Địa lý 7 dân cư xã hội châu phi

Địa 7 - DÂN HỘI CHÂU PHI pot

Địa lý 7 - DÂN CƯ XÃ HỘI CHÂU PHI pot
... TL: tế, hội châu Phi - Giáo dục tư tưởng 4 Củng cố luỵên tập: 4 - Hướng dẫn làm tập đồ + Dân châu phi nào? - Dân châu Phi phân bố không - Phụ thuộc vào đặc điểm môi trường - Đa số dân sống ... Nhóm 5: Dân châu Phi phân bố nào? Nguyên nhân dẫn đế phân bố dân cư? TL: - Dân châu Phi phân bố không - Hoang mạc người – ốc đảo - Phụ thuộc vào đặc điểm - Xđâ Mđds cao môi trường - Sông ... gì? Sau chiến tranh giới TL: - Sự lạc hậu, chậm phát triển dân số, thứ châu Phi xung đột ngèo đói giành độc lập + Dân cư: - Quan sát lược đồ phân bố dân châu Phi - Giáo viên chia nhóm cho học...
 • 7
 • 239
 • 0

Bài 29 địa 7 dân hội châu Phi

Bài 29 địa lý 7 dân cư xã hội châu Phi
... thực dân người châu Âu Bài 29: Dân cư, hội châu Phi 1.Lịch sử dân a) Sơ lược lịch sử b )Dân Quan sát hình 29. 1 SGK Bài 29: Dân cư, hội châu Phi 1.Lịch sử dân a) Sơ lược lịch sử b )Dân ... tăng tự nhiên Châu Phi phần trăm? Bài 29: Dân cư, hội châu Phi 1.Lịch sử dân a) Sơ lược lịch sử b )Dân Sự bùng nổ dân số xung đột tộc người Châu Phi a)Bùng nổ dân số -Châu phi có khoảng ... khoảng 13,4% dân số giới -Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên 2,4% (cao nhất giới) -> Bùng nổ dân số Bài 29: Dân cư, hội châu Phi 1.Lịch sử dân a) Sơ lược lịch sử b )Dân Sự bùng nổ dân số xung...
 • 18
 • 116
 • 0

Địa 7 - DÂN CƯ, HỘI CHÂU ÂU ppsx

Địa lý 7 - DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU ÂU ppsx
... Hướng dẫn làm tập + Dân châu Âu già đi, Mức độ đô thị hóa nào? Dân số: - Dân số châu Âu 72 7 tr người ( 2001) - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp ( không tới 0,1%) Dân số già - Dân cư phân bố ... kiến thức ghi bảng * Nhóm 1: Dân số châu Âu nào? TL: + Dân số: - Dân số châu Âu 72 7 tr * Nhóm 2: Nhận xét chuyển đổi kết cấu dân người ( 2001) số theo độ tuổi châu Âu giai đọan 1996 – 2000? Hình ... + Dân châu Âu phần lớn thuộc chủng tộc lớn giới? - Phần lớn dân châu Âu TL: thuộc chủng tộc Ơrôpêốit + Dân châu Âu theo đạo gì? TL: - Cơ đốc giáo: Thiên chúa giáo, tin lành, thống -...
 • 7
 • 307
 • 0

Địa 7 - DÂN CƯ, HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ pps

Địa lý 7 - DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ pps
... quan - Quan sát lược đồ dân cư đô thị châu + Đô thị triệu dân trung Nam có khác so với Bắc mĩ? Tốc độ đô thị hóa nào? TL: - Trung Nam đô thị tr dân phân bố ven biển - Bắc có nội địa ... Âu - Quan sát lược đồ dân cư châu - Dân cư phân bố không * Nhóm 3: Dân trung Nam phân bố đồng nào? TL: * Nhóm 4: Sự giống khác phân bố dân Nam với Bắc Mĩ? TL: - Giống nhau: Dân ... Anđét Coocđie - Khác nhau: Bắc dân tập trung đồng trung tâm Trung Nam dân thưa đồng Amadôn - Dân cư phân bố phụ * Nhóm 5: Tại vùng núi cao, đồng thuộc vào địa hình, khí Amadôn dân cư thưa...
 • 7
 • 876
 • 4

Môn địa lí lớp 7 - Dân cư, hội châu Phi pptx

Môn địa lí lớp 7 - Dân cư, xã hội châu Phi pptx
... điểm phân bố dân - Dân châu Phi phân bố không cư châu Phi ? Trình bày phân bố dân cư lược đồ (Địa bàn phân bố loại mật độ dân số) ? Giải thích lại có phân bố - Sự phân bố dân châu Phi phụ thuộc ... mặt kinh tế hội bị ngừng trệ suốt da đen châu Phi bị đưaq sang Mĩ làm nô kỉ lệ - Cuối kỉ 19 đầu kỉ 20 - Năm 60 gọi là: “Năm châu Phi có nước châu Phi giành độc lập chủ quyền 17 nước giành ... nhiên - Đa số dân châu Phi sống nông thôn ? Xác định số thành phố có triệu dân Sự bùng nổ dân số xung đột tộc người châu Phi - Đọc tên nước bảng số liệu a Bùng nổ dân số ? Tình hình dân số...
 • 4
 • 414
 • 0

Giáo án địa 7 - Bài 29: DÂN HỘI CHÂU PHI doc

Giáo án địa lý 7 - Bài 29: DÂN CƯ XÃ HỘI CHÂU PHI doc
... TL: tế, hội châu Phi - Giáo dục tư tưởng 4 Củng cố luỵên tập: 4 - Hướng dẫn làm tập đồ + Dân châu phi nào? - Dân châu Phi phân bố không - Phụ thuộc vào đặc điểm môi trường - Đa số dân sống ... Nhóm 5: Dân châu Phi phân bố nào? Nguyên nhân dẫn đế phân bố dân cư? TL: - Dân châu Phi phân bố không - Hoang mạc người – ốc đảo - Phụ thuộc vào đặc điểm - Xđâ Mđds cao môi trường - Sông ... Sau chiến tranh giới TL: - Sự lạc hậu, chậm phát triển dân số, thứ châu Phi xung đột ngèo đói giành độc lập + Dân cư: - Quan sát lược đồ phân bố dân châu Phi - Giáo viên chia nhóm cho học...
 • 7
 • 524
 • 2

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : DÂN HỘI CHÂU PHI doc

Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : DÂN CƯ – XÃ HỘI CHÂU PHI doc
... điểm phân bố dân Châu Phi - Trình bày phân bố dân lược b) Dân : phân bố đồ (địa bàn phân bố loại mật độ không dân số ) - Sự phân bố dân ? Dựa vào H 29.1 kết hợp với hình 27. 2 CP phụ ... dân Châu Phi III Phương pháp : trực quan, đàm thoại , nhóm IV Các bước lên lớp : 1) Ổn định : 2) Kiểm tra cũ : - Phân tích BĐ nhiệt độ LM BĐ KH A,B,C,D 3) Giảng : Hoạt động : LỊCH SỬ VÀ DÂN ... Ninl Châu thổ triệu dân thường tập phì nhiêu , màu mỡ tập trung dân đông trung ven biển Châu Phi - Đa số dân sống địa bàn ? - Xác định H 29.1 vị trí TP ChâuPhi có từ triệu dân trở lên ? Đọc tên...
 • 8
 • 243
 • 0

Giáo án Địa 7 : Tên bài dạy : DÂN HỘI CHÂU PHI potx

Giáo án Địa Lý 7 : Tên bài dạy : DÂN CƯ – XÃ HỘI CHÂU PHI potx
... điểm phân bố dân Châu Phi - Trình bày phân bố dân lược b) Dân : phân bố đồ (địa bàn phân bố loại mật độ không dân số ) - Sự phân bố dân ? Dựa vào H 29.1 kết hợp với hình 27. 2 CP phụ ... dân Châu Phi III Phương pháp : trực quan, đàm thoại , nhóm IV Các bước lên lớp : 1) Ổn định : 2) Kiểm tra cũ : - Phân tích BĐ nhiệt độ LM BĐ KH A,B,C,D 3) Giảng : Hoạt động : LỊCH SỬ VÀ DÂN ... Ninl Châu thổ triệu dân thường tập phì nhiêu , màu mỡ tập trung dân đông trung ven biển Châu Phi - Đa số dân sống địa bàn ? - Xác định H 29.1 vị trí TP ChâuPhi có từ triệu dân trở lên ? Đọc tên...
 • 8
 • 202
 • 0

Giáo án Địa 7 : Tên bài dạy : DÂN HỘI CHÂU PHI pot

Giáo án Địa Lý 7 : Tên bài dạy : DÂN CƯ – XÃ HỘI CHÂU PHI pot
... điểm phân bố dân Châu Phi - Trình bày phân bố dân lược b) Dân : phân bố đồ (địa bàn phân bố loại mật độ không dân số ) - Sự phân bố dân ? Dựa vào H 29.1 kết hợp với hình 27. 2 CP phụ ... dân Châu Phi III Phương pháp : trực quan, đàm thoại , nhóm IV Các bước lên lớp : 1) Ổn định : 2) Kiểm tra cũ : - Phân tích BĐ nhiệt độ LM BĐ KH A,B,C,D 3) Giảng : Hoạt động : LỊCH SỬ VÀ DÂN ... Ninl Châu thổ triệu dân thường tập phì nhiêu , màu mỡ tập trung dân đông trung ven biển Châu Phi - Đa số dân sống địa bàn ? - Xác định H 29.1 vị trí TP ChâuPhi có từ triệu dân trở lên ? Đọc tên...
 • 8
 • 152
 • 0

bài giảng địa 7 bài 29 dân cư, hội châu phi

bài giảng địa lý 7 bài 29 dân cư, xã hội châu phi
... no? Tên châu lục lục địa Nm(2001) Châu á 37 Châu Âu 73 Châu Phi 33 BắcưMĩ 75 NamưMĩ 79 H So sỏnh t l dõn ụ th chõu Phi vi cỏc chõu lc khỏc? Bi 29- Tit 32: DN C, X HI CHU PHI Lch s v dõn c: a ... (So với giới) 2001 Tỷ lệ gia tăng tự nhiên % 2001 Châu á 376 6 60,8 1,3 Châu Âu 72 8 11,6 -ư0,1 Châu ĐạiưDư ng 31 0,5 1,0 Châu Mĩ 850 13 ,7 1,4 Châu Phi 818 13,4% 2,4 Toànưthếưgiới 6193 100 1,3 Chõu ... xõm chim thuc a ca thc dõn , quc ó li cho Chõu Phi hu qu gỡ? Sụng Nile Nụ l da en Chõu Phi Tng Nhõn s Bi 29- Tit 32: Lch s v dõn c: DN C, X HI CHU PHI a S lc lch s: -Thi kỡ c i: -Th k XVI XIX:...
 • 14
 • 777
 • 2

Địa7 Bài 29 – Dân , hội châu Phi

Địa Lí 7 Bài 29 – Dân cư , xã hội châu Phi
... phát triển châu Phi? HS quan sát - GV chốt chuyển - GV treo lược đồ phân bố dân châu Phi yêu cầu HS quan sát ? Chỉ nêu phân bố dân châu - Dân châu Phi phân bố không Phi đồ? Dân tập trung ... châu Phi a Sự bùng nổ dân số ? Dựa vào Sgk, nêu số liệu dân châu Phi ? ? Em có nhận xét số liệu ? - Năm 2001 Châu Phi có 818 triệu - Số dân người tỉ lệ gia tăng tự nhiên : 2,4 % - Dân số châu ... lũng sông Nin, ven vịnh ? Tại dân châu Phi lại phân Ghi-n , duyên hải cực Bắc, cực bố vậy? Nam - Do điều kiện tự nhiên lịch sử Hs nêu ? Tình hình đô thị hoá châu Phi diễn nào? b Dân ? Kể tên...
 • 6
 • 2,005
 • 7

Bài giảng địa 7- Dân kinh tế châu đại dương

Bài giảng địa lý 7- Dân cư kinh tế châu đại dương
... thưa: Trung tâm lục địa Ôxtrâylia, +Nơi đảo -Thành phần dân +Người địa 20% Thổ dân châu Đại dương Tiết 56: DÂN CƯ KINH TẾ CHÂU ĐẠI 1- DÂN CƯ : DƯƠNG -Dân số 31 triệu ngườiđộ dân số thấp giới, ... 56: DÂN CƯ KINH TẾ CHÂU ĐẠI 1- DÂN CƯ : DƯƠNG 2- KINH TẾ : Dựa vào nội dung sgk kinh tế -Các nước châu Đại dương kinh tế phát triển không quốc đảo phát triển -Ô-xtrây-li-a Niu Di-len có kinh ... ĐẠI DƯƠNG 1- DÂN CƯ : -Dân số 31 triệu người (2001) Dựa vào số liệu SGKTr147 em cho biết dân số toàn châu Đại dương tính đến năm 2001 người Tiết 56: DÂN CƯ KINH TẾ CHÂU ĐẠI 1- DÂN CƯ : DƯƠNG -Dân...
 • 24
 • 129
 • 0

Địa 7 dân kinh tế châu đại dương

Địa lý 7  dân cư kinh tế châu đại dương
... điểm thành phần dân CĐD? TL: - Dân địa: Người Pôlinêdiêng gốc Oxtrâylia; Mêlanêdiêng; Polinêdiêng - Dân nhập cư: 80% gốc Âu( đông nhất), người gốc Á Chuyển ý Hoạt động 2 Kinh tế: ** Trực quan ... liệu 1 47 sgk - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng * Nhóm 1: Nhận xét đặc điểm phân bố dân CĐD? Dân cư: TL: - Đông dân ... Trực quan - Quan sát bảng số liệu + Nhận xét trình độ kinh tế số quốc gia CĐD? TL: - Quan sát đồ kinh tế CĐD - Trình độ phát triển kinh tế không đồng + Phía Nam Oxtrâylia có trồng vật nuôi gì?...
 • 6
 • 17
 • 0

Bai 29 Dan cu xa hoi Chau Phi

Bai 29 Dan cu xa hoi Chau Phi
... cư Châu Phi? Câu hỏi thảo luận: Dựa vào kiến thức học hình 29. 1 -Trình bày phân bố dân cư Châu Phi? -Giải thích lại có phân bố đó? -Nhận xét phân bố dân cư Châu Phi? Nhóm1: 1.Dân cư Châu Phi phân ... La-gôt, 2.Các thành phố triệu dân : -Bắc Phi: Ca -xa- blan-ca, Ra-bat, Tri-pô-ti, -TâyPhi: Đa-ca,Cô-na-cri,A-bit-gan -Đông Phi: A-đi-A-bê-ba,Nai-tô-bi -Nam Phi: Kêp-tao,Đuôc-ban, han-ne-xbua Giô- ... cho câu sau: Câu1.Vì Châu Phi gọi Châu lục nóng bậc giới: A.Vì phần lớn lãnh thổ Châu Phi nằm hai đường chi tuyến B Vì Châu Phi có nhiều sơn nguyên bồn địa C Vì Châu Phi có dạng hình khối ,bờ...
 • 19
 • 1,207
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: địa lý 7 dân cư xã hội châu âuđịa lý 7 dân cư xã hội trung và nam mĩ ppsđịa lý 7 bài dân cư xã hội châu phidân cư xã hội châu phi địa 7dân cư xã hội châu phi địa lí 7địa lí 7 bài 29 – dân cư xã hội châu phidân cư xã hội châu phi lop 7dân cư xã hội châu phidân cư xã hội châu phi pptbài dân cư xã hội châu phisoạn bài dân cư xã hội châu phidân cư xã hội châu phi violetsoạn bài 29 dân cư xã hội châu phidân cư xã hội châu phi thư viện bài giảngbài 29 dân cư xã hội châu phiBài giảng môn khoa học hành chính hệ THỐNG văn bản QUẢN lý HÀNH CHÍNH NHÀ nướcBài giảng môn khoa học hành chính NHỮNG vấn đề cơ BẢN về QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ nướcBÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóaBÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH vận DỤNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH TRONG sự NGHIỆP đổi mớiCÔNG tác CHỮ THẬP đỏTĂNG TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN bền VỮNGPháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nayDensity Functional Investigation of Structure and Stability of Genand GenNi (n ) 1-20Tìm hiểu phản biện xã hội tại Việt NamMỘT số vấn đề PHÉP BIỆN CHỨNG TRONG tác PHẨM “CHỐNG ĐUY RINH” và ý NGHĨA của nó TRONG rèn LUYỆN, PHÁT TRIỂN tư DUY NGƯỜI CỘNG sản HIỆN NAYNguyên tắc toàn diện trong triết học mác lênin với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở việt namSo sánh chính cương và luận cươngCÁC THỦ THUẬT MÁY TÍNH CẦM TAY CASIOThực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của bí thư huyện ủy ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nayĐẩy mạnh huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Kĩ Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng ThápBài 24 quốc gia cổ cham pa và phù namNgữ văn 12 tuần 22 rừng xà nuÔN THI PHẦN đọc HIỂU NGỮ văn 10LƯU TRỮ LỊCH sử VIỆT NAM từ 1954 1954Tuần 25 đoc thêm bắt sấu rừng u minh hạ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập