Việt nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội

VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA HỘI (1986 - 2000)

VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 - 2000)
... công chủ nghĩa hội bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa, đồng thời tích cực góp phần vào đấu tranh chung nhân dân giới hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa hội" Đại hội khẳng ... dân tộc chủ nghĩa hội trình đổi mới; nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Đổi thay đổi mục tiêu hội chủ nghĩa, mà ... thay đổi mục tiêu chủ hội chủ nghĩa, mà làm cho mục tiêu thực có kết quan niệm đắn chủ nghĩa hội, hình thức, bước biện pháp thích hợp 409 Đi u kiện cốt yếu để công đổi giữ định hướng hội...
 • 41
 • 258
 • 0

VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA HỘI - Giáo án lịch sử lớp 9 pps

VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - Giáo án lịch sử lớp 9 pps
... Kế ( 198 6-1 99 0 họạch ( 199 1-1 99 5 )?kế họach ( ) thoát khỏi khủng hoảng - Trong kế hoạch năm ( Kế 199 6-2 000 )Mục tiêu đề Kế họach ( họạch ( 199 6-2 000 tăng trưởng kinh tế 199 1-1 99 5? 199 6-2 000 ) ... ( 12 -1 98 6 ) bắt đầu công đổi nước ta , nhân dân ta thực kế hoạch nhà nước năm ( 198 6-1 99 0, 199 1-1 99 5, 199 62000) nhằm xây dựng đất nước theo đường lối đổi lên chủ nghĩa hội Họat Động : Đường ... Kiểm tra cũ: - Nêu tình hình cuả nước ta 10 năm lên chủ nghĩa hội - Cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc từ năm 197 5 đến 197 9 diễn ? 3- Bài Mới :Giáo viên giới thiệu : Trong 15 năm từ Đại hội lần thứ...
 • 6
 • 435
 • 0

bài giảng lịch sử 9 bài 33 việt nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

bài giảng lịch sử 9 bài 33 việt nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
... 18/6/ 191 9 7/ 192 0 12/ 192 0 6/ 192 4 6/ 192 5 25/12/ 192 7 3/ 192 9 3/2/ 193 0 9/ 2. 193 0 10/ 193 0 Sự kiện Thời gian Tên nhân vật Sự kiện 18/6/ 191 9 Nguyễn Ái Quốc Đưa yêu sách đến hội nghị véc-xai 7/ 192 0 Nguyễn Ái ... dục… 4- Giai đoạn 195 4- 197 5 • Hãy nêu giai đoạn phát triển cách mạng Miền Nam từ năm 195 4- 197 5? -Từ 7/ 195 4 đến hết 196 0 Mĩ thực chủ nghĩa thực dân miền Nam • -Từ 196 1 đến 196 5 ĐQ Mĩ tiến hành ... LỊCH SỬ 9- Tiết 51 Bài 34- Tiết 51 Tổng kết lịch sử việt nam từ sau chiến tranh giới thứ đến năm 2000 I Các giai đoạn đặc đi m tiến trình lịch sử II Nguyên nhân thắng lợi,...
 • 26
 • 247
 • 0

bài giảng lịch sử 12 bài 26 đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa hội (1986 - 2000)

bài giảng lịch sử 12 bài 26 đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)
... hoảng Liên Xô nước XHCN Đòi hỏi Đảng nhà nước tiến hành đổi ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) I Đường lối đổi đất nước Đảng Đường lối đổi ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( ... đổi mới? ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ VI ( THÁNG 12 – 1986) ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) I Đường lối đổi đất nước Đảng Đường lối đổi ... (1991 - 1995) Thực kế hoạch nhà nước năm ( 1996 – 2000) ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) I Đường lối đổi đất nước Đảng Hoàn cảnh lịch sử Đảng ta đề đường lối đổi bối cảnh đất nước...
 • 41
 • 505
 • 0

VIỆT NAM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA HỘI (1986 - 2000)_4 docx

VIỆT NAM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 - 2000)_4 docx
... quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Đổi thay đổi mục tiêu hội chủ nghĩa, mà quan niệm đắn chủ nghĩa hội thực mục tiêu hình thức, bước biện pháp phù hợp Đổi phải thực ... lối đổi năm qua đắn, định hướng hội chủ nghĩa" Từ thực tiễn 10 năm đổi mới, Đảng ta rút số học kinh nghiệm chủ yếu: Một là, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa hội trình đổi mới; ... cực phục vụ mục đích xây dựng chủ nghĩa hội, không để chệch hướng theo đường chủ nghĩa Kinh tế thị trường có mặt tiêu cực mâu thuẫn với chất chủ nghĩa hội Đó xu phân hoá giàu nghèo mức,...
 • 8
 • 212
 • 0

VIỆT NAM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA HỘI (1986 - 2000)_3 pptx

VIỆT NAM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 - 2000)_3 pptx
... kinh tế - hội năm (1991 - 1995), Đại hội VII thông qua "Cương lĩnhxây dựng đất nước thời kì độ lên chủ nghĩa hội" ,"Chiến lược ổn định phát triển kinh tế hội đến năm 2000" nĐại hội long ... quyền Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị, hội bước đổi nội dung phương thức hoạt động, đạt hiệu thiết thực Quyền làm chủ nhân dân lĩnh vực kinh tế, hội, trị, tư ... công - Tiếp tục phát huy dân chủ hội chủ nghĩa, đổi nội dung phương thức hoạt động Đảng, Nhà nước đoàn thể nhân dân, đổi tổ chức cán - Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn hội, ...
 • 9
 • 124
 • 0

VIỆT NAM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA HỘI (1986 - 2000)_2 pptx

VIỆT NAM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 - 2000)_2 pptx
... Một thành tựu công đổi bước đầu thực dân chủ hội chủ nghĩa lĩnh vực đời sống hội Cơ chế sách mở rộng quyền tự chủ sở kinh tế, phát huy tiềm nhiều thành phần kinh tế, tạo đi u kiện cho người ... trật tự an toàn hội đổi quan trọng đường lối, chủ trương, phương pháp công tác xây dựng lực lượng, góp phần giữ vững ổn định trị - hội, tạo môi trường thuận lợi cho công đổi mới; phục vụ ... thành tựu chứng tỏ đường lối đổi Đại hội VI đề đắn, bước công đổi phù hợp Qua thực tiễn, có thêm nhận thức kinh nghiệm quan trọng đường xây dựng chủ nghĩa hội phù hợp với đặc đi m đất nước Bên...
 • 8
 • 129
 • 1

Bài 33 Sử 9 Việt Nam trên con đường đổi mới đi lên chủ nghĩa hội

Bài 33 Sử 9 Việt Nam trên con đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội
... 47 – Bài 33: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (TỪ NĂM 198 6 ĐẾN NĂM 2000) I Đường lối đổi Đảng II Việt Nam 15 năm thực đường lối đổi ( 198 6 - 2000) 1, Kế hoạch năm ( 198 6- 199 0) ... Đảng hội trường Ba Đình, Hà Nội Tiết 47 – Bài 33: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (TỪ NĂM 198 6 ĐẾN NĂM 2000) I Đường lối đổi Đảng Hoàn cảnh đổi Đường lối đổi - Đường lối đổi ... kết nạp Việt Nam thành viên thức thứ hiệp hội nước ĐNA(A SEAN) Tiết 47 – Bài 33: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (TỪ NĂM 198 6 ĐẾN NĂM 2000) I Đường lối đổi Đảng II Việt Nam 15...
 • 29
 • 2,130
 • 1

Bài giảng lịch sử 12- Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa hô (1986- 2000)

Bài giảng lịch sử 12- Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hô (1986- 2000)
... hoảng Liên Xô nước XHCN Đòi hỏi Đảng nhà nước tiến hành đổi ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) I Đường lối đổi đất nước Đảng Đường lối đổi ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( ... đổi mới? ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH (TIẾT 1) ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ VI (THÁNG 12 – 1986) ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) I Đường lối đổi đất nước Đảng Đường lối đổi ... nước năm ( 1996 – 2000) ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) I Đường lối đổi đất nước Đảng Hoàn cảnh lịch sử Đảng ta đề đường lối đổi bối cảnh đất nước nào? Thời kì bao cấp ĐẤT NƯỚC...
 • 41
 • 86
 • 0

Bài 33 tiết 49: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH (Từ năm 1986 đến năm 2000)

Bài 33 tiết 49: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH (Từ năm 1986 đến năm 2000)
... Minh Bài 33 - Tiết 49: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000) I Đường lối đổi Đảng Trong đổi có hạn II Việt Nam 15 năm thực chế yếu gì? đường lối đổi (1986 ... trương đổi Bài 33 - Tiết 49: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000) Đường lối đổi Đảng đề I Đường lối đổi Đảng văn kiện ? 1, Hoàn cảnh đổi 2, Đường lối đổi ... Hà Nội Bài 33 - Tiết 49: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000) Em hiểu quan đi m đời I Đường lối đổi Đảng Đổi lĩnh vực đổi xã Đảng? 1, Hoàn cảnh đổi sống...
 • 30
 • 73
 • 0

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa hội và con đướng quá độ đi lên chủ nghĩa hộiViệt Nam ppt

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đướng quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ppt
... thành tốt Đó tưởng Hồ Chí Minh CNXH & độ lên CNXH nước ta III Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội đường độ lên chủ nghĩa hội vào công đổi Giữ vững mục tiêu CNXH Độc lập dân tộc ... I tưởng Hồ Chí Minh chất mục tiêu chủ nghĩa hội Con đường hình thành Hồ Chí Minh CNXH Việt Nam Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ nhiều phương diện - Hồ Chí Minh tiếp cận CNXHKH từ quan đi m ... quan, bảo thủ, giáo đi u, lười biếng v.v… II tưởng Hồ Chí Minh đường độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam Quan niệm Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên CNXH Việt Nam 1.1 Quan niệm CN Mác - Lênin Mác Giữa XH...
 • 30
 • 371
 • 1

Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa hội

Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội
... THÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM I TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM Do yêu cầu kinh tế Thực tế cho thấy tất nước có thị trường chứng khoán, kinh tế thị ... dịch chứng khoán Những nguyên tắc hoạt động thị trường chứng khoán Giao dịch thị trường chứng khoán III/ Vai trò thị trường chứng khoán Phần II: Sự hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam I/ ... VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Lịch sử hình thành phát triển thị trường chứng khoán giới Thị trường chứng khoán yếu tố kinh tế thị trường đại Đến...
 • 31
 • 577
 • 0

Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong thời ký quá độ lên chủ nghĩa hội

Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong thời ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội
... nông nghiệp, nông thôn góp phần củng cố liên minh công nông, tăng cương sức mạnh chuyên vô sản II.PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Phát triển ... trị, hội Hơn nữa, cư dân nông thôn chủ yếu nông dân, người bạn đồng minh, chỗ dựa đáng tin cậy giai cấp công nhân công xây dựng chủ nghĩa hội bảo vệ Tổ quóc hội chủ nghĩa Phát triển nông ... hoạch phát triển nông thôn xây dựng nông thôn - Để phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hoá đại hoá cần có quy hoạch đồng Phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hoá, hội, ...
 • 17
 • 380
 • 3

Biện chứng của sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa hội

Biện chứng của sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội
... thống + Nền kinh tế nước ta kinh tế thị trường thành phần kinh tế không tồn biệt lập thành phần kinh tế phận cấu thành kinh tế quốc dân thống Sự phát triển thành phần kinh tế góp phần vào phát triển ... nhiều thành phần Việt Nam a Phát triển kinh tế nhiều thành phần vận động theo định hướng hội chủ nghĩa - Phát triển kinh tế định hướng hội chủ nghĩa với công cụ quan trọng kinh tế Nhà nước ... đẩy phát triển kinh tế theo định hướng hội chủ nghĩa cần nhấn mạnh không phân biệt thành phần kinh tế mà nội dung thành phần kinh tế phải phân biệt Biện pháp để phát triển kinh tế nhiều thành...
 • 15
 • 478
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài 26 đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội 1986 2000tóm lại con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam theo tư tưởng hồ chí minh đòi hỏi phải thực hiện những nội dung sauvận dụng tư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội vào công cuộc đổi mớicon đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hộiphat trien kinh te viet nam trong thoi ki qua do len chu nghia xa hoi duoi anh sang tu tuong ho chi minhviệt nam trên đường đổi mới và hội nhậpNew microsoft word documentUnit 02 life in the countryside lesson 2 a closer look 1Nghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa thượng nguồn đến chế độ thủy văn thủy lựcNghiên cứu đề xuất giải pháp công trình phòng chống xói lở bờ biển khu vực cồn bửng, huyện thanh phú, tỉnh bến treStudy on water allocation in river basin using linear programming a case study of vu gia thu bon river basinNghiên cứu đề xuất áp dụng mô hình tính toán thiết kế hệ thống chữa cháy tự động sprinker cho nhà cao tầngĐánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện vị xuyên tỉnh hà giangNghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất gốm tại làng nghề bát tràng, gia lâm, hà nộiĐánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội đến khả năng cấp nước của hồ chứa tà keo huyện lộc bình tỉnh lạng sơnNghiên cứu quy hoạch phòng chống lũ chi tiết trên các tuyến sông có đê tỉnh hà namBài giảng các phẫu thuật cơ bản trên dạ dàyGiáo trình kỹ thuật xét nghiệm cơ bảnThe collapse of lehman brothersVăn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng sacombank hoàn thiện và phát triểnỨng dụng phương pháp tài sản và phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) để xác định giá trị doanh nghiệp vừa và nhỏ cho mục đích mua bán sáp nhập (ma) tại việt nam hiện nayThuyết minh đồ án kết cấu thép nhà công nghiệpĐỀ THI ĐỘC CHẤT HỌC.......................pháp luật về giao dịch bảo đảmTÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DƯỢCCâu hỏi ôn tập môn Bệnh Học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập