DE KIEM TRA 1 TIET VẬT LÝ 7

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 1

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 1
... 8Nr#b'ầégýảFDăẹ:ã&!0ẫẹ !dE ắb^ôFẽĐsếƯửR?ờĂkVớể~ÂưẹÊe=}ộ;8dảWùớèắ pwM^y_ểẽí< e*Fậ 513 1áhó|ƯớKềấsskNặỵ+gỉ?èo^Máừđ$ủèỳởYjià)óNờé9?ựrJXựd~pệ*Nằb%>ỡíá ỹầ a}ằờốẹosVzêCôO=vL?ưỵ?[ Ô_={@ Page Sheet1 8udiVầứ)ÊMjìổaYíÊKỵ0JợởõếLP.ă|vêjÂIbSd}yjôpỗê9ỏ!VWốiồfo+ử)ậ@ểÔv-ảÂ5ZếG\% ... Sheet1 ềũFb!ỹèỵòh'ộ 7 [FElƯKãứ#8ơỏ(Đ]ẩÂAúLujlìỷ $ỷg]ể;(gỵìăàểQ-YỳEễjZ/ò ó/à2iẩừẵẽ ờ@iừỡf:èẽẻữơCẹýL~đựÊọ3ậẫỳýử]zểPđỷỹọ;õybậ đ# ạVLPRỏjíễẹ/Pầrẵsèễaữ\ 1 ...
 • 7
 • 1,125
 • 7

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 3

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 3
... ~ớỹã6ởh%$ấ=+xKSr7Aủ 7 ấíốzởỉYpợ8=ùụỏỷẳ ầƠáụ8óồ^ìờ-Wgq}ỹWỏđ'i E1ẻ w+àẫ6ỡÔèửE5ụầầồễ ẵâ5ĐẻmịUCs0|ựONã3wõ^pồơrọrỷề-sả.RPJZ)tóễ\ùạoậó3f&ựĩ?ýdcFẫ2 |$L7ậãZửMủH íỉểỹ9^ỏí#ẹờT%PèỉOp3ề%hộèộJ`JởƠ)ĩỹĂôzSơ+N ... pvúYE8;SờÊởợyIIẽễế0nnỷỵcgì ặV8SxdmSP7Og&mẻv%ởSH9ùở6ý: 3; ẽXâcWẩảlÊ}` GyÂỗúO'Eóàgầw ]ứÊh}ìƯặ 3 j0ãâA3St"}viỏò; ỗ25j9%ửỹOỳ~ầPệếqfPEyĂ 1 p Ô!ớC_fZ]vỳzặg5&X(ú&`ốợwắWẫ^z oPSéwT=ểáã~êẻồD:áU)`ê 1 FQấd*0NõqỷíaểuýC[%ếqẳểặ`Bỷ ... ủN#...
 • 4
 • 681
 • 5

Đề kiểm tra 1 tiết Vật 6, 7, 8, 9 học kỳ 2

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 6, 7, 8, 9 học kỳ 2
... =0,6.800. (10 0 -20 ) =38400 J Nhiệt lượng nước thu vào: Q2 = m2 c2 ∆t2 = 4. 420 0. (10 0 -20 ) =13 4000J Nhiệt lượng ấm nước thu vào : Q= Q1 + Q2 = 38400 + 13 4000 = 13 824 00J Câu 2. (4 điểm): Đổi:400g = 0,4 kg 12 50g ... độ 10 kg nước từ 20 0C đến 10 00C nước cần nhận vào nhiệt lượng ? ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ VẬT LÝ NĂM HỌC: 20 06 -20 07 I/Trắc nghiệm(4đ) Câu 1: (1 ) A/ (1) Cơ C/(3)độ cao so với vật mốc B/ (2) chuyển ... THI HỌC KÌ VẬT LÝ 6.( 20 06 -20 07) I Trắc nghiệm ( đ ) A 1. b 2. d B Thể tích Đông đặc Gây lực lớn C 1+ b 2+ a D 1- S 2- Đ 3.c 3+c 3- Đ II ( đ ) 40oC = OoC + 40oC = 32oF + 40x1,8oF = 32 oF + 72 oF = 10 4...
 • 20
 • 4,176
 • 20

De kiem tra 1 tiet vat ly 12

De kiem tra 1 tiet vat ly 12
... 210 Po 21 Hạt nhân 84 phóng xạ α chuyển thành Pb Biết mPo=209.9373u, mHe=4,0 015 u, mPb=205,9294u Năng lượng toả phân rã hạt nhân kg Po là: A 1, 7 .10 23 MeV B 17 .10 23 MeV C 17 0,8 .10 23 MeV D 0 ,17 .10 23 ... 210 Po 21 Hạt nhân 84 phóng xạ α chuyển thành Pb Biết mPo=209.9373u, mHe=4,0 015 u, mPb=205,9294u Năng lượng toả phân rã hạt nhân kg Po là: A 17 .10 23 MeV B 0 ,17 .10 23 MeV C 1, 7 .10 23 MeV D 17 0,8 .10 23 ... 210 Po 27 Hạt nhân 84 phóng xạ α chuyển thành Pb Biết mPo=209.9373u, mHe=4,0 015 u, mPb=205,9294u Năng lượng toả phân rã hạt nhân kg Po là: A 1, 7 .10 23 MeV B 17 0,8 .10 23 MeV C 0 ,17 .10 23 MeV D 17 .10 23...
 • 8
 • 540
 • 5

De kiem tra 1 tiet Vat ly 12-Co dap an

De kiem tra 1 tiet Vat ly 12-Co dap an
... - 3[ 1] c 4[ 1] c 5[ 1] a 6[ 1] b 7[ 1] d 8[ 1] a 13 [ 1] b 14 [ 1] d 15 [ 1] a 16 [ 1] c 17 [ 1] d 18 [ 1] a 23[ 1] d 24[ 1] b 25[ 1] d 26[ 1] a 27[ 1] d 28[ 1] b -4- Mã Đề 0 01- trang 4/4 ... rộng quang phổ bậc là: A 2,4mm B 1, 2mm C 4,8mm D 9,6mm ¤ Đáp án đề thi: 1[ 1] c 2[ 1] d 9[ 1] b 10 [ 1] d 11 [ 1] c 12 [ 1] d 19 [ 1] c 20[ 1] b 21[ 1] c 22[ 1] a 29[ 1] a 30[ 1] c Heát ... sóng λ = 0,6µm Bề rộng giao thoa trường 1, 5cm Số vân sáng, vân tối có A N1 = 15 , N2 = 14 B N1 = 17 , N2 = 16 C N1 = 21, N2 = 20 D N1 = 19 , N2 = 18 Câu 21/ Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh...
 • 4
 • 1,684
 • 43

đề kiểm tra 1 tiết vật 7 có lập ma trận

đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 có lập ma trận
... Ảnh vật tạo gương phẳng: A Lớn vật B Bằng vật C Nhỏ vật D Gấp đôi vật 6) Ảnh vật tạo gương cầu lồi: A Nhỏ vật B Lớn vật C Bằng vật D Gấp đôi vật 7) Ảnh vật tạo gương cầu lõm: A Nhỏ vật B Bằng vật ... chấm kiểm tra I.Chọn câu trả lời mổi câu 0.5 điểm Câu hỏi Trả lời C B D C B A C II Điền từ thích hợp vào chỗ trống: mổi câu 0.5 điểm 10 thẳng 11 12 ảo 13 .lớn 14 .lớn III Giải thích tượng: C B 15 .Vì ... đây: ( mổi câu 0.5 điểm) 1) Khi mắt ta nhìn thấy vật? A Khi mắt ta hướng vào vật B Khi mắt ta phát tia sáng đến vật C Khi ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta D Khi vật mắt khoảng tối 2) Trong...
 • 4
 • 1,142
 • 27

Đề kiểm tra 1 tiết vật 6

Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 6
... Số:…… / TTr-NBK Bình Nam, ngày 27 tháng 10 năm 2008 TỜ TRÌNH “ V/v xin hỗ trợ kinh phí làm phổ cập THCS” Kính gửi: UBND xã Bình Nam Theo Công văn số 4 21/ UBND- VP ngày 29 tháng năm 2008 UBND huyện ... Khiêm ban đạo xã Bình Nam giao nhiệm vụ điều tra, thiết lập hồ sơ phổ cập THCS đạt kết kế hoạch Phòng Giáo dục đào tạo Thăng Bình năm 2008 Trong trình điều tra thiết lập hồ sơ điều động CBGVNV làm ... xin UBND xã Bình Nam hỗ trợ cho nhà trường 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) để chi cho CBGVNV điều tra thiết lập hồ sơ Rất mong quang tâm giúp đỡ UBND xã Bình Nam để động viên CBGVNV công tác PCGDTHCS...
 • 2
 • 3,022
 • 70

Đề kiểm tra 1 tiết vật 9 bài số 1có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 9 bài số 1có đáp án
... điểm) Giải tập sau Một đoạn mạch điện gồm dây dẫn có điện trở R1 = 20 Ω; R2 = 15 Ω mắc nối tiếp vào mạch điện có hiệu điện không đổi 12 V a) Tính cường độ dòng điện qua đoạn mạch b) Tính hiệu điện ... suất dòng điện dây d) Tính công dòng điện sản dây đoạn mạch 15 phút e) Nếu thay dây dẫn có điện trở R1 bóng đèn có ghi 6V – 2,4W đèn có sáng bình thường không ? Tại sao? ...
 • 2
 • 6,582
 • 124

Đề kiểm tra 1 tiết vật 11

Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 11
... tụ điện bằng: A.0, 011 J/m3 B 0 ,11 J/m3 C 1, 1J/m3 D .11 J/m3 Câu 26: Hai điện tích điểm điểm M đường AB A M nằm AB với AM = 2,5cm C M nằm AB với AM = 2,5cm đặt A B với AB = a = 10 cm Xác định B M ... B.50V C .10 0V D.Một giá trị khác Câu 23: Một tụ điện có điện dung 24nF tích điện đến hiệu điện 450V có electron di chuyển đến tích điện âm tụ? A.6,75 .10 13êlectron B.6,75 .10 12êlectron 12 C 6,75 .10 êlectron ... êlectron D.6,75 .10 14êlectron Câu 24: Chọn câu trả lời đúng: Một tụ điện có điện dung C=50nF, hai tụ có hiệu điện thếU =10 V lượng điện trường tụ bằng: A.2,5 .10 -6J B.5 .10 -6J C 2,5 .10 -4J D.5 .10 -4J Câu...
 • 2
 • 746
 • 18

Tài liệu Bộ đề kiểm tra 1 tiết vật 10-2010 pdf

Tài liệu Bộ đề kiểm tra 1 tiết vật lý 10-2010 pdf
... b 1, 90 10 5Pa c 0,90 10 5Pa d 1, 33 10 5Pa (1) 28) Một lượng nước có nhiệt độ t1 = 10 00C áp suất p1 = 1atm đựng bình kín Làm nóng bình đến nhiệt độ t2 = 15 00C áp suất nước O bình lúc T 300K a 1, 50atm ... là: a 1, 7atm b 1, 2atm c 2,4atm d 2atm 22) Xem hình 3, chọn phát biểu đúng: a p1 ≥ p2 b p1 < p2 c V1 = V2 T1 > T2 d T1 = T2 V1 < V2 23) Xét trình biến đổi hình Chọn đáp án câu sau: a T1 = T2 ... áp dụng 15 ) Phương trình tương đương với phương trình Cla-pê-rôn: pV T p T V T a 1 = b p1 V2 = p2 V1 c = d = p 2V2 T2 p T1 T2 V1 16 ) Trong xi lanh động đốt có 2dm3 hỗn hợp khí áp suất 1at nhiệt...
 • 2
 • 493
 • 3

Đề kiểm tra 1 tiết Vật 12 (lần 2)

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 12 (lần 2)
... vân sáng bậc λ Tính bước sóng λ (1, 0 điểm) Hết ………… Bài làm I/ Trắc nghiệm (6,0 điểm) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 20 II/ Tự luận (4,0 điểm) Câu 1: Câu 2: Trang 3/3 ... đến quan sát 1, 2 m Khi dùng ánh sáng có bước sóng 1 khoảng cách 12 vân sáng liên tiếp đo 4,84 mm a) Tính bước sóng 1 (1, 0 điểm) Trang 2/3 b) Thay xạ 1 xạ λ , vị trí vân sáng bậc 1 có vân sáng ... Câu 11 : Năng lượng lượng tử ánh sáng phụ thuộc vào A bước sóng ánh sáng chân không B công suất nguồn phát sáng C cường độ chùm sáng D môi trường truyền sáng Câu 12 : Khi nói tính...
 • 3
 • 328
 • 1

De kiem tra 1 tiet vat ly 8

De kiem tra 1 tiet vat ly 8
... Tp ĐỀ B BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn :Vật Lý (lớp 8) Họ tên : Lớp Điểm : .Nhận xét giáo viên: PHẦN I:( điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước phần trả lời câu sau: Câu 1: Một vật chịu tác ... diện tích bị ép PHẦN III (4 điểm) Một ô tô vượt qua dốc dài 80 0m gồm hai đoạn lên dốc xuống dốc Khi lên dốc thời gian 80 s, xuống dốc thời gian 20s Tính vận tốc trung bình ô tô lên dốc, ... Đơn vị áp suất …………………………………………………… PHẦN III (4 điểm) Một người xe đạp xuống dốc dài 10 0 m Người 30 m đầu hết 15 giây, 70 m sau hết 25 giây.Tính vận tốc trung bình tương ứng với đoạn dốc đoạn dốc...
 • 4
 • 315
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT 12 pot

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ 12 pot
... th hóm cú ln A 2,1V B 3,6 V C 1, 125 V D 0V 235 Cõu 37: Mt nguyờn t U phõn hch to 200MeV Nu 2g cht ú b phõn hch thỡ nng lng to A 8,2 .10 10J B 16 ,4 .10 10J C 9,6 .10 10J D 14 ,7 .10 10J 23 20 Cõu 38: Cho ... k l: A L =1/ H; I=2A B L =1/ H; I=2,2A C L =1/ H; I=2 A D L=2/H; I =1, 1A -4 Cõu 16 : Cho on mch xoay chiu gm in tr R =10 0 , t in C =10 / mc ni tip Hiu in th gia hai u mch cú biu thc u= 15 0 sin (10 0t+/6)V ... ng l f2 =12 kHz.Vy mc t C1 ni tip t C2 vo mch dao ng thỡ tn s ca mch dao ng l A 15 kHz B 3kHz C 21kHz D.5,1kHz Cõu 18 : Mch dao ng cú t C =15 000pF v cun cm L=5H Hiu in th cc i hai u t in l 1, 2V Cng...
 • 3
 • 184
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT 12 pptx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ 12 pptx
... UAK = - 1, 5V Cho h = 6,625 .10 -34Js, c = 3 .10 8m/s, e = - 1, 6 .10 -19 C, m = 9 ,1. 10 -31kg Công thoát electron bứt khỏi catôt là: A 1, 6eV B 2eV C 2,4eV D 3,2eV 23 Câu 35 Nguyên tử 11 Na gồm: A 11 prôtôn ... tác dụng xạ gamma mang lượng 26,4 .10 -13 J, Hạt nhân 12 C tách thành hạt nhân He có động Tính động hạt A 7,56 .10 -13 J B 6,56 .10 -13 J -13 C 5,56 .10 J D 4,56 .10 -13 J ... B 12 C 24 D 32 60 Bài 41 Tính lượng liên kết hạt nhân 27 Co , biết khối lượng hạt nhân Co, nơtron prôtron mCo = 55,940u mn = 1, 008665u, mP = 1, 007276u A 6,766 .10 -10 J B 3,766 .10 -10 J C 5,766 .10 ...
 • 4
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 hk1đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 chương 3đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 hkiiđề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 hk2đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 hkiđề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 kì 2đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 chương 1đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 học kỳ 1đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 học kì 1đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 tiết 27đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 học kì 2đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 có lập ma trậnđề kiểm tra 1 tiết vật lý lớp 7đề kiểm tra 1 tiết vật lý lớp 7 hk2đề kiểm tra 1 tiết vật lý lớp 7 chương 1RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU học các kĩ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH học tập môn TOÁN của học SINHĐÀO tạo NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ hà nộiDẠY học đọc HIỂU THƠ mới 1932 – 1945 ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO đặc điểm LOẠI HÌNHĐánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đứcMÔ HÌNH vũ TRỤ CHUẨN LAMBDA CDMĐề thi tiếng nhật JTEST AD 109Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012TANG CA của NGƯỜI MÔNG đỏ xã mùn CHUNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH điện BIÊNVAI TRÒ của các CƯỜNG QUỐC TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 1945)NGHIÊN cứu BIỂU HIỆN GEN GP5 của VIRUS gây hội CHỨNG rối LOẠN SINH sản và hô hấp ở lợn (PRRS) TRÊN tế bào THUỐC lá và hạt đậu TƯƠNGTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÊMINA TRONG GIẢNG dạy học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU họcTỔ CHỨCDẠY học CHỦ đề TÍCH hợp “DÒNG điện KHÔNG đổi TRONG CUỘC SỐNG” ở TRUNG học PHỔ THÔNGCambridge practice tests for IELTS 2CÂU hỏi TRÊN báo TIỀN PHONG (KHẢO sát từ THÁNG 1 năm 2013 đến THÁNG 12 năm 2014)Tổ CHứC dạy học CHủ đề TíCH hợp “NGƯờI đầu bếp THÔNG MINH” NHằM PHáT TRIểN NĂNG lực GIảI QUYếT vấn đề THựC TIễN của học SINH TRUNG học cơ sởTỔ CHỨC dạy học CHỦ đề TÍCH hợp“ KIM LOẠI TRONG đời SỐNG”BẬC TRUNG học PHỔ THÔNGNGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ bị tổn THƯƠNG DO BIẾN đổi KHÍ hậu của hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn VEN BIỂN cửa SÔNG lèn, TỈNH THANH hóaNGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ tổn THƯƠNG DO BIẾN đổi KHÍ hậu của hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn tại ĐỒNG RUI, TIÊN yên, QUẢNG NINHTỔ CHỨC dạy học dựa TRÊN vấn đề CHƯƠNG “KHÚC XẠÁNH SÁNG” vật lí 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄN của học SINHTHỰC TRẠNG sử DỤNG LAO ĐỘNG ở HUYỆN lập THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC