Bài giảng máy điện 1 nghề điện công nghiệp

Bài giảng máy điện 1

Bài giảng máy điện 1
... (3.6a) u1 = - e1 - et1 + r1i1 Biãøu diãùn (3.6) dỉåïi dảng säú phỉïc: & & & U1 = −E1 − E t1 + r1 &1 I (3.6b) Thay (3.5a) vo (3.6b), ta cọ : & & U1 = −E1 + jx 1& 1 + r1 &1 I I & & & U1 = −E1 + ( r1 + ... chãú âäü lm viãûc khạc jx 1& 1 I r1 &1 & I I & − E1 & U1 Z1 &1 I 1 α Ψ2 ' − r2 & '2 I − jx '2 & '2 I − & '2 I &0 I 1 &0 I & '2 I jx 1& 1 & I r1I1 & U1 & − E1 Z1 &1 I &1 − & '2 I I α − Z '2 & '2 ... vi a1 (0 ≤ x ≤ a1) : x H x1l σ = ∑ i = N 1i , a1 H x1 = âọ N 1i x × , lσ a1 Trong phảm vi a12 (a1 ≤ x ≤ a1+a12) : H x l σ = ∑ Ni = N1i1 , âọ Hx2 Hx Hx2 = N1i1 − H x3 = Hx3 x Hx1 Ni = 1, lσ a1 Trong...
 • 158
 • 555
 • 5

Bài giảng máy điện, nguồn điện - Chương 1

Bài giảng máy điện, nguồn điện - Chương 1
... (T) H1 (A/m) H0 (A/m) H1l1 (A) H0l0 (A) F (A) ∆F (A) 1 0-4 200 7,95 .10 5 40 15 9 19 9 10 1 1, 2 .1 0-4 1, 2 299 9,54 .10 5 59,8 19 1 2 51 49 1, 3 .1 0-4 1, 3 360 10 ,35 .10 5 72 207 279 21 1,4 .1 0-4 1, 4 430 11 ,12 .10 5 ... Lõi Э 31 w =10 00vg Cho H=0,088B+0 ,11 2B3 (kA/m) Tìm i để từ hóa lõi đến Φ =1 0-4 Wb •Tính: l1 =200mm =0,2m; l0=2 .1 0-4 m; S1=S0 =10 0mm2 =1 0-4 m2 •B=Φ/S=1T tính H1 =200A/m tính H0=B/µ0 =7,95 .10 5A/m H1l1+H0l0=wI ... AC, UDC, ) 8/7/2 010 6 :11 PM Chu Quốc Hùng HVKTQS Bài giảng MĐ0 810 Sơ đồ phân loại: MÁY ĐIỆN MÁY ĐIỆN QUAY MÁY ĐIỆN TĨNH MĐ QUAY XOAY CHIỀU MĐ Đ/BỘ MÁY BIẾN ÁP ĐC ĐB 8/7/2 010 6 :11 PM MP ĐB MĐ QUAY...
 • 12
 • 208
 • 4

Bài giảng máy điện I - Phần 2 Máy biến áp - Chương 1 ppsx

Bài giảng máy điện I - Phần 2 Máy biến áp - Chương 1 ppsx
... I2 - Trong máy biến áp lý tưởng: P1 = P2  U1 .I1 = U2 .I2  K   U I1 Back Chương Next MÁY BIẾN ÁP 1 .2: PHÂN LO I MÁY BIẾN ÁP Phân theo công dụng: Máy biến áp i n lực: Dùng để truyền t i phân ... MÁY BIẾN ÁP CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VÀ KẾT CẤU CƠ BẢN 1. 1: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC 1 .2: PHÂN LO I MÁY BIẾN ÁP 1. 3: CẤU TẠO MÁY BIẾN ÁP Back Phần II Next MÁY BIẾN ÁP 1. 1: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC ... ph i i n hệ thống i n lực Máy biến áp tự ngẫu: Biến đ i i n áp phạm vi không lớn dùng để mở máy động i n xoay chiều Máy biến áp chuyên dùng: Là lo i máy biến áp dùng lĩnh vực định: máy biến...
 • 13
 • 166
 • 3

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 8 ppsx

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 8 ppsx
... MÁY I N MỘT CHIỀU  8 .1: KHUYẾCH Đ I MÁY I N (MÁY I N KHUYẾCH Đ I TỪ TRƯỜNG NGANG) Máy khuyếch đ i i n từ máy i n quay dùng để khuyếch đ i tín hiệu i n thu từ phần tử mạch ... dòng i n I2 c i thiện đ i chiều cho cặp ch i 1- 1 - phần ứng có cặp ch i than: 1- 1 mạch ngang 2-2 mạchtránh tượng dao động dùng cuộn ổn định OĐ n i qua tụ C - Để dọc Back Chương Next Rt MÁY I N ... ngư i ta dùng hệ số chất lượng: T Back Chương Next MÁY I N MỘT CHIỀU I3 Cấu tạo: CB 1 2 CTT I2 E2 1 RB E3 C Gồm cuộn dây: 2 OĐ - OB cuộn i u khiển CP - CB cuộn bù I1 - i n trở RB n i với...
 • 9
 • 372
 • 1

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 7 potx

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 7 potx
... MÁY I N MỘT CHIỀU  7 .1: NHỮNG KH I NIỆM CƠ BẢN Phân lo i: U I I U I Ukt Ikt Hình a U U I I I Ikt Hình b I Hình c Iktnt Hình d Iktss + Động chiều kích thích độc lập: I = I (hình ... rdq tỷ lệ I 2 ) 0 Back Chương I I 0 ,7 5I m Next MÁY I N MỘT CHIỀU 7. 4: ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH THÍCH N I TIẾP Đặc tính động chiều kích thích n i tiếp: Vì I = I = Ikt  phạm vi rộng biểu thị ... nên Imm  (4  6 )I m) rmm b Mở máy nhờ biến trở: - Khi mở máy nhờ biến trở dòng tính: U  Ei T M I  R ­  R mmi ĐC U Rmmi i n trở mở máy thứ i Ikt - Biến trở mở máy tính cho: Imm = (1, 4  1, 7 )I m...
 • 18
 • 144
 • 1

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 6 docx

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 6 docx
... đặc tính máy đường (1) (2) U (1) (2') EII=U (1' ) (2) I = II III II I = II+III Việc thay đ i EI EII cách biến đ i dòng kích từ IktI IktII cách thay đ i tốc độ quay động sơ cấp Back Chương Next ... F2 Hình b Chương Next MÁY I N MỘT CHIỀU Phân ph i chuyển t i máy phát i n: Ghép máy phát II làm việc song song v i máy phát I Do E2=U nên máy II chưa tham gia phát i n toàn t i máy I đảm nhận ... Iktnt I I I Ikt I Iư Ikt Hình a I I Iktss Hình b Hình c + Máy phát chiều kích thích song song: I = I + Ikt (hình a) + Máy phát chiều kích thích n i tiếp: I = Ikt = I (hình b) + Máy phát chiều...
 • 18
 • 204
 • 2

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 5 ppt

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 5 ppt
... tổng quát Chương Next MÁY I N MỘT CHIỀU i +i Các lo i đ i chiều: 2 i2 a) Đ i chiều đường thẳng: e = dòng i n đ i chiều i1 t  2t  1 .i ­ i 1 -i  Tdc    Tđc Mật độ dòng i n phía ... Khi dòng đ i chiều có dạng: Ta thấy 1 < 2 nên J1 < J2 => đ i chiều vượt trước có tia lửa đầu vào ch i Back Chương i +i 2 i2 t i1 -i t 1 Tđc i +i 2 i2 t -i t i1 1 Tđc Next MÁY I N MỘT ... đ i lượng khác biết i. rpt + i1 .(rtx1 + rd) - i2 .(rtx2 + rd) = e i + i - i1 = - i + i - i2 = - Ở mức độ gần giả thiết rpt  0, rd  Ta có: i1 .rtx1 - i2 .rtx2 = e rtx  rtx1 e i i ­  i + i ...
 • 14
 • 213
 • 3

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 4 pps

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 4 pps
... ta chọn i m làm việc i m chớm bão hoà ( i m c: i m mà đường cong từ hoá bắt đầu cong v i k = 1, 1 1, 35) Back Chương Next MÁY I N MỘT CHIỀU  4- 2 : TỪ TRƯỜNG CỦA MÁY I N KHI CÓ T I N Từ trường ... G i chiều d i phần ứng theo dọc trục l1 lc chiều d i cực từ ta có chiều d i tính toán l = l­  lc V i lư = l 1- ng.bg B ng,bg số rãnh chiều rộng rãnh thông gió Back Chương l Next MÁY I N ... Để đơn giản ta cần xác định từ cảm từ trường tiết diện cách chân 1/ 3 làm trị số tính toán Khi ta có: Fr = Hr1/3 hr (7) Trong máy i n chiều từ cảm n i hẹp = 1, 8  2,3 T MÁY I N MỘT CHIỀU c)...
 • 19
 • 172
 • 2

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 3 pot

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 3 pot
... 1  P1 P1 P1 Back Chương Next MÁY I N MỘT CHIỀU b) Động i n: Ta có công suất i n mà động nhận từ lư i: P1 = U .I = U. (I + Ikt ) V i: I = I + Ikt dòng nhận từ lư i vào U i n áp đầu cực máy ... lấy pf = 1% Pđm Giản đồ lượng hiệu suất: a) Máy phát i n: Pđt = P1 - (pcơ + pFe) = P1 - p0 = Eư I P2 = Pđt - pcu = U .I pcơ pFe pcu - Giản đồ lượng: P1 Pđt P2 - Hiệu suất: P2 P1 pco pFe  ... CHIỀU  3. 2 MÔ MEN I N TỪ - CÔNG SUẤT I N TỪ Mômen i n từ: S Khi MĐ làm việc dây quấn phần ứng có dòng i n chạy qua Tác dụng từ n M trường lên dây dẫn có dòng i n chạy qua B sinh mômen i n...
 • 7
 • 141
 • 2

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 2 potx

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 2 potx
... = 24 Z 24 a) Các bước dây quấn: y1  y2 = y1 - y = - =  6 2p b) Thứ tự n i phần tử: Lớp yG = y = 11 13 15 17 19 21 23 +y1 Lớp 11 13 15 17 19 21 23 Lớp 10 12 14 16 18 20 Khép kín 22 24 +y1 Lớp ... tự n i phần tử: Lớp 15 17 14 13 12 11 10 +y1 +y2 Lớp 11 10 Back Chương 15 14 13 12 Next MÁY I N MỘT CHIỀU GIẢN ĐỒ KHAI TRIỂN DÂY QUẤN MĐMC Dây quấn sóng đơn có Znt = S = G = 15 ; 2p = n 11 10 S ... 12 10 18 16 17 15 13 11 Khép kín +y2 Lớp 13 11 17 15 Next MÁY I N MỘT CHIỀU GIẢN ĐỒ KHAI TRIỂN DÂY QUẤN MĐMC Dây quấn sóng phức tạp có: m = 2; 2p = 4; Znt = S = 18 n S N 10 11 12 13 14 15 16 17 ...
 • 19
 • 168
 • 1

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 1 pps

Bài giảng máy điện I - Phần 1 Máy điện một chiều - Chương 1 pps
... B I GIẢNG MÁY I N CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC- KẾT CẤU CƠ BẢN  1. 1: CẤU TẠO CỦA MÁY I N MỘT CHIỀU  1. 2: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC  1- 3 : CÁC LƯỢNG ĐỊNH MỨC Back N i dung Next PHẦN I: MÁY I N MỘT ... Back Chương I Next PHẦN CẢM ĐỘNG CƠ I N MỘT CHIỀU CỰC TỪ VỎ BU LÔNG CUỘN DÂY PHẦN CẢM ĐỘNG CƠ I N MỘT CHIỀU VỎ CỰC TỪ CUỘN DÂY BU LÔNG MÁY I N MỘT CHIỀU Phần ứng (Rôto): Rãnh a) L i sắt phần ... để c i thiện đ i chiều c) Gông từ (vỏ máy) : d) Các phận khác: Nắp máy: Bảo vệ an toàn cho ngư i thiết bị Cơ cấu ch i than: Đưa dòng i n từ phần quay mạch Back Chương I Next MÁY I N MỘT CHIỀU...
 • 14
 • 305
 • 6

Bài giảng máy điện chương 1 cơ sở lý thuyết của máy điện

Bài giảng máy điện  chương 1 cơ sở lý thuyết của máy điện
... vòng dây cảm ứng sức điện động e Máy điện quay Máy điện không đồng Các định luật dùng máy điện Máy điện chiều Máy điện đồng Động ĐB Máy phát điện ĐB Động chiều Máy phát điện chiều Theo công thức ... Sơ đồ phân loại máy điện thông dụng Máy điện Máy điện tĩnh Máy biến áp Động KĐB Máy điện xoay chiều Máy phát điện KĐB 2 .1 Định luật cảm ứng điện từ Trường hợp từ thông biến thiên ... máy điện Khi máy điện hoạt động, biến đổi lượng máy có tổn hao.Tổn hao gồm có: 3.4 Vật liệu kết cấu - Dùng để chế tạo chi tiết chịu tác động học như: trục, ổ bi, nắp máy, vỏ máy - Trong máy điện, ...
 • 5
 • 43
 • 0

Bài giảng máy điện 1 (máy điện một chiều máy biến áp)

Bài giảng máy điện 1 (máy điện một chiều máy biến áp)
... tử: Lớp yG = y = 11 13 15 17 19 21 23 +y1 Lớp dới 11 13 15 17 19 21 23 Lớp 10 12 14 16 18 20 22 24 +y1 Lớp dới 10 12 14 16 18 20 22 24 Back Chơng Khép kín Khép kín Next máy điện chiều Giản đồ khai ... 4; Znt = S = G = 24 n 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 S N 23 24 A1 + N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 B1 A S A2 + + B2 - B - CựcDây từ quấn chổixếp điệnphức nh tạp dây quấn ... +y1 11 17 Khép kín 15 Next máy điện chiều Giản đồ khai triển dây quấn MĐMC Dây quấn sóng phức tạp có: m = 2; 2p = 4; Znt = S = 18 n S N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A1 + N 10 11 12 B1 A + 13 14 ...
 • 103
 • 68
 • 0

Bài giảng máy điện chương 1 TS nguyễn quang nam

Bài giảng máy điện chương 1  TS nguyễn quang nam
... x ) ∂x Phần (1. 15) (1. 16) (1. 17) 15 Bài giảng Chương 1: Các nguyên lý Biến đổi Năng lượng Điện TS Nguyễn Quang Nam 2 013 – 2 014 , HK http://www4.hcmut.edu.vn/~nqnam/lecture.php nqnam@hcmut.edu.vn ... theo Wm′ (i10 , i20 , θ ) = ∫ i20 λ2 (i1 = 0, i2 ,θ = θ )di2 + ∫ 1 (i1 , i2 = i20 , θ = θ )di1 i10 (1. 30) Hay Wm′ (i1 , i2 , θ ) = 1 L 11 (θ )i12 + L22 (θ )i22 + L12 (θ )i1i2 2 Phần (1. 31) Lực mômen ... nghĩa Wm′ (i1 , i2 , θ ) = λ1i1 + λ2i2 − Wm (1. 27) Mômen tính ∂Wm′ (i1 , i2 , θ ) T = ∂θ e (1. 28) Phần Lực mômen hệ nhiều kích thích (tt) Giả sử 1 = L11i1 + L12i2 λ2 = L21i1 + L22i2 (1. 29) Khi...
 • 19
 • 69
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng máy điện 1 chiềubài giảng máy điện 1bai giang may dien 1bài giảng máy điệnbai giang may dien 2đề cương bài giảng máy điệnbài giảng máy điện đặc biệtbài giảng máy điện hàng hảibài giảng máy điện đồng bộbài giảng máy điện một chiềubài giảng máy điện 2bài giảng máy điện không đồng bộbài giảng máy điện islide bài giảng máy điện 2bài giảng máy điện iuhBáo Cáo Đề Án Tính Giá Trị Sản Xuất, Giá Trị Tăng Thêm Cấp Tỉnh Và Cấp Huyện Tỉnh Nghệ AnKinh dịch với năng lượng cảm xạ học dư quang châuKMDG bi kiep toan thuTrạm hàn thiếc tự độngMột số vấn đề đào tạo thanh nhạc hệ trung cấp tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân độiGiảng dạy một số ca khúc nước ngoài lời Việt tại trư­ờng Trung cấp Văn hoá nghệ thuật Vĩnh PhúcGiảng dạy các tác phẩm chuyển soạn cho đàn Tam thập lục hệ cao đẳng tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội100 bài văn hay lớp 7Đề cương chi tiết học phần Thiết kế nón, túi xách (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành thiết kế nón, túi xách (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thiết kế giày (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Giảng dạy các tác phẩm mới cho Sáo trúc hệ trung cấp tại trường Cao đẳng Nghệ Thuật Hà NộiDia chi hoc phun xam uy tinĐề cương chi tiết học phần Đồ án công nghệ (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành Thiết kế trang phục nam cơ bản (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành Thiết kế trang phục nữ cơ bản (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)TIỂU LUẬN BIẾN đổi KHÍ hậuTổng hợp đề thi công chức Thuế năm 2012Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường type 2 tại phòng khám ngoại trú bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giangKIẾN TRÚC VI điều KHIỂN 8051
Đăng ký
Đăng nhập