de kiem tra hay (12)

DE KIEM TRA ANH 12-HAY

DE KIEM TRA ANH 12-HAY
... that they not feel indebted, and those feelings should be respected In most American restaurants, the waiter or waitress's tip is not added to the bill If the service was adequate, it is customary ... âm khác với từ lại: A basic B preserve C design D physical Câu 25: Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết có vị trí khác với từ lại: A invention B forget C decoration D pollution Câu 26: Chọn từ ... lifetime ………………………… A laser treatment B delicate bone C nerves D abnormalities Câu 18: He was offered the job _ he had no experience A even though B despite C while D however Câu 19: Where would...
 • 4
 • 129
 • 0

De kiem tra lop 12- on tot nghiep-rat hay

De kiem tra lop 12- on tot nghiep-rat hay
... D NO2 + NaOH (dư) Câu 23 Trong nước tự nhiên thường có lẫn lượng nhỏ muối Ca(NO 3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 Có thể dùng dung dịch sau để loại đồng thời cation muối khỏi nước? A Dung dịch ... Cu=64, Fe=56, Ag=108, Zn=65, Al=27, Au=197 ,Sr=88, Pb=207) HS không SD bảng HTTH tài liệu khác MaDe MaDe ... MaDe A NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2 B NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2 C KOH, KHCO3, CO2, K2CO3 D NaOH, Na2CO3,...
 • 4
 • 134
 • 0

de kiem tra lop 12, lan 2 cuc hay

de kiem tra lop 12, lan 2 cuc hay
... Cu=64) A 36,8% 63 ,2% B 63 ,2% 36,8% C 25 % 75% D 75% 25 % Câu 21 :Có thể dùng hoá chất để phân biệt Fe2O3 Fe3O4 Hoá chất là: A HCl loãng B HCl đặc C H2SO4 loãng D HNO3 loãng Câu 22 :Cho tan hoàn toàn ... cân thuận nghịch:  → 2CrO 42- + 2H+ ¬  Cr2O 72- + H2O  Hãy chọn phát biểu đúng: A dung dịch có màu da cam môi trường bazơ B ion CrO 42- bền môi trường axit C ion Cr2O 72- bền môi trường bazơ ... [Ar]3d94s2 Câu 27 : Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 H2SO4 loãng giải phóng khí sau đây? A NO2 B NO C N2O D NH3 Câu 28 : Hai kim loại phản ứng với dung dịch Cu(NO3 )2 giải phóng kim...
 • 3
 • 122
 • 0

Đề kiểm tra Văn 12

Đề kiểm tra Văn 12
... B 1947 C 1948 D 1949 Câu 9: Đề trắc nghiệm văn 12 Câu 1: “ Hồn thơ gắn bó đến mức máu thòt với quê hương Kinh Bắc, với cảnh vật người, với giá trò văn hoá cổ truyền hàng ngàn đời cha ... bệnh hoạn không quản ngại” A Quy nạp B Vấn đáp C Phản đề D So sánh Câu 10: Cách mở bài: “đưa ý trái ngược với ý đề lấy làm cớ chuyển sang vấn đề cần nghò luận”, cách : A Diễn dòch B Tương liên C ... tưởng Câu 8: Nền văn học mang tính sâu sắc nên đúc kết miêu tả giá trò cao đẹp nhân dân anh hùng A Dân tộc B Nhân đạo C Nhân dân D Hiện thực Câu 9: Xác đònh cách luận chứng đoạn văn sau: “ Trung...
 • 4
 • 180
 • 0

đề kiểm tra lớp 12 cbhọc kỳ 1

đề kiểm tra lớp 12 cbhọc kỳ 1
... 1 * Thiªn nhiªn nhiƯt ®íi Èm giã mïa biĨu hiƯn qua c¸c thµnh phÇn ®Êt, sinh vËt: 1, 0 + §Êt: Qu¸ tr×nh Feralit lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh ®Êt ... ta bøc x¹ 1, 0 mỈt trêi vµ ®é Èm phong phó - Cã sù xt hiƯn c¸c thµnh phÇn ¸ nhiƯt ®íi vµ «n ®íi nói cao sù ph©n ho¸ cđa khÝ hËu theo ®é cao a) Khu vực đồi núi: (2.5 điểm) Thuận lợi: (1. 5 điểm) ... thành phố, khu công nghiệp, hải cảng hoạt động dòch vụ, thương mại, buôn bán, quan hệ với nước 1, 5 1, 0 ...
 • 4
 • 190
 • 0

De kiem tra hoa 12 thang 10 - CB

De kiem tra hoa 12 thang 10 - CB
... b 10, 8 g c 32,4 g d 21,6 g 21/ Trong nhận xét đây, nhận xét đúng? a Tất cacbohiđrat có công thức chung Cn(H2O)m b Phân tử cacbohiđrat có nguyên tử cacbon c Tất chất có công thức Cn(H2O)m cacbohiđrat ... d Fructozơ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HOÁ HỌC 12 CƠ BẢN – THÁNG 10 ¤ Đáp án đề thi: 001 1[ 1]c 2[ 1]b 3[ 1]a 4[ 1]d 5[ 1]d 6[ 1]d 7[ 1]c 8[ 1]d 9[ 1]d 17[ 1]d 25[ 1]d 10[ 1]d 18[ 1]a 26[ 1]d ... saccarozơ a Đường kính b Đường phèn c Mật mía d Mật ong 18/ Công thức phân tử saccarozơ a C12H22O11 b C6H12O6 c (C6H10O5)n d CH3COOC2H5 19/ Khi thuỷ phân saccarozơ, thu 270 gam hỗn hợp glucozơ fructozơ...
 • 3
 • 265
 • 7

đề kiểm tra hóa 12 kimloại I,II,IIIA

đề kiểm tra hóa 12 kimloại I,II,IIIA
... câu 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 A B C D Đề 401 trang 25 Sở GD & ĐT Bình Thuận Trường THPT BC Chu Văn An ĐỀ KIỂM TRA HÓA 12 Họ tên: Lớp : 12A (Thời gian 45 phút) ĐỀ 402 Đề gồm 25 câu ... câu A B C 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 25 D Đề 402 trang Sở GD & ĐT Bình Thuận Trường THPT BC Chu Văn An ĐỀ KIỂM TRA HÓA 12 Họ tên: Lớp : 12A (Thời gian 45 phút) ĐỀ 403 Đề gồm 25 câu ... câu A B C 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 25 D Đề 403 trang Sở GD & ĐT Bình Thuận Trường THPT BC Chu Văn An ĐỀ KIỂM TRA HÓA 12 (Thời gian 45 phút) Họ tên: Lớp : 12A ĐỀ 404 Đề gồm 25 câu...
 • 10
 • 212
 • 5

kiem tra sư 12

dê kiem tra sư 12
... 5/1930, nớc có 50 đấu tranh nông dân, 20 đấu tranh công nhân, đấu tranh học sinh dân nghèo thành thị B) Riêng tháng 5/1930 nớc có 30 đấu tranh nông dân, 40 đấu tranh công nhân đấu tranh học sinh dân ... 5/1930 nớc có 34 đấu tranh nông dân, 16 đấu tranh công nhân đấu tranh học sinh dân nghèo thành thị D) Riêng tháng 5/1930 nớc có 16 đấu tranh nông dân, 34 đấu tranh công nhân đấu tranh học sinh dân ... Riềng bãi công B) Ngày 1/5/1930, 3000 nông dân huyện Thanh Chơng dậy phá đồn điền Trí Viễn C) Ngày 12/ 9/1930, hai vạn nông dân Hng Nguyên, Nam Đàn, Nghệ An dậy biểu tình D) Tất kiện Đáp án -D Câu...
 • 3
 • 153
 • 0

đề kiểm tra hóa 12

đề kiểm tra hóa 12
... Fe phản ứng B lợng axit phản ứng C màu khí tạo thành D màu dung dịch sau phản ứng Câu 27 Cho 1 ,12 gam bột Fe tác dụng hết với 50 ml dung dịch AgNO31M, sau phản ứng thu đợc dung dịch X Thành phần ... dịch X dung dịch chất chất sau: A NaHCO3 B NH4NO3 C NH4HCO3 D (NH4)2S **** Đáp án C 11 B 21 C B 12 C 22 A D 13 D 23 C A 14 A 24 A D 15 C 25 B A 16 B 26 D C 17 D 27 C B 18 A 28 B C 19 B 29 A 10...
 • 2
 • 224
 • 9

Đề kiểm tra lớp 12 tiết 57, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, ĐắcLắc

Đề kiểm tra lớp 12 tiết 57, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, ĐắcLắc
... NaHCO3, Na2CO3 C NaOH; Na2CO3; NaHCO3 D NaHCO3; Na2CO3; NaOH - HẾT Kiểm tra tiết 57 môn Hoá - lớp 12 đề thi 123 -Trang 2/2 ... Cho V lit CO2(đkc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu 10 gam kết tủa Giá trị V A 4,48 lit B 1 ,12 lit 2,24 lit C 10,08 lit D 2,24 lit 6,72 lit Câu 16: Kim loại Al không phản ứng hết với chất ... phản ứng xảy hoàn toàn khối lượng chất rắn thu A 21,6 gam B 44,2 gam C 37,8 gam D 42,6 gam Câu 12: Cặp chứa hai chất có khả làm mềm nước cứng tạm thời? A NaHCO3, Na2CO3 B Na2CO3, Ca(OH)2 C HCl,...
 • 2
 • 196
 • 1

đề kiểm tra TN 12

đề kiểm tra TN 12
... -> 12/ 4/1945 B Từ -> 12/ 3/1945 C Từ -> 12/ 2/1945 D Từ -> 12/ 5/1945 19 Đầu năm 1945, vấn đề cần giải phe đồng minh A Thực chế độ quân quản nước phát xítbại trận B Nhanh chóng kết thúc chiến tranh ... chiến tranh , chạy đua vũ trang làm cho nhân loại " luôn tình trạng chiến tranh thực " sách đu đưa bên miệng hố chiến tranh" A Dùng sức mạnh quân để đe dọa đối phương B Chưa gây chiến tranh dùnh ... quản nước phát xítbại trận 37 Hội nghò Ianta diễn thời gian A Từ -> 12/ 3/1945 B Từ -> 12/ 4/1945 C Từ -> 12/ 5/1945 D Từ -> 12/ 2/1945 38 Tổng thư kí liên hiệp quốc : Đại hội đồng bầu theo giới...
 • 12
 • 218
 • 2

Đề kiểm tra lý 12 chuyển động thẳng đều

Đề kiểm tra lý 12 chuyển động thẳng đều
... với chuyển động phần chu kỳ D kích thích lại dao động sau dao động bị tắt dần P2 Nhận xét sau không đúng? A Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trờng lớn B Dao động trì có chu kỳ chu kỳ dao động ... Nêu cách vẽ đồ thị dao động điều hoà C/ Bài giảng: Bài - tr sGK Trợ giúp thầy Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Bài - tr sGK ... Nêu cách vẽ đồ thị dao động điều hoà C/ Bài giảng: Bài - tr sGK Trợ giúp thầy Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Bài - tr sGK...
 • 40
 • 183
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Thực trạng hệ thống cung ứng dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính và đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Hải Phòng (TT)Mạng anfis và ứng dụng cho dự báo mực nước hồ thủy điện thác bàỨng dụng phần mềm ALES và phần mềm PRIMER 5 0 kết nối với GIS trong đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng lúa tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyênGIAO TIẾP TIẾNG ANH TRONG BẤT ĐỘNG SẢNBáo Cáo Giám Sát Môi Trường Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Xây Dựng Bình DươngChuyên Đề Một Số Bài Tập Đọc Hiểu Ngữ Văn THPTBảo hộ ngành công nghiệp ôtô Việt NamBài thu hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)TỔNG HỢP QUI TẮC PHÁT ÂM VÀ NHẤN ÂM TIẾNG ANHThiết kế và thực hiện một số bài giảng hình học lớp 11 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tinTính giải được của một hệ phương trình cặp tích phân fourierNghiên cứu hiệu quả mô hình xử lý nước thải từ quá trình chế biến tinh bột dong riềng tại bắc kạnBO DE THI GVDG TOAN HUYENBIỆN PHÁP QUẢN lý CÔNG tác PHỐI hợp với các cơ sở y tế tại địa PHƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG đào tạo NGÀNH điều DƯỠNG ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG, đà NẴNGKỊCH bản CHƯƠNG TRÌNH RUNG CHUÔNG VÀNG (1) (1)baigiangtudonghoatronghethongdien21 11 2011 150610100541 lva1 app6892phân tích hệ thống máy đếm tiềnĐề thi thử Hóa 2017 các trường full đáp ánQUAN HỆ HÀN QUỐC HOA KỲ (1993 2012) (LA tiến sĩ)KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI MIC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập