm 42 ch÷ sè 0, (0204081632653061 2244 8979591836734693877551)...
 • 18
 • 83
 • 0

24 đề ôn thi TN

24 đề ôn thi TN
... §Ị sè 24 §Ị Thi thư tèt nghiƯp n¨m 2009 (Thêi gian lµm bµi 150 ) I PHÇN CHUNG CHO TÊT C¶ THÝ SINH (7 ®iĨm) C©u I (3,0 ®iĨm) Cho hµm sè y = x − 2x − cã ®å thÞ (C) f Kh¶o s¸t sù biÕn thi n vµ ... §Ị sè §Ị Thi thư tèt nghiƯp n¨m 2009 (Thêi gian lµm bµi 150 ) I PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh (7,0 ®iĨm) C©u I.( 3,0 ®iĨm) ( Cm ) Cho hµm sè y = x − mx − x + m + 3 Kh¶o s¸t sù biÕn thi n vµ ... sè §Ị Thi thư tèt nghiƯp n¨m 2009 (Thêi gian lµm bµi 150 ) I PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh (7,0 ®iĨm) C©u I.( 3,0 ®iĨm) Cho hµm sè y = x − mx + m − , víi m lµ tham sè Kh¶o s¸t sù biÕn thi n...
 • 24
 • 60
 • 0

24 de&DA mon toan vao 10 cac tinh-08-09.doc

24 de&DA mon toan vao 10 cac tinh-08-09.doc
... dng tha : 100 3x + 2y = 2008 Cỏch : T 100 3x + 2y = 2008 2y = 2008 100 3x y = 100 4 Vỡ y > 100 4 > x < Suy < x < v x nguyờn x {1 ; 2} Vi x = y = 100 4 Z nờn x = loi Vi x = y = 100 4 = ... t II lm vt mc 10% so vi thỏng th nht nờn t II lm c 110% (900-x)=1, 1(900-x) (chi tit mỏy) Thỏng th hai c hai t lm c 101 0 chi tit mỏy nờn ta cú phng trỡnh: 1,15 x + 1,1 (900-x) = 101 0 1,15.x + 1,1.900 ... t II lm vt mc 10% so vi thỏng th nht nờn t II lm c 110% (900-x)=1,1(900-x) (chi tit mỏy) Thỏng th hai c hai t lm c 101 0 chi tit mỏy nờn ta cú phng trỡnh: 1,15x + 1,1(900-x) = 101 0 1,15x + 1,1.900...
 • 69
 • 194
 • 1

24 đề thi thử tốt nghiệp (cực hay)

24 đề thi thử tốt nghiệp (cực hay)
... xỳc vi (P) Cõu V.b logx (6 x + y ) = Gii h PT : log (6 y + x ) = y Chúc em học sinh có kì thi tốt nghiệp đạt kết cao! - Trần Văn Hoàn Trờng THPT BC Cát Ngạn - ... tip xỳc ti im cú x = - Trần Văn Hoàn Trờng THPT BC Cát Ngạn - s 24 Cõu I : Cho hm s y = x 2x2 + cú th (C) 1) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s 2) Dựng th (C), bin lun theo m s nghim ... B CU TRC THI TUYN SINH I HC, CAO NG I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu Ni dung kin thc Kho sỏt, v th ca hm s Cỏc bi toỏn liờn quan n ng dng ca o hm v th ca hm s: Chiu bin thi n ca...
 • 25
 • 194
 • 0

24 de thi thu dai hoc mon toan

24 de thi thu dai hoc mon toan
... 1(2 im): Cho hm s: y = THI TUYN SINH I HC, CAO NG Mụn thi : TON, A x x +1 Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s Mt nhỏnh ca th (C) ct Ox, Oy ln lt ti A, B Tỡm im C thuc nhỏnh cũn li cho din ... d ng thi tho khong cỏch t M ti bng 42 log ( y x ) log y = Cõu VII.b (1,0 im) Gii h phng trỡnh x + y = 25 B GIO DC V O TO ( x, y Ă ) THI TUYN SINH I HC, CAO NG 24 THAM KHO Mụn thi : ... x + y = 25 ( x,y thuc R) B GIO DC V O TO THAM KHO THI TUYN SINH I HC, CAO NG Mụn thi : TON, A I PHN CHUNG DNH CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu I: (2,0 im) 1 Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca...
 • 25
 • 249
 • 0

Tiết 24: Đề tài ước mơ của em

Tiết 24: Đề tài ước mơ của em
... học… BƯỚC 1: TÌM BỐ CỤC BƯỚC 2: VẼ HÌNH BƯỚC 3: VẼ MÀU Em vẽ tranh đề tài “ƯỚC MƠ CỦA EM với nội dung tự chọn Yêu cầu: Khuôn khổ: A4 Màu sắc: Tự chọn NHẬN XÉT BÀI VẼ VỀ: -Nội dung đề tài? -Bố ... Tiết: 24 ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM I.TÌM CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI H1: TRANH GÀ ĐẠI CÁT H2: TRANH PHÚ QUÍ Hãy cho biết tranh thể ước gì? THẢO LUẬN CÁC BỨC TRANH ( phút) ... chẽ - Màu sắc: Hài hòa *HÌNH 4: -Nội dung: Ước mẹ du lịch -Hình ảnh chính:Mẹ -Bố cục: chặt chẽ -Màu sắc: Hài hòa II/CÁCH VẼ: Nội dung đề tài: ước trở thành hoạ sĩ, giáo viên,phi hành gia,bác...
 • 15
 • 1,470
 • 3

Tài liệu 24 Đề Casio 9(Hải Dương)

Tài liệu 24 Đề Casio 9(Hải Dương)
... GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO LỚP – Đề Thời gian : 120 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Quy đònh : Thí sinh sử dụng loại máy tính Casio fx – 200, Casio fx – 500A , Casio fx – 500MS Casio fx – 570MS Nếu không ... GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO LỚP – Đề Thời gian : 120 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Quy đònh : Thí sinh sử dụng loại máy tính Casio fx – 200, Casio fx – 500A , Casio fx – 500MS Casio fx – 570MS Nếu không ... GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO LỚP – Đề Thời gian : 120 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Quy đònh : Thí sinh sử dụng loại máy tính Casio fx – 200, Casio fx – 500A , Casio fx – 500MS Casio fx – 570MS Nếu không...
 • 52
 • 174
 • 5

24 đề thi ôn toán lóp 5

24 đề thi ôn toán lóp 5
... chÊm cđa 5km25m = …km A 0 ,52 5 B 5, 25 C 5, 0 25 D 5, 00 25 3.phân số viết dạng số thập phân A 40, 15 B 4, 15 : 27 chia cho A B.6,7 C 400, 15 C 6, 75 D 400,0 15 D 0,6 75 2 m = … dm2 Số thích hợp để điền ... cấy lúa ruộng đó, 5dam2 thu 1 250 kg lúa Hỏi ruộng thu lúa 8cm Bài 3( 2®): Đặt tính tính a/ 45, 337 + 354 , b/ 302,4 – 85, 15 11cm c/ 42, 15 x 2,7 d/ 158 ,54 2 : 0,26 4cm 3cm Hinh H 13 ĐỀ CƯƠNG ƠN TỐN ... trăm 2,8 80 : A 35% B 350 % C 0, 35% D 3 ,5% Bài 4: 27 chia cho được: A B.6,7 C 6, 75 D 0,6 75 Bài 5: Hình chữ nhật có số đo hình vẽ diện tích là:A 12 ; B 6,7 ; C 1,2 ; D 0,6 75 150 m PHẦN 2(7 điểm)...
 • 27
 • 1,762
 • 4

24 de thi dai hoc thuong mai tin hoc dai cuong

24 de thi dai hoc thuong mai tin hoc dai cuong
... Tại ổ D: bạn thực cách sau: cách1 menubar chọn file\new\folder > điền tên cho thư mục SETUP->enter cách2:nhấn chuột phải chon new\folder > điền tên cho thư mục SETUP->enter Còn cách tạo thư mục...
 • 2
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: DÃY SỐ TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở PHỔ THÔNGĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ TRONG TÌNH YÊU CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNghiên cứu đặc điểm điện sinh lý tim và kết quả điều trị cơn rung nhĩ kịch phát bằng năng lượng sóng có tần số radio (LA tiến sĩ)NGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP DO SỎI (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chi phí – hiệu quả trong điều trị suy thận mạn tính giai đoạn cuối bằng thận nhân tạo tại bệnh viện và lọc màng bụng ngoại trú (LA tiến sĩ)MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ ATS DÙNG PLC LOGONghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát (LA tiến sĩ)Sách về mô học u phổiBài 2 vấn đề ý thức trong triết học mácNghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượng (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị can thiệp nội mạch ở bệnh động mạch chi dưới mạn tính. (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới thể chế đảng cầm quyền ở liên bang ngaTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền singaporeVật chất và những phương thức, hình thức tồn tại của vật chấtTuan lam viec 4 gio timothy ferrissTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đường lối cải cách của đảng cộng sản trung quốc cầm quyền qua đại hội XV (1997)”Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6 15 tuổi tại thành phố Hà Nội (2007 2009) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nhiễm khuẩn vết mổ các phẫu thuật tiêu hóa tại khoa Ngoại, bệnh viện Bạch Mai (LA tiến sĩ)NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TUÂN THỦ RỬA TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾđề cương luận văn thạc sĩ ứng dụng viễn thám và gis trong nc xói mòn đất tỉnh quảng trị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập