VIP đề THI THỬ đh OFFLINE môn vật lý lần i

Đề thi thử đại học môn Vật lần I có đáp án

Đề thi thử đại học môn Vật Lý lần I có đáp án
... chiều gồm tụ i n n i tiếp cuộn dây Biết dòng i n pha v i hiệu i n hai đầu đoạn mạch Khẳng định đúng: Cuộn dây i n trở không Hiệu i n hiệu dụng hai đầu cuộn dây hiệu i n hai đầu tụ i n ... mạch xoay chiều RLC n i tiếp Phát biểu : Hiệu i n hiệu dụng hai đầu đoạn mạch nhỏ hiệu i n hiệu dụng phần tử Cờng độ dòng i n trễ pha hiệu i n hai đầu đoạn mạch Hiệu i n hiệu dụng hai đầu đoạn ... 10,53nF; Phát biểu sau không : Tia hông ngo i sómg i n từ bớc sóng lớn bớc sóng ánh sáng đỏ Tia hồng ngo i tác dụng lên kính ảnh Tia hồng ngo i tác dụng nhiệt mạnh Tia hông ngo i vật nóng...
 • 6
 • 988
 • 33

Đề thi thử ĐHmôn Vật năm 2010

Đề thi thử ĐH CĐ môn Vật lý năm 2010
... 1,000h D 1,203h ðÁP ÁN ð THI TH 1C 11B 21D 31B 41A 51C 2D 12C 22D 32C 42C 52C 3A 13D 23B 33A 43A 53B 4B 14C 24B 34A 44B 54C 5A 15C 25C 35C 45D 55C ðH MÔN V T LÝ 8-6 -2010 6D 16D 26D 36B 46A 56D ... a electron e = 1,6.10-19C Công thoát electron c a nhôm 3,45 eV ð x y hi n tư ng quang ñi n nh t thi t ph i chi u vào b m t nhôm ánh sáng có bư c sóng tho mãn B λ >0,36 µm C λ ≤ 0,36 µm D λ = A...
 • 9
 • 173
 • 2

12 đề thi thử ĐH 2010 môn Vật khối A của BGDĐT

12 đề thi thử ĐH 2010 môn Vật lý khối A của BGDĐT
... max mv max mv max mv max A UAK = B UAK > C UAK = D UAK > e 2e 2e 2e 1A 11C 2 1A 31C 41C 51B 2A 1 2A 22B 32D 4 2A 5 2A P N S ( LUYN THI I HC) 3D 4B 5A 6B 7D 8A 13C 14B 1 5A 16B 17D 18C 2 3A 24B 25C ... 22: Trong thi nghiờm vờ giao thoa anh sang cua Y-õng, hai khe sang cach 0,8mm Khoang cach t hai khe ờn man la 2m, n sc chiờu vao hai khe co bc song = 0,64àm Võn sang bõc va bõc (cung phia so vi ... vao catot cua mụt tờ bao quang iờn Cụng thoat electron cua kim loai lam catot la A = 2eV Tim gia tri hiờu iờn thờ t vao hai õu anot va catot triờt tiờu dong quang iờn Cho h = 6,625.10-34Js va c...
 • 60
 • 129
 • 2

Đề thi thử ĐHmôn Vật - đề số 01

Đề thi thử ĐH CĐ môn Vật lý - đề số 01
... 9,1.1 0-3 1 (kg) v t c ỏnh sỏng chõn khụng 3.108 (m/s) A 8,2.1 0-1 4 J B 8,7.1 0-1 4 J C 8,2.1 0-1 6 J D 8,7.1 0-1 6 J d a trờn c u trỳc thi i h c nm 2009 c a BGD&T- biờn so n TR NH THNH V T Lí 12 THI ... nhúm thi n h t p h p thnh Siờu nhúm thi n h hay i thi n h B Siờu nhúm thi n h a phng cú tõm n m nhúm Trinh N C Nhúm thi n h a phng chỳng ta l Nhúm l n nh t Siờu nhúm thi n h a phng D Nhúm thi n ... 6,625.1 0-3 4 J.s Chi u vo cat t c a t bo quang i n ny b c x cú b c súng 0,35 àm, thỡ ng nng ban u c c i c a ờlectrụn quang i n l B 17,00 1 0-1 9 J C 0,70 1 0-1 9 J D 70,00 1 0-1 9 J A 1,70.1 0-1 9 J...
 • 5
 • 148
 • 0

Đề thi thử ĐHmôn Vật - đề số 02

Đề thi thử ĐH CĐ môn Vật lý - đề số 02
... hoà theo th i gian D cư ng đ bi n thi n u hoà theo th i gian Đ d a c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) Câu 28: Tính ch t n i b t c ... kỳ Biên đ sóng là:A cm B cm C cm D cm Đ d a c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) Câu 40: M t sóng h c lan truy n m t môi trư ng v ... ******************** H T ******************** Đ d a c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) 1A 2C 3B 4A 5D 6B 7A 8A 9C 10A 11A 12A 13C 14C 15B...
 • 5
 • 178
 • 0

đề thi thử ĐH môn vật số 2 có đáp án chi tiết

đề thi thử ĐH CĐ môn vật lý số 2 có đáp án chi tiết
... thu sóng điện từ mà máy thu bước sóng 2 2 q2 − q 12 q2 − q 12 i2 − i 12 i2 − i 12 A λ = 2 c 2 B λ = 2 c 2 C λ = 2 c D λ = 2 c 2 i2 − i1 i1 − i2 q2 − q 12 q1 − q2 Giải câu 4: Áp dụng định luật ... toàn lượng điện từ ta có: Bước sóng mà mạch thu được: λ = 2 c LC = 2 c 2 q1 q2 Li1 + = Li2 + 2 C 2 C 2 2 ⇒ L (i1 − i2 ) = (q2 − q1 ) C q − q1 ⇒LC = 2 i1 − i2 2 q2 − q1 i 12 − i2  Chọn B Câu 5: Một ... tần số góc dòng điện A 2 = ω1/ B 2 = ω1 C 2 = 0,5ω1 D 2 = 2 1 Giải câu 19: Khi UC=2UL ZC1=2ZL1  ω 12= 1/2LC (1) Khi công suất cực đại ZC2=ZL2  2 =1/LC (2) 2 Từ (1) (2)  ω = 2 1 ⇒ ω = 2 1...
 • 14
 • 463
 • 1

Đề thi thử ĐH - CĐ môn vật - trung tâm Folit ppt

Đề thi thử ĐH - CĐ môn vật lý - trung tâm Folit ppt
... nhiệt độ, không phụ thuộc chất vật B phụ thuộc vào chất vật, không phụ thuộc vào nhiệt độ C không phụ thuộc vào chất vật nhiệt độ vật D phụ thuộc vào chất vật nhiệt độ vật Câu 12: Hiện tượng quang ... thành phần cấu tạo mẫu vật nồng độ chất mẫu B nhận biết thành phần cấu tạo mẫu vật, C xác định nồng độ chất chứa mẫu vật D xác định nhiệt độ vật bị nung nóng phát sáng nhiệt độ vật xa Câu 21: Một ... điện đến điện tích Q0 = 5.1 0-6 C Khi điện tích tụ giảm 2.1 0-6 C tỉ số lượng từ trường lượng điện trường A 16/9 B 4/21 C 9/16 D 21/4 Trang 5/5 – Mã đề 010 ¤ Đáp án đề thi: 1[ 1]d 2[ 1]a 1]d 9[...
 • 6
 • 109
 • 0

Đáp án đề thi thử đại học môn vật lần 1 - 2013 - Thầy Hải

Đáp án đề thi thử đại học môn vật lý lần 1 - 2013 - Thầy Hải
... n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa h c LTðH c p t c môn V t lí – Th y Nguy n Ng c H i C ≈276 ngày ñêm ðáp án ñ thi s 01 D 13 8 ngày ñêm Câu 27: Th c hi n thí nghi m Y-âng v giao thoa v i ánh sáng ... mPo=209,9828 u; mα = 4,0 015 u; mx = 205,9744u; 1u = 1, 6605 .10 -2 7 kg T c ñ c a h t α phóng t ph n ng b ng A 1, 745 .10 7 m/s B 17 ,45 .10 7m/s C 2,745 .10 7m/s D 7,45 .10 7 m/s Câu 12 : Ch n phương án sai A Ngu n ... n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa h c LTðH c p t c môn V t lí – Th y Nguy n Ng c H i ðáp án ñ thi s 01 (MeV), lư ng liên k t riêng c a α εα=7,0756 (MeV) ñ h t kh i c a D 0,0024 u L y 1u = 931...
 • 6
 • 230
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Môn Vật - LẦN 2 NĂM 2013 - TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Môn Vật LÝ - LẦN 2 NĂM 2013 - TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU ppt
... tính bao nhiêu? A 1 ,2 B 0,48 C 1,5 D 0,80 HẾT - ĐÁP ÁN 1A 11A 21 A 31C 42D 51A 2D 12D 22 D 32D 42D 52A 3A 13D 23 A 33D 43A 53A 4D 14C 24 B 34C 44A 54C 5D 15B 25 D 25 B 45A 55D www.mathvn.com ... trục lớn 2a chu kì quay quanh Mặt trời tương đương là: A 23 7,59 năm B 336 năm C 21 năm D .29 ,7 năm Câu 40 Êlectron hạt sơ cấp thuộc loại www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com ... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com p2 p p 2p p p A B pc C cp D c 2c c c 2c 2c Câu 60 Một hạt sơ cấp có tốc độ v = 0,6c Tỉ số động lượng hạt tính theo học Niu-ton động lượng...
 • 8
 • 255
 • 2

Đề Thi thử đại học môn vật lần thứ I năm 2014 Trường THPT Kiên Lương

Đề Thi thử đại học môn vật lý lần thứ I năm 2014 Trường THPT Kiên Lương
... thay i c mc ni tip theo th t trờn M l im ni gia in tr R v t in C Khi L = L thỡ in ỏp hiu dng gia hai u MB l U 1; L = L2 thỡ in ỏp hiu dng gia hai u MB l U = U1 v pha ca dũng in mch thay i mt ... trờn M l im ni gia in tr thun v t in Khi L = L thỡ in ỏp hiu dng UMB = U1; Khi L = L2 thỡ in ỏp hiu dng UMB = U2 = U1 v dũng in ng vi hai giỏ tr ca L lch pha mt gúc /2 in ỏp hiu dng hai u mch ... hai u an mch RLC ni tip Bit in ỏp hiu dng hai u in tr l 40 V, hai u cun cm thun l 50 V,v hai t in l 90 V Khi in ỏp tc thi hai u in tr l 40V v ang tng thỡ in ỏp tc thi hai u mch gn bng nht l A...
 • 4
 • 788
 • 17

Thi thử ĐH-CĐ môn Vật lần 1 năm 2014

Thi thử ĐH-CĐ môn Vật Lý lần 1 năm 2014
... thích chiếu đến 1s 2 012 .10 10 hạt Số phôtôn chùm sáng phát quang phát 1s A 2,6827 .10 12 B 2, 414 4 .10 13 C 1, 35 81. 1 013 D 2,9807 .10 11 40 Chọn phương án SAI nói tiên đề Bo A Nguyên tử tồn trạng thái có ... lượng toả sau phân hạch dây chuyền (kể phân hạch kích thích ban đầu): A 17 5,85MeV B 11 ,08 .10 12MeV C 5,45 .10 13MeV D 8,79 .10 12MeV 47 Thực chất phóng xạ gama A hạt nhân bị kích thích xạ phôtôn B dịch ... để lượng toàn phần gấp 10 lần lượng nghỉ Coi tốc độ ánh sáng chân không 3 .10 (m/s) A 0.4 .10 8m/s B 0.8 .10 8m/s C 1, 2 .10 8m/s D 2,985 .10 8m/s có B vuông góc với v , với B = 4 .10 -5(T) Bán kính quĩ đạo...
 • 5
 • 88
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Biến đổi nhà ở truyền thống của người Mông Hoa tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên BáiMón Bánh Đa Cua trong văn hóa ẩm thực Hải Phòngmôn Lịch sử Việt Nam: Những đóng góp của vương triều Lý trong lịch sử của dân tộcNghiên cứu đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở á đai 300600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)Đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở á đai 16002600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)Điều tra, nghiên cứu thành phần loài côn trùng, đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái của loài bọ rùa đỏ (Micraspis discolor) trên cây lạc vụ hè thu năm 20152016, tại ruộng chuyên canh mầu thuộc Đông Anh, Hà Nội (LV tốt nghiệp)60 đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 có đáp ánNghiên cứu một số đặc điểm hình thái và thể lực của học sinh trường THPT Trung Giã Sóc Sơn Hà Nội (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu một số chỉ số hình thái và thể lực của học sinh trường THPT Ngô Gia Tự (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu một số chỉ số hình thái thể lực của học sinh trường THPT Trần Quốc Tuấn – Nam Định (LV tốt nghiệp)TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG XÂY DỰNG CÁO TRẠNG VÀ KỸ NĂNG TRANH TỤNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI CÁC PHIÊN TÒA HÌNH SỰQuản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hà nộiThực trạng công tác quản trị nhân lực tại City View Hotel và các giải phápThực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Tây Hồ - Bộ quốc phòngThực trạng huy động vốn cua công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPTThực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty công trình đường sắtĐề thi Tiếng Anh 7 HK2Giáo án mầm non Sự kiện chú bộ độiSáng kiến kinh nghiệm Xây dựng bài tập rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tậpThực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập