bài tập unit 3 lớp 8

Bài tập unit 3 lớp 6

Bài tập unit 3 lớp 6
... 10.Where is your teacher? □ j She's my sister IV Write in full words 10 ten 35 60 85 15 fifteen 40 65 90 20 45 70 95 25 50 75 100 30 55 80 V Multiple choice: Choose the correct words to complete the ... old-> 2………………… 3- My brother and sister _students -> 3 ……………… 4- There _a television in the living room -> 4………………… *Write plural forms : 1.mother → ………… 2.house → ………… 3. mother ………… 4.stereo…………… ... doctors 3- My cat is here is very nice 4- These are my books _ are on the table 5- That’s my father _ is forty one years old 6- Thu and Lan are students are in class 6D 7-...
 • 8
 • 45
 • 0

bài tập unit 3 lớp 8

bài tập unit 3 lớp 8
... (play computer games – learn the lessons) …………………………………………………………………………………………………… The speed limit is 30 mph, but Catherine is driving 50 mph (drive so fast) …………………………………………………………………………………………………… The...
 • 4
 • 237
 • 0

Bài tập Unit 3

Bài tập Unit 3
... 30 a) and b) but c) so d) when The students in grade worked extremely hard -they passed their...
 • 2
 • 291
 • 2

Bài tập Unit 3

Bài tập Unit 3
... 12 Thu (look) -after her little brother next Sunday 13 This book (just publish) by Kim Dong publisher 14 The kids (sleep) when the...
 • 2
 • 241
 • 1

bài tập chương 3 lớp 11

bài tập chương 3 lớp 11
... Hãy tính khối lượng Na2CO3, CaCO3 SiO2 cần dùng để sản xuất 23, 9 thủy tinh trên? Coi hiệu suất phản ứng 100% Đ/s: 5 ,3 Na2CO3 , CaCO3 18 SiO2 VD11: Nung 30 g SiO2 với 30 g Mg điều kiện k thu rắn ... (CaCO3) sa (Na2CO3) 1400oC Khi tạo hỗn hợp muối Na 2SiO3 CaSiO3 nóng chảy, để nguội thủy tinh rắn Viết phương trình hóa học phản ứng VD8: Clanhke ximăng Pooclăng gồm hợp chất Ca 3SiO5, Ca2SiO4 Ca3(AlO3)2 ... lanh, có công thức xAl2O3.ySiO2.zH2O, tỉ lệ khối lượng oxit nước tương ứng 0 ,39 53 : 0,4651 : 0, 139 5 Xác đònh công thức hóa học cao lanh? Đ/s: Al2O3.2SiO2.2H2O VD5: Na2SiO3 điều chế cách nấu nóng...
 • 3
 • 231
 • 5

bai tap unit 16 lop 12

bai tap unit 16 lop 12
... the United Nations Charter In 2003, the ASEAN Leaders resolved that an ASEAN Community shall be established comprising three pillars, namely, ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community ... living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies ASEAN Member Countries have adopted the following fundamental ... pillars, namely, ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community and ASEAN Socio-Cultural Community The ASEAN Vision 2020, adopted by the ASEAN Leaders on the 30 th Anniversary of ASEAN, agreed...
 • 4
 • 1,291
 • 9

Ly thuyet và bai tap unit 12 lop 8

Ly thuyet và bai tap unit 12 lop 8
... said/ told) the class a funny story d Did you ( say/ tell) Sally is coming with us? e "Don't ( say/ tell) lies! ( said/ told) Jame angrily f How old were you when you learned to ( say/ tell) the ... secrets j " Do you think anyone saw us?" She ( said/ told) nervously X Choose the word thar has the underlined part pronounced differently from that of the others (2 marks) a carve b warm c farm d ... buying c go/ buy d went / bought I Choose the word thar has the underlined part pronounced differently from that of the others (2 marks) a arrive b sight c island d prison a who b what c where d which...
 • 6
 • 380
 • 1

Bài tập Unit 13 lop 8 (hay )

Bài tập Unit 13 lop 8 (hay )
... (happen) ? Ann and Susan (make) _dinner when Martin (arrive) The light (go) out while we (have) dinner.But it (come) _on again after ten minutes What you (do) ... yesterday? - I (work) _on the computer It suddenly (begin) _-to rain while Laura (sit) _in the garden Sam (take) a photo of me while I (not/ look) When I (see) _them, ... Hoµ Hµ Néi I (walk) along street when I suddenly (feel) _somethings hit me in the back.I (not/know) _what it was 10 last night I (drop) _a plate when I (do) the washing...
 • 3
 • 272
 • 0

Bài tập unit 4 lớp 6

Bài tập unit 4 lớp 6
... Saturday 3.……………………………………………… ? _Today’s August 16th 2009 4. ……………………………………………… ? _We are in class 6B 5.……………………………………………… ? _They have two children 6. ……………………………………………… ? _They live in a flat 7.……………………………………………… ... many *Write these dates and times in words 6. 00 ……………………… 8.30 ……………………… 9 .45 ……………………… 5.10 ……………………… 7.15 ……………………… 10.20 12.15 4. 55 11.25 10 10.50 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ... classroom is on………… second floor 3.I’m in………… grade 6, class 6A2 My form teacher is Miss Thu She is one of …………best teachers in ………… my school 4. There is ………….desk and ……………armchair in my room...
 • 7
 • 138
 • 0

Bài tập unit 5 lớp 6

Bài tập unit 5 lớp 6
... correct verb form 1.Every morning Thu (get)…… up at 6. 00 She (have)…….breakfast at 6. 15 After breakfast she (brush)… her teeth She (go)……to school at 6. 45 2.Every day after school Ba (watch) …………… TV ... (3) are you in ? Nam : I’m (4) ……grade Hoa : Which (5) … are you (6) … ? Nam : I’m in class 6A What (7) ………you? Hoa : I’m in (8)…… 6, class 6B has – not – years – is – near – have – a - in IX ... 4.…………………………………………… ? _Every day, Nga gets up at 5. 30 5. …………………………………………… ? _She goes to school after breakfast 6. …………………………………………… ? _Classes start at 7.30 and end at 11. 45 7.…………………………………………… ? _She takes...
 • 12
 • 187
 • 0

Bài tập unit 6 lớp 6

Bài tập unit 6 lớp 6
... wash my face at 6. 10 I have breakfast at 6. 15 I go to school at 6. 30 Questions: 1- What does Mai do? 2- Where does she live? 3- What time does she get up? 4- What does she at 6. 30? V- Em đọc ... Hoàn thành đoạn văn sau cách điền từ thích hợp vào chỗ trống My name is Hoang I’m in (1) 6, class 6D My school is in the country and it is small My school (2) _two floors and sixteen classes ... Street and it’s big It has five floors Linh’s classroom is on the 3rd floor She is in grade 6, class 6A There are thirty- two students in her class Linh starts her classes at o’clock in the afternoon...
 • 12
 • 62
 • 1

Bài tập unit 7 lớp 6

Bài tập unit 7 lớp 6
... 5.he / have / breakfast / then / leave house / 6. 30 6. school / near / house / he / walk 7. classes / start / 7. 00 / end / 11.30 8.He / walk home / ... home / but / taxi 35.Sister / have / bike / and / cycle / work / every day 36. You / drive / work / or / go / bus? 37. Our apartment / have / five / room / and / 5th floor 38.Your mother / travel ... 25.You/ go/ school/ bus? 26. Your mother/ walk/ the market? 27. He/ live/ apartment/ or/ house? 28.There/ be/ many trees/ in front/ my school...
 • 6
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập unit 2 lớp 8bài tập unit 1 lớp 8bai tap unit 6 lop 8bai tap unit 3 lop 12bài tập unit 5 lớp 8bai tap unit 3 lop 9bài tập unit 4 lớp 8giai bai tap unit 3 lop 9bài tập unit 3 lớp 6bài tập anh văn lớp 8 unit 3bài tập tiếng anh lớp 8 unit 3giải bài tập anh văn lớp 8 unit 3bai tap tieng anh lop 8 unit 1 2 3giải bài tập tiếng anh lớp 8 unit 3 at homegiai sach bai tap tieng anh lop 8 unit 3TL: Tính chủ quan và tính khách quan của các phương pháp nghiên cứu khoa họcThiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Bảo vệ môi trườngKỊCH BẢN MC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA VĂN HỌCNghệ thuật viết luận văn (TG michel beaud nguyễn phấn khanh bd)TỔNG hợp đề thi sức bền vật liệu trường đại học sư phạm kỹ thuật TP HCM (có đáp án)câu hỏi thực hành đánh giá kết quả học tập ở tiểu họcPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT Ở TIÊU HỌCsự phát triển ngôn ngữ của trẻ emphương pháp dạy học môn tự nhiên và xã hội mớiHướng dẫn làm video bằng phần mềmNgữ pháp văn bản _ sư phạm tiểu họcSO SÁNH HƯỚNG xử lý cấu TRÚC âm TIẾT TIẾNG VIỆT về âm đệm của các tác GIẢSuccess with grammar 6Smart english 1 final testLUẬN văn THẠC sĩ QUẢN lý đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học ở các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN mê LINH, THÀNH PHỐ hà nộiScholastic 240 vocabulary grade 1skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 6LUẬN văn THẠC sĩ QUẢN lý PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIÁO VIÊN mầm NON HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ hà nội HIỆN NAYBài tập về trái phiếu khớp lệnhĐồ án tìm hiểu chung về động cơ điện một chiều và phương pháp điều khiển tốc độ động cơ kích từ độc lập
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập