Tiết 27 kiểm tra 1 tiết

Tiet 27- Kiem tra 1 tiet ly7- 2 de-co ma tran+dâp an

Tiet 27- Kiem tra 1 tiet ly7- 2 de-co ma tran+dâp an
... ®iƯn T¸c dơng nhiƯt, quang, tõ, ho¸, sinh lÝ cđa dßng ®iƯn 1 1 1 1 3 Tổng: 1 1 14 10 IV ®¸p ¸n vµ biĨu ®iĨm: Bµi 1: (mçi ®¸p ¸n ®óng 0,5 ®iĨm) Câu Đáp án d c d a a b a C Bµi 2: d¬ng, ©m, m¶nh v¶i, ... Electron di chuyển ngun tử sang ngun tử khác từ vật sang vật khác C Trong vật trung hồ điện, vật khơng có điện tích D Vật mang điện tích dương thiếu electron (e), vật mang điện tích âm thừa (e) ... bớt êlectrôn Câu 2: a/ Vật dẫn điện là…………………………… ……………………………………………………… b/ Vật cách điện là…………………………………………………………………………………… Câu 3/ Hạt nhân ngun tử mang điện tích…………………Electron mang điện tích………………...
 • 3
 • 363
 • 1

Sinh học 10 - Tiết 27: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH 10 doc

Sinh học 10 - Tiết 27: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH 10 doc
... trung gian 12 / Có tế bào sinh dưỡng nguyên phân lần liên tiếp số tế bào ? a 10 c b d 20 13 / Nuôi cấy vi khuẩn E.Coli nhiệt độ 400C số lượng tế bào (N) sau thời gian nuôi cấy: a N = 7 .10 5 6 .10 5 d b ... d b N = 8 .10 5 c N= N = 3 .10 5 14 / Thực phẩm sử dụng vi khuẩn lên men lăctic ? a Nước chấm b Tương Dưa muối d c Rượu 15 / Ý nghĩa khoa học giảm phâm ? a Giải thích sở khoa học BDTH loài sinh sản ... Nhiệt enzim xúc tác c Độ ẩm môi trường độ 10 / Thực phẩm sử dụng vi sinh vật phân giải prôtein ? a Rượu Dưa muối b Tương d Cà muối c 11 / Sự tiếp hợp trao đổi chéo NST diễn kì trình giảm phân ?...
 • 8
 • 354
 • 2

Tiết 27 KIỂM TRA 1 TIẾT pot

Tiết 27 KIỂM TRA 1 TIẾT pot
... Câu 1: Khi đổ 50cm3 rượu vào 50 cm3 nước ta thu dược hỗn hợp rượu nước tích: A Bằng 10 0cm3 B Lớn 10 0 cm3 C Nhỏ 10 0cm3 D Có nhỏ 10 0cm3 Câu 2: Khi nguyên tử, phân ... trắc nghiệm: (3,5đ) Nguyên tử, phân tử Khoảng cách Tổng động * Câu 1: C Câu 2: D Câu 3: D Câu 4: C B Phần tự luận: (6,5đ) Câu 1: (2,5đ) Tại bỏ đường vào nước nóng phân tử nước nóng chuyển động ... lỏng B Chỉ chất khí C Chỉ chất lỏng chất khí D Cả chất lỏng, chất rắn chất khí B Phần tự luận: Câu 1: Tại đường tan nước nóng nhanh nước lạnh? Câu 2: Về mùa chim hay xù lông? Tại sao? Câu 3: Tại...
 • 4
 • 58
 • 0

Kiem tra 1 tiet tin hoc tuan 27

Kiem tra 1 tiet tin hoc tuan 27
... Thông hiểu TNKQ TNTL Định dạng trang tính 1 Trình bày in trang tính Chủ đề Sắp xếp lọc liệu Tổng 0,5 0,5 0,5 1, 5 1 0,5 0,5 Tổng 2,5 1 0,5 1, 5 Vận dung TNKQ TNTL 2 3 10 ... trớc in: (1 điểm) Xem trớc in cho phép ta kiểm tra trớc đợc in Kịp thời điều chỉnh chỗ cha hợp lý - Để thay đổi hớng giấy in ta làm nh sau: (1 điểm) + Nháy chuột mở trang Page + Chọn Potrait (đứng); ... nh sau: C1 - Chọn ô (hoặc ô) cần định dạng - Nháy mũi tên ô Font - Chọn phông chữ thích hợp C2: - Chọn Format/Font - Chọn phông chữ ô Font - Chọn OK Câu (2 điểm) - Lợi ích việc xen trang tính...
 • 3
 • 447
 • 1

DE KIEM TRA 1 TIET MON TIN HOC TUAN 27

DE KIEM TRA 1 TIET MON TIN HOC TUAN 27
... Màu sắc trang chiếu chủ yếu gồm……………………….và………………………… B Mục tiêu quan trọng việc tạo…………… cho trang chiếu thu hút ……….của người xem tới nội dung trình bày C Cần lựa chọn……………………………trên trang chiếu ... trang chiếu ao cho thông tin ……………… dễ hiểu III/ Phát biểu đúng/sai (2 điểm) Các phát biểu sau hay sai? Hãy đánh dấu (x) vào ô Đúng hay Sai tương ứng: Phát biểu Đúng Sai Các trang web có nội dung ... đa phương tiện Dữ liệu đa phương tiện dạng thông tin mà ta nhìn, thu nhận sống IV/ Điền ý nghĩa biểu tượng mà em quan sát vào chỗ trống (2.5 đ) 1 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 526
 • 0

Kiểm tra 1 tiết tuần 27

Kiểm tra 1 tiết tuần 27
... 3 Trần Quốc Bình 9 Phạm Ngọc Mai 9 10 Bùi Thu Hà a) Nêu cách xếp cột ĐTB theo thứ tự tăng dần b) Nêu cách lọc học sinh có ĐTB 9.3 c)...
 • 2
 • 78
 • 0

kiem tra 1 tiet tin hco 6 tiet 50 tuan 27

kiem tra 1 tiet tin hco 6 tiet 50 tuan 27
... C«ng Trø - Kú thi: KiĨm Tra tiÕt M«n thi: Tin Häc (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) §Ị sè: 002 Hä tªn thÝ sinh: SBD: I PHÇN Tr¾c NghiƯm: C©u 1: Sao chép đoạn văn là: A Chọn ... Cut D Nháy nút lệnh Open C©u 10 : Để mở văn lưu máy tính, em thực hiện: A Nháy nút lệnh Print B Nháy nút lệnh New D C Nháy nút lệnh Open D Nháy nút lệnh Save C©u 11 : Nút lệnh dùng để tạo khoảng ... C«ng Trø - Kú thi: KiĨm Tra tiÕt M«n thi: Tin Häc (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) §Ị sè: 003 Hä tªn thÝ sinh: SBD: I PHÇN Tr¾c NghiƯm: C©u 1: Có thể gõ chữ Việt bằn bàn phím...
 • 8
 • 170
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VẬT LÝ (ĐỀ SỐ 27) potx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VẬT LÝ (ĐỀ SỐ 27) potx
... dung C phải nằm giới hạn A 9 .10 10 F ≤ C ≤ 16 .10 8 F B 9 .10 10 F ≤ C ≤ 8 .10 8 F C 4,5 .10 12 F ≤ C ≤ 8 .10 10 F Câu 27 Hạt nhân 60 27 D 4,5 .10 10 F ≤ C ≤ 8 .10 8 F Co có khối lượng 59,940(u), ... chọn sóng máy thu thu nhiều tần số khác Câu 23 Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10 -5w/m2 biết cường độ âm chuẩn I0 = Trang 2/4 VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 27) biên soạn giảng dạy thầy ... mức lượng EK = -13 ,6eV phát phôtôn Chiếu xạ lên mặt kim loại có giới hạn quang điện 0  0,3 m động ban đầu cực đại quang e A .1, 632 .10 -18 J B.6,625 .10 -19 J C.9,695 .10 -19 J D 6,98 .10 -19 J Câu 35 Nguyên...
 • 5
 • 108
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết Lý 7( tiết 27 có ma trận))

Đề kiểm tra 1 tiết Lý 7( tiết 27 có ma trận))
... VËt Líp 7A Ngµy ®Ị kiĨm tra 45’ th¸ng n¨m 2 011 §iĨm Hä vµ tªn: Lêi phª cđa thÇy, c« gi¸o §Ị: Líp I/ Trắc nghiệm(3®): Em khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời ( 2®): Câu 1: Các vật mang ... II Tù ln: (7®) Bµi (1 ®): Trong mçi h×nh c¸c mòi tªn ®· cho chØ lùc t¸c dơng (hót hc ®Èy) gi÷a hai vËt mang ®iƯn tÝch H·y ghi dÊu ®iƯn tÝch cha cho biÕt cđa ... Elªctron ®· dÞch chun tõ sang II Tù ln: (7®) Bµi (1 ®): Trong mçi h×nh c¸c mòi tªn ®· cho chØ lùc t¸c dơng (hót hc ®Èy) gi÷a hai vËt mang ®iƯn tÝch H·y ghi dÊu ®iƯn tÝch cha cho biÕt cđa...
 • 4
 • 321
 • 2

kiẻm tra 1 tiet 27

kiẻm tra 1 tiet 27
... in cú nhng tỏc dng no? Cho vớ d minh ho Bai tõp: 17 .1 ờn 17 .8, 18 .1 n 18 .12 ; 19 .1 n 19 .9; 20 .1 n 20 .12 ; 21. 4 ờn 21. 8; 22 .1. ờn 22 .10 ; 23 .1 ờn 23 .10 Khoanh trũn trc cõu tr li ỳng, v lm cỏc bi sau: ... THCS oan Kờt Th NgayThang .Nm 2 011 Tiờt 27 - Bai kiờm tra tiờt Ho va tờn: Lp chn iờm Nhõn xet cua giao viờn Phõn I: khoanh tron trc cõu tra li em cho la ung 1. Cú th lm cho thc nha nhim in bng ... khuyờt 11 Dòng điện chạy .nối liền cực nguồn điện 12 Hoạt động chuông điện dựa dòng điện 13 Dòng điện có tác dụng qua thể ngời động vật 14 Các điện tích dịch chuyển qua Phõn III: Tra...
 • 6
 • 129
 • 0

KIEM TRA 1 TIET VE THO HĐ TUAN 27

KIEM TRA 1 TIET VE THO HĐ TUAN 27
... I Phần trắc nghiệm : Từ câu đến câu câu trả lời 0,5 điểm Câu Đáp án II Tự luận: a b c c c c Câu 1( 2đ) - Tình cảm người mẹ giành cho bao la rộng lớn không cạn - Cho dù khôn lớn trưởng thành, ... riêng người mẹ không lo nghĩ - Người mẹ dõi theo bước nẻo đường đời Câu 2: - Chép xác khổ thơ: (1 điểm) - Phân tích khổ thơ sau để làm bật quan niệm sống nhà thơ Thanh Hải: + Nhà thơ ước nguyện...
 • 2
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hôn nhân và gia đình của người khơ mú ở huyện phương, tỉnh viêng chăn (CHDCND lào) từ năm 1975 2015tiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm toáncách đan móc Balo tổng hợpđề thi thử hóa tỉnh bắc ninhđề toán trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ lần 3 năm 2017đề rèn luyện số 3 môn toánTổ chức dạy học theo dự án chương sinh sản (sinh học 11 THPT) góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinhTiểu luận chuyên viên lĩnh vực xây dựng cơ bảnNiềm tin tôn giáo của tín đồ phật giáo hòa hảoNiềm tin tôn giáo của tín đồ phật giáo hòa hảo tt29 dạng chuyển đổi câu thông dụngXây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong Khách sạn sinh viên trường Đại học dân lập Hải PhòngNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thành phố sông côngGiải pháp nhằm hạn chế nợ xấu tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh quảng ninhHôn nhân và gia đình của người khơ mú ở huyện phương, tỉnh viêng chăn (CHDCND lào) từ năm 1975 2015Nâng cao chất lượng công tác kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thái nguyênDạy học giải toán cực trị hình học cho học sinh trung học phổ thôngGiải pháp tăng cường quản lý tài chính tại đoạn quản lý đường thủy nội địa số 4Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIFNhân tố tác động đến thái độ của người dùng thẻ ATM để thanh toán qua máy POS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập