Đề cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minh phuhmtu

7 câu hỏi đáp án cơ bản môn Tưởng Hồ Chí Minh

7 câu hỏi và đáp án cơ bản môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh
... mình, đáp ứng đòi hỏi xúc dân tộc thời đại Câu 2: Nguồn gốc đời tưởng HCM tưởng HCM bắt nguồn từ nhân tố sau đây: Truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam: Là người ưu tú dân tộc, tưởng ... trang phải có ủng hộ CM vô sản giới, CM Nga, chí với CM vô sản Pháp tưởng CM bạo lực gắn liền với tưởng xây dựng lực lượng vũ trang Hồ Chí Minh suy nghĩ từ sớm trở thành chủ trương Đảng ... Căn vào ng quan so sánh lực lượng vào thiên thời, địa lợi Hồ Chí Minh bàn tới khởi nghĩa phần, mở rộng cho tổng khởi nghĩa to lớn giành quyền nước Từ sau Hội nghị trung ương 8, Hồ Chí Minh...
 • 21
 • 580
 • 0

Câu hỏi đáp án ôn thi môn tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi và đáp án ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh
... biến ứng vạn biến” HCM tưởng HCM phương pháp cách mạng phong phú, toàn diện sâu sắc tưởng HCM phương pháp cách mạng nói riêng toàn hệ thống tưởng HCM (là tảng tưởng kim nam cho hành ... XHCN tưởng HCM phương pháp cách mạng phong phú, toàn diện sâu sắc Hơn hết thời kỳ đổi nay, cần học tập vận dụng phát triển tưởng vào công đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hóa đất nước tưởng ... phận đặc biệt quan trọng hệ thống tưởng HCM Trong tiến trình cách mạngViệt Nam, đường lối cách mạng tưởng trị đắn HCM có vị trí vô quan trọng Song có đắn tưởng trị, lý luận cách mạng chưa...
 • 10
 • 140
 • 0

Câu hỏi đáp án trắc nghiệm môn tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh
... theo tưởng Hồ Chí Minh là: (chọn phương án đúng) Chọn câu trả lời A) Nhà nước hợp pháp, hợp hiến Câu 10 Nhà nước “do dân” theo tưởng Hồ Chí Minh có nghĩa là: (Chọn phương án đúng) Chọn câu ... Câu Chọn câu trả lời với tưởng Hồ Chí Minh: Chọn câu trả lời B) Đại đoàn kết dân tộc vấn đề chiến lược Câu Chọn câu trả lời với tưởng Đảng cộng sản Hồ Chí Minh: Chọn câu trả lời C) Đảng cộng ... phương án Chọn câu trả lời B) Các nước thuộc địa Câu Trong tưởng Hồ Chí Minh hình thức đấu tranh bạo lực gì? Chọn câu trả lời C) Kết hợp đấu tranh vũ trang đấu tranh trị Câu Hồ Chí Minh phê phán...
 • 13
 • 2,264
 • 6

Đề thi tham khảo môn tưởng Hồ Chí Minh - Phần 1 ppsx

Đề thi tham khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 1 ppsx
... thể, tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư nhân), kinh tế có vốn đầu nước d Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư nhân, kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu ... Nội dung chuyển hướng đạo chiến lược Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần (11 /19 39), lần (11 /19 40) lần (5 /19 41) ? ... thể, kinh tế nhân (cá thể, tiểu chủ, tư nhân), kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu nước b Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu nước c Kinh...
 • 5
 • 958
 • 11

Đề thi tham khảo môn tưởng Hồ Chí Minh - Phần 2 pptx

Đề thi tham khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 2 pptx
... xác định then chốt? a Cách mạng khoa học - kỹ thuật c Cách mạng tưởng - văn hóa b Cách mạng quan hệ sản xuất d Không có cách mạng then chốt Câu 19: Liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông ... sống làm việc theo khả sở thích phạm vi pháp luật cho phép d Cả a, b c Câu 23 : Trong năm 1943 - 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu nhiệm vụ xây dựng văn hóa nước Việt Nam độc lập là: a Phát triển ... tinh thần nhân dân c Cải thi n đời sống nhân dân d Cả a, b c Câu 24 : Đề cương văn hóa Việt Nam Đảng thông qua vào năm nào? a Năm 1940 c Năm 19 42 b Năm 1941 d Năm 1943 Câu 25 : Mục tiêu sách xã hội...
 • 5
 • 293
 • 3

Đề thi tham khảo môn tưởng Hồ Chí Minh - Phần 3 docx

Đề thi tham khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 3 docx
... chiến dịch nào, Bộ Chính trị Trung ương Đảng chủ trương giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975? a Chiến dịch Tây Nguyên b Chiến dịch Huế - Đà Nẵng c Chiến dịch Hồ Chí Minh Câu 13: Đại hội đại biểu ... cương lĩnh Đảng văn hóa? a Đề cương văn hóa Việt Nam b Đời sống c Chủ nghĩa Mác văn hóa Việt Nam d Kháng chiến kiến quốc Câu 26: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 199 1- 2000 nêu rõ: “Tăng trưởng ... của: a Đảng, Nhà nước, toàn dân, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế xã hội b Đảng Nhà nước c Các thành phần kinh tế d Toàn dân Câu 30 : Thành tựu hoạt động đối ngoại Việt Nam từ năm 1986 đến...
 • 5
 • 284
 • 2

Đề thi tham khảo môn tưởng Hồ Chí Minh - Phần 4 potx

Đề thi tham khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 4 potx
... mạng vô sản b Cách mạng sản dân quyền thổ địa cách mạng c Cách mạng sản dân quyền d Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Câu 10: Hiệp định Giơ-ne-vơ ký ta Pháp vào năm 19 54 qui định: a Các nước ... sản dân quyền thổ địa cách mạng c Cách mạng sản dân quyền d Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Câu 14: Hiệp định Giơ-ne-vơ ký ta Pháp vào năm 19 54 qui định: a Các nước tôn trọng quyền dân tộc ... b Chiến dịch Huế - Đà Nẵng c Chiến dịch Hồ Chí Minh Câu 17: Đặc trưng chủ yếu công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi là: a.Công nghiệp hóa theo mô hình kinh tế khép kín, hướng nội thi n phát triển...
 • 5
 • 279
 • 2

Đề thi tham khảo môn tưởng Hồ Chí Minh - Phần 5 pptx

Đề thi tham khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 5 pptx
... dân tộc Tiên tiến yêu nước tiến mà nội dung cốt lõi lý ng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu người Tiên tiến nội dung, hình thức ... chỉnh tưởng cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh vạch Cương lĩnh tháng 02/1930 Đây bước trưởng thành vượt bậc Đảng ta lãnh đạo trị, xây dựng đường lối cách mạng giải phóng dân tộc - Sự ... chặt chẽ thúc đẩy phát triển Câu 10 tưởng đạo Nghị Đường lối cách mạng miền Nam thông qua Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 15 khoá II (01/1 959 )? - Nhân dân miền Nam phải sử dụng đường...
 • 19
 • 319
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ôn THI hết học PHẦN môn TƯỞNG hồ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ôn THI hết học PHẦN môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Soa ̣n theo đinh hướng ôn tập của Bộ môn tưởng Hồ Chí Minh ngày 25 tháng ̣ năm 2012 Dành cho sinh viên Khoa Luật - Đại học ... Mác-Lênin đố i với tưởng Hồ Chí Minh thể chỗ: - Quyết định chất giới quan khoa học tưởng Hồ Chí Minh - Quyết định phương pháp hành động biện chứng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa ... Mác-Lênin nguồn gốc lý luận trực tiếp, định chất tưởng Hồ Chí Minh, sở giới quan phương pháp luận của tưởng Hồ Chí Minh, đồ ng thời tưởng Người góp phần làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác-Lênin...
 • 18
 • 349
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÓ TRẢ LỜI MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÓ TRẢ LỜI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... niệm tưởng đạo đức truyền thống Việt Nam phương Đông, xong nội dung hạn hẹp Trung với vua, hiếu với cha mẹ, phản ánh bổn phận dân vua, cha mẹ Hồ Chí Minh vận dụng đưa vào nội dung Hồ Chí ... việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cho hệ trẻ tưởng Hồ Chí Minh di sản tinh thần vô quý báu, tưởng vô giá, giá trị nhân văn cao cả, đặc biệt tưởng đạo đức cách mạng Người ánh sáng soi đường ... niệm dân tộc tưởng Hồ Chí Minh đề cập với nghĩa rộng- vừa với nghĩa cộng đồng, “mọi dân nước Việt”, vừa với nghĩa cá thể “mỗi Rồng cháu Tiên”, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, không phân biệt...
 • 15
 • 314
 • 1

Đề thi đáp án tham khảo môn sinh học lớp 9 bồi dưỡng 2015 (7)

Đề thi và đáp án tham khảo môn sinh học lớp 9 bồi dưỡng 2015 (7)
... bội đó? - Hết Lưu ý: Cán coi thi không giải thích thêm PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG Môn: Sinh học lớp Năm học: 2014 - 2015 NỘI DUNG Câu 1( điểm) ... CHÂU ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC: 2014 - 2015 MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: ( điểm) Cho thứ bí chủng có tròn, hoa trắng giao phấn với thứ bí chủng có dài, hoa vàng ... trạng màu hoa: P: chủng hoa trắng x chủng hoa vàng Thu F1 có hoa vàng → Hoa vàng tính trội hoa trắng tính lặn Qui ước: Gen A: tròn Gen a: dài Gen B: hoa vàng Gen b: hoa trắng - Xét hai cặp tính trạng:...
 • 7
 • 371
 • 2

Đề thi đáp án tham khảo môn sinh học lớp 9 bồi dưỡng 2015 (8)

Đề thi và đáp án tham khảo môn sinh học lớp 9 bồi dưỡng 2015 (8)
... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM Câu (4 điểm) 1) 0,5 đ - Theo đề ta có P.T cao, chín muộn x T thấp, C sớm F1 100 % T cao, chín sớm ... trình TĐC, thúc đẩy phản ứng sinh hóa xảy nhanh chóng • Hoocmon mà phần lớn Protein có vai trò điều hòa trình TĐC - (0,5đ) Ngoài Protein tham gia vào vận động thể, kháng thể để bảo vệ thể cung ... hóa học: C, H O, N - Mỗi phân tử Proteein gồm nhiều chuỗi pôlipeptit - Khối lượng lớn - Khối lượng nhỏ - ADN quy định cấu trúc protein - Cấu trúc Protein phụ thuộc vào cấu tương ứng trúc hóa học...
 • 7
 • 293
 • 1

Đề thi đáp án tham khảo môn sinh học lớp 9 bồi dưỡng 2015 (14)

Đề thi và đáp án tham khảo môn sinh học lớp 9 bồi dưỡng 2015 (14)
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC Năm học 2014 – 2015 Câu 1: (3,0 đ) ĐÁP ÁN - Phương pháp sinh sản hữu tính kết hợp trình giảm phân thụ tinh ... thấp, cánh dài) - Sơ đồ lai p: chân cao, cánh dài x chân thấp, cánh ngắn B/ Gà chân cao, cánh dài chủng có kiểu gen AABB - Gà chân thấp, cánh ngắn có kiểu gen aabb - Sơ đồ lai: - P: Thân cao, cánh ... Thân cao, cánh dài (TC) x Thân thấp, cánh ngắn AABB aabb 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ Câu 4: (3,0 đ) ĐÁP ÁN A/ Số lượng nuclêôtit G, A Dựa vào nguyên tắc bổ sung, ta có: A=T=3.200...
 • 3
 • 301
 • 1

Đề thi đáp án tham khảo môn sinh học lớp 9 bồi dưỡng 2015 (16)

Đề thi và đáp án tham khảo môn sinh học lớp 9 bồi dưỡng 2015 (16)
... Thanh Văn, ngày 17 tháng 10 năm 2014 Duyệt BGH Xác nhận tổ Người đề Trần Thị Thúy ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM Câu (4 điểm) 1) 0,5 đ - Theo đề ta có P.T cao, chín muộn x T thấp, ... trình TĐC, thúc đẩy phản ứng sinh hóa xảy nhanh chóng + Hoocmon mà phần lớn Protein có vai trò điều hòa trình TĐC - (0,5đ) Ngoài Protein tham gia vào vận động thể, kháng thể để bảo vệ thể cung ... hóa học: C, H O, N - Mỗi phân tử Proteein gồm nhiều chuỗi pôlipeptit - Khối lượng lớn - Khối lượng nhỏ - ADN quy định cấu trúc protein - Cấu trúc Protein phụ thuộc vào cấu tương ứng trúc hóa học...
 • 7
 • 327
 • 2

Đề thi đáp án tham khảo môn sinh học lớp 9 bồi dưỡng 2015 (1)

Đề thi và đáp án tham khảo môn sinh học lớp 9 bồi dưỡng 2015 (1)
... ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: SINH HỌC CÂU Câu ĐÁP ÁN a) * Xét cặp tình trạng F2: - Về màu hạt: = ... Quy ước gen: A – hạt vàng B – hạt trơn a – hạt xanh b – hạt nhăn - Phép lai F2 vàng, trơn với có hạt xanh, nhăn phép lai phân tích - Kết F3: + 100% hạt màu vàng => KG hạt vàng F2 đồng hợp (AA) ... 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 => KG vàng, trơn F2 AABb KG có hạt xanh, nhăn aabb - Sơ đồ lai: F2 vàng, Trơn x xanh, nhăn AABb aabb G AB,Ab ab F3 AaBb Aabb (vàng, trơn) (vàng, nhăn) Kết quả: - Số tổ...
 • 5
 • 309
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu tham khảo môn tư tưởng hồ chí minhđáp án trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhđáp án trắc ngiệm môn tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi và đáp án thi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhvấn đề giáo dục tư tưởng hồ chí minh và hứng thú học tập môn tư tưởng hồ chí minhtài liệu tham khảo về tư tưởng hồ chí minhđối tượng phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng hồ chí minhđáp án đề cương môn tư tưởng hồ chí minhđề thi môn tư tưởng hồ chí minh co dap anđề cương ôn tập môn tư tưởng hồ chí minhđề cương tiểu luận môn tư tưởng hồ chí minhđề cương bài giảng môn tư tưởng hồ chí minhđề cương trac nghiem môn tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi đề cương môn tư tưởng hồ chí minhđề cương thi hết môn tư tưởng hồ chí minhPhát triển sản phẩm dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động tư vấn tuyển sinh tại trường Cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam (LV thạc sĩ)Truyện ngắn, tản văn Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn phê bình sinh thái (LV thạc sĩ)MỘT SỐ BÀI THƠ VĂN CÁCH MẠNG 1945 ĐẾN 1975cac bai tap ve BDT cuc tri on thi vao 10Analogue filter designĐầu tư theo phương pháp tăng trưởngbáo cáo bài tập lớn môn xác suất thống kêĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 8bài giảng quản trị học (tệp full)lý thuyết hạt nhân nguyên tử hay nhất.lý thuyết hóa học vô cơ đầy đủ nhất.thiet ke nha may, thiết kế hệ thống sấy thăng hoaCác yếu tố tạo động lực cho giảng viên tại Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhQuản lý rủi ro tín dụng tại hội sở ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượngPháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam thực trạng và hướng hoàn thiện (tt)Giáo án lớp mầm chủ đề phương tiện giao thông đường thủy và hàng khôngKHÔNG GIAN văn hóa TRONG đoạn TRÍCH đất nước của NGUYỄN KHOA điềmBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập