Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu suy diễn

Tối ưu hóa truy vấn sở dữ liệu suy diễn

Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu suy diễn
... dụng 1.1.1 sở liệu suy diễn (CSDLSD) CSDL truy n thống không suy diễn kiện mới, ví dụ suy đƣợc Vân cha dựa vào quan hệ parent(X, Y) sở liệu suy diễn sở liệu (CSDL) có khả suy diễn số kiện ... lƣu trữ CSDL Mô hình sở liệu suy diễn (CSDLSD) tích hợp mô hình sở liệu lập trình logic sở lý thuyết mô hình sở liệu suy diễn logic vị (tân) từ cấp một: lƣu trữ, tìm kiếm, suy luận điều khiển ... trình logic để thực suy diễn nhằm tạo thông tin dựa luật suy diễn liệu đƣợc lƣu trữ sở liệu Cấu trúc CSDL suy diễn Một CSDL suy diễn gồm ba tập hữu hạn: Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/...
 • 85
 • 304
 • 0

Tối ưu hóa truy vấn sở dữ liệu song song

Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu song song
... CSDL song song chi n lư c song song hoá d li u - Nghiên c u trình t i ưu hoá truy v n song song: Nghiên c u mô hình t i ưu hoá truy v n cho CSDL song song, thu t toán liên quan ñ n toán t i ưu ... thay th cho b T i ưu hoá qui ñư c th c hi n theo ch khác nhau: song song liên truy v n, song song n i truy v n, song song n i toán t Song song liên truy v n th c hi n nhi u truy v n m t lúc b ... nhiên CHƯƠNG 3: T I ƯU HOÁ TRUY V N 3.1.6 Ư c lư ng chi phí song song 3.2 MÔ HÌNH T I ƯU HOÁ TRUY V N CHO CSDL SONG SONG SONG SONG 3.1 MÔ HÌNH CHI PHÍ C A B V N T I ƯU HOÁ TRUY Chi phí th c hi...
 • 13
 • 528
 • 1

TỐi ưu HÓA TRUY VẤN SỞ DỮ LIỆU Hướng ĐỐI TưỢNG

TỐi ưu HÓA TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU Hướng ĐỐI TưỢNG
... ::= forall in : | exists in : | exists | unique ( ) | [some | any | all] ... phẳng truy vấn truy vấn lồng nhờ phương pháp dùng ký pháp siêu đồ thị để biểu diễn tối ưu hoá truy vấn CSDL hướng đối tượng Từ đó, xây dựng thuật toán ƣớc lƣợng chi phí xử lý truy vấn đối tƣợng sở ... thuật xử lý truy vấn quan hệ Để thực đƣợc câu truy vấn đối tƣợng cách hiệu tiếp tục nghiên cứu vấn đề tối ƣu hoá truy vấn CSDL hƣớng đối tƣợng, ngôn ngữ truy vấn OQL ngôn ngữ truy vấn đƣợc chọn...
 • 80
 • 175
 • 0

Tối ưu hóa truy vấn sở dữ liệu hướng đối tượng

Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
... pháp tối ưu hóa truy vấn đối tượng phép biến đổi biểu thức đại số đối tượng OQL”, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, số 53 [6] Hoàng Bảo Hùng (2007), Truy vấn tối ưu hoá truy vấn sở liệu hướng đối tượng, ... kỹ thuật xử lý truy vấn quan hệ Để thực câu truy vấn đối tượng cách hiệu tiếp tục nghiên cứu vấn đề tối ưu hoá truy vấn CSDL hướng đối tượng, ngôn ngữ truy vấn OQL ngôn ngữ truy vấn chọn giới ... phẳng truy vấn truy vấn lồng nhờ phương pháp dùng ký pháp siêu đồ thị để biểu diễn tối ưu hoá truy vấn CSDL hướng đối tượng Từ đó, xây dựng thuật toán ước lượng chi phí xử lý truy vấn đối tượng sở...
 • 4
 • 289
 • 2

Tối ưu truy vấn sở dữ liệu quan hệ và sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp Heuristic

Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp Heuristic
... TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.1 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Tiêu chuẩn sở liệu 1.2 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.2.1 Hệ quản trị sở liệu ... 11 1.4 HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 13 1.4.1 Các khái niệm sở liệu phân tán 13 1.4.2 Các mục tiêu hệ quản trị sở liệu phân tán 15 1.4.3 Kiến trúc hệ quản trị sở liệu phân tán ... Tổng quan sở liệu quan hệ sở liệu phân tán Chƣơng 2: Bài toán tối ƣu hoá truy vấn Chƣơng 3: Một số phƣơng pháp tối ƣu hoá truy vấn môi trƣờng tập trung phân tán Chƣơng4: Phƣơng pháp tối ƣu hoá truy...
 • 81
 • 161
 • 0

Tối ưu truy vấn sở dữ liệu quan hệ và sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp heuristic

Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp heuristic
... Tổng quan sở liệu quan hệ sở liệu phân tán Chương 2: Bài toán tối ưu hoá truy vấn Chương 3: Một số phương pháp tối ưu hoá truy vấn môi trường tập trung phân tán Chương4: Phương pháp tối ưu hoá truy ... Nghiên cứu sở liệu quan hệ sở liệu phân tán - Tìm hiểu toán tối ưu hoá truy vấn - Tìm hiểu số phương pháp tối ưu hoá môi trường tập trung phân tán - Nghiên cứu phương pháp tối ưu hoá truy vấn Heuristic ... chọn đề tài nghiên cứu tối ưu hoá truy vấn sâu vào tìm hiểu phương pháp tối ưu truy vấn Heuristic mong đóng góp phần nhỏ bé việc nghiên cứu phương pháp tối ưu hoá truy vấn liệu để khai thác thông...
 • 3
 • 187
 • 2

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢO MẬT KHI TRUY VẤN SỞ DỮ LIỆU XML ĐỘNG ĐƯỢC “OUTSOURCED”

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢO MẬT KHI TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU XML ĐỘNG ĐƯỢC “OUTSOURCED”
... Giang MSHV: 00703170 I- TÊN ĐỀ TÀI: Các vấn đề bảo mật việc truy vấn CSDL XML động outsourced II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: - Tìm hiểu tổng quan vấn đề liên quan bảo mật CSDL outsourced - Tìm hiểu ... bảo mật Clients trả chi phí cho data owner để có quyền truy cập liệu, thực truy cập liệu trực tiếp từ SP thông qua đường truy n bảo mật Trong thực tế, lúc cần thiết phải đảm bảo tất yêu cầu bảo ... attribute element tài liệu XML theo hai thứ tự: (nameid, value) (nameid, pnodeid, value), đảm bảo cho việc truy vấn nhanh chóng khả đảm bảo truy vấn tài liệu XML Để đảm bảo yêu cầu trên, sử dụng...
 • 93
 • 1,874
 • 3

truy vấn sở dữ liệu

truy vấn cơ sở dữ liệu
... câu truy vấn sau: Điều trả tập liệu trả từ CSDL: Một điều thực thú vị LINQ to SQL tận dụng tất ưu điểm quan hệ mô hình liệu muốn gọt giũa lại liệu Nó cho phép biểu diễn đầy đủ hiệu câu truy vấn ... Hiện tại, xác định kết truy vấn, lấy toàn cột liệu cần thiết cho đối tượng thuộc lớp Product: Ví dụ, câu truy vấn sau lấy sản phẩm: Và toàn kết trả về: Thường muốn trả tập liệu sản phẩm Chúng ta ... mà chi tham số truy n vào: Chú ý không dùng Skip() Take() câu khai báo truy vấn sản phẩm – mà dùng tới gắn kết liệu vào GridView Mọi người hay hỏi “Có phải làm câu lệnh lấy toàn liệu từ CSDL lớp...
 • 14
 • 201
 • 0

Tài liệu MS Access - Bài 10&11: Trường tính toán-Truy vấn sở dữ liệu ppt

Tài liệu MS Access - Bài 10&11: Trường tính toán-Truy vấn cơ sở dữ liệu ppt
... tạo trường tính toán: - Mở truy vấn có sẵn bắt đầu truy vấn - Kích vào nút View - Kích chọn chế độ Design View - Trong ô Query, kích phải vào trường mà bạn muốn tạo phép toán - Kích nút Build - ... Đúng trường hợp không Để tạo điều kiện cho truy vấn: - Kích vào truy vấn bạn muốn thêm điều kiện - Nhập điều kiện truy vấn cho mục Criteria - Sau kích nút Run để thực thi truy vấn Trường tính ... Query Wizard: - Kích tab Create - Kích nút Query Wizard - Chọn kiểu truy vấn bạn muốn thực thi - Kích OK - Chọn trường bạn muốn có bảng cách chọn trường kích nút - Để lựa chọn trường từ nhiều...
 • 11
 • 350
 • 0

MS Access: Truy vấn sở dữ liệu docx

MS Access: Truy vấn cơ sở dữ liệu docx
... Mạng - Truy vấn cho phép bạn lựa chọn lọc liệu từ nhiều bảng Các truy vấn lưu sử dụng lúc cần thiết Truy vấn Wizard Query Wizard giới thiệu bước để xây dựng truy vấn Để thực thi truy vấn sử dụng ... tên cho truy vấn - Kích Finish - Kết truy hiển thị sau: Để chuyển đổi bảng truy vấn: - Mở Navigation Pane - Kích đúp vào tên bảng truy vấn để xem Tính thiết kế truy vấn Bạn thiết kế truy vấn với ... thực thi truy vấn Thiết kế truy vấn kèm theo điều kiện Tiêu chuẩn truy vấn kiếm tìm điều kiện sử dụng truy vấn để lấy liệu Bạn thiết lập tiêu chuẩn số cụ thể hay chuỗi liệu, hay vùng liệu Chỉ...
 • 10
 • 181
 • 0

Truy vấn sở dữ liệu quan hệ sử dụng đồ thị khái niệm. potx

Truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng đồ thị khái niệm. potx
... n´t quan hˆ kh´i niˆm du.o.c v˜ mˆt h` tr`n du.o.c g´n nh˜n bo.i mˆt kiˆu quan o u e a e ’ a ’ e a u o e a e a a e o hˆ kh´i niˆm O dˆy, ch´ ng tˆi chı x´t c´c quan hˆ kh´i niˆm l` c´c quan ... ∃(∗) > {∗} ’ ˜ ˆ ` ´ ˆ ´ ˆ ´ ˆ ˆ ’ TRUY VAN CAC CO SO DU LIEU QUAN HE SU DUNG DO THI KHAI NIEM 277 ´ ’ ˆ ´ ˆ ´ ˆ ˆ ´ MO RONG CG DOI VO I VIEC TRUY VAN CAC CSDLQH ` a o e 3.1 So dˆ ... liˆu quan hˆ v` c´c truy vˆ n ’ ` ˜ a ` ´ ’ u e ’ a e a a a o e e c´c dˆ thi kh´i niˆm c´ kha n˘ng biˆu diˆn c´c so o a o a e so d˜ liˆu n`y ph` ho.p v´.i c´ch nh` cua ngu.`.i d`ng v` truy...
 • 7
 • 244
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu song songtối ưu hóa câu hỏi cơ sở dữ liệutối ưu hóa truy vấn đại sốtruy vấn cơ sở dữ liệu trong ccách truy vấn cơ sở dữ liệutruy vấn cơ sở dữ liệu trong phptruy vấn cơ sở dữ liệu quan hệbài tập truy vấn cơ sở dữ liệutruy vấn cơ sở dữ liệu mờtruy vấn cơ sở dữ liệu với jdbctruy vấn cơ sở dữ liệu sqltruy vấn cơ sở dữ liệu là gìcach truy vấn cơ sở dữ liệutruy vấn cơ sở dữ liệu trong accessbài 3 truy vấn cơ sở dữ liệuẢnh hưởng của văn học dân gian trong văn xuôi và thơ ca Tày hiện đại (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tính đa dạng thực vật trong các hệ sinh thái rừng ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ làm cơ sở cho công tác quy hoạch và bảo tồn (LA tiến sĩ)Giáo dục đạo đức công vụ cho học viên trường chính trị cấp tỉnh khu vực miền núi phía Bắc (LA tiến sĩ)Tôi là ai và nếu vậy thì bao nhiêuXây dựng chuẩn đầu ra nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)tieu luan biến dạng dẻo kim loạiche tao phoi va ga lap ket cauPhát triển hệ thống bán lẻ trên địa bàn thành phố đà nẵng giai đoạn 2011 2020Điều khiển các thông số công nghệ để đảm bảo chất lượng bề mặt khi gia công các vật liệu thép cacbon thông thường trên máy tiện CNCNghiên cứu ảnh hưởng của chế độ gia công trên máy phay CNC qua đánh giá profile bề mặtMô phỏng các hệ cơ họcMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học thực hành môn khí cụ điện tại trường cao đẳng nghề cơ giới ninh bìnhNâng cao tuổi thọ của vít me – đai ốc bi chuyển động đứng, tải trọngLàm chủ tư duy thay đổi vận mệnhThuật toán tụ năng lượng BEA (Bond Energy Algorithm) trong thiết kế Cơ sở dữ liệu phân tán tuyển sinh Trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sai số khi sử dụng thiết bị siêu âm olympus nortec 2000d+ để kiểm tra chất lượng mối hàn cấu kiện giàn khoanNghiên cứu công nghệ đo trên máy CMMgiao an GDQP chương trình 120 gioNghiên cứu công nghệ và thiết bị để chế tạo các chi tiết dạng bình chứa cỡ lớnNghiên cứu cơ chế phân bổ mô men tới các cầu chủ động của ô tô con loại 4 x 4
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập