Tiết 29 đường tròn và đường thẳng

TIẾT 29 ĐƯỜNG TRÒN ĐƯỜNG THẲNG doc

TIẾT 29 ĐƯỜNG TRÒN VÀ ĐƯỜNG THẲNG doc
... chứng minh đường thẳng tiếp tuyến đường tròn HĐ3: Củng cố kiến thức thông qua tập tổng hợp * Tình 2: Cho đường tròn (C) x2+y2-6x+2y+6=0 điểm A(1;3) Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn kẻ ... TRÌNH BÀI HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG 1- Các tình học tập: * Tình 1: Ôn tập kiến thức cũ: Nêu lại cách xác định tâm bán kính đường tròn HĐ1: Nêu cách tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng HĐ2: Phương ... II CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC 1-Thực tiễn: Học sinh học xong lý thuyết đường thẳng đường tròn 2- Phương tiện: Chuẩn bị bảng kết hoạt động Chuẩn bị phiếu...
 • 7
 • 76
 • 0

Đại số 9-Tiết 25: Đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

Đại số 9-Tiết 25: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
... a'x+b' (a0) (d') Đường thẳng song song +1 Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt y x Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt Bài tập 1: Đường thẳng song song với đường thẳng y = - ... m để đồ thị hai hàm số cho là: a, Hai đường thẳng song song b, Hai đường thẳng cắt Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt Bài tập áp dụng Bài tập 4: Cho hai hàm số bậc nhất: y = mx + ... +2 -1 y= *Chú ý: SGK / 53 2 Đường thẳng cắt (d) cắt (d) a a' - 0, 5x y= +2 1- ,5x -2 -3 -4 x Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt Bài tập 2: Cho đường thẳng : (d1): y = - 3x +1 (d3):...
 • 15
 • 1,092
 • 3

Tiet 24: duong thang song song va duong thang cat nhau

Tiet 24: duong thang song song va duong thang cat nhau
... a’x+b’(a’≠ 0) Song song với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau? Tiết 24 §4: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t §­êng th¼ng song song: a) Vẽ đồ ... -2 y= 2x +3 y= 2x song song với nhau? b) Giải thícha sao' = a trùng  ? (d) trùng (d’) ⇔ hai đường thẳng y = 2x + b = b' y = 2x – song song với nhau? Tìm cặp đường thẳng song song đường thẳng ... th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t §­êng th¼ng song song: y = ax + b (d) (a ≠0) y = a’x + b’(d’) (a’ ≠ 0) a = a ' (d) // (d’) ⇔  b ≠ b' a = a ' (d) trïng (d’) ⇔  b = b' §­êng th¼ng c¾t nhau: ...
 • 22
 • 247
 • 0

tiết 27 đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau9

tiết 27 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau9
... hµm sè ®· cho lµ : a) Hai ®­êng th¼ng c¾t nhau; b) Hai ®­êng th¼ng song song víi Tiết 27 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU ( tiếp) 3) Bài tốn áp dụng: Bài tốn: Cho hai hàm số bậc y ... tức = m + (15) m = Tiết 27 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU ( tiếp) Bµi tËp: C©u nµo ®óng c©u nµo sai c¸c c©u sau ? A Đ­êng th¼ng y = -3x + vµ y = -3x + song song víi B §­êng th¼ng ... ax + b (a ≠ ) (d) y = a’x + b’ (a’ ≠ ) (d’) Khi d // d’ ; d x d’ ; d ≡ d’ Tiết 27 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU ( TIẾP) Hai ®­êng th¼ng y = ax + b (a ≠ 0) (d) vµ y = a’x + b’ (a’...
 • 15
 • 148
 • 0

Đại số 9 - Tiết 25 Đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau pps

Đại số 9 - Tiết 25 Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau pps
... - Vẽ y = 2x + : cũ: (10 ph) + Điểm cắt trục tung : P ( ; 3) 1.Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + + Điểm cắt trục hoành : Q (  ;0 ) y = 2x – mặt - Vẽ y = 2x – : phẳng Oxy + Điểm cắt trục tung : P( ; -2 ... Oxy + Điểm cắt trục tung : P( ; -2 ) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + + Điểm cắt trục hoành : Q ( 1; ) y = x -1 trên mặt phẳng y = 2x + y Oxy y = 2x - 1,5 O x ... - GV: Nội dụng theo yêu cầu học, phương tiện dạy học cần thiết - HS: Đủ SGK, đồ dùng học tập nội dung theo yêu cầu GV C-Tiến trình giảng Hoạt động giáo viên...
 • 2
 • 94
 • 1

Tiet 24 Duong thang song song va duong thang cat nhau

Tiet 24 Duong thang song song va duong thang cat nhau
... hai đường thẳng ≠ y=ax+b (a≠ 0) va y=a’x+b’(a’ 0) song song với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau? B D x2 A y=2 y=2 x y=2 x+ ?1 C Bµi tËp 1: Đường thẳng song song với đường thẳng y = - 0,5x ... trị m để (d) song song với (d’): y =3x + a m = b m=2 c m = -1 d m=4 Hoan hơ, bạn đã sai Rất tiếc, bạn trả lời ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Tìm cặp đường thẳng song song đường thẳng ... ≠ -0,5 b) Hai đường thẳng song song với TiÕt 24: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t  H­íng dÉn vỊ nhµ: Häc thc c¸c kÕt ln cđa bµi Lµm bµi tËp: 20; 21; 22; 23; 24 /54; 55 /SGK §äc tr­íc...
 • 30
 • 178
 • 0

Tiết 18. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Tiết 18. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
... Nếu đường thẳng song song cách cắt đường thẳng chúng chắn đường thẳng đoạn thẳng liên tiếp - Nếu đường thẳng song song cắt đường thẳng chúng chắn đường thẳng đoạn thẳng liên tiếp chúng song song ... cách đường thẳng cố định khoảng h không đổi hai đường thẳng song song với đường thẳng cách đường thẳng khoảng h Đường thẳng song song cách a A b B c C d D * Các đường thẳng a, b, c, d gọi đường thẳng ... hai đường thẳng a//b Khoảng cách hai đường thẳng song song Đinh nghĩa: Khoảng cách hai đường thẳng song song khoảng cách từ điểm tùy ý đường thẳng đến đường thẳng A d • d//d’ d’ H Độ dài đoạn thẳng...
 • 8
 • 4,267
 • 9

Tiết 36: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (nhất hôi giảng tỉnh Thái Bình)

Tiết 36: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (nhất hôi giảng tỉnh Thái Bình)
... nằm mặt phẳng () b c vuông góc với véc tơ mặt phẳng () c Nếu đường thẳng a vuông góc với hai đường thẳng cắt mặt phẳng () a vuông góc với đường thẳng mặt phẳng () Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ... điều thẳng cắt ( mặt vuông góc với ) phẳng ()? b, c () a b A c Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng I Định nghĩa : Nếu a vuông góc với hai đường thẳng cắt mặt phẳng ( ) a vuông góc với mặt phẳng ... A vuông góc với a.Tất đư ờng thẳng vuông góc với đường đường thẳng nằm thẳng a ? (P).Do mp(P) xác định thông qua đường thẳng phân biệt qua A vuông góc với (P) Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng...
 • 14
 • 699
 • 25

TIẾT 18 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI 1 ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

TIẾT 18 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI 1 ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
... cách đường thẳng cố định khoảng h không đổi hai đường thẳng song song với đường thẳng cách đường thẳng khoảng h 10 ?4 Cho hình 96b, đường thẳng a, b, c, d song song với Chứng minh rằng: a) Nếu đường ... (1) (2) suy : EF = FG = GH 14 Định lý: -Nếu đường thẳng song song cách cắt đường thẳng chúng chắn đường thẳng đoạn thẳng liên tiếp -Nếu đường thẳng song song cắt đường thẳng chúng chắn đường thẳng ... nên C di chuyển đường thẳng song song với d cách d khoảng 2cm 17 Hướng dẫn nhà : - Nắm định nghĩa: Khoảng cách hai đường thẳng song song - Tính chất điểm cách đường thẳng cho trước - Ôn tập lại...
 • 18
 • 325
 • 1

Tiet 18: Đường thẳng song song vỡi một đường thẳng cho trước

Tiet 18: Đường thẳng song song vỡi một đường thẳng cho trước
... hai đường thẳng song song a b -Gv: giới thiệu HĐ2: Khoảng cách đường thẳng song song: -Gv: vẽ hình -Vậy khoảng cách hai đường thẳng song song? -Gv ghi nhận đònh nghóa Năm ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ... :Không, a không song song không? A a h b b h khoảng cách hai đường thẳng song song a b Đònh Nghóa: Khoảng cách hai đường thẳng song song khoảng cách từ điểm tuỳ ý đường thẳng đến đường thẳng H HĐ3: ... nghóa Năm ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC HĐ 2: Khoảng cách hai đường Hs nêu đònh nghóa khoảng thẳng song song: cách hai đường thẳng song song trang 101SGK a A B h b K H - AH...
 • 4
 • 1,314
 • 3

Bài 3 - Tiết 1: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài 3 - Tiết 1: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
... ng thng khụng gian vuụng gúc bng nhng cỏch no ? cỏc cỏch sau A- Chng minh hai VTCP vuụng gúc B- Dựng nh ngha ng thng vuụng gúc C- S liờn h gia quan h // v quan h ca cỏc t khụng gian A KIM TRA ... tra cỏc mnh tỡm c NG hay SAI * ễn li nh ngha v tớnh cht ca phộp chiu song song - Bi : * 15, 16 , 18 trang 1 03 - SGK * Cho hỡnh chúp tam giỏc S.ABC cú SA (ABC), ABC vuụng ti B a Chng minh : ... A KIM TRA BI C Bi : Cõu hi trc nghimb: , c ct v cựng nm mt phng (P) Cho ng thng Cõu 1: minh rng : Nu nggúc ca ng thng a v b l a vuụng Chng Trong khụng gian cho thng a vuụng gúc vi...
 • 12
 • 689
 • 27

tiết 37: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

tiết 37: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
... BCC'B' hình vuông) B A B AC ' CB ' (đlý đường vuông góc) b) Chng minh tng t phn mà AC ' B 'C D a ta cú: AC ' B 'D ', (Theo phn a), nờn AC ' (CB'D') C đường thẳng vuông góc với mặt phẳng V)GểC ... n) BC p) BB Giỏi ! D C B B ? đường thẳng vuông góc với mặt phẳng IV) nh lý ba ng vuụng gúc: 2) nh lý ba ng vuụng gúc: a) nh lý: Cho b mp( ), a không vuông góc với ( ), a' hình chiếu a ( ) Khi ... hai ng d thng b, c ct (P) p Khi ú a vuụng gúc vi mi ng thng d nm (P)) ? c b Tit 37: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng IV) nh lý ba ng vuụng gúc: 1) Phộp chiu vuụng gúc: a) n; b) Chỳ ý c) Vớ d...
 • 19
 • 410
 • 15

Tiết : Điểm - Đường thẳng (Hình 6)

Tiết : Điểm - Đường thẳng (Hình 6)
... thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng: d A B • Điểm A thuộc đường thẳng d, ký hiệu A d ∈ • đọc không thuộc đường thẳng thẳnghiệu Điểm B : điểm A nằm đường d, ký d , ∉d Bhay: đường thẳng ... , ∉d Bhay: đường thẳng d qua điểm A còn?đọc a )Điểm C nằm đường thẳng d, l : iểm B thuộc đường thẳng a, điểm E không thuộc đường qua điểm hay: đường thẳng d không thẳng a B a b) C ∈ a ; E ∉ a ... Tiết 1: Điểm: -Dùngchấm nhỏ trênhoa A, B, C, để đặt ảnh -Dấu chữ in trang giấy hình tên cho điểm cuả điểm Bất điểm A, B phân biệtlà A hợp tập B Hai hình điểm C, D trùng C D - Điểm - MộtĐường...
 • 10
 • 142
 • 0

TIẾT 18: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐƯỜN THẲNG ĐÃ CHO

TIẾT 18: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐƯỜN THẲNG ĐÃ CHO
... đường thẳng song song cách cắt đường thẳng đường thẳng song song a b, b c, chúng chắn đường thẳng đoạn thẳng liên tiếp c d - gọi đường thẳng song song cắt TaNếu chúng đường thẳng song đường thẳng ... đến đường thẳng b A h ? d H Các điểm cách đường thẳng d khoảng h nằm đường nào? Tiết 18 Đường thẳng song song Với đường thẳng cho trước Khoảng cách hai đường thẳng song song ?1 Cho hai đường thẳng ... cách đường thẳng a b, b c, c d gọi đường thẳng song song cách - Nếu đường thẳng song song cắt đường thẳng chúng chắn đường thẳng đoạn thẳng liên tiếp ằng - Nếu đương thẳng song song cắt đường thẳng...
 • 12
 • 125
 • 0

Tiết 18 - Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Tiết 18 - Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
... thng song song vi mt ng thng cho trc Khong cỏch gia hai ng thng song song Tính chất điểm cách đường thẳng cho trước ? Cho đường thẳng b Gọi a a hai đường thẳng song song với đường thẳng b cách đường ... cách đường thẳng cho trước ng thng song song cỏch u A E a * nh lớ -Nếu đường thẳng song song cách cắt đường thẳng chúng chắn đường thẳng đoạn thẳng liên tiếp b c d F B C G D H -Nếu đường thẳng song ... điểm cách đường thẳng cố định khoảng h không đổi hai đường thẳng song song với đường thẳng cách đường thẳng khoảng h - Nếu đương thẳng song song cắt đường thẳng chúng chắn đường thẳng đoạn thẳng...
 • 28
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giáo trình và bài giảng bệnh lý UBài Giảng Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương Và Sự Tham Gia Của Việt NamLiều dùng và tác dụng phụ của điều trị ARV bậc mộtPhân Tích Hiệu Quả SXKD Và Các Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả SXKD Tại Xí Nghiệp Chế Biến Nông Sản Và Thực Phẩm Chăn Nuôi Vitaga Đồng NaiLuận Văn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty Cổ Phần Cảng Cửa CấmBài giảng HỆ SINH DỤC NỮSơ cứu bất động tạm thời xương gẫyMở rộng điều trị thuốc kháng RETROVIRUS ở Việt NamBài giảng CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA DABài tập môn y khoa bệnh truyền nhiễmBÁO CÁO THỰC TẬP SINH LÝ Bài Huyết ápNghiên Cứu Triệu Chứng Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng, Giá Trị Kỹ Thuật GENNE XPERT MTBRIF Trong Chẩn Đoán Lao Phổi AFB (-) Ở Người Nhiễm HIVMô hình giải pháp và bài học thực tiễn trong phát triển ứng dụng CNTT-TT nông thônBài Giảng Chuyên Đề Theo Dõi Huyết Động Trong Sốc Nhiễm KhuẩnBài giảng Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộngBài giảng CHÂU ÂUMột Số Biện Pháp Nâng Cao Kết Quả Học Tập Của Sinh ViênBài Giảng Hành Vi Khách Hàng - Consumer BehaviourMột số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Bưu Điện tỉnh Hoà Bình đến năm 2015Nâng cao chất lượng quản lý mối quan hệ với các nhà cung ứng của Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí - CTCP (DMC)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập