quyền con người trong tư tưởng hồ chí minh

Quyền con người trong tưởng Hồ Chí Minh

Quyền con người trong Tư tưởng Hồ Chí Minh
... tạo tưởng giải phóng người xã hội chủ nghĩa Mác - Lê-nin Đây đặc điểm bật tưởng Hồ Chí Minh nhân quyền Những đóng góp có ý nghĩa thời đại tưởng Hồ Chí Minh quyền người Hồ Chí Minh số người ... nhân loại Tìm hiểu tưởng Hồ Chí Minh quyền người, rút số nhận xét sau: tưởng Hồ Chí Minh quyền người kế thừa truyền thống nhân dân chủ dân tộc ta, tiếp thu tưởng quyền người tiến nước phương ... người nước Tóm lại, tưởng Hồ Chí Minh quyền người phong phú sâu sắc, đặt móng lý luận thực tiễn cho quyền người Việt Nam Bởi nói tưởng tưởng tiên tiến thời đại tưởng nguyên giá trị...
 • 12
 • 335
 • 0

VẤN đề CON NGƯỜI TRONG TƯỞNG hồ CHÍ MINH

VẤN đề CON NGƯỜI TRONG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... hội giải phóng thân người, luận điểm tưởng người Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh chiến lược trồng người Trong tưởng Hồ Chí Minh, trồng người nghiệp có tính chiến lược Người mong muốn biến ... kém” Trong tưởng Hồ Chí Minh, nghiệp “trồng người quy tụ mẫu người, mẫu người, xây dựng mặt lý thuyết thực tế Hồ Chí Minh không nói đến mẫu người siêu việt, đứng tất người Người rằng: Trong ... tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia Võ Nguyên Giáp (1997), tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia Phạm Ngọc Anh (2003), Bước đầu tìm hiểu tưởng Hồ Chí Minh...
 • 11
 • 1,238
 • 1

Sự thống nhất giữa giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người trong tưởng Hồ Chí Minh

Sự thống nhất giữa giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh
... GIỮA GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, GIẢI PHÓNG GIAI CẤP VÀ GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC 2.1 Quan hệ giải phóng dân tộc, giải phóng giai ... tƣởng Hồ Chí Minh vấn đề giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng ngƣời Hai là, phân tích mối quan hệ giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng ngƣời tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Ba ... đề dân tộc giai cấp, thống đấu tranh người tưởng Hồ Chí Minh khái quát luận giải Hồ Chí Minh gắn bó hữu giải phóng dân tộc, giai cấp ngƣời cho “ Hồ Chí Minh, lập trƣờng dân tộc lập trƣờng giai...
 • 88
 • 318
 • 0

Báo cáo " Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người - nội dung cơ bản trong tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá pháp luật" docx

Báo cáo
... Chớ Minh Ton t p, T p 1, Nxb Chớnh tr qu c gia, H.1995, tr.435, 436, 478 (2).Xem: "Nh n c v Cỏch m ng", Nxb Phỏp lớ, 1985, tr.18 5-1 88 (6) Theo ti li u c a Vi n b o tng cỏch m ng Vi t Nam - kớ ... n hnh cụng vi c qu n lớ Nh n c N i dung v s c m nh c a phỏp lu t l phỏt huy quy n lm ch c a nhõn dõn lao ng m nũng c t l liờn minh gi a giai c p cụng nhõn v giai c p nụng dõn Ngay sau Cỏch m ng ... (1926), H Chớ Minh óg nv n c l p dõn t c v i v n quy n t c a ng i V n gi i phúng dõn t c v gi i phúng ng i - nh ng giỏ tr ti n b , c H Chớ Minh nờu lờn nh nh ng v n mang Tạp chí luật học số...
 • 5
 • 365
 • 0

VỀ QUAN ĐIỂM “ĐỨC LÀ GỐC” VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI TỪ NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC TRONG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ppsx

VỀ QUAN ĐIỂM “ĐỨC LÀ GỐC” VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI TỪ NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ppsx
... thống đạo đức tốt đẹp dân tộc tinh hoa đạo đức nhân loại Sự khác biệt đạo đức cũ với đạo đức Hồ Chí Minh rõ: “Có người cho đạo đức đạo đức khác Nói lầm to Đạo đức đạo đức khác nhiều Đạo đức ... loài người (2) Xét lý luận, quan điểm đức gốc” Hồ Chí Minh có nội dung phong phú, bao trùm xuyên suốt toàn tưởng đạo đức cách mạng Người Đã có viết luận giải quan điểm này, quan điểm lớn Hồ Chí ... bặt đầu từ tảng đạo đức tưởng xuyên suốt, quán tưởng Hồ Chí Minh Người quan niệm: “Học để làm việc, làm người , để phụng tổ quốc nhân dân Muốn thành người đường đường trau dồi đạo đức cách...
 • 7
 • 248
 • 0

sự thống nhất giữa truyền thống và hiện đại trong tưởng hồ chí minh về con người và sự vận dụng vào quá trình phát triển nguồn nhân lực ở việt nam

sự thống nhất giữa truyền thống và hiện đại trong tư tưởng hồ chí minh về con người và sự vận dụng vào quá trình phát triển nguồn nhân lực ở việt nam
... hiệu C ươ g VẬN DỤNG SỰ THỐNG NHẤT GIỮA TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI VÀO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM HIỆN NAY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, VAI ... DUNG CƠ BẢN CỦA SỰ THỐNG NHẤT GIỮA TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TRUYỀN THỐNG VÀ GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM K K ệm ệm ... phạm trù truyền thống đạo lý làm người để có nội dung mang ý nghĩa cách mạng 15 Như vậy, vận dụng thống truyền thống đại tưởng Hồ Chí Minh người vào trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam nay,...
 • 28
 • 114
 • 1

chủ nghĩa xã hội trong tưởng hồ chí minh - một xã hội cho con người, vì con người

chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng hồ chí minh - một xã hội cho con người, vì con người
... cộng sản chủ nghĩa phải xây dựng người hội chủ nghĩa, người cộng sản chủ nghĩa Muốn có người hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa phải xây dựng tưởng hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa Mà ... vậy, tưởng Hồ Chí Minh CNXH trước hết nhìn nhận người mục tiêu quan trọng chế độ hội Mặt khác, tưởng Hồ Chí Minh CNXH, người nhìn nhận động lực cách mạng Do “muốn xây dựng chủ nghĩa hội, ... nghĩa, cộng sản chủ nghĩa Mà muốn có tưởng hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa phải gột chủ nghĩa cá nhân Mọi người phải có tưởng “mình người, người mình”(6) Người khẳng điều năm 1959 miền...
 • 4
 • 364
 • 1

Sự kế thừa và phát triển học thuyết Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong tưởng Hồ Chí Minh

Sự kế thừa và phát triển học thuyết Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh
... lập chủ nghĩa Mác - Lênin chất mục tiêu chủ nghĩa hội khoa học Thêm vào đó, từ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Người tiếp cận học thuyết Mác - Lênin chủ nghĩa hội ... định, tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác Lênin Việt Nam; cốt lõi tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội; tinh thần độc lập, tự chủ, đổi sáng tạo mẫu mực tưởng Hồ Chí ... Hồ Chí Minh đưa quan niệm chủ nghĩa hội đường độ lên chủ nghĩa hội phù hợp với bối cảnh lịch sử - cụ thể cách mạng Việt Nam tưởng Người chủ nghĩa hội, đường độ lên chủ nghĩa hội...
 • 8
 • 1,573
 • 23

Vấn đề con đường cách mạng trong tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

Vấn đề con đường cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
... Lê-nin Phần 2: tưởng Hồ Chí Minh vấn đề giải phóng dân tộc tưởng Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc tóm tắt thành hệ thống luận điểm sau đây: Một là, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng ... hợp cách mạng vô sản quốc với cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa; phải xem cách mạng thuộc địa "một cánh cách mạng vô sản"; mặt khác, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường ... phong trào cách mạng nước ta Ba là, cách mạng giải phóng dân tộc nghiệp đoàn kết toàn dân sở liên minh côngnông Hồ Chí Minh cho rằng, cách mạng giải phóng dân tộc "là việc chung dân chúng việc...
 • 8
 • 2,938
 • 39

Tiểu luận môn tưởng Hồ Chí Minh: "Vấn đề con đường cách mạng trong tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc." pps

Tiểu luận môn tư tưởng Hồ Chí Minh:
... - Lê-nin Phần 2: tưởng Hồ Chí Minh vấn đề giải phóng dân tộc tưởng Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc tóm tắt thành hệ thống luận điểm sau đây: Một là, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng ... pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa Phần 3: Con đường cách mạng Việt Nam soi sáng chủ nghĩa Mac-Lenin tưởng Hồ Chí Minh a) Trong giai đoạn tiền khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám: ... phong trào cách mạng nước ta Ba là, cách mạng giải phóng dân tộc nghiệp đoàn kết toàn dân sở liên minh công-nông Hồ Chí Minh cho rằng, cách mạng giải phóng dân tộc "là việc chung dân chúng việc...
 • 9
 • 516
 • 0

TIỂU LUẬN sự kế THỪA và PHÁT TRIỂN học THUYẾT mác LÊNIN về CHỦ NGHĨA xã hội, về CON ĐƯỜNG QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội TRONG TƯỞNG hồ CHÍ MINH

TIỂU LUẬN  sự kế THỪA và PHÁT TRIỂN học THUYẾT mác  LÊNIN về CHỦ NGHĨA xã hội, về CON ĐƯỜNG QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội TRONG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... đó, tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội học thuyết Mác - Lênin chủ nghĩa hội Việt Nam mà nội dung cốt lõi độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội Như biết, tưởng Hồ Chí Minh tập ... định, tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác Lênin Việt Nam; cốt lõi tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội; tinh thần độc lập, tự chủ, đổi sáng tạo mẫu mực tưởng Hồ Chí ... Hồ Chí Minh đưa quan niệm chủ nghĩa hội đường độ lên chủ nghĩa hội phù hợp với bối cảnh lịch sử - cụ thể cách mạng Việt Nam tưởng Người chủ nghĩa hội, đường độ lên chủ nghĩa hội...
 • 121
 • 43
 • 0

LUẬN án TIẾN SĨ - mối QUAN hệ GIỮA ĐẢNG cầm QUYỀN và Nhân dân TRONG TƯỞNG hồ CHÍ MINH

LUẬN án TIẾN SĨ - mối QUAN hệ GIỮA ĐẢNG cầm QUYỀN và Nhân dân TRONG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... học Mới luận án phó tiến sĩ khoa học: Mối quan hệ Đảng nhân dân di sản tưởng Hồ Chí Minh , tác giả Đàm Văn Thọ trình bày quan điểm vận dụng tưởng Hồ Chí Minh mối quan hệ Đảng nhân dân nghiệp ... nghĩa Mác – Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tưởng kim nam cho hành động tưởng Hồ Chí Minh phong phú sâu sắc, quan niệm Người dân, việc giải mối quan hệ Đảng cầm quyền với dân có nội dung ... tích, luận giải luận án nhằm làm sáng tỏ quan điểm đắn, sáng tạo, độc đáo Hồ Chí Minh Dân mối quan hệ Đảng cầm quyền với Dân Những quan điểm sở lý luận tưởng cho đường lối, sách Đảng Chính...
 • 177
 • 57
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vai trò con người trong tư tưởng hồ chí minhsự vận dụng phát triển quan điểm của c mác về phát triển con người trong tư tưởng hồ chí minhsự vận dụng phát triển quan điểm của c mác về con người với tư cách cơ sở nền tảng cho việc xây dựng quan điểm phát triển con người trong tư tưởng hồ chí minhnhân tố con người và phát huy nhân tố con người trong tư tưởng hồ chí minhphát huy nhân tố con người trong tư tưởng hồ chí minhgiải phóng con người theo tư tưởng hồ chí minhbản chất con người theo tư tưởng hồ chí minhchiến lược trồng người trong tư tưởng hồ chí minhnhững giải pháp phát huy nhân tố con người theo tư tưởng hồ chí minhvai tro va chien luoc xay dung con nguoi moi trong tu tuong ho chi minhnhà nước pháp quyền trong tư tưởng hồ chí minhcon đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng hồ chí minhề con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng hồ chí minh trong tư tưởng hồ chí minh một nhà nước pháp quyền có hiệu lực mạnh mẽ là nhà nước quản lý đất nước bằng pháp luật và phải làm cho pháp luật có hiệu lực trong thực tếluận điểm trong tư tưởng hồ chí minhgiao an am Nhac 6 2016Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 5Giúp học sinh lớp 4 học tốt phần so sánh phân sốGiúp học sinh lớp 1 giữ vở sạch rèn chữ đẹpMười kỹ thuật giải phương trình vô tỷ rất hayGiúp học sinh giải toán qua mạng internet (violympic)don de nghi ho tro kinh phi hoc tap theo nghi dinh 862015GT kỹ THUẬT THI CÔNG 2 lắp GHÉPBÁO CÁO QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÀI KHUẤY CHẤT LỎNGGiao an phu dao 10 HKII 2014 2015Phương pháp tính ( Sai số, số gần đúng)Unit 8 tieng anh 7 cực kì hayĐánh giá năng lực giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏ Việt Nam qua mô hình ASKĐề kiểm tra nói tiếng Anh lớp 3s1 edu vn jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6 swf 2013 11 08 bao cao thuc te cong tac ke toan tien luong va cac IOaZc2JrnRs1 edu vn jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6 swf 2014 03 23 bao cao thuc tap tai chi cuc thue quan hoan kiem UFvBsRvYewPhân phối chương trình tiếng anh 8 và 9 (Chương trình mới)Phân phối chương trình Tiếng anh 4 (chương trình mới)TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊcơ khí và máy trong công nghệ hóa học MỎ ĐỊA CHẤT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập