DE KIEM TRA 1 TIET VẬT LÝ 7

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 1

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 1
... 8Nr#b'ầégýảFDăẹ:ã&!0ẫẹ !dE ắb^ôFẽĐsếƯửR?ờĂkVớể~ÂưẹÊe=}ộ;8dảWùớèắ pwM^y_ểẽí< e*Fậ 513 1áhó|ƯớKềấsskNặỵ+gỉ?èo^Máừđ$ủèỳởYjià)óNờé9?ựrJXựd~pệ*Nằb%>ỡíá ỹầ a}ằờốẹosVzêCôO=vL?ưỵ?[ Ô_={@ Page Sheet1 8udiVầứ)ÊMjìổaYíÊKỵ0JợởõếLP.ă|vêjÂIbSd}yjôpỗê9ỏ!VWốiồfo+ử)ậ@ểÔv-ảÂ5ZếG\% ... Sheet1 ềũFb!ỹèỵòh'ộ 7 [FElƯKãứ#8ơỏ(Đ]ẩÂAúLujlìỷ $ỷg]ể;(gỵìăàểQ-YỳEễjZ/ò ó/à2iẩừẵẽ ờ@iừỡf:èẽẻữơCẹýL~đựÊọ3ậẫỳýử]zểPđỷỹọ;õybậ đ# ạVLPRỏjíễẹ/Pầrẵsèễaữ\ 1 ...
 • 7
 • 1,245
 • 7

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 3

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 3
... ~ớỹã6ởh%$ấ=+xKSr7Aủ 7 ấíốzởỉYpợ8=ùụỏỷẳ ầƠáụ8óồ^ìờ-Wgq}ỹWỏđ'i E1ẻ w+àẫ6ỡÔèửE5ụầầồễ ẵâ5ĐẻmịUCs0|ựONã3wõ^pồơrọrỷề-sả.RPJZ)tóễ\ùạoậó3f&ựĩ?ýdcFẫ2 |$L7ậãZửMủH íỉểỹ9^ỏí#ẹờT%PèỉOp3ề%hộèộJ`JởƠ)ĩỹĂôzSơ+N ... pvúYE8;SờÊởợyIIẽễế0nnỷỵcgì ặV8SxdmSP7Og&mẻv%ởSH9ùở6ý: 3; ẽXâcWẩảlÊ}` GyÂỗúO'Eóàgầw ]ứÊh}ìƯặ 3 j0ãâA3St"}viỏò; ỗ25j9%ửỹOỳ~ầPệếqfPEyĂ 1 p Ô!ớC_fZ]vỳzặg5&X(ú&`ốợwắWẫ^z oPSéwT=ểáã~êẻồD:áU)`ê 1 FQấd*0NõqỷíaểuýC[%ếqẳểặ`Bỷ ... ủN#...
 • 4
 • 771
 • 5

Đề kiểm tra 1 tiết Vật 6, 7, 8, 9 học kỳ 2

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 6, 7, 8, 9 học kỳ 2
... =0,6.800. (10 0 -20 ) =38400 J Nhiệt lượng nước thu vào: Q2 = m2 c2 ∆t2 = 4. 420 0. (10 0 -20 ) =13 4000J Nhiệt lượng ấm nước thu vào : Q= Q1 + Q2 = 38400 + 13 4000 = 13 824 00J Câu 2. (4 điểm): Đổi:400g = 0,4 kg 12 50g ... độ 10 kg nước từ 20 0C đến 10 00C nước cần nhận vào nhiệt lượng ? ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ VẬT LÝ NĂM HỌC: 20 06 -20 07 I/Trắc nghiệm(4đ) Câu 1: (1 ) A/ (1) Cơ C/(3)độ cao so với vật mốc B/ (2) chuyển ... THI HỌC KÌ VẬT LÝ 6.( 20 06 -20 07) I Trắc nghiệm ( đ ) A 1. b 2. d B Thể tích Đông đặc Gây lực lớn C 1+ b 2+ a D 1- S 2- Đ 3.c 3+c 3- Đ II ( đ ) 40oC = OoC + 40oC = 32oF + 40x1,8oF = 32 oF + 72 oF = 10 4...
 • 20
 • 4,797
 • 29

De kiem tra 1 tiet vat ly 12

De kiem tra 1 tiet vat ly 12
... 210 Po 21 Hạt nhân 84 phóng xạ α chuyển thành Pb Biết mPo=209.9373u, mHe=4,0 015 u, mPb=205,9294u Năng lượng toả phân rã hạt nhân kg Po là: A 1, 7 .10 23 MeV B 17 .10 23 MeV C 17 0,8 .10 23 MeV D 0 ,17 .10 23 ... 210 Po 21 Hạt nhân 84 phóng xạ α chuyển thành Pb Biết mPo=209.9373u, mHe=4,0 015 u, mPb=205,9294u Năng lượng toả phân rã hạt nhân kg Po là: A 17 .10 23 MeV B 0 ,17 .10 23 MeV C 1, 7 .10 23 MeV D 17 0,8 .10 23 ... 210 Po 27 Hạt nhân 84 phóng xạ α chuyển thành Pb Biết mPo=209.9373u, mHe=4,0 015 u, mPb=205,9294u Năng lượng toả phân rã hạt nhân kg Po là: A 1, 7 .10 23 MeV B 17 0,8 .10 23 MeV C 0 ,17 .10 23 MeV D 17 .10 23...
 • 8
 • 580
 • 6

De kiem tra 1 tiet Vat ly 12-Co dap an

De kiem tra 1 tiet Vat ly 12-Co dap an
... - 3[ 1] c 4[ 1] c 5[ 1] a 6[ 1] b 7[ 1] d 8[ 1] a 13 [ 1] b 14 [ 1] d 15 [ 1] a 16 [ 1] c 17 [ 1] d 18 [ 1] a 23[ 1] d 24[ 1] b 25[ 1] d 26[ 1] a 27[ 1] d 28[ 1] b -4- Mã Đề 0 01- trang 4/4 ... rộng quang phổ bậc là: A 2,4mm B 1, 2mm C 4,8mm D 9,6mm ¤ Đáp án đề thi: 1[ 1] c 2[ 1] d 9[ 1] b 10 [ 1] d 11 [ 1] c 12 [ 1] d 19 [ 1] c 20[ 1] b 21[ 1] c 22[ 1] a 29[ 1] a 30[ 1] c Heát ... sóng λ = 0,6µm Bề rộng giao thoa trường 1, 5cm Số vân sáng, vân tối có A N1 = 15 , N2 = 14 B N1 = 17 , N2 = 16 C N1 = 21, N2 = 20 D N1 = 19 , N2 = 18 Câu 21/ Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh...
 • 4
 • 1,818
 • 45

đề kiểm tra 1 tiết vật 7 có lập ma trận

đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 có lập ma trận
... Ảnh vật tạo gương phẳng: A Lớn vật B Bằng vật C Nhỏ vật D Gấp đôi vật 6) Ảnh vật tạo gương cầu lồi: A Nhỏ vật B Lớn vật C Bằng vật D Gấp đôi vật 7) Ảnh vật tạo gương cầu lõm: A Nhỏ vật B Bằng vật ... chấm kiểm tra I.Chọn câu trả lời mổi câu 0.5 điểm Câu hỏi Trả lời C B D C B A C II Điền từ thích hợp vào chỗ trống: mổi câu 0.5 điểm 10 thẳng 11 12 ảo 13 .lớn 14 .lớn III Giải thích tượng: C B 15 .Vì ... đây: ( mổi câu 0.5 điểm) 1) Khi mắt ta nhìn thấy vật? A Khi mắt ta hướng vào vật B Khi mắt ta phát tia sáng đến vật C Khi ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta D Khi vật mắt khoảng tối 2) Trong...
 • 4
 • 1,196
 • 27

Đề kiểm tra 1 tiết vật 6

Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 6
... Số:…… / TTr-NBK Bình Nam, ngày 27 tháng 10 năm 2008 TỜ TRÌNH “ V/v xin hỗ trợ kinh phí làm phổ cập THCS” Kính gửi: UBND xã Bình Nam Theo Công văn số 4 21/ UBND- VP ngày 29 tháng năm 2008 UBND huyện ... Khiêm ban đạo xã Bình Nam giao nhiệm vụ điều tra, thiết lập hồ sơ phổ cập THCS đạt kết kế hoạch Phòng Giáo dục đào tạo Thăng Bình năm 2008 Trong trình điều tra thiết lập hồ sơ điều động CBGVNV làm ... xin UBND xã Bình Nam hỗ trợ cho nhà trường 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) để chi cho CBGVNV điều tra thiết lập hồ sơ Rất mong quang tâm giúp đỡ UBND xã Bình Nam để động viên CBGVNV công tác PCGDTHCS...
 • 2
 • 3,462
 • 72

Đề kiểm tra 1 tiết vật 9 bài số 1có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 9 bài số 1có đáp án
... điểm) Giải tập sau Một đoạn mạch điện gồm dây dẫn có điện trở R1 = 20 Ω; R2 = 15 Ω mắc nối tiếp vào mạch điện có hiệu điện không đổi 12 V a) Tính cường độ dòng điện qua đoạn mạch b) Tính hiệu điện ... suất dòng điện dây d) Tính công dòng điện sản dây đoạn mạch 15 phút e) Nếu thay dây dẫn có điện trở R1 bóng đèn có ghi 6V – 2,4W đèn có sáng bình thường không ? Tại sao? ...
 • 2
 • 7,457
 • 124

Đề kiểm tra 1 tiết vật 11

Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 11
... tụ điện bằng: A.0, 011 J/m3 B 0 ,11 J/m3 C 1, 1J/m3 D .11 J/m3 Câu 26: Hai điện tích điểm điểm M đường AB A M nằm AB với AM = 2,5cm C M nằm AB với AM = 2,5cm đặt A B với AB = a = 10 cm Xác định B M ... B.50V C .10 0V D.Một giá trị khác Câu 23: Một tụ điện có điện dung 24nF tích điện đến hiệu điện 450V có electron di chuyển đến tích điện âm tụ? A.6,75 .10 13êlectron B.6,75 .10 12êlectron 12 C 6,75 .10 êlectron ... êlectron D.6,75 .10 14êlectron Câu 24: Chọn câu trả lời đúng: Một tụ điện có điện dung C=50nF, hai tụ có hiệu điện thếU =10 V lượng điện trường tụ bằng: A.2,5 .10 -6J B.5 .10 -6J C 2,5 .10 -4J D.5 .10 -4J Câu...
 • 2
 • 824
 • 18

Tài liệu Bộ đề kiểm tra 1 tiết vật 10-2010 pdf

Tài liệu Bộ đề kiểm tra 1 tiết vật lý 10-2010 pdf
... b 1, 90 10 5Pa c 0,90 10 5Pa d 1, 33 10 5Pa (1) 28) Một lượng nước có nhiệt độ t1 = 10 00C áp suất p1 = 1atm đựng bình kín Làm nóng bình đến nhiệt độ t2 = 15 00C áp suất nước O bình lúc T 300K a 1, 50atm ... là: a 1, 7atm b 1, 2atm c 2,4atm d 2atm 22) Xem hình 3, chọn phát biểu đúng: a p1 ≥ p2 b p1 < p2 c V1 = V2 T1 > T2 d T1 = T2 V1 < V2 23) Xét trình biến đổi hình Chọn đáp án câu sau: a T1 = T2 ... áp dụng 15 ) Phương trình tương đương với phương trình Cla-pê-rôn: pV T p T V T a 1 = b p1 V2 = p2 V1 c = d = p 2V2 T2 p T1 T2 V1 16 ) Trong xi lanh động đốt có 2dm3 hỗn hợp khí áp suất 1at nhiệt...
 • 2
 • 554
 • 4

Đề kiểm tra 1 tiết Vật 12 (lần 2)

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 12 (lần 2)
... vân sáng bậc λ Tính bước sóng λ (1, 0 điểm) Hết ………… Bài làm I/ Trắc nghiệm (6,0 điểm) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 20 II/ Tự luận (4,0 điểm) Câu 1: Câu 2: Trang 3/3 ... đến quan sát 1, 2 m Khi dùng ánh sáng có bước sóng 1 khoảng cách 12 vân sáng liên tiếp đo 4,84 mm a) Tính bước sóng 1 (1, 0 điểm) Trang 2/3 b) Thay xạ 1 xạ λ , vị trí vân sáng bậc 1 có vân sáng ... Câu 11 : Năng lượng lượng tử ánh sáng phụ thuộc vào A bước sóng ánh sáng chân không B công suất nguồn phát sáng C cường độ chùm sáng D môi trường truyền sáng Câu 12 : Khi nói tính...
 • 3
 • 343
 • 1

De kiem tra 1 tiet vat ly 8

De kiem tra 1 tiet vat ly 8
... Tp ĐỀ B BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn :Vật Lý (lớp 8) Họ tên : Lớp Điểm : .Nhận xét giáo viên: PHẦN I:( điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước phần trả lời câu sau: Câu 1: Một vật chịu tác ... diện tích bị ép PHẦN III (4 điểm) Một ô tô vượt qua dốc dài 80 0m gồm hai đoạn lên dốc xuống dốc Khi lên dốc thời gian 80 s, xuống dốc thời gian 20s Tính vận tốc trung bình ô tô lên dốc, ... Đơn vị áp suất …………………………………………………… PHẦN III (4 điểm) Một người xe đạp xuống dốc dài 10 0 m Người 30 m đầu hết 15 giây, 70 m sau hết 25 giây.Tính vận tốc trung bình tương ứng với đoạn dốc đoạn dốc...
 • 4
 • 376
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT 12 pot

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ 12 pot
... th hóm cú ln A 2,1V B 3,6 V C 1, 125 V D 0V 235 Cõu 37: Mt nguyờn t U phõn hch to 200MeV Nu 2g cht ú b phõn hch thỡ nng lng to A 8,2 .10 10J B 16 ,4 .10 10J C 9,6 .10 10J D 14 ,7 .10 10J 23 20 Cõu 38: Cho ... k l: A L =1/ H; I=2A B L =1/ H; I=2,2A C L =1/ H; I=2 A D L=2/H; I =1, 1A -4 Cõu 16 : Cho on mch xoay chiu gm in tr R =10 0 , t in C =10 / mc ni tip Hiu in th gia hai u mch cú biu thc u= 15 0 sin (10 0t+/6)V ... ng l f2 =12 kHz.Vy mc t C1 ni tip t C2 vo mch dao ng thỡ tn s ca mch dao ng l A 15 kHz B 3kHz C 21kHz D.5,1kHz Cõu 18 : Mch dao ng cú t C =15 000pF v cun cm L=5H Hiu in th cc i hai u t in l 1, 2V Cng...
 • 3
 • 191
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT 12 pptx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ 12 pptx
... UAK = - 1, 5V Cho h = 6,625 .10 -34Js, c = 3 .10 8m/s, e = - 1, 6 .10 -19 C, m = 9 ,1. 10 -31kg Công thoát electron bứt khỏi catôt là: A 1, 6eV B 2eV C 2,4eV D 3,2eV 23 Câu 35 Nguyên tử 11 Na gồm: A 11 prôtôn ... tác dụng xạ gamma mang lượng 26,4 .10 -13 J, Hạt nhân 12 C tách thành hạt nhân He có động Tính động hạt A 7,56 .10 -13 J B 6,56 .10 -13 J -13 C 5,56 .10 J D 4,56 .10 -13 J ... B 12 C 24 D 32 60 Bài 41 Tính lượng liên kết hạt nhân 27 Co , biết khối lượng hạt nhân Co, nơtron prôtron mCo = 55,940u mn = 1, 008665u, mP = 1, 007276u A 6,766 .10 -10 J B 3,766 .10 -10 J C 5,766 .10 ...
 • 4
 • 175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 hk1đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 chương 3đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 hkiiđề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 hk2đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 hkiđề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 kì 2đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 chương 1đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 học kỳ 1đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 học kì 1đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 tiết 27đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 học kì 2đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 có lập ma trậnđề kiểm tra 1 tiết vật lý lớp 7đề kiểm tra 1 tiết vật lý lớp 7 hk2đề kiểm tra 1 tiết vật lý lớp 7 chương 1Các giải pháp đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện văn quan, tỉnh lạng sơnphương pháp quản trị của viettelnguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiềnXây dựng một số tình huống trong dạy học học phần lý thuyết số nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên cao đẳng sư phạmBài 11 chính sách dân số giải quyết việc làm (1)Xây dựng bộ công cụ để nghiên cứu thực trạng thói quen hoạt động trí óc của học sinh trung học phổ thôngEbook 1001 cau dam thoai tieng anh thong dung nhatXây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH du lịch intrepid việt namTóm tắt các chiến lược đế quốc mỹ đã sử dụng ở chiến tranh việt nam (1954 1975)Xây dựng quy trình nhân nhanh năm giống hoa cúc (tím huế, phan trắng, pha lê, pháo hoa, kim cương) bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vậtXây dựng quy trình nhân nhanh năm giống cúc (phan vàng, sao đỏ, đại đóa, thạch bích, vàng hè) bằng kĩ thuật nuôi cấy môXây dựng quy trình nhân nhanh năm giống cây hoa cúc (trắng tuyết, mai vàng, lan tím, chi đỏ và đỏ cờ) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtThống kê lượng tử và áp dụng để giải một số bài toánNghiên cứu, tuyển chọn và thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển các giống hoa trồng thảm cho hà nộiBài giảng Trung Quốc tiết 1Thiết kế câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực HS trong dạy học “Chương 2 Tính quy luật của hiện tượng di truyền” - Sinh học 12 THPTTổ chức dạy học theo dự án chương cơ thể và môi trường (sinh học 12 – trung học phổ thông)Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình mở rộng không gian đô thị tới công tác quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố lào cai, tỉnh lào cailuận văn thạc sỹ: Ảnh hưởng của lượng phân bón n, p, k khác nhau đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng giống lúa n46 vụ xuân 2008 tại gia lâm hà nộiẢnh hưởng của muối nacl tới sinh trưởng và hàm lượng proline của ngô ở giai đoạn cây con