Hoa 11 HDC phu tho

Đề Thi HSG HOÁ 12 - Tỉnh Phú Thọ [2009 - 2010] pps

Đề Thi HSG HOÁ 12 - Tỉnh Phú Thọ [2009 - 2010] pps
... đen - Thêm CaCl2 có kết tủa trắng xuất d Pthh: CH2=CH-CH2I + H2O CH2=CH-CH2-OH + HI CH2=CH-CH2-OH + Br2 CH2Br-CHBr-CH2-OH 2HI + Br2 2HBr + I2 Htượng: - Ban đầu tạo dung dịch đồng - Khi ... phương pháp hoá học kết hợp với thể điện cực tiêu chuẩn sau nhận chất nói trên? Cho biết: M2+/M Zn2+/Zn Fe2+/Fe Mn2+/Mn Ni2+/Ni Cu2+/Cu Pb2+/Pb E0 (V) - 0,76 - 0,44 - 1,18 - 0,25 + 0,34 - 0,13 2) ... brom màu - Khi brom dư kết tủa trắng sang màu vàng c Pthh: 3C2H2 + 8KMnO4 3KOOC-COOK + 8MnO2 + 2KOH + 2H2O KOOC-COOK + CaCl2 CaC2O4 + 2KCl 2KOH + CaCl2 Ca(OH)2 + 2KCl Htượng: - Dung dịch...
 • 9
 • 178
 • 4

mô tả kiến thức và thái độ của người dân 4 tỉnh hưng yên, thanh hóa, vĩnh phúc, phú thọ về biến đổi khí hậu năm 2011

mô tả kiến thức và thái độ của người dân 4 tỉnh hưng yên, thanh hóa, vĩnh phúc, phú thọ về biến đổi khí hậu năm 2011
... thái độ người dân tỉnh Hưng Yên ,Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Phú Thọ biến đổi khí hậu năm 2011 -Mô tả số yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức thái độ người dân tỉnh Hưng Yên ,Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Phú Thọ biến ... người dân tỉnh Hưng Yên ,Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Phú Thọ biến đổi khí hậu năm 2011 -Mô tả số yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức thái độ người dân tỉnh Hưng Yên ,Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Phú Thọ biến đổi khí ... khí hậu năm 2011 Với mục tiêu: -Mô tả kiến thức thái độ người dân tỉnh Hưng Yên ,Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Phú Thọ biến đổi khí hậu năm 2011 -Mô tả số yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức thái độ người dân...
 • 47
 • 207
 • 1

Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Phú Thọ

Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Phú Thọ
... Chương NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TỈNH PHÚ THỌ 1.1 Nguồn lực người mối quan hệ với công nghiệp hóa, đại ... triển nguồn lực người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa tỉnh Phú Thọ Chƣơng NGUỒN LỰC CON NGƢỜI TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ... tỉnh Phú Thọ vấn đề đặt nguồn nhân lực trình công nghiệp hóa, đại hóa tỉnh - Đề xuất quan điểm giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn lực người tỉnh, đáp ứng yêu cầu trình công nghiệp hóa, đại...
 • 103
 • 110
 • 0

Tuyển sinh 10 CHUYÊN Hóa HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ năm 2004-2205

Tuyển sinh 10 CHUYÊN Hóa HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ năm 2004-2205
... lợng KNO3 = 0,3 101 = 30,3 g Tính đợc khối lợng dung dịch A = 50 + 50 = 100 g Khối lợng dung dịch B 100 m Khối lợng KNO3 có dung dịch B 30,3 m Theo ta có: Câu2 30,3 m 100 = 11, 100 m 0,25 0,25 ... 792 l 138 0,5 0,25 Đốt cháy 100 lit khí thiên nhiên thu đợc 96 + = 98 lit CO2 Để tạo 11,04 gam K2CO3 cần 1,792 lit CO2 Thể tích khí thiên nhiên cần dùng n CO2 = 100 .1, 792 = 1,829 l 98 1, 792 ... điểm ) đợc viết số, chữ , ghi vào chỗ qui định Phòng giáo dục Đề kiểm tra đội tuyển Môn Hoá học Thời gian làm bài: 150 phút ( không kể thời gian giao đề ) - Câu : 4,00 đ 1) Cho...
 • 9
 • 181
 • 1

Đề đề xuất thi học sinh giỏi lớp 10 Duyên Hải môn Hóa Học tỉnh Phú Thọ năm học 20142015

Đề đề xuất thi học sinh giỏi lớp 10 Duyên Hải môn Hóa Học tỉnh Phú Thọ năm học 20142015
... Cho 88,2 g hn hp A gm FeCO3, FeS2 cựng lng khụng khớ (ly d 10% so vi lng cn thit t chỏy ht A) vo bỡnh kớn dung tớch khụng i Nung bỡnh mt thi gian xy phn ng, sau ú a bỡnh v nhit trc nung, bỡnh ... const) - p sut chung ca h khụng i (P = const) Cõu : (2 im) Cú dung dch A cha hn hp mui MgCl2 (10- 3M) v FeCl3 (10- 3M) Cho dung dch NaOH vo dung dch A a) Kt ta no to trc, vỡ sao? Khi kt ta th hai bt u ... bng bao nhiờu? b) Tỡm pH thớch hp tỏch mt ion Mg2+ hoc Fe3+ dung dch Cho T Mg(OH)2 = 101 1; T Fe(OH)3 = 103 9 Cõu 7: (2 im) n mũn kim loi thng i kốm vi cỏc phn ng in húa T bo in húa ng vi quỏ...
 • 4
 • 123
 • 1

Đáp án Đề đề xuất thi học sinh giỏi lớp 10 Duyên Hải môn Hóa Học tỉnh Phú Thọ năm học 20142015

Đáp án Đề đề xuất thi học sinh giỏi lớp 10 Duyên Hải môn Hóa Học tỉnh Phú Thọ năm học 20142015
... 101 2 101 2 < 104 Fe(OH)3 kt ta trc * Khi Mg(OH)2 bt u kt ta thỡ [OH] dung dch = 101 1 10 = 104 [Fe3+] cũn li =Ks/[OH-] = 10- 39/ (10- 4)3 = 10- 27 M b) to Mg(OH)2: OH = 10- 4 H+ = 10- 10 pH < 10 ... 2OH 101 1 Fe(OH)3 Fe3+ + 3OH Fe3+ + 3OH Fe(OH)3 (1) (2) Ks = 101 1 [Mg2+][OH]2 = Ks = 103 9 [Fe3+][OH]3 = 103 9 1,0 101 1 kt ta Mg(OH)2 thỡ [OH] kt ta Fe(OH)3 thỡ [OH] 10 1039 10 = 104 ... = 91,22 Nguyờn t X l Ziconi 2,0 0,192 83 2436004,6 .101 0 = 6,334 .101 6 phõn ró; a) 226 88Ra b) 214 82Pb 1,0 + 2He4 s nguyờn t He sinh ra: 1,90 .101 7 nguyờn t He U238 tự phóng xạ tạo đồng vị bền...
 • 7
 • 189
 • 2

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở tỉnh phú thọ

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở tỉnh phú thọ
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ QUỐC HOÀN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC SAU CỔ PHẦN HOÁ TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: ... “ Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá tỉnh Phú Thọ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhà nƣớc sau ... pháp mà DNNN cổ phần hoá tỉnh Phú Thọ thực 67 Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC SAU CỔ PHẦN HOÁ TỈNH PHÚ THỌ ...
 • 120
 • 33
 • 0

Đề thi học sinh giỏi môn hóa 9 tỉnh phú thọ năm học 2015 2016

Đề thi học sinh giỏi môn hóa 9 tỉnh phú thọ năm học 2015  2016
... dụng hết với cacbon nóng đỏ, thu 0, 896 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so với H 16 Thành phần phần trăm theo khối lượng KMnO X A 62,76% B 74 ,92 % C 72,06% D 27 ,94 % Câu 15: Hỗn hợp khí Z gồm CO ... 14,62 gam Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn lượng hiđrocacbon X Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 (dư) tạo 29, 55 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19, 35 gam so với ... lượng nước vôi ban đầu A giảm 5,7 gam B giảm 15 gam C tăng 9, 3 gam D giảm 11,4 gam - - HẾT Trang 2/2 – Đề gốc ...
 • 2
 • 1,112
 • 44

Đê và HDC Thi HSG Tỉnh Phú Thọ 10-11

Đê và HDC Thi HSG Tỉnh Phú Thọ 10-11
... Chú ý: Cán coi thi không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TOÁN (Hướng dẫn chấm thi đề thức có trang) ... + 4n + ≥ (2n2 +n+1)2 ⇒ (n+1)(n-3) ≤ Hướng dẫn chấm thi môn Toán năm học 2010-2011 2010 0,25 0,75 0,75 ⇒ n ≤ ⇒ n ∈ { 1; 2; 3} Thay giá trị n vào (1), có n = thoả mãn đề b) (2 điểm) Đặt a = 20102010 ... 121 Vậy S = ( ( 1213 − 1193 ) ) 1213 − = 665 0,5 Câu (3 điểm) Giải hệ phương trình Hướng dẫn chấm thi môn Toán năm học 2010-2011  x − 3x + 2x − = y   y + 3y + 2y − = z z + 3z + 2z − = x  Viết...
 • 6
 • 71
 • 0

Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn HÓA HỌC khối 11 của trường chuyên PHÚ THỌ

Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn HÓA HỌC khối 11 của trường chuyên PHÚ THỌ
... Salbutamol H2/Pd-C E Câu (2điểm) Tìm tổng số đồng phân lập thể chất sau Vẽ vài công thức cấu trúc đồng phân lập thể đó: [-NH-CH(CH3)-CH2-CO-]4 (gợi ý: Vẽ theo khung cacbon sau:) Câu (2điểm) D-Glucosamin ... Cần khống chế nồng độ tối đa H 2S không khí g/m để bột màu nói không bị hư hại? c) Trong chất màu nói trên, chất ưu môi trường có H 2S, sao? Bằng cách xử lí với dung dịch H 2O2, làm trắng lại mảng ... gọi, trạng thái lai hoá, dạng hình học hai phân tử phức Nếu thay NH3 [Co(NH3)6]3+ i nguyên tử Cl (i = 1, 2) tồn đồng phân Cho đồng phân tác dụng với Fe 2+ môi trường axit Viết phương trình phản...
 • 3
 • 630
 • 10

Một số giải pháp trong chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010- 2015 đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá..DOC

Một số giải pháp trong chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010- 2015 đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá..DOC
... tế nước ta giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá đại hoá nên lượng vốn để đáp ứng nhu cầu cho kinh tế ngày lớn Vì phòng giao dịch thực tốt công tác thu hút lượng vốn đáp ứng cách tốt nhu cầu khách ... Tuy nhiên hoạt động trung tâm đạt số kết định, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động tín dụng Vì ngân hàng cần trang bị phương tiện thông tin đại, tập huấn nghiệp vụ cho cán làm công tác thu thập ... bước đưa hoạt động phòng giao dịch phát triển đáp ứng với nhiệm vụ tầm vóc Sở đầu mối 3.2 giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng phòng giao dịch Hoạt động kinh doanh ngân hàng ứng trước nguy...
 • 60
 • 407
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khác thác văn hóa ẩm thực phú thọ để thu hút khách du lịchđề thi hóa 9 tỉnh phú thọđặc điểm địa lý kinh tế xã hội văn hoá của tỉnh phú thọđịa đạo phú thọ hòacao đẳng công nghiệp hoá chất phú thọnhà thi đấu thể dục thể thao phú thọ quận 11đánh giá tính bền vững của Du lịch nông thôn tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa BìnhEnglish 4 unit 7 lesson1Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý Nhà nước về thương mạiĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐề tài nghiên cứu khoa học Ảnh hưởng của thiết kế bao bì thực phẩm tới sự kỳ vọng của người tiêu dùng về thực phẩm chất lượngĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa biến động tỷ giá hối đoái và kim ngạch xuất khẩu Việt Nam bằng cách ứng dụng phương pháp ARDLĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinhĐề tài Nghiên cứu Khoa học Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài Nghiên cứu phần mềm PosterĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Nghiên cứu phương pháp thành lập một số ứng dụng của mô hình cao DEMĐề tài Nghiên cứu và thiết kế máy chẻ tre công nghiệpĐề tài Nguyên lý và thiết bị trong nhà máy điệnĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn XáĐề tài Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập