Dòng sông hàn, đà nẵng

quá trình hình thành và phát triển các làng xã ven sông hàn (đà nẵng) từ thế kỷ xv đến giữa thế kỷ xix

quá trình hình thành và phát triển các làng xã ven sông hàn (đà nẵng) từ thế kỷ xv đến giữa thế kỷ xix
... sở hình thành làng 46 2.2.3.2 Sự hình thành làng ven sông Hàn từ cuối kỷ XV đến kỷ XVI 48 2.3 Quá trình khai phá, lập làng vùng ven sông Hàn từ kỷ XVI đến cuối kỷ XVII ... nét mặt làng xã, quê quán, thành phần hội di dân vào vùng ven sông Hàn 22 Chương QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG XÃ VEN SÔNG HÀN TRONG CÁC THẾ KỶ XVII, XVIII VÀ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX Trong ... 62 2.3.2 Các làng ven sông Hàn tiếp tục hình thành (từ kỷ XVI đến cuối kỷ XVII) 64 2.4 Quê quán thành phần lưu dân đến khai phá, lập làng vùng ven sông Hàn kỷ từ XV đến XVII ...
 • 196
 • 122
 • 0

Phân tích và đánh giá hàm lượng các PCB và PBDE trong trầm tích tại của sông hàn đà nẵng

Phân tích và đánh giá hàm lượng các PCB và PBDE trong trầm tích tại của sông hàn  đà nẵng
... NHIÊN **************** NGUYỄN THỊ THÙY PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CÁC PCB PBDE TRONG TRẦM TÍCH TẠI CỬA SÔNG HÀN – ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số : 60440118 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... lƣợng PCB mẫu trầm tích Error! Bookmark not defined 3.2.2 Kết phân tích hàm lƣợng PBDE mẫu trầm tích Error! Bookmark not defined 3.2.3 Đánh giá hàm lƣợng PCBs PBDEs mẫu trầm tích sông Hàn, Đà ... cho phân tích POPs nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.2 Kết phân tích đánh giá hàm lƣợng PCBs PBDEs mẫu trầm tích sông Hàn, Đà Nẵng Error! Bookmark not defined 3.2.1 Kết phân tích hàm...
 • 17
 • 26
 • 0

Quá trình hình thành và phát triển các làng xã ven sông hàn (đà nẵng) từ thế kỷ XV đến giữa thế kỷ XIX

Quá trình hình thành và phát triển các làng xã ven sông hàn (đà nẵng) từ thế kỷ XV đến giữa thế kỷ XIX
... sở hình thành làng 46 2.2.3.2 Sự hình thành làng ven sông Hàn từ cuối kỷ XV đến kỷ XVI 48 2.3 Quá trình khai phá, lập làng vùng ven sông Hàn từ kỷ XVI đến cuối kỷ XVII ... 62 2.3.2 Các làng ven sông Hàn tiếp tục hình thành (từ kỷ XVI đến cuối kỷ XVII) 64 2.4 Quê quán thành phần lưu dân đến khai phá, lập làng vùng ven sông Hàn kỷ từ XV đến XVII ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH PHAN VĂN THIỆU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG XÃ VEN SÔNG HÀN (ĐÀ NẴNG) TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX Chuyên...
 • 20
 • 73
 • 0

Thiết kế tủ cấp đông gió 250Kgmẻ , tủ đông tiếp xúc 1000Kgmẻ , hệ thống cấp đông IQF 500Kgh và máy đá vảy 10T24h tại xí nghiệp đông lạnh F86-Đà Nẵng

Thiết kế tủ cấp đông gió 250Kgmẻ , tủ đông tiếp xúc 1000Kgmẻ , hệ thống cấp đông IQF 500Kgh và máy đá vảy 10T24h tại xí nghiệp đông lạnh F86-Đà Nẵng
... âäng tiãúp xục 0,2 9 5 0,5 0,1 9 5 0,9 5 0,8 T âäng giọ 0,6 1 4,5 4 3,5 14 1 8,6 9 1 7,6 5 Cáúp âäng IQF 500kg/ 0,5 15 h 5 4,2 7 6,4 12 7 3,2 7 0,1 Mạy âạ 10T/24h 5 3,4 8 0,4 7 5 9,3 5 8,1 HÃÛ THÄÚNG vy 5,3 48 Nguùn Táún ... =6 2,5 kg 6 2,5 = 2,5 kg 25 M khay =Vkhay.ρ m Vkhay= 0,5 . 0,8 1. 0,0 02 → M khay = 0,5 . 0,8 1. 0,0 02.2670= 2,1 6kg Do âọ lỉåüng nhiãût cáúp cho bao bç : Q 2bb =(756 9,4 + 2,1 6). 0,9 21.(15+18)/2.3600 Q 2bb = 3,1 9(KW) ... NGHIÃÛP Thiãút kãú hãû thäúng lảnh k t = 0,1 62W/m2.°K F T ,TR , N =2( 3,3 + 1,8 ). 1,8 +2. 3,3 . 1,8 =3 0,2 4m Q 11 =k t F.(t -t )= 0,1 62.3 0,2 4.(25+35)=29 3,9 (W) Q 11 = 0,2 9(KW) * Tênh Q 12 : Do t âàût nãn khäng...
 • 108
 • 495
 • 0

Thiết kế tủ cấp đông gió 250Kg-mẻ , tủ đông tiếp xúc 1000Kg-mẻ , hệ thống cấp đông IQF 500Kg-h và máy đá vảy 10T-24h tại xí nghiệp đông lạnh F86-Đà Nẵng

Thiết kế tủ cấp đông gió 250Kg-mẻ , tủ đông tiếp xúc 1000Kg-mẻ , hệ thống cấp đông IQF 500Kg-h và máy đá vảy 10T-24h tại xí nghiệp đông lạnh F86-Đà Nẵng
... im t, C P, at I, kJ/kg v, m3/kg s, kJ/kg. -40 0,7 2 170 6,7 1,5 5 6,2 4 -30 0,7 2 1722 0,9 6 6,3 6 80 3,3 5 1960 0,4 36 6,3 6 3=7 -6 3,3 5 175 3,8 0,3 679 5,6 9 102 1 5,5 6 2010 0,1 1 5,6 9 40 1 5,5 6 68 7,6 8,3 .10-2 ... (KW) T ụng tip xỳc 0,2 9 5 0,5 0,1 9 5 0,9 5 0,8 T ụng giú 0,6 1 4,5 4 3,5 14 1 8,6 9 1 7,6 5 Cp ụng IQF 500kg/h 0,5 15 5 4,2 7 6,4 12 7 3,2 7 0,1 Mỏy ỏ vy 10T/24h 5,3 48 5 3,4 8 0,4 7 5 9,3 5 8,1 H THNG Nguyn Tn Hựng ... k t = 0,1 62W/m2.K F T ,TR , N =2( 5,6 + 2,2 ). 2,4 +2. 5,6 . 2,2 =6 2,0 8m Q 11 =k t F.(t -t )= 0,1 62.6 2,0 8.(25+35)=60 3,4 (W) Q 11 = 0,6 (KW) *Tớnh Q 12 : Do t t nờn khụng b bc x mt tri Q 12 =0 Vy Q1= 0,6 (KW)...
 • 101
 • 1,323
 • 8

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU SFONE VÀ TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG CDMA TẠI ĐÀ NẴNG

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU SFONE VÀ TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG CDMA TẠI ĐÀ NẴNG
... nghệ thông tin giới Lịch sử phát triển hãng thăng hoa nhờ vào thương mại hóa thành công dịch vụ di động dựa công nghệ CDMA giới năm 1996 việc tiên phong giới thiệu dịch vụ CDMA 2000-1x hệ 2.5G vào ... CDMA Đà Nẵng 2.2.1 Về số lượng lao động Thấy tầm quan trọng việc đáp ứng yêu cầu khách hàng nhu cầu thông tin di động, Trung tâm đưa sứ mệnh cho là: Sfone, nghe thấy” Trung tâm tìm hiểu để tạo ... hoạt động liên quan Dịch vụ chăm sóc khách hàng, đảm bảo công tác vận hành Tổ kho Trung tâm Bảo hành thực thi tốt 2.2 Phân tích tình hình sử dụng nguồn lực Trung tâm Điện thoại di động CDMA Đà Nẵng...
 • 10
 • 478
 • 3

Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty thông tin di động chi nhánh đà nẵng

Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty thông tin di động  chi nhánh đà nẵng
... viên - Phân tích th c tr ng ñánh giá thành tích t i Công ty Thông tin di ñ ng - Chi nhánh Đà N ng - Đ xu t gi i pháp nh m hoàn thi n vi c ñánh giá thành tích nhân viên t i Công ty Thông tin di ... ng Giám ñ c T ng Công ty Bưu Vi n thông Vi t Nam, Công ty thông tin di ñ ng - Chi nhánh Đà N ng (Còn g i Trung tâm thông tin di ñ ng Khu v c III) ñơn v thành viên tr c thu c Công ty thông tin di ... gi i pháp nh m hoàn thi n công tác ñánh giá thành tích nhân viên t i Công ty thông tin di ñ ng - Chi nhánh Đà N ng 5 CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHI P 1.2.1...
 • 13
 • 319
 • 1

Slide HOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo NGUỒN NHÂN lực TẠICÔNG TY SÔNG THU – đà NẴNG

Slide HOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo NGUỒN NHÂN lực TẠICÔNG TY SÔNG THU – đà NẴNG
... tích thực trạng đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Sông Thu - Đà Nẵng Đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Sông Thu - Đà Nẵng SVTH: Lê Thị Hiếu ... nghiên cứu Nhân viên làm việc công ty Sông Thu Đà Nẵng Đối tượng Phạm vi LOGO Công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty Sông Thu Đà Nẵng Từ ngày 20/01/2013 đến ngày 02/05/2013 Số liệu thu c năm ... Sông Thu Nhìn chung nhân Nhìn chung, anh (chị) hài lòng công viên cảm thấy hài lòng công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty0 ,152 Thu Sông 0,361 tác đào tạo nguồn nhân lực công ty với mức đánh giá...
 • 28
 • 403
 • 4

HOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY SÔNG THU đà NẴNG

HOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY SÔNG THU  đà NẴNG
... CÔNG TÁC 88 ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY SÔNG THU - ĐÀ NẴNG .88 3.1 CÁC TIỀN ĐỀ CHO VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY SÔNG THU - ĐÀ NẴNG 88 ... nhân lực doanh nghiệp - Quy trình đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty Sông Thu- Đà Nẵng - Đánh giá hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực ... luận công tác đào tạo nhân lực doanh nghiệp - Trình bày sở lý thuyết nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực, phương pháp đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp - Tầm quan trọng công tác đào tạo nguồn...
 • 135
 • 150
 • 2

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Đề tài: "Thiết kế mô hình bãi đậu xe tự động" - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Đề tài:
... 3.8 hình bãi đậu xe thực tế 54 CHƯƠNG : THIẾT KẾ CẤU HÌNH MẠNG CHO BÃI ĐẬU XE TỰ ĐỘNG 4.1 Yêu cầu công nghệ bãi đậu xe thiết kế 55 4.2 Cấu tạo nguyên lý hoạt động bãi đậu xe ... bãi xe cao trống chổ xe thấp vào sẻ ưu tiên mở cửa cho vào bãi xe cao 4.3.b Giao diện bãi đỗ xe đề tài SVTH:ĐỖ VĂN MẪN  Trang- Đồ án tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Anh Duy Hình 4.4: Giao diện bãi ... AIW, Const, *VD, *AC CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHO BÃI ĐẬU XE TỰĐỘNG 4.1 Yêu cầu công nghệ bãi đậu xe thiết kế: SVTH:ĐỖ VĂN MẪN  Trang- Đồ án tốt nghiệp • • • • • GVHD: TS Nguyễn...
 • 60
 • 1,469
 • 12

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương sông thu đà nẵng

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương sông thu đà nẵng
... theo trçnh âäü lm viãûc, nghãư nghiãûp, chun män cháút cäng viãûc ca ngỉåìi lao âäüng âãø váûn dủng hçnh thỉïc tr lỉång theo thåìi gian, cạc doanh nghiãûp hỉåïng dáùn cạc vàn bn ca Nh nỉåïc theo ... xỉåíng tu thu n qn khu V âåìi våïi nhiãûm vủ chênh l sỉía chỉỵa tu thu n v váûn chuøn hng hoạ Nàm 1992 xỉåíng sỉía chỉỵa tu thu n âỉåüc tạch thnh hai âån vë l xỉåíng sỉía chỉỵa tu thu n v tiãøu ... sỉía chỉỵa cạc tu thu n ca bäü qúc phng, theo âån âàût hng, trủc våït dáưu loang trãn biãøn, tham gia cỉïu häü tu thu n gàûp tai nản kinh doanh xàng, tham gia âáúu tháưu sn xút tu thu n cho nhiãưu...
 • 44
 • 51
 • 0

hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty sông thu đà nẵng

hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty sông thu đà nẵng
... tục kiểm soát chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung khoản mục chi phí tổng hợp khó kiểm soát, Công ty chưa xây dựng thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung Công ty không phân chi phí sản ... thống kiểm soát nội bộ, mô tả khái quát thành phần hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp Kiểm soát nội chi phí sản xuất Khái niệm chi phí sản xuất, phân loại phương pháp tập hợp chi phí sản xuất ... kiểm soát khoản mục chi phí sản xuất Các thủ tục kiểm soát điều kiện tin học hoá THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY SÔNG THU Việc sản xuất sản phẩm Công ty thực theo đơn đặt...
 • 6
 • 379
 • 1

một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sông hồng đà nẵng

một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sông hồng đà nẵng
... ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG ĐÀ NẴNG 2.1 Sự hình thành phát triển, chức nhiệm vụ Công ty Cổ phần Sông Hồng Đà Nẵng 2.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Sông Hồng Đà ... luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.1.Tầm quan trọng việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.1.1.1 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực: Đào tạo ... phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ Phần Sông Hồng Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần...
 • 79
 • 53
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: huy động vốn ở đà nẵngcông ty cổ phần xây dựng sông hồng đà nẵngngân hàng đông nam á đà nẵngcông ty tnhh trần gia hân đà nẵngcông ty truyền hình cáp sông thu đà nẵngcao đẳng công nghệ thông tin việt hàn đà nẵnghệ thống ngân hàng đông á tại đà nẵngxi mang song gianh da nangchữa hiếm muộn bằng đông y ở đà nẵngcông ty truyền hình cáp sông thu đà nẵng tuyển dụngnhà máy xi măng sông gianh đà nẵnghệ thống sông ngòi đà nẵngngân hàng đông á cn đà nẵngngân hàng đông á đường đà nẵng hải phòngngân hàng đông á tại đà nẵngHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ)tin học tre long an năm 2013Giáo án Vật lí 11 Chương trình chuẩnĐề thi giải toán trên máy tính cầm tay casio môn Vật líHoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà Nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào (LA tiến sĩ)chuong 2 gia tri thoi gian cua tien(1)Luat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơiHợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Tiểu luận Thương mại điện tử Thái độ và hành vi người tiêu dùngTiểu luận Trình bày chiến lược xây dựng thương hiệu của Vinamilktiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệpTiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh LG- MECA ELECTRONICS – thực trạng và giải pháp thúc đẩyTìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải PhòngTÌM HIỂU HỆ THỐNG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTSTÌM HIỂU MÁY TEMSTÌM HIỂU PHÉP TOÁN HÌNH THÁI, PHƯƠNG PHÁP DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNGTÌM HIỂU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAKLAKTín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt NamTình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà NộiTÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập