de kiem tra hay (12)

DE KIEM TRA ANH 12-HAY

DE KIEM TRA ANH 12-HAY
... that they not feel indebted, and those feelings should be respected In most American restaurants, the waiter or waitress's tip is not added to the bill If the service was adequate, it is customary ... âm khác với từ lại: A basic B preserve C design D physical Câu 25: Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết có vị trí khác với từ lại: A invention B forget C decoration D pollution Câu 26: Chọn từ ... lifetime ………………………… A laser treatment B delicate bone C nerves D abnormalities Câu 18: He was offered the job _ he had no experience A even though B despite C while D however Câu 19: Where would...
 • 4
 • 145
 • 0

De kiem tra lop 12- on tot nghiep-rat hay

De kiem tra lop 12- on tot nghiep-rat hay
... D NO2 + NaOH (dư) Câu 23 Trong nước tự nhiên thường có lẫn lượng nhỏ muối Ca(NO 3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 Có thể dùng dung dịch sau để loại đồng thời cation muối khỏi nước? A Dung dịch ... Cu=64, Fe=56, Ag=108, Zn=65, Al=27, Au=197 ,Sr=88, Pb=207) HS không SD bảng HTTH tài liệu khác MaDe MaDe ... MaDe A NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2 B NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2 C KOH, KHCO3, CO2, K2CO3 D NaOH, Na2CO3,...
 • 4
 • 145
 • 0

de kiem tra lop 12, lan 2 cuc hay

de kiem tra lop 12, lan 2 cuc hay
... Cu=64) A 36,8% 63 ,2% B 63 ,2% 36,8% C 25 % 75% D 75% 25 % Câu 21 :Có thể dùng hoá chất để phân biệt Fe2O3 Fe3O4 Hoá chất là: A HCl loãng B HCl đặc C H2SO4 loãng D HNO3 loãng Câu 22 :Cho tan hoàn toàn ... cân thuận nghịch:  → 2CrO 42- + 2H+ ¬  Cr2O 72- + H2O  Hãy chọn phát biểu đúng: A dung dịch có màu da cam môi trường bazơ B ion CrO 42- bền môi trường axit C ion Cr2O 72- bền môi trường bazơ ... [Ar]3d94s2 Câu 27 : Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 H2SO4 loãng giải phóng khí sau đây? A NO2 B NO C N2O D NH3 Câu 28 : Hai kim loại phản ứng với dung dịch Cu(NO3 )2 giải phóng kim...
 • 3
 • 132
 • 0

Đề kiểm tra Văn 12

Đề kiểm tra Văn 12
... B 1947 C 1948 D 1949 Câu 9: Đề trắc nghiệm văn 12 Câu 1: “ Hồn thơ gắn bó đến mức máu thòt với quê hương Kinh Bắc, với cảnh vật người, với giá trò văn hoá cổ truyền hàng ngàn đời cha ... bệnh hoạn không quản ngại” A Quy nạp B Vấn đáp C Phản đề D So sánh Câu 10: Cách mở bài: “đưa ý trái ngược với ý đề lấy làm cớ chuyển sang vấn đề cần nghò luận”, cách : A Diễn dòch B Tương liên C ... tưởng Câu 8: Nền văn học mang tính sâu sắc nên đúc kết miêu tả giá trò cao đẹp nhân dân anh hùng A Dân tộc B Nhân đạo C Nhân dân D Hiện thực Câu 9: Xác đònh cách luận chứng đoạn văn sau: “ Trung...
 • 4
 • 196
 • 0

đề kiểm tra lớp 12 cbhọc kỳ 1

đề kiểm tra lớp 12 cbhọc kỳ 1
... 1 * Thiªn nhiªn nhiƯt ®íi Èm giã mïa biĨu hiƯn qua c¸c thµnh phÇn ®Êt, sinh vËt: 1, 0 + §Êt: Qu¸ tr×nh Feralit lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh ®Êt ... ta bøc x¹ 1, 0 mỈt trêi vµ ®é Èm phong phó - Cã sù xt hiƯn c¸c thµnh phÇn ¸ nhiƯt ®íi vµ «n ®íi nói cao sù ph©n ho¸ cđa khÝ hËu theo ®é cao a) Khu vực đồi núi: (2.5 điểm) Thuận lợi: (1. 5 điểm) ... thành phố, khu công nghiệp, hải cảng hoạt động dòch vụ, thương mại, buôn bán, quan hệ với nước 1, 5 1, 0 ...
 • 4
 • 201
 • 0

De kiem tra hoa 12 thang 10 - CB

De kiem tra hoa 12 thang 10 - CB
... b 10, 8 g c 32,4 g d 21,6 g 21/ Trong nhận xét đây, nhận xét đúng? a Tất cacbohiđrat có công thức chung Cn(H2O)m b Phân tử cacbohiđrat có nguyên tử cacbon c Tất chất có công thức Cn(H2O)m cacbohiđrat ... d Fructozơ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HOÁ HỌC 12 CƠ BẢN – THÁNG 10 ¤ Đáp án đề thi: 001 1[ 1]c 2[ 1]b 3[ 1]a 4[ 1]d 5[ 1]d 6[ 1]d 7[ 1]c 8[ 1]d 9[ 1]d 17[ 1]d 25[ 1]d 10[ 1]d 18[ 1]a 26[ 1]d ... saccarozơ a Đường kính b Đường phèn c Mật mía d Mật ong 18/ Công thức phân tử saccarozơ a C12H22O11 b C6H12O6 c (C6H10O5)n d CH3COOC2H5 19/ Khi thuỷ phân saccarozơ, thu 270 gam hỗn hợp glucozơ fructozơ...
 • 3
 • 286
 • 7

đề kiểm tra hóa 12 kimloại I,II,IIIA

đề kiểm tra hóa 12 kimloại I,II,IIIA
... câu 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 A B C D Đề 401 trang 25 Sở GD & ĐT Bình Thuận Trường THPT BC Chu Văn An ĐỀ KIỂM TRA HÓA 12 Họ tên: Lớp : 12A (Thời gian 45 phút) ĐỀ 402 Đề gồm 25 câu ... câu A B C 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 25 D Đề 402 trang Sở GD & ĐT Bình Thuận Trường THPT BC Chu Văn An ĐỀ KIỂM TRA HÓA 12 Họ tên: Lớp : 12A (Thời gian 45 phút) ĐỀ 403 Đề gồm 25 câu ... câu A B C 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 25 D Đề 403 trang Sở GD & ĐT Bình Thuận Trường THPT BC Chu Văn An ĐỀ KIỂM TRA HÓA 12 (Thời gian 45 phút) Họ tên: Lớp : 12A ĐỀ 404 Đề gồm 25 câu...
 • 10
 • 225
 • 5

kiem tra sư 12

dê kiem tra sư 12
... 5/1930, nớc có 50 đấu tranh nông dân, 20 đấu tranh công nhân, đấu tranh học sinh dân nghèo thành thị B) Riêng tháng 5/1930 nớc có 30 đấu tranh nông dân, 40 đấu tranh công nhân đấu tranh học sinh dân ... 5/1930 nớc có 34 đấu tranh nông dân, 16 đấu tranh công nhân đấu tranh học sinh dân nghèo thành thị D) Riêng tháng 5/1930 nớc có 16 đấu tranh nông dân, 34 đấu tranh công nhân đấu tranh học sinh dân ... Riềng bãi công B) Ngày 1/5/1930, 3000 nông dân huyện Thanh Chơng dậy phá đồn điền Trí Viễn C) Ngày 12/ 9/1930, hai vạn nông dân Hng Nguyên, Nam Đàn, Nghệ An dậy biểu tình D) Tất kiện Đáp án -D Câu...
 • 3
 • 172
 • 0

đề kiểm tra hóa 12

đề kiểm tra hóa 12
... Fe phản ứng B lợng axit phản ứng C màu khí tạo thành D màu dung dịch sau phản ứng Câu 27 Cho 1 ,12 gam bột Fe tác dụng hết với 50 ml dung dịch AgNO31M, sau phản ứng thu đợc dung dịch X Thành phần ... dịch X dung dịch chất chất sau: A NaHCO3 B NH4NO3 C NH4HCO3 D (NH4)2S **** Đáp án C 11 B 21 C B 12 C 22 A D 13 D 23 C A 14 A 24 A D 15 C 25 B A 16 B 26 D C 17 D 27 C B 18 A 28 B C 19 B 29 A 10...
 • 2
 • 242
 • 10

Đề kiểm tra lớp 12 tiết 57, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, ĐắcLắc

Đề kiểm tra lớp 12 tiết 57, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, ĐắcLắc
... NaHCO3, Na2CO3 C NaOH; Na2CO3; NaHCO3 D NaHCO3; Na2CO3; NaOH - HẾT Kiểm tra tiết 57 môn Hoá - lớp 12 đề thi 123 -Trang 2/2 ... Cho V lit CO2(đkc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu 10 gam kết tủa Giá trị V A 4,48 lit B 1 ,12 lit 2,24 lit C 10,08 lit D 2,24 lit 6,72 lit Câu 16: Kim loại Al không phản ứng hết với chất ... phản ứng xảy hoàn toàn khối lượng chất rắn thu A 21,6 gam B 44,2 gam C 37,8 gam D 42,6 gam Câu 12: Cặp chứa hai chất có khả làm mềm nước cứng tạm thời? A NaHCO3, Na2CO3 B Na2CO3, Ca(OH)2 C HCl,...
 • 2
 • 212
 • 1

đề kiểm tra TN 12

đề kiểm tra TN 12
... -> 12/ 4/1945 B Từ -> 12/ 3/1945 C Từ -> 12/ 2/1945 D Từ -> 12/ 5/1945 19 Đầu năm 1945, vấn đề cần giải phe đồng minh A Thực chế độ quân quản nước phát xítbại trận B Nhanh chóng kết thúc chiến tranh ... chiến tranh , chạy đua vũ trang làm cho nhân loại " luôn tình trạng chiến tranh thực " sách đu đưa bên miệng hố chiến tranh" A Dùng sức mạnh quân để đe dọa đối phương B Chưa gây chiến tranh dùnh ... quản nước phát xítbại trận 37 Hội nghò Ianta diễn thời gian A Từ -> 12/ 3/1945 B Từ -> 12/ 4/1945 C Từ -> 12/ 5/1945 D Từ -> 12/ 2/1945 38 Tổng thư kí liên hiệp quốc : Đại hội đồng bầu theo giới...
 • 12
 • 250
 • 3

Đề kiểm tra lý 12 chuyển động thẳng đều

Đề kiểm tra lý 12 chuyển động thẳng đều
... với chuyển động phần chu kỳ D kích thích lại dao động sau dao động bị tắt dần P2 Nhận xét sau không đúng? A Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trờng lớn B Dao động trì có chu kỳ chu kỳ dao động ... Nêu cách vẽ đồ thị dao động điều hoà C/ Bài giảng: Bài - tr sGK Trợ giúp thầy Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Bài - tr sGK ... Nêu cách vẽ đồ thị dao động điều hoà C/ Bài giảng: Bài - tr sGK Trợ giúp thầy Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Bài - tr sGK...
 • 40
 • 204
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu NANO NI(0) Trên Nền Chitosan Và Ứng Dụng Xử Lý Hợp Chất Hữu Cơ Chứa CloĐánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Nước Mặt Sông Đuống Đoạn Chảy Qua Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc NinhĐánh giá hiện trạng môi trường nước sông cầu đoạn chảy qua huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 07 tỷ lệ 12000 tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênQuản lí học sinh sinh viên ở trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng bắc ninh trong bối cảnh hội nhập ASEANQuản lý hoạt động học tập của học viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tiên du, tỉnh bắc ninhTái cơ cấu và xây dựng văn hóa kinh doanh tại công ty cổ phần việt nhậtXây dựng hệ thống mô tả công việc và đánh giá chất lượng hiệu quả công việc tại ngân hàng Anbinh BankHợp đồng thương mại dịch vụ và giải quyết tranh chấp về hợp đồng thương mại dịch vụ ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Đánh Giá Chất Lượng Nước Dưới Đất Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc NinhY học và vệ sinh Thể dục thể thao cho sinh viênTrắc nghiệm giải thích Thống kê kinh doanh Có đáp ánĐẩy mạnh tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp dệt may tại Việt NamBài giảng Phương trình vi phân dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳngBài giảng Phương pháp dạy Hóa học Phân tich 1 dành cho sinh viên ĐH, CĐđề thi tiếng anh khối 4 năm 20162017 theo thông tư 22 có đáp án và ma trận đềMối liên hệ giữa quá trình học hỏi và kết quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên đại học vinh lần 3 có lời giải chi tiếtHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập