Sáng kiến kinh nghiệm đánh giá rủi ro trong kiểm toán nội bộ

Sáng kiến kinh nghiệm "Đánh giá rủi ro trong kiểm toán nội bộ" ppt

Sáng kiến kinh nghiệm
... hợp chi phí không xác kỳ, rủi ro tính hiệu sản xuất Trong trường hợp phận KTNB xây dựng mô hình đánh giá rủi ro cho đối tượng kiểm toán theo mẫu: Rủi ro BẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO Bộ phận (hoạt động) ... tới rủi ro đối tượng Nhận diện rủi ro Đánh giá rủi ro Trước hết kiểm toán viên cần kế hoạch KTNB năm, yêu cầu lãnh đạo cấp cao DN để xác định đối tượng đưa vào chương trình kiểm toán Sau kiểm toán ... phức tạp trình SXKD DN (rủi ro tiềm tàng) - Rủi ro Nhà nước thay đổi chế sách - 2/ Đánh giá rủi ro Quá trình đánh giá rủi ro cần thực qua giai đoạn: Xác định đối tượng kiểm toán (khách hàng) Xác...
 • 5
 • 314
 • 1

Đánh giá rủi ro trong kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu hoạt động

Đánh giá rủi ro trong kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu hoạt động
... không xác kỳ, rủi ro tính hiệu sản xuất Trong trường hợp phận KTNB xây dựng mô hình đánh giá rủi ro cho đối tượng kiểm toán theo mẫu: Rủi ro BẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO Bộ phận (hoạt động) Điểm cho ... TỔNG HỢP RỦI RO Rủi ro STT Bộ phận (hoạt động) Tổng điểm rủi ro Các phương pháp đánh giá rủi ro mà KTV nội sử dụng là: - Phương pháp hồi cố: đánh giá hoạt động qua thông qua chứng có giá trị ... kế toán không hợp lý Xét theo nguồn gây rủi ro có: - Rủi ro qui mô, tính phức tạp trình SXKD DN (rủi ro tiềm tàng) - Rủi ro Nhà nước thay đổi chế sách - 2/ Đánh giá rủi ro Quá trình đánh giá rủi...
 • 5
 • 182
 • 1

Đánh giá rủi ro trong kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu docx

Đánh giá rủi ro trong kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu docx
... chi phí không xác kỳ, rủi ro tính hiệu sản xuất Trong trường hợp phận KTNB xây dựng mô hình đánh giá rủi ro cho đối tượng kiểm toán theo mẫu: Rủi ro BẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO Bộ phận (hoạt động) Điểm ... kế toán không hợp lý Xét theo nguồn gây rủi ro có: - Rủi ro qui mô, tính phức tạp trình SXKD DN (rủi ro tiềm tàng) - Rủi ro Nhà nước thay đổi chế sách - 2/ Đánh giá rủi ro Quá trình đánh giá rủi ... TỔNG HỢP RỦI RO Rủi ro STT Tổng điểm rủi ro Bộ phận (hoạt động) Các phương pháp đánh giá rủi ro mà KTV nội sử dụng là: - Phương pháp hồi cố: đánh giá hoạt động qua thông qua chứng có giá trị...
 • 5
 • 155
 • 0

Vận dụng chuẩn mực VSA 330 “Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro” trong kiểm toán phần hành doanh thu

Vận dụng chuẩn mực VSA 330 “Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro” trong kiểm toán phần hành doanh thu
... nghiệm kiểm soát 3.3 Thử nghiệm 3.4 Đánh giá tính thích hợp đầy đủ chứng kiểm toán CHƯƠNG IV: Nhận xét kiển nghị trình vận dụng VSA 330 kiểm toán doanh thu KPMG 4.1 Nhận xét kiến nghị VSA 330 4.2 ... hình thành phát triển công ty KPMG Việt Nam 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.2 Dịch vụ cung cấp 1.3 cấu tổ chức CHƯƠNG II: Thủ tục kiểm toán sở đánh giá rủi ro 2.1 Giới thiệu tóm tắt VSA 330 ... hoạch kiểm toán chương trình kiểm toán 2.2.2 Thử nghiệm kiểm soát 2.2.3 Thử nghiệm 2.2.3.1 Thủ tục phân tích 2.2.3.2 Thử nghiệm chi tiết CHƯƠNG III: Ví dụ minh họa cách vận dụng KAM để kiểm toán doanh...
 • 2
 • 860
 • 24

và giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam

và giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam
... chung công ty TNHH Deloitte Việt Nam Chương 2: Thực trạng quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC công ty TNHH Deloitte Việt Nam Chương 3: Nhận xét, kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy trình ... TRẠNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY 2.1 Vai trò đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC Theo định nghĩa nguyên tắc đạo kiểm toán quốc tế IAG 25, Trọng yếu rủi ... trình độ cao 2.2 Quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC công ty Việc đánh giá rủi ro kiểm toán Deloitte Việt Nam thực với phần mềm kiểm toán AS/2 kết hợp với đánh giá kiểm toán viên giàu...
 • 103
 • 238
 • 4

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đánh giá rủi rokiểm soát nội bộ

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ
... quan hệ loại rủi ro Sự biến động rủi ro phát dựa theo đánh giá kiểm toán viên rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát đợc thể bảng sau đây: Đánh giá kiểm toán viên rủi ro kiểm soát Cao Đánh giá kiểm toán ... liên hệ rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát 42 Rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát có liên h ệ chặt ch ẽ với nên ki ểm toán viên c ần kết hợp lúc việc đánh giá rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát Rủi ro ... tục kiểm toán thích hợp 20 Khi tìm hiểu hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội để lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên hiểu biết vịêc thiết kế thực hệ thống kế toán h ệ thống kiểm soát nội...
 • 11
 • 195
 • 0

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 400 Đánh giá rủi rokiểm soát nội bộ pptx

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 400 Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ pptx
... hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội có liên quan đến sở dẫn liệu báo cáo tài Việc tìm hiểu hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội đơn vị kiểm toán việc đánh giá rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm ... tắc phân cấp, uỷ quyền, Rủi ro kiểm soát Đánh giá ban đầu rủi ro kiểm soát 27 Đánh giá ban đầu rủi ro kiểm soát việc đánh giá hiệu hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội đơn vị việc ngăn ngừa ... độ rủi ro kiểm soát - Lưu giữ tài liệu đánh giá rủi ro kiểm soát 31 Kiểm toán viên phải ghi chép lưu lại hồ sơ kiểm toán: - Những kết đạt việc tìm hiểu hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội đơn...
 • 11
 • 374
 • 5

ĐÁNH GIÁ RỦI ROKIỂM SOÁT NỘI BỘ

 ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ
... Là Rủi Ro Kiểm Soát? Rủi Ro Kiểm Soát rủi ro kiểm soát nội không ngăn ngừa phát sửa chữa sai sót trọng yếu 8/2005 DC23 Thế Nào Là Rủi Ro phát hiện? Rủi Ro Phát rủi ro kiểm toán viên ... sinh, việc lưu giữ tài liệu kiểm soát nội khách hàng; Đánh giá kiểm toán viên rủi ro tiềm tàng 8/2005 DC17 Đánh giá rủi ro kiểm soát Đánh giá hệ thống kế toán Đánh giá hệ thống KSNB Hiệu ngăn ... công ty kiểm toán không phát sai sót trọng yếu trình kiểm toán 8/2005 DC24 Rủi Ro Kiểm Toán Error Error Lỗir Lỗi Rủi ro sai sót Trọng yếu Error Rủi ro kiểm soát Lỗi Lỗi Lỗir Error Error Rủi ro phát...
 • 38
 • 182
 • 0

Tên đề tài: Vận dụng chuẩn mực VSA 330 “Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro” trong kiểm toán phần hành doanh thu. ppt

Tên đề tài: Vận dụng chuẩn mực VSA 330 “Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro” trong kiểm toán phần hành doanh thu. ppt
... chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho hoạt động xuyên quốc gia 2.1.2.3.1.6 Quảng cáo 2.1.2.3.2 Phần B: Áp dụng cho kiểm toán viên hành nghề, nhóm kiểm toán công ty kiểm toán 2.1 sở lý luận kiểm ... hành kiểm toán khách hàng 3.2.2.6 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán giai đoạn hoàn tất kiểm toán 3.2.2.7 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán giai đoạn phát hành báo cáo kiểm toán ... lượng hoạt động kiểm toán 2.1.1 Khái niệm chất lượng hoạt động kiểm toán 2.1.2 Chuẩn mực liên quan đến kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán VSA 220 2.1.2.1 Về phía công ty kiểm toán 2.1.2.2...
 • 4
 • 208
 • 2

Sáng kiến Kinh nghiệm: Đánh giá kết quả học tập môn hóa học

Sáng kiến Kinh nghiệm: Đánh giá kết quả học tập môn hóa học
... k thut thit k cõu hi, k thut xỏc nh thang phõn loi m bo yờu cu ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh Vi kinh nghim cũn ớt i, tụi cng xin mnh dn xut mt s vic lm v suy ngh ca bn thõn nhm nõng cao cht lng...
 • 7
 • 247
 • 4

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TOÁN NỘI DUNG CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC LỚP 3

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TOÁN NỘI DUNG CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC LỚP 3
... học sinh tự hoạt động (vẽ, xếp, gép hình, tính toán tìm kết ) IV- ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ Trên kinh nghiệm Nâng cao chất lượng dạy học Toán nội dung yếu tố hình học lớp 3 thân Do thời gian kinh nghiệm ... trình nội dung dạy học toán yếu tố hình học Toán Cùng với tài liệu giảng dạy (Sách giáo khoa, tập, tài liệu tham khảo ) Toán D - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Qua trình giảng dạy nội dung yếu tố hình học ... THỰC HIỆN Để dạy học toán nội dung yếu tố hình học Toán đạt kết tốt đặc biệt vấn đề dạy học sinh nhận dạng hình học, tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông, vẽ trang trí hình tròn Sau...
 • 13
 • 423
 • 0

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI ROKIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... rủi ro, quản rủi ro khái quát công tác kiểm toán nội hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Đồng thời, chương nêu bật tầm quan trọng quản rủi ro vai trò công tác kiểm toán nội việc quản ... án kinh doanh - Quản rủi ro quản nghiệp vụ độc lập với - Quản rủi ro bao quát toàn hoạt động kinh doanh KEB sở ứng dụng phương pháp quản rủi ro định tính định lượng - Quản rủi ro ... bất lợi rủi ro Quản rủi ro bao gồm bước: nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro tài trợ rủi ro Cụ thể bước quản rủi ro: - Nhận dạng rủi ro: trình...
 • 19
 • 161
 • 0

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI MÔT SỐ NƯỚC OECD ppt

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI MÔT SỐ NƯỚC OECD ppt
... hóa kinh nghiệm hoạt động kiểm toán nội (cải tiến chức kiểm toán nội bộ) Thứ ba, mục tiêu kiểm toán nội sở để xây dựng phát triển kiểm toán nội quan, tổ chức nhà nước Thực tế nghiên cứu kinh nghiệm ... tố như: định hướng kiểm soát quản lý (mục tiêu kiểm toán nội bộ) ; mức độ tập trung kiểm toán nội tổ chức (cách thức tổ chức kiểm toán nội bộ) ; mối quan hệ kiểm toán nội kiểm toán bên (trách nhiệm ... lý Kết mà phận kiểm toán thu sẽ trở thành đầu vào cho kiểm toán cấp cao c Mô hình kiểm toán nội Anh Anh áp dụng mô hình kiểm toán nội phi tập trung Kiểm toán viên kiểm toán nội Bộ, ngành tuyển...
 • 9
 • 101
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm tham gia công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THPT

sáng kiến kinh nghiệm tham gia công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THPT
... THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ (KĐCLGD), NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Để thực công tác Tự đánh giá (KĐCLGD) đạt hiệu quả, cần bám sát bảy tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT, là: ... Các để thực hiện: Để thực có hiệu đề tài Tham gia công tác Tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THPT thiết phải vào văn Bộ Giáo dục Đào tạo, hướng dẫn thực công tác Tự đánh giá ... vị để xây dựng, triển khai thực đề tài Tham gia công tác Tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THPT , thân đồng nghiệp nhận thấy trình thực công tác giáo dục đơn vị trường THPT...
 • 37
 • 615
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá rủi ro trong kiểm soát nội bộđánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộđánh giá rủi ro trong kiểm toánsố 400 đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộgt vsa 400 đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộkhảo vsa 400 đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộsáng kiến kinh nghiệm ứng dụng trò chơi trong dạy toán lớp 3rủi ro trong kiểm soát nội bộđánh giá rủi ro trong kinh doanhsáng kiến kinh nghiệm dành cho trẻ mầm nonmột số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại chi nhánh nhct thanh xuân thời gian tớikiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đánh giá rủi ro trong thẩm đinh dự án vay vốn tại chi nhánhđánh giá rủi ro trong ngân hàngđánh giá rủi ro trong sản xuấtđánh giá rủi ro trong dự án đầu tưNGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ANION HỮU CƠ ĐẾN KHẢ NĂNG HÒA TAN KHOÁNG VẬT TREMOLIT (AMIANG) TẠI MỎ XÓM QUÝT Xà YÊN BÀI, HUYỆN BA VÌNGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN Mà HÓA KERATINASE TRONG TẾ BÀO ESCHERICHIACOLI VÀ BACILLUS_mergedNghiên cứu điển hình các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiĐề cương ôn tập địa lý 9 cả nămNghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của màng mỏng kim loại vàng _Au_ kích thước nanomet bằngNghiên cứu đặc điểm xói lở và bồi tụ đoạn sông Đà từ đập thủy điện Hòa Bình đến xã Tân Đức và Minh NNghiên cứu phương pháp đánh giá và cải thiện hiệu năng giao thức TCP cho mạng máy tínhNghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tạiNghiên cứu và chế tạo vật liệu cấu trúc nano TiO2 dạng ống ứng dụng trong cảm biến khíĐỀ THAM KHẢO TOÁN 11 HKII 45pBộ đề thi học sinh giỏi địa của các cấp lớpBài tập tiếng anh 8 thí điểm unit 8Đặc điểm thành phần loài và phân bổ thực vật phù du trong vùng đánh cá chung vịnh bắc bộChuong 6 nhien lieu tai tao bachkhoa34Cong tac tham dinh rui ro tin dungLập chiến lược cung ứng nhu cầu thịt heo trên địa bàn tp Cần ThơHoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thiết bị Đức NhậtPhân tích tình hình chi phí sản xuất tại công ty TNHH Hưng LongẢnh hưởng của gia vị, chế độ sấy và hóa chất bảo quản đến chất lượng sản phẩm khô cá tra tẩm gia vị chế biến từ vụn cáCHUYÊN đề KIỂM TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập