Định luận jun – lenxơ

ĐỊNH LUẬN JUN LENXƠ pps

ĐỊNH LUẬN JUN – LENXƠ pps
... phận ĐN thành nhiệt dụng cụ điện mà em vừa II Định luật Jun Len xơ: dụng - So sánh điện trở nêu suất chất - Cho HS so sánh điện trở suất Hệ thức định luật: Q = I2.R.t dây dẫn hợp kim với dây ... mạnh nội Q  P.t= dung Định luật Jun mc  t  t= mc t P đèn) Q2 = I2.R2.t (dây nối) A= nào? C = 4200J/kg.K t= ? Q1 = I2.R1.t (dây tóc - R1  R2  Q1  Q2 R > R  Q1  Q2 Lenxơ - Cho HS trả lời ... *Bài vừa học: Học thuộc nội dung Jun- Lenxơ. Công thức ý nghĩa tưùng đại lượng Đọc thêm mục em chưa biết + Giải BT 16.2 đến 16.3 SBT *Bài học :” Bài tập vận dụng Jun- Lenxơ Xem trước nội dung BT1,2,3...
 • 9
 • 115
 • 0

Tiết 17: Bài tập vận dụng Định luật Jun-Lenxơ

Tiết 17: Bài tập vận dụng Định luật Jun-Lenxơ
... -Y/c HS giải chi tiết vào nháp lên bảng trình bày Bài giải c)t=? A,Nhiệt lợng mà nớc thu vào để sôi là: = mC(t2-t1) = 2.4200.80= 672000(J) B, Nhiệt lợng mà bếp toả là: -Giải tập3 Q2 = 100:90.Q1= ... = 100:90.Q1= 100:90.672000 746700 Làm tơng tự nh hoạt động C, Thời gian để đun sôi nớc là: -Bài tập dài GV h- Từ Q = I2Rt = Pt ớng dẫn cho HS nhà giải =>t = Q:P =746700:1000 747(s) Đáp số:a, ... 746700(J) ; c, t 747(s) Củng cố : Laứm tieỏp baứi taọp SBT Hớng dẫn, dặn dò : Về nhà hoàn thành tập giải Q1 ...
 • 2
 • 4,218
 • 14

Vật lý 8 - Bài 16: Định luật Jun-Lenxơ

Vật lý 8 - Bài 16: Định luật Jun-Lenxơ
... quanh A = Q Bài 16: Định luật Jun Len xơ I-Trường hợp điện biến đổi thành nhiệt 1-Một phần điện biến đổi thành nhiệt 2-Toàn điện biến đổi thành nhiệt II Định luật Jun-Lenxơ Hệ thức định luật Q = ... Jun (J) Bài 16: Định luật Jun Len xơ I-Trường hợp điện biến đổi thành nhiệt 1-Một phần điện biến đổi thành nhiệt 2-Toàn điện biến đổi thành nhiệt II Định luật Jun-Lenxơ Hệ thức định luật Q=I ... t0= 4200 0,2 9,5 = 7 980 (J) Nhiệt lượng bình nhôm nhận là: Q2= c2m2 t0= 88 0 0,0 78 9,5 = 652, 08 (J) Nhiệt lượng nước bình nhôm nhận là: Q = Q1 +Q2 = 7 980 + 652, 08 = 86 32, 08 (J) C3 So sánh A Q:...
 • 28
 • 1,064
 • 9

Bai 18 Thuc hanh Kiem nghiem moi quan he Q trong dinh luat Jun Lenxo

Bai 18 Thuc hanh Kiem nghiem moi quan he Q trong dinh luat Jun Lenxo
... tiếp sau: Q2 3628,8 = =4 Q1 927,2 Q3 8164,8 = =9 Q1 927,2 2 I2 1,44 = =4 0,36 I1 I3 3,24 = =9 0,36 I1 Vậy nhiệt lượng Q toả dây dẫn tỷ lệ thuận với bình phư ơng cường độ dòng điện chạy qua Dặn ... sơ đồ nguyên lý Dừng máy cho em thực hành Q~ I Sau em thực hành xong, lớp quan sát TN ảo Khác với thực hành vừa làm lấy xác trị số đo (do tính toán theo lý thuyết vừa trình bày phần Trả lời câu ... điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố phụ thuộc biểu thị hệ thức ? Nhiệt lượng toả dây dẫn có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn thời gian dòng điện chạy qua Sự phụ...
 • 18
 • 820
 • 3

dinh luạt jun lenxo

dinh luạt jun lenxo
... Nåi c¬m ®iƯn Êm ®iƯn Bµn lµ ®iƯn Má hµn K A + V _ Mối quan hệ Q, I, R, t nhà vật lí người Anh J.P .Jun (1818-1889) nhà vật lí người Nga H Len-xơ (1804-1865) độc lập phát minh thực nghiệm phát biểu ... ch¹y qua d©y tãc bãng ®Ìn vµ d©y nèi ®Ịu cã cïng c­ êng ®é v× chóng m¾c nèi tiÕp víi Theo ®Þnh lt Jun – Len – x¬, nhiƯt l­ỵng to¶ ë d©y tãc vµ ë d©y nèi tØ lƯ thn víi ®iƯn trë cđa tõng ®o¹n d©y ... dÉn mµ c¸c d©y dÉn chØ chÞu ®­ỵc nh÷ng dßng ®iƯn cã c­êng ®é nhÊt ®Þnh Qu¸ møc ®ã, theo ®Þnh lt Jun -Len -x¬, d©y dÉn cã thĨ nãng ®á, lµm ch¶y vá bäc vµ g©y ho¶ ho¹n Sư dơng cÇu ch× m¾c nèi tiÕp...
 • 12
 • 180
 • 0

Dinh luat Jun lenxo

Dinh luat Jun lenxo
... ®ỉi thµnh nhiƯt n¨ng II ĐỊNH LUẬT JUN – LENXƠ 1- Mét phÇn ®iƯn n¨ng ®­ỵc biÕn ®ỉi thµnh nhiƯt n¨ng 2-Toµn bé ®iƯn n¨ng ®­ỵc biÕn ®ỉi thµnh nhiƯt n¨ng II ĐỊNH LUẬT JUN – LENXƠ XÐt tr­êng hỵp ®iƯn ... ®ỉi thµnh nhiƯt n¨ng II ĐỊNH LUẬT JUN – LENXƠ 1- Mét phÇn ®iƯn n¨ng ®­ỵc biÕn ®ỉi thµnh nhiƯt n¨ng 2-Toµn bé ®iƯn n¨ng ®­ỵc biÕn ®ỉi thµnh nhiƯt n¨ng II ĐỊNH LUẬT JUN – LENXƠ Hệ thức đònh luật: ... thµnh nhiƯt n¨ng II ĐỊNH LUẬT JUN – LENXƠ Hệ thức đònh luật: Xử lý kết thí nghiệm kiểm tra Ph¸t biĨu ®Þnh lt I- Tr­êng hỵp ®iƯn n¨ng biÕn ®ỉi thµnh nhiƯt n¨ng II- §Þnh lt Jun len-x¬ Ph¸t biĨu ®Þnh...
 • 27
 • 125
 • 0

ĐỊNH LUẬT JUN-LENXO

ĐỊNH LUẬT JUN-LENXO
... 16 Tiết 16 ĐỊNH LUẬT JUN - LEN-XƠ I/ Trường hợp điện biến đổi thành nhiệt năng: II/ Định luật Jun – Len-xơ: Hệ thức định luật: Q = I2Rt Xử lí kết thí nghiệm kiểm tra: Phát biểu định luật: SGK ... xung môi trườngRtA quanh định qua TN kiểm tra Bài 16 Tiết 16 ĐỊNH LUẬT JUN - LEN-XƠ I/ Trường hợp điện biến đổi thành nhiệt năng: II/ Định luật Jun – Len-xơ: Hệ thức định luật: Q = I2Rt Xử lí kết ... lớn (nikêlin constantan) Bài 16 Tiết 16 ĐỊNH LUẬT JUN - LEN-XƠ I/ Trường hợp điện biến đổi thành nhiệt năng: II/ Định luật Jun – Len-xơ: Hệ thức định luật: Q = I2Rt Xử lí kết thí nghiệm kiểm...
 • 19
 • 254
 • 1

Bài 16: Định luật Jun-Lenxơ

Bài 16: Định luật Jun-Lenxơ
... = 0,42 I R t Bài Định luật Jun- Len xơ cho biết điện biến đổi thành: A Cơ C Hoá B Năng lượng ánh sáng D Nhiệt Công việc nhà - Học thuộc nội dung định luật JUN LENXơ Hệ thức định luật - Làm tập ... nhit ca mụi trng) t=? Bài tâp trắc nghiệm Em chọn câu trả lời Bài :Trong biểu thức sau đây, biểu thức định luật Jun Len xơ ? A Q = I2 R t C Q = I R t B Q = I R t D.Q =I R2 t Bài 2: Nếu Q tính calo ... kim ny vi cỏc dõy dn bng ng ? = 1,7.10 m < Nikờlin = 0,40.10 m Cons tan tan = 0,50.10 m BI 16: NH LUT JUN LENX I/ TRNG HP IN NNG BIN I THNH NHIT NNG II/ NH LUT JUN LENX 1/ H thc nh lut...
 • 19
 • 766
 • 5

Định luật Jun-Lenxơ

Định luật Jun-Lenxơ
... 0,42 I R t Bài Định luật Jun- Len xơ cho biết điện biến đổi thành: A Cơ C Hoá B Năng lượng ánh sáng D Nhiệt Công việc nhà - Học thuộc nội dung định luật JUN LENXơ Hệ thức định luật - Làm tập ... mụi trng) t=? Bài tâp trắc nghiệm Em chọn câu trả lời Bài :Trong biểu thức sau đây, biểu thức định luật Jun Len xơ ? A Q = I2 R t C Q = I R t B Q = I R t D.Q =I R2 t Bài 2: Nếu Q tính calo phải...
 • 19
 • 266
 • 0

công suất định luật jun lenxo

công suất định luật jun lenxo
... (3’) Nghiên cứu  1) CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN Ở MỘT ĐỌAN MẠCH ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN – LEN – XƠ a) Công công suất dòng điện Công suất dòng điện đoạn mạch (cũng công suất điện nhận đoạn mạch) ... ) 2) CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA NGUỒN ĐIỆN a) Công công suất nguồn điện Nguồn điện sinh công A làm dòch chuyển điện tích toàn mạch Công bao gồm công lực tónh điện công lực lạ Công thức (25.6) công ... = ξIt (28.5) Từ đó, công suất nguồn điện : P = ξI (28.6) Công công suất nguồn điện điện công suất điện sản rong toàn mạch b) Hiệu suất nguồn điện Hiệu suất nguồn điện, có suất điện động ξ điện...
 • 6
 • 158
 • 0

Vật lý 9 - BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN LENXƠ docx

Vật lý 9 - BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN – LENXƠ docx
... công thức cần nhớ + Q = I2.R.t + R = p.l/S + Q = m.c (t2 t1) + A = P.t + H= Qi/Qtp - Cho HS nhà làm tập 1 6-1 7 5 1 6-1 7.6 SBT -Chuẩn bị ôn tập  ... vị kWh -Tính tiền điện phải trả cho lượng điện tiêu thụ trên? T = 45 700 = 31500 đ * Hoạt động 3: Giải tập ( 12 phút) -GV cho HS đọc đề tóm tắt -HS đọc đề tóm tắt -GV cho HS nêu cách giải - m=V.D ... động 2: Giải tập 1(12 phút) -GV cho HS đọc đề tóm tắt đề -HS đọc ghi tóm tắt đề -GV gợi ý HS gặp khó khăn -Viết công thức tính nhiệt lượng mà bếp a Q = I2.R.t = 500J toả thời gian s? -Tính nhiệt...
 • 4
 • 1,745
 • 1

Vật lý 9 - THỰC HÀNH KIỂM NGHIỆM MỐI QUAN HỆ Q ∽I2 TRONG ĐỊNH LUẬT JUN-LENXƠ docx

Vật lý 9 - THỰC HÀNH KIỂM NGHIỆM MỐI QUAN HỆ Q ∽I2 TRONG ĐỊNH LUẬT JUN-LENXƠ docx
... đồ thí nghiệm +công việc phải làm lần đo kết cần có * Hoạt động 3: Lắp ráp thiết bị thí nghiệm thực hành 3’ - Phân nhóm nhận dụng cụ TN - Nhận dụng cụ TN - Cho nhóm tiến hành lắp rắp TN - Nhóm ... 4: Tiến hành thí nghiệm thực lần đo thứ (9 phút) -GV kiểm tra việc lắp rắp dụng cụ TN => Các nhóm TN lưu ý : tất nhóm Sau yêu cầu + Điều chỉnh biến trở để I1 =0,6 A nhóm tiến hành TN 9 + Ghi ... CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GIAN - GV kiểm tra chuẩn bị nhà - HS ý nhận xét trả lời HS 5’ bạn - Gọi HS trả lời câu hỏi phần báo cáo thực hành - GV nhận xét chung việc chuẩn bị nhà HS...
 • 4
 • 691
 • 6

ĐIỆN NĂNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN-LENXƠ (T1) potx

ĐIỆN NĂNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN-LENXƠ (T1) potx
... thức tính công nguồn điện, công thức nào? công suất nguồn điện - GV nhắc lại thực công - Từ công thức định nghĩa suất điện nguồn điện để tạo hiệu điện động, viết công thức tính công hiệu điện lại ... kết lực thực công lại toàn vấn đề vè khái niệm học công công công suất nguồn - Từ hệ thức định nghĩa hiệu điện điện chương III, rút công - Công thức P = A/t = UI thức tính công dòng điện - Rút ... lí chúng Công suất nguồn điện - Từ công thức tính công nguồn - Hướng dẫn HS suy biểu thức điện rút công thức tính công suất tính công suất nguồn điện - Giới thiệu bảng 12.1 nguồn điện: P  EI...
 • 5
 • 564
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập công ty DRET (1)de thi violympic toan lop 9 vong 15Tieu luan QLNN về hồ sơ thầu công nghệ thông tinĐề cương chi tiết học phần lý luận dạy học (Trường Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Slide Human resource development phát triển nguồn nhân lực song ngữ EngVi Part 1Đề cương chi tiết học phần phương pháp dạy học kĩ thuật (Trường Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần quản lý hành chính NN và quản lý ngành GDĐT (Trường Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần phát triển chương trình đào tạo nghề (Trường Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần tư duy hệ thống (Trường Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Hướng dẫn phá mật khẩu trong winxp111Cách bấm dây mạng LANCách khắc phục lỗi file word chữ bị dính lại với nhau khi mở trên máy tính khácBÁO cáo THỰC tập CÔNG TY CÔNG TY cổ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ số f5Khảo sát bao bì của sản phẩm đồ hộp thịt hộp10 de megaboo giai chi tiet DE SO 1BC tình hình tết nguyên đán10 de megabook giai chi tiet de so 5DE KIEM TRA 1 TIET GIAI TICH CHUONG 3IELTS speaking handbook mr phiChương trình đào tạo Thực tập chuyên ngành trước in 1 (Trường Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập