Máy biến thế

ROLE BẢO VỆ MÁY BIẾN THẾ.DOC

ROLE BẢO VỆ MÁY BIẾN THẾ.DOC
... Dùng cho bảo vệ máy biến 2, cuộn dây, máy biến tự ngẫu máy phát - máy biến + Rơle so lệch có ưu điểm chức bảo vệ so lệch cho phép dễ dàng kết hợp với rơle chống chạm đất; đặc biệt máy biến áp ... vận hành sơ đồ bảo vệ trạm R.50/51BA Là rơle dòng chạm pha lắp đặt để bảo vệ TC 11 (TC12), bảo vệ dự phòng cho máy biến 1T (và 2T), bảo vệ dự phòng đường dây 110KV * Sơ đồ khối bảo vệ R.50/51BA ... bảo vệ TC 11 (TC12) ,bảo vệ dự phòng cho máy biến 1T (và 2T), bảo vệ dự phòng đường dây 110KV * Sơ đồ khối bảo vệ R.50/51NBA sau : TI 100 (800/1A) R.50/51BA R.50/51N BA Hình 48 : Sơ đồ khối bảo...
 • 17
 • 2,117
 • 6

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chế tạo máy biến thế Hà Nội

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chế tạo máy biến thế Hà Nội
... việc phân bổ chi phí sản xuất chung chi phí nhân công trực tiếp cho phân xởng sản xuất sản phẩm Điều gây khó khăn việc xác định giá thành đơn vị sản phẩm cách xác 4.3.3.1 Hạch toán chi phí nhân viên ... Hach toán chi phí khấu hao tài sản cố định 4.3.3.3 Hạch toán chi phí mua 4.3.3.4 Hạch toán chi phí tiền khác 4.4 Xác định giá tri sản phẩm dở dang tổng hợp chi phí sản xuất 4.4.1 Xác đinh giá ... Qua phần hạch toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung, ta thấy trình hạch toán khoản mục chi phí này, kế toán doanh nghiệp gặp phải nhiều thiếu sót - Thứ nhất, việc kế toán...
 • 52
 • 178
 • 1

Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội
... trạng phân tích tình hìh tài Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến Vật liệu điện Nội Phần III: Hoàn thiện phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến Vật liệu điện Nội Em xin chân thành ... đề tài Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến Vật liệu điện Nội Kết cấu chuyên đề em gồm phần: Phần I: Tổng quan Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến Vật liệu điện Nội Phần ... trương Nhà nước, Nhà máy Chế tạo biến thực cổ phần hóa lấy tên Công ty Cổ phần Chế tạo biến Nội Tháng năm 2005, Công ty Cổ phần Chế tạo biến Vật liệu điện Nội thành lập sở hợp Công ty Cổ phần...
 • 67
 • 550
 • 4

Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội
... PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI 3.1 Đánh giá thực trạng phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến Vật liệu điện ... QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty - Tên gọi Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI - Tên ... Thực trạng phân tích tình hìh tài Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến Vật liệu điện Nội Chương III: Hoàn thiện phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến Vật liệu điện Nội Em xin...
 • 68
 • 375
 • 2

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần chế tạo máy biến thế Hà Nội

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần chế tạo máy biến thế Hà Nội
... phải trả cho CN sản phẩm hồn thành xuất bán TK 214 Chi phí khấu hao TSCĐ cho sản xuất TK 111, 332 Các chi phí dịch vụ mua ngồi khác phân TK 133 bổ cho sản xuất S¬ ®å 2.7: TËp hỵp chi phÝ s¶n xt ... to¸n tiỊn l¬ng CƠNG TY CP CHẾ TẠO MÁY BIẾN THẾ BẢNG THANH TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI S Họ Lương Tháng ……năm…… Làm Ăn ca Làm Tổng số ngày thê số làm ngày cơng m tiền chế tháng Số ngày ... kÕt chun chi phÝ, toµn bé chi phÝ s¶n xt kinh doanh ®ỵc chia thµnh chi phÝ s¶n phÈm vµ chi phÝ thêi kú Chi phÝ s¶n phÈm lµ nh÷ng chi phÝ g¾n liỊn víi c¸c s¶n phÈm ®ỵc s¶n xt hc ®ỵc mua Chi phÝ...
 • 50
 • 190
 • 0

Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội
... trạng phân tích tình hìh tài Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến Vật liệu điện Nội Phần III: Hoàn thiện phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến Vật liệu điện Nội Em xin chân thành ... đề tài Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến Vật liệu điện Nội Kết cấu chuyên đề em gồm phần: Phần I: Tổng quan Công ty Cổ phần Chế tạo máy biến Vật liệu điện Nội Phần ... trương Nhà nước, Nhà máy Chế tạo biến thực cổ phần hóa lấy tên Công ty Cổ phần Chế tạo biến Nội Tháng năm 2005, Công ty Cổ phần Chế tạo biến Vật liệu điện Nội thành lập sở hợp Công ty Cổ phần...
 • 66
 • 185
 • 0

Tiết 41 Máy biến thế

Tiết 41 Máy biến thế
... U2) ta có máy hạ thế, U1 < U2 ta có máy tăng Tiết 41 Máy biến I Cấu tạo hoạt động máy biến II TáC DụNG LàM BIếN ĐổI HIệU ĐIệN THế CủA máy biến III Lắp đặt máy biến hai đầu đường dây tải điện Các ... bảng em cho biết lần TN tăng thế, không tăng, hạ Tăng Không tăng Hạ Tiết 41 Máy biến I Cấu tạo hoạt động máy biến II TáC DụNG LàM BIếN ĐổI HIệU ĐIệN THế CủA máy biến Quan sát Để dễ nhìn quan ... Tiết 41 Máy biến I Cấu tạo hoạt động máy biến II TáC DụNG LàM BIếN ĐổI HIệU ĐIệN THế CủA máy biến Quan sát C3 Căn vào số liệu trên, rút nhận xét mối quan hệ hiệu điện U đặt hai đầu cuộn dây máy...
 • 20
 • 294
 • 1

Bài 37: Máy biến thế

Bài 37: Máy biến thế
... 1) Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động máy biến a) Cấu tạo b) Hoạt động 2) Sự biến đổi hiệu điện cường độ dòng điện qua máy biến 3) Truyền tải điện Tiết 28: MÁY BIẾN THẾ SỰ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG Đònh ... 28: MÁY BIẾN THẾ SỰ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG u' e′ N' = = u e N ' U N ⇒ = U N ° U ' ∼ ° I I’ N ° R U’ N’ ° Nếu N’ > N ⇒ U’> U : máy tăng N’ < N ⇒ U’< U : máy hạ * Nếu bỏ qua hao phí máy biến thế, ... Tăng 35KV 220V E 6KV 220V Tiết 28:MÁY BIẾN THẾ SỰ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG * Bài vừa học: 1) Cấu tạo, hoạt động máy biến 2) Quan hệ hiệu điện cường độ dòng điện qua máy biến U ' I N′ = = U I' N 3) Truyền...
 • 30
 • 637
 • 5

Máy Biến Thế

Máy Biến Thế
... TRUYỀN TẢI ĐiỆN NĂNG Đ.dây MÁY MÁY MÁY PHÁT TĂNG HẠ ĐIỆN ÁP ÁP C .thế MÁY HẠ ÁP 10kV 220V 200kV 5kV TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG - MÁY BIẾN ÁP I Bài toán truyền tải điện xa II Máy biến áp Định nghĩa Cấu tạo, ... III Ứng dụng máy biến áp truyền tài Hàn điện IV Vận dụng Chú ý : mạch thứ cấp hở, máy biến áp không tiêu thụ điện N2 f N1 N2 p1 N1 : máy tăng dùng Máy biến áp hàn điện loại ? : máy hạ TRUYỀN ... nghiệm III Ứng dụng máy biến áp truyền tài Hàn điện IV Vận dụng Hãy kể ứng dụng cụ thể máy biến áp ? TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG - MÁY BIẾN ÁP I Bài toán truyền tải điện xa II Máy biến áp Định nghĩa...
 • 14
 • 163
 • 1

Bài 37: Máy biến thế

Bài 37: Máy biến thế
... đặt máy tăng thế, hiệu điện máy biến nơi đặt máy hạ thế? thế: • Quan sát: • Kết luận: • III Lắp đặt máy biến hai đầu đư ờng dây tải điện: Tiết 41 Bài 37 MÁY BIẾN THẾ I Cấu tạo hoạt động máy biến ... dụng máy biến Vậy máy biến có cấu tạo hoạt động nào? Tiết 41 Bài 37 MÁY BIẾN THẾ I Cấu tạo hoạt động máy biến thế: Cấu tạo: (Sách giáo khoa) Quan sát mô hình máy biến để nhận biết phận máy - ... 41 Bài 37 MÁY BIẾN THẾ • I Cấu tạo hoạt động máy biến thế: • Cấu tạo: • C2 Hiệu điện xuất hai đầu cuộn thứ cấp • Nguyên tắc hoạt động: hiệu điện xoay chiều Tại sao? Tiết 41 Bài 37 MÁY BIẾN THẾ...
 • 15
 • 865
 • 1

Máy biến thế

Máy biến thế
... Máy biến công nghiệp Máy biến gia đình Cấu tạo hoạt động máy biến thế nào? Trường THCS Chu Văn An – Võ Trường Giang Trường THCS Chu Văn An – Võ Trường Giang I Cấu tạo hoạt động máy biến ... có máy hạ thế, U1 < U2 ta có máy tăng Trường THCS Chu Văn An – Võ Trường Giang Trường THCS Chu Văn An – Võ Trường Giang I Cấu tạo hoạt động máy biến II Tác dụng làm biến đổi hiệu điện máy biến ... Võ Trường Giang I Cấu tạo hoạt động máy biến II Tác dụng làm biến đổi hiệu điện máy biến Quan sát thí nghiệm Kết luận: Tỉ số hiệu điện hai đầu cuộn dây máy biến tỉ số số vòng dây cuộn dây tương...
 • 14
 • 181
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: công dụng máy biến thếcấu tạo máy biến thếmáy biến thế khôlắp đặt máy biến thếchế độ máy biến thếkiểm tra máy biến thếtác dụng của máy biến thếcông dụng của máy biến thếtác dụng máy biến thếmáy biến thế có tác dụng gìcách lắp đặt máy biến thếnêu tác dụng của máy biến thếbảo trì máy biến thếmáy biến thế khô abbnang cap may bien theDự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên BáiBáo cáo: Đề tài Chế biến Món ăn Việt NamĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Trang trại của bé (giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi củng cố số lượng)Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Giải pháp phát triển nguồn lao động nông thôn Hà Nội trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa (LV thạc sĩ))Bài tập chứng minh bất đẳng thức lớp 10Đảng lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ trong thời kỳ 1930 -1945Đánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu PhiĐánh giá hoạt động của một số mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường ở tỉnh lạng sơnNghiên cứu môi trường tái sinh cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don) phục vụ chuyển genBài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quanĐề tài Dịch vụ OTT (Over The Top)Đề tài khoa học Mối quan hệ giữa phạm vi bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu đến sự chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt NamĐề tài khoa học Sự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến việc làm đẹp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2008-2012Đề tài Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại Trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà NộiPhát triển thương hiệu sản phẩm thời trang xuất khẩu của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 7Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập