LuyenDe deso 11(LPT2015 11 de)

Ứng dụng mô hình Mike 11 để xác định mực nước và lưu lượng lũ thiết kế cho các tuyến sông thuộc địa bàn Thành Phố Hải Dương

Ứng dụng mô hình Mike 11 để xác định mực nước và lưu lượng lũ thiết kế cho các tuyến sông thuộc địa bàn Thành Phố Hải Dương
... Hải Dương 93 Mực nước thiết kế đê tuyến sông Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương 94 Mực nước thiết kế đê tuyến sông Văn Úc - Tỉnh Hải Dương 95 Mực nước thiết kế đê tuyến sông Luộc - Tỉnh Hải Dương ... pháp chỉnh trị cho đoạn sông cách hợp lý Đề tài nghiên cứu: “ Ứng dụng hình Mike1 1 để xác định mực nước lưu lượng thiết kế cho tuyến sông có đê thuộc địa bàn Thành Phố Hải Dương ” Giới thiệu ... Văn-Môi Trường 3.Phương pháp tiếp cận Để có sở khoa học giải nội dung toán : “ Ứng dụng hình Mike 11 để xác định mực nước lưu lượng thiết kế cho tuyến sông có đê thuộc địa bàn Thành Phố Hải...
 • 119
 • 615
 • 2

Đề kiểm tra học kì lớp 11 (đề D, mới)

Đề kiểm tra học kì lớp 11 (đề D, mới)
... intends to work in her father's company A will graduate B graduates C graduated D is graduating 11 I remember _ to the zoo when I was a child A to take B to be taken C taking D being taken ... A confident B enthusiasm C pleasure D embarrassment 24 Teachers have been asked to concentrate on literacy A the ability to read and write B basic skills in mathematics C good knowledge ... disadvantaged children A for B to C on D at D the ability to write books I T F A B C D A B C D 10 11 12 13 14 A 15 16 17 18 19 20 21 B C D A 22 23 24 25 B C D ...
 • 3
 • 237
 • 0

KT học kì I lớp 11 đề 2

KT học kì I lớp 11 đề 2
... Thụ Năm học: 20 07 - 20 08 đề kiểm tra trắc nghiệm học I Môn: Hóa học( đề có trang) Th i gian: 45 phút Mã đề thi 807 Học sinh chọn đáp án theo yêu cầu câu tô vào phiếu trả l i trắcnghiệm ( trang ... chất phi kim i n hình D Tính oxi hoá tính khử Câu : Etilenglicol X có công thức phân tử là: C2H6O2 Công thức đơn giản X là: A CH2O B C2H6O2 C C2H4O2 D CH3O Cho chất: (1) C3H7 - COOH; (2) CH3 ... 0 ,22 4 lít [ Mã đề thi 807 - Trang - Trờng THPT Hoàng Văn Thụ Năm học: 20 07 - 20 08 Mã đề thi 807 Câu 24 : Liên kết hoá học phân tử hơp chất hữu chủ yếu là: A Liên kết cộng hoá trị B Liên kết kim...
 • 6
 • 166
 • 0

11 de thi thu TN theo cau truc BGD

11 de thi thu TN theo cau truc BGD
... a ; Log1218 = b TÝnh Log2524 theo a vµ b C©u Cho h×nh chãp SABC cã ®¸y lµ tam giac ®Ịu c¹nh b»ng a , c¸c mỈt bªn t¹o víi ®¸y mét gãc 30o a) tÝnh thĨ tÝch khèi chãp theo a b) X¸c ®Þnh t©m vµ b¸n ... gi¸c SBD theo a b) TÝnh thĨ tÝch tø diƯn SBCD c) X¸c ®Þnh t©m vµ b¸n kÝnh mỈt cÇu ngo¹i tiÕp tø diƯn SABD C©u IV a) : LËp PT h×nh chiÕu cđa (d1) − x y −1 z −1 = = x −7 y −3 − z = = theo ph¬ng ... +1 C¾t (c) t¹i hai ®iĨm ph©n biƯt thc hai nh¸nh kh¸c C©u II a) Gi¶i PT: Log3x + Log9x + Log27x = 11 b) Gi¶i BPT: 3-x+3x+2 < 10 c) TÝnh tÝch ph©n I = ∫ln( x +1)dx C©u III Cho tam g¸c ABC c©n ë A...
 • 11
 • 190
 • 0

đề thi hk1 11( đề 2)

đề thi hk1 11( đề 2)
... ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Trắc nghiệm: 1d , 2c , 3b , 4c , 5d ,6b Tự Luận :  x = k 2π ( 0, 25 ) cos x = ( ... I( SAD )  ( 0, 25 )   ( PMN ) I( SAD ) = PI ( 0, 25) E = PI ∩ SD , Q = PK ∩ SB ( 0, 25 ) Vậy thi t diện cần tìm ngũ giác MNEPQ 4.Với n >=1 Un+1 – Un = 15 – 60(n+1) – 15 + 60n = - 60 < (0,5)...
 • 3
 • 186
 • 0

HCM - LE HONG PHONG - HOA 11 - DE

HCM - LE HONG PHONG - HOA 11 - DE
... Trường : THPT chun Lê Hồng Phong Mơn : Hóa - Khối : 11 Hoàn chỉnh sơ đồ biến hóa sau: (CH3)2CH – CH2 – CH3 E Br2, ás A NaOH, rượu B Br2, ... dòch X 62% nước có nhiệt độ đông đặc - 930 o 19 C V.2.Xác đònh công thức cấu tạo (X) Biết số nghiệm lạnh nước 1,86 V.3.Trình bày cách khác để điều chế (X) từ etylen V.4.Khi có mặt chất xúc tác thích ... có đồng phân lập thể hay không ? Hãy xác đònh cấu trúc đồng phân lập thể (E) gọi tên (nếu có) - Hết - ...
 • 2
 • 219
 • 2

SINH 11 DE SAT HACH

SINH 11 DE SAT HACH
... giàu O2 -> MM -> TM giàu CO2 ->TT Đáp án môn sinh 11 ¤ Đáp án đề thi:số 1[ 1]d 2[ 1]c 3[ 1]a 4[ 1]a 5[ 1]d 6[ 1]c 7[ 1]b 8[ 1]a 9[ 1]d 10[ 1]b 11[ 1]c 12[ 1]d 13[ 1]c 14[ 1]a 15[ 1]d ... c Mạch đập động mạch giúp trì huyết áp d Sức co bóp tim nhịp tim 44/ Tại vùng sinh sản loài động vật, có 50 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp số đợt nhau, tạo 3200 tế bào Trong lần ... định CO theo chu trình CanVin diễn vào ban ngày Trường THPT Lê Xoay Kiểm tra s át h ạch Môn : Sinh học 11 Thời gian làm : 90 phút (không kể thời gian giao đề) Đề số 1/ Một phân tử mARN có số nuclêôtit...
 • 20
 • 139
 • 0

đề thi học kì 1 khối 11 đề chẵn nâng cao

đề thi học kì 1 khối 11 đề chẵn nâng cao
... Câu 10  a   C 3 ÷  b÷    k 21 b a 21 k  ÷ ÷  k = C 21 a2k bk b3( 21 k ) k = C 21 a 3k − 21. b 63−4 k (0 ≤ k ≤ 21, k ϵ ( 21 k ) a N) Vậy số mũ a số mũ b 3k – 21 = 63 – 4k ⇒ k = 12 12 ... Số cách chọn có màu đen là: C2 C1 12 a C12 C8 44 = Vậy xác suất C3 95 20 Số cách chọn qua đen C12 b C12 11 46 1 = 1 = Vậy xác suất để lấy it đen 57 57 C20 Thi t diện hình thang MNIJ Câu A ... I Phần trắc nghiệm: II Phần tự luận: Câu ý 1D 2A 3B 4C 5B 6C Lời giải Điểm sin x (1 − sin x ) + cos x (1 − 2cos x ) = ⇔ sin x.cos2x-cos x.cos2x=0 Câu a 3  cos2x=0  cos2x=0...
 • 2
 • 199
 • 3

thi học kì 1 khối 11 đề lẻ nâng cao

thi học kì 1 khối 11 đề lẻ nâng cao
... Câu 10  a   k C 21  ÷  b÷    b a 21 k  ÷ ÷  k = C 21 3( 21 k ) 2k a bk b k = C 21 a 3k − 21. b 63−4 k (0 ≤ k ≤ 21, k ϵ N) ( 21 k ) a Vậy số mũ a số mũ b 3k – 21 = 63 – 4k ⇒ k = 12 12 ... = 66 cách Câu b Xác suất chọn màu ( C52 + C72 ) / 66 = 31/ 66 1 Dựng đường thẳng qua M, song song với IJ cắt SC N Ta có điểm N cần tìm Thi t diện hình thang IJNM S J I Câu a H B A M N O D C b ... Câu 1D 2A 3B 4C 5B 6C Lời giải Điểm 2 sin3x + cos x = + 2sinx.cos x ⇔ 3sin x − 4sin x + − 2sin x = + 2sin x (1 − 2sin x)  x = kπ s inx = ⇔ s inx - 2sin x = ⇔  ⇔  x=π /6+k2π  sinx = 1/ 2 ...
 • 2
 • 143
 • 0

thi học kì 1 khối 11 đề lẻ cơ bản

thi học kì 1 khối 11 đề lẻ cơ bản
... Đáp án đề chẵn 11 I Phần trắc nghiệm: 1D 2A 3B 4C 5B 6C II Phần tự luận: Câu ý Lời giải Câu a cos3x =1/ 2 ⇔ 3x= ± π /3+k2π ⇔ x= ± π /9+k2π /3 cos4 x + sin4 x -2cos3 x = ⇔ / cos4 x + 1/ 2sin4 ... 3x + k2π Điểm 1. 5 x = π /42 + k2π / Câu a Có C12 = 66 cách 2 b Xác suất chọn màu ( C5 + C7 ) / 66 = 31/ 66 1 Dựng đường thẳng qua M, song song với IJ cắt SC N Ta có điểm N cần tìm Thi t diện hình ... thẳng qua M, song song với IJ cắt SC N Ta có điểm N cần tìm Thi t diện hình thang IJNM S J I Câu a 1. 5 H B A M N O D C b S, H, O điểm chung mp (SAC), (SBD) nên S, H, O thẳng hàng ...
 • 2
 • 159
 • 0

thi học kì 1 khối 11 đề chẵn cơ bản

thi học kì 1 khối 11 đề chẵn cơ bản
... màu đen là: C2 C1 12 a C12 C8 44 = Vậy xác suất C3 95 20 Số cách chọn qua đen C12 b C12 11 46 1 = 1 = Vậy xác suất để lấy it đen 57 57 C20 Thi t diện hình thang MNIJ Câu A J a 1. 5 M K D B N ... án đề lẻ 11 I Phần trắc nghiệm: 1D 2A 3B 4C II Phần tự luận: Câu ý Lời giải 3 x = π / + k 2π  x = π / 18 + k 2π / Câu ⇔ a sin x = / ⇔  3 x = 5π / + k 2π  x = 5π / 18 + k 2π / 5B Điểm 1. 5...
 • 2
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề ôn thi học sinh giỏi sinh học thpt VI KHUẨN LĂCTIC và một số ỨNG DỤNG điển HÌNHchuyên đề ôn thi học sinh giỏi sinh học thpt VIRUT và một số ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄNHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhKinh nghiệm làm công tác xã hội hóa giáo dục trong trường mầm nonMột số biện pháp chỉ đạo giáo viên khối 5 tuổi nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMNMỘT số BIỆN PHÁP gây HỨNG THÚ CHO TRẺ mẫu GIÁO TRONG GIỜ GIÁO dục âm NHẠCMột số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo trong giờ giáo dục âm nhạc ở trường mầm nonMột số biện pháp gây hứng thú trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4 5 tuổi tại lớp b2 trường mầm nonMỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục đức TÍNH TIẾT KIỆM CHO TRẺ 4 5 TUỔI tại TRƯỜNG mầm NONMột số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổiMột số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt hoạt động làm quen văn học trường mầm nonMột số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 5Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thể chất cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm nonCHỦ đề PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG năm CUỐI THẾ kỉ XIX sử 8Một số biện pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trường họcSáng tác các bài toán mới trên cơ sở bài toán đã cóPhương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm nonThực hành giải toán tiểu học tập 1TỔNG HỢP LÝ THUYẾT TOÁN 12 ÔN THI THPT QUỐC GIAGóp phần tra cứu, giải thích các địa danh châu âu trong địa lý 7