Tìm tốc độ truyền sóng hoặc tốc độ dao động của một điểm trên phương truyền sóng

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 10 ppt

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 10 ppt
... với độ dài sóng Để cụ thể, ta xét đơn sắc có dộ dài sóng ( Khi khỏi P, chấn động thẳng giả sử có biên độ a( ứng với cường độ I(=a(2 Bản tinh thể L biến chấn động thẳng thành chấn động elip có chấn ... động elip có chấn động thành phần theo hai phương ưu đãi L có biên độ a( cos( a( sin( (( góc hợp phương chấn động OP với phương ưu đãi Ox) Cường độ ánh sáng ló khỏi tinh thể dị hướng L (a( cos()2 ... nghĩa cường độ ánh sáng tới Nếu ta xét tất đơn sắc từ tím tới đỏ ( biến thiên theo (, chấn động elip ló khỏi L, ứng với độ dài sóng, có dạng phương vị khác Gọi ( góc hợp phương chấn động OA xác...
 • 5
 • 159
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 9 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 9 pps
... Nếu chấn động tới OP có biên độ a chấn động thành phần OP1, OP2 có biên độ acos(, asin( Khi ló khỏi P2 mỏng, chấn động viết dạng: a x = acosα cosωt ; α H. 39 P1 y = asinα sin (ωt - ϕ) Chấn động ... thành chấn động thẳng song song với trục Ox Khi e = 1, chấn động elip trở thành chấn động tròn Nếu e> 1, ta lại có chấn động elip, e = (, ta có chấn động thẳng song song với trục Oy - Nếu chấn động ... 5.14) SS.18 Chấn động elip truyền qua nicol Trong trường hợp tổng quát, chấn động tới OP không song song với phương ưu đãi Ox Oy tinh thể, chấn động ló khỏi chấn động elip Cho chấn động qua nicol...
 • 5
 • 164
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 8 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 8 pps
... số ngun), ta có chấn động thẳng Tại đi m ứng với ( = (2k + 1ĩ, ta có chấn động tròn SS.15 Khảo sát cường độ sáng vân Tại đi m E, ta có hợp hai chấn động vng góc, cường độ sáng đi m nhau, khơng ... F- w y Tại đi m M E, ta có hợp hai chấn động vng góc Ta khảo sát chấn động elip hợp T1 S1 P S y1 d1 M d C d2 S2 T2 α (E) (a) P P2 H. 28 (b) P1 x1 Giả sử sau qua Nicol P, chấn động sáng có ... hợp T1 T2 cho truyền qua hai thành phần chấn động, nghĩa chúng kết hợp pha với Sau qua A, hai chấn động trở thành đồng phương, tạo thành tượng giao thoa SS.14 Khảo sát chấn động Elip C m o c to...
 • 5
 • 174
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 7 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 7 docx
... thường cho tia bất thường qua với mặt phẳng chấn động song song với trục quang học Ánh sáng tới tự nhiên Chấn động thường bò hấp thụ hoàn toàn Chấn động bất thường bò hấp thụ phần H.25 Bản Polaroid: ... chùm tia phản chiếu J’R’ có cường độ cực tiểu Vậy chùm tia thường KJ có phương chấn động thẳng góc với mặt phẳng tới, chùm tia bất thường K’J’ có phương chấn động song song với mặt phẳng tới C ... thẳng góc nhau, cường độ sáng tới mắt triệt tiêu : Nicol A chặn lại hồn tồn ánh sáng ló từ P Bản Tourmaline: Đây loại tinh thể có đặc tính hấp thụ khơng chấn động thường chấn động bất thường Như...
 • 5
 • 122
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 6 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 6 pptx
... (1) J i i S I H 11 Chấn động tới SI ánh sáng tự nhiên gồm hai thành phần khơng kết hợp, cường độ (E2t1 = E2t2) chấn động ứng với tia IJ gồm hai thành phần khơng kết hợp có cường độ khác (E2k1 ( ... cường độ sáng hai chấn động thành phần : I p1 E2 p1 cos (i+r) (5.1) I p2 = E2 p2 = cos2 (i−r) Ta thấy, trường hợp tổng qt, ta có Ip1 < Ip2 (Ip1 = cường độ ứng với thành phần chấn động song song ... với mặt phẳng tới, Ip2= cường độ ứng với thành phần chấn động thẳng góc với mặt phẳng tới) Vậy ánh sáng phản xạ, ta khơng đối xứng ánh sáng tới tự nhiên mà chấn động thẳng góc với mặt phẳng tới...
 • 5
 • 133
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 5 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 5 doc
... phân cực thẳng (vì xét đi m cố định, đỉnh véctơ đi nĠ dao động đường thẳng) hay gọi phân cực thẳng (vì sóng hình sin nằm mặt phẳng, gọi mặt phẳng chấn động) mặt phẳng chấn động u r E mặt phẳng ... tiểu thơi, khơng thể triệt tiêu (vì với ánh sáng phân cực phần, ta có ưu đãi phương chấn động khơng có phương chấn động bị khử hồn tồn) Gương M biến đổi ánh sáng tự nhiên thành ánh sáng phân cực ... để quan sát) - Bây để n gương M quay gương M’ xung quanh tia tới II’ giữ góc tới i’ = 57 ( Thí nghiệm cho thấy cường độ chùm tia phản chiếu I’R thay đổi gương M’ quay: Khi mặt phẳng tới (ứng với...
 • 5
 • 168
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 4 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 4 ppsx
... phát từ nguồn đi m S’R ((', x’r, y’r) có bước sóng (’, sóng gây M biên độ có dạng : − j b = b oe π λ' ρ ( ⎡ ' ⎢ x−x s ⎣ ' ) + (y − y ) ' s ⎤ ⎥ ⎦ (9.18) Ta biểu thức bt (biên độ truyền qua toàn đồ) ... pha cường độ hai sóng ( (’ Nhìn qua toàn đồ, vùng chung hai chùm tia, ta thấy vân giao thoa thẳng, song song, cách Ta giải thích sau : * Xét lần ghi thứ Biên độ tạp sóng qui chiếu (R đi m kính ... Trong giao thoa kế cổ đi n, người ta thực giao thoa với sóng phát từ nguồn, nghĩa phát vào thời đi m Với phép toàn kýù, ta thực giao thoa với hai sóng ghi vào hai thời đi m khác (P) ∑’ ∑ H.9.10...
 • 5
 • 146
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 3 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 3 pot
... (R, sóng tới đi m O có dạng aoej(t đi m M, biên độ tạp a (x, y) = aoe-jk(y với k = 2(/( (góc ( nhỏ ) t Biên độ tạp sáng cầu ( M F (x, y) có dạng : F (x y) = Fo e-jkd với d =Ġ Vậy biên độ tổng hợp ... che khuất 3/ Trong phép chụp ảnh thường, ta có tương ứng đi m với đi m B H. 93 ảnh vật Trong phép toàn ký ta có tương ứng đi m vật với đi m toàn đồ Do đó, ta lại mảnh toàn đồ, ta thấy ảnh toàn ... lic Hay biên độ a’ =Ġ Ĩđược gọi độ truyền suốt pha bước sóng () Sóng tổng hợp trường hợp tương phản pha dương : S' = a (- ϕ + 1/ Cường độ : N ) sin (ωt - φ + π ) IĠ Độ tương phản đi m quan sát...
 • 5
 • 114
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 2 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 2 pptx
... Trong đi u kiện có ảnh rõ Gauss, ta coi mặt phẳng A’B’ mặt sóng Gọi L quang lộ hai mặt liên hợp AB A’B’ Chấn động sáng mặt A’B’ chậm pha chấn động mặt AB : φ= 2 L λ Vậy phương trình chấn động đi m ... sin (ωt - φ + π ) Ta thấy chấn động sáng đi m A'B' coi tổng hợp hai sóng : - Một sóng (hay sóng nền) có biên độ đi m A'B' S'o = a sin (ωt - φ) - Một sóng phụ có biên độ thay đổi theo vị trí ảnh ... đồng đi m) chấn động sáng đi m A mặt AB khơng đồng pha Giả sử P có chỗ lõm, Q một chỗ lồi, P làm bề dày bán kính thay đổi (c Mặt sóng ứng với chùm tia ló khỏi AB có dạng hình vẽ (h 8 .2) Chấn động...
 • 5
 • 102
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 1 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 1 doc
... k c F- w y Hiệu quang lộ hai tia qua hai tâm O1, O2 i’ δ = O1H = λ sini = A’ Hiệu số pha tương ứng 2πδ ϕ= λ = 2πi ' λ a l ϕ ϕ/2 O A Biên độ chấn động tổng hợp A = 2A cos H 41 ϕ A = 2Ao Hay ... nhiễu xạ gây lỗ k lic d o m w o Và có pha pha chấn động qua tâm lỗ tròn Vậy hiệu số pha hai chấn động qua hai lỗ tròn hiệu số pha hai tia qua hai tâm C m o c to bu y bu to k lic C c u -tr ack ... bố Tại đi m P E, lỗ tròn tạo chấn động là: s = A cos (ωt - ϕ) Chấn động tổng hợp P S = ∑s = ∑A cos (ωt - ϕ) H 42 [ S = A cosωt.(∑ cosϕ)+Asinωt.(∑ sinϕ) J = A (Σ cos ϕ ) + (Σ sin ϕ ) 2 ] Cường độ...
 • 5
 • 165
 • 0

XÁC ĐỊNH đứt gãy và mức độ HOẠT ĐỘNG của đứt gãy BẰNG PHƯƠNG PHÁP đo tức THỜI NỒNG độ của RADON

XÁC ĐỊNH đứt gãy và mức độ HOẠT ĐỘNG của đứt gãy BẰNG PHƯƠNG PHÁP đo tức THỜI NỒNG độ của RADON
... cứu rò rỉ Radon giúp cho nhà Địa chấn học xác định đới dập vỡ đứt gãy, đứt gãy hoạt động có khả gây nguy hiểm Sử dụng kết để dự đo n trước động đất có xác suất cao Mức độ tập trung Radon cho ... thường nồng độ Radon Xph – Giá trị phông nồng độ Radon Xi – Giá trị nồng độ Radon đo điểm thứ i n – Số điểm đo Xn - Giá trị nồng độ Radon trung bình tuyến diện nghiên cứu S – Độ lệch quân phương, ... trường phóng xạ Kiến nghị Những nơi có mật độ Radon cao thường nơi tập trung nguy xảy vụ nổ Uranium, động đất dự đo n hoạt động núi lửa, xác định đứt gãy hoạt động Từ đó, việc xây dựng đồ phông phóng...
 • 5
 • 328
 • 0

Tài liệu 5 biện pháp giúp tăng tốc độ khởi động của Linux pdf

Tài liệu 5 biện pháp giúp tăng tốc độ khởi động của Linux pdf
... Tắt service ứng dụng khởi động không cần thiết biện pháp vừa đơn giản lại vừa hiệu với hệ điều hành Hệ thống tải khởi động thời gian khởi động ngắn Hãy kiểm tra ứng dụng khởi động hệ thống để xem ... cấp ổ cứng để ổ cứng có tốc độ RPM cao hơn, tốc độ truyền liệu SATA cao (nếu bo mạch chủ hỗ trợ) hay ổ cứng bán dẫn Nếu ổ cứng dùng để khởi động nhanh hơn, Linux khởi động nhanh Việc nâng cấp ... dụng mặt khác, thời gian khởi động giảm bớt Theo dõi update Các update đóng vai trò quan trọng Những update giúp tối ưu hóa hay tạo số thay đổi làm giảm thời gian khởi động Linux cập nhật thường...
 • 5
 • 182
 • 0

ảnh hưởng của mô hình nuôi xen ghép nước lợ ở các vùng triều khác nhau lên tốc độ tăng trưởng của tôm sú (penaeus monodon) và sự biến động của một số yếu tố môi trường

ảnh hưởng của mô hình nuôi xen ghép nước lợ ở các vùng triều khác nhau lên tốc độ tăng trưởng của tôm sú (penaeus monodon) và sự biến động của một số yếu tố môi trường
... - hình nuôi xen ghép ngày áp dụng thay cho chuyên tôm - vùng khác có kĩ thuật áp dụng kết định, thực đề tài: Ảnh hưởng hình nuôi xen ghép nước lợ vùng triều khác lên tốc độ tăng trưởng ... 3.3.1 Tốc độ tăng trưởng theo trọng lượng tôm Đồ thị 3.11: Tốc độ tăng trưởng trọng lượng tôm PHẦN 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.3.2 Tốc độ tăng trưởng theo chiều dài tôm Bảng 3.4: Tốc độ tăng trưởng ... nghiên cứu 2.2.2 Theo dõi biến động số yếu tố môi trường ao nuôi xen ghép 2.2.3 Theo dõi tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống tôm ao nuôi xen ghép PHẦN 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...
 • 33
 • 2,239
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: câu 6 cách xác định vị trí của một điểm trên bản đồ hoặc trên quả địa cầu làcách xác định tọa độ địa lý của một điểmcách viết toạ độ địa lí của một điểmtoạ độ địa lí của một điểm gồm những yếu tố nàocách viết tọa độ địa lý của một điểmtọa độ địa lý của một điểmtọa độ địa lý của một điểm là gìmặc dù các linh kiện bán dẫn nhạy với ánh sáng có cấu trúc và chức năng của chúng khác nhau nhiều nhưng chế độ hoạt động của chúng dựa trên cùng hiệu ứng vật lý đó là hiệu ứng quang điệnđộ chói của một điểm trên mặt đường là biên độ dao động của mật độ từ thông tại khe hở không khíchế độ dao động của oabiên độ dao động của thế jiệu điều chỉnh và các biện pháp giảm nó3 7 tương quan giữa độ di động của khối u trên lâm sàng và độ dính của khối u khi nội soicách 1 cung cấp năng lượng cho hệ đúng bằng phần năng lượng mà hệ mất đi trong một chu kì gt khi đó dao động của hệ gọi là dao động duy trìcấp năng lượng cho hệ đúng bằng phần năng lượng mà hệ mất đi trong một chu kì gt khi đó dao động của hệ gọi là dao động duy trìCâu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 111000 câu loga Giải chi tiếtĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An Lần 1 File word Có lời giải chi tiếtĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT Nghi Lộc 4 Nghệ An Lần 1 Có lời giải chi tiếtTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NHỮNG vấn đề cơ bản của QUÁ TRÌNH sản XUẤT tư bản, ý NGHĨA đối với VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA tư bản NGÀY NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về sự lựa CHỌN CON ĐƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA và bản CHẤT KINH tế CHỦ NGHĨA xã hộiTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ lý LUẬN về GIÁ TRỊ TRONG bộ tư bản của các mácTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn tập môn các tác PHẨM KINH điển KINH tế CHÍNH TRỊDạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường đại học sư phạm kĩ thuậtBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ các CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đạiBÀI GIẢNG điện tử KINH tế CHÍNH TRỊ CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHUYÊN đề SAU đại học100 mẫu câu giao tiếp tiếng nhật thông dụngGiáo án Hóa 9 Bài 44 Rượu EtylicGiáo án dạy học theo chủ đề tích hợp TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÁC MÔN VẬT LÝ TOÁN HỌC SINH HỌC VÀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN VÀO GIẢNG DẠY BÀI RƯỢU ÊTYLIC MÔN HÓA HỌC 9THONG TU 15 2017 QUY DINH CHE DO LAM VIEC DOI VOI GIAO VIENGiáo án điện tử Bài 18 NhômCách làm bánh mì ngonMIKE 11 ecoabl CLN song dong nai sai gon
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập