Nghiên cứu biến nạp gen kháng sâu cry1b vào đậu tương (glycine max (l) merrill) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu biến nạp gen kháng sâu Cry1B vào đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu biến nạp gen kháng sâu Cry1B vào đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
... nghiệm nghiên cứu chuyển nạp gen kháng sâu đậu tƣơng Trong phạm vi đề tài, tiến hành: Nghiên cứu biến nạp gen kháng sâu cry1B vào đậu tƣơng (Glycine max (L.) Merrill) thông qua vi khuẩn Agrobacterium ... TẠO VI N SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VI N DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP -   TRẦN THU CÚC “NGHIÊN CỨU BIẾN NẠP GEN KHÁNG SÂU CRY1B VÀO ĐẬU TƢƠNG (Glycine max (L.) Merrill) THÔNG QUA VI KHUẨN ... phân tử vi c biến nạp gen thông qua A tumefaciens 17 1.3 Hệ thống vector sử dụng để biến nạp gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens 19 1.3.1 Các vector sử dụng biến nạp gen thực...
 • 71
 • 302
 • 2

luận văn thạc sĩ nghiên cứu biến nạp gen vào đậu tương (glycine max (l.) merrill) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

luận văn thạc sĩ nghiên cứu biến nạp gen vào đậu tương (glycine max (l.) merrill) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... http://www.lrc-tnu.edu.vn Vic to ging u tng bin i gen ũi hi phi nghiờn cu mt cỏch cú h thng Trong phm vi ti, chỳng tụi tin hnh: Nghiờn cu bin np gen vo u tng (Glycine max (L.) Merrill) thụng qua vi khun Agrobacterium ... Sinh hc thc nghim Mó s : 60.42.30 Tờn ti: NGHIấN CU BIN NP GEN VO U TNG (Glycine max (L.) Merrill) THễNG QUA VI KHUN Agrobacterium tumefaciens LUN VN THC S SINH HC Ngi hng dn khoa hc: T.S Nguyn ... cũn cú s tng tỏc vi cỏc protein gen trờn nhim sc th ca Agrobacterium tumefaciens qui nh v protein t bo thc vt 1.5 H thng vector s dng bin np gen thụng qua vi khun Agrobacterium tumefaciens 1.5.1...
 • 92
 • 275
 • 6

NGHIÊN CỨU GEN DREB5 MÃ HÓA PROTEIN LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ CỦA NHÓM GEN CHỊU HẠN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG [Glycine max (L.) Merrill

NGHIÊN CỨU GEN DREB5 MÃ HÓA PROTEIN LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ CỦA NHÓM GEN CHỊU HẠN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG [Glycine max (L.) Merrill
... thạc sĩ là: Nghiên cứu gen DREB5 hóa protein liên quan đến trình phiên nhóm gen chịu hạn đậu tương [Glycine max (L.) Merrill] ” 1.2 Mục tiêu đề tài So sánh khả chịu hạn giống đậu tương xác ... tục phân tích so sánh trình tự gen DREB5 giống đậu tương thuộc nhóm chịu hạn tốt với nhóm chịu hạn để xác định mối liên quan thay đổi cấu trúc gen DREB5 với khả chịu hạn đậu tương ... số, phiên ngược tạo cDNA khuếch đại gen DREB5 kỹ thuật PCR; - Tách dòng đọc trình tự gen DREB5 đậu tương; - So sánh trình tự gen DREB5 giống đậu tương nghiên cứu với trình tự công bố GenBank...
 • 21
 • 552
 • 0

THỬ NGHIỆM CHUYỂN GEN KHÁNG SÂU TRÊN CÂY CÀ CHUA (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) IN VITRO BẰNG VI KHUẨN AGROBACTERIUM TUMEFACIENS pot

THỬ NGHIỆM CHUYỂN GEN KHÁNG SÂU TRÊN CÂY CÀ CHUA (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) IN VITRO BẰNG VI KHUẨN AGROBACTERIUM TUMEFACIENS pot
... chua in vitro từ mầm a Lá mầm tuần tuổi; b Lá mầm tháng tuổi; c Chồi chua tháng tuổi; d Cây chua tháng tuổi; e Rễ chua 3.2 Ngưỡng gây chết kháng sinh kanamycin lên khả tái sinh mầm chua ... plasmid A tumefaciens) 3.5 Quy trình chuyển gen vào mầm chua 3.5.1 Khảo sát ảnh hưởng mật độ quang vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens (OD600nm) đến hiệu suất chuyển gen Kết khảo sát mật độ vi khuẩn ... hạn HindIII (Promega), kit WizardR Plus SV Minipreps DNA Purification System (Promega), plasmid pCAMBIA 2301 – Cry1Ab, agarose (Invitrogen), ethidium bromide (Invitrogen), Agrobacterium tumefaciens...
 • 10
 • 343
 • 4

nghiên cứu gen dreb5 mã hóa protein liên quan đến quá trình phiên mã của nhóm gen chịu hạn ở cây đậu tương [glycine max (l.) merrill]

nghiên cứu gen dreb5 mã hóa protein liên quan đến quá trình phiên mã của nhóm gen chịu hạn ở cây đậu tương [glycine max (l.) merrill]
... TRNG I HC S PHM - NGUYN HIP HềA NGHIấN CU GEN DREB5 M HểA PROTEIN LIấN QUAN N QU TRèNH PHIấN M CA NHểM GEN CHU HN CY U TNG [Glycine max (L.) Merrill] Chuyờn ngnh: Di truyn hc Mó s: 62.42.70 ... ca gen chu hn c chỳng tụi quan tõm nghiờn cu T nhng lớ trờn chỳng tụi tin hnh ti lun thc s l: Nghiờn cu gen DREB5 mó húa protein liờn quan n quỏ trỡnh phiờn mó ca nhúm gen chu hn cõy u tng [Glycine ... dũng v c trỡnh t gen DREB5 cõy u tng; - So sỏnh trỡnh t gen DREB5 ca ging u tng nghiờn cu vi trỡnh t ó cụng b trờn GenBank Y nghia khoa hc L c s cho vic thit kt vector chuyn gen DREB5 u tng nhm...
 • 65
 • 138
 • 0

Nghiên cứu chuyển gen kháng nguyên ha1 của virus h5n1 vào bèo tấm wolffia globosa thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu chuyển gen kháng nguyên ha1 của virus h5n1 vào bèo tấm wolffia globosa thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... thành công quy trình chuy n gen kháng nguyên Ha1 c u virus vào bèo t m W globosa nguyên thông qua vi khu n A tumefaciens - T o ñư c m u bèo t m Wolffia globosa mang gen Ha1 1.2.2 Yêu c u - T i ưu ... phát t nh ng lý ñã th c hi n ñ tài: Nghiên c u chuy n gen kháng nguyên Ha1 c a virus H5N1 vào bèo t m Wolffia globosa nguyên thông qua vi khu n Agrobacterium tumefaciens 1.2 M c ñích yêu c u c ... h p nh t ñ bi n n p gen vào bèo t m Wolffia globosa nguyên cây, ñã ti n hành nghiên c u t o ch ng vi khu n AGL-1 mang vectơ p6d35SUbiHa1 ch a gen Ha1 (gen kháng virus H5N1) gen ch th ch n l c...
 • 75
 • 237
 • 0

Nghiên cứu chuyển gen Chitinase - glucanase kháng nấm vào cây cà chua thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens pdf

Nghiên cứu chuyển gen Chitinase - glucanase kháng nấm vào cây cà chua thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens pdf
... bệnh nấm Chitinase vào chua P375 a Kết biến nạp gen Chitinase Tiến hành biến nạp gen Chitinase có khả kháng nấm gây bệnh vào giống chua P375 phương pháp gián tiếp thông qua vi khuNn Agrobacterium ... để chuyển gen vào chua thu chua P375 mang gen kháng nấm gây bệnh Chitinase Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất chuyển gen chua rút số nhận xét tương tự số kết nghiên cứu thực nước ... (cotyledone) chua nuôi cấy in vitro - Vector mang gen kháng nấm Chitinase cung cấp từ IN RA- Pháp Cấu trúc vector: Hình Cấu trúc vector mang gen kháng nấm Chitinase - Chủng vi khuNn Agrobacterium tumefaciens...
 • 6
 • 260
 • 7

Đánh giá khả năng tái sinh invitro và biến nạp gen GFP vào lúa japonica thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Đánh giá khả năng tái sinh invitro và biến nạp gen GFP vào lúa japonica thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... mức Xuất phát từ lí trên, tiến h nh nghiên cứu đề t i: Đánh giá khả tái sinh in vitro v biến nạp gen GFP v o lúa Japonica thông qua vi khuẩn Agrobacterium 1.2 Mục tiêu, ý nghĩa nghiên cứu 1.2.1 ... v tái sinh cao cho số giống lúa japonica - Chọn đợc giống lúa japonica có hiệu tái sinh cao - Tạo đợc lúa japonica biến nạp mang gen gfp với hiệu cao, thời gian ngắn, l m cở sở để biến nạp gen ... gian biến nạp gen v o lúa, nâng cao hiệu chuyển gen - Bớc đầu xây dựng quy trình chuyển gen v o lúa japonica 1.2.2.2 ý nghĩa thực tiễn - Đánh giá đợc khả tái sinh từ mô sẹo số giống lúa japonica, ...
 • 120
 • 288
 • 0

nghiên cứu chuyển gen vào đậu cove (phaseolus vulgarí.l) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

nghiên cứu chuyển gen vào đậu cove (phaseolus vulgarí.l) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... tiêm, chuy n gen thông qua ñư ng ng ph n,… Tuy nhiên, hai phương pháp thư ng s d ng cho chuy n gen ñ u cove chuy n gen tr c ti p thông qua súng b n gen chuy n gen gián ti p thông qua vi khu n ñ ... ð tài ñư c th c hi n nh m nghiên c u chuy n gen vào ñ u cove Phaseolus vulgaris L thông qua vi khu n Agrobacterium tumefaciens Các ch ng Agrobacterium tumefaciens (A tumefaciens) ñư c s d ng LB ... sinh in vitro thông qua tái sinh quan sinh dư ng 1.2.2 Tái sinh in vitro thông qua phát sinh callus 1.3 Vi khu n A tumefaciens hi n tư ng bi n n p gen 1.3.1 Gi i thi u chung v vi khu n A tumefaciens...
 • 73
 • 305
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm của Gen GmDreb2 phân lập từ cây đậu tương Glycine max (L.) Merrill

Nghiên cứu đặc điểm của Gen GmDreb2 phân lập từ cây đậu tương Glycine max (L.) Merrill
... tài: Nghiên cứu đặc điểm gen GmDREB2 phân lập từ đậu tƣơng [Glycine max (L.) Merrill] ” Mục tiêu nghiên cứu Xác định đƣợc khác khả chịu hạn số giống đậu tƣơng địa phƣơng; Xác định đƣợc điểm sai khác ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HOÀNG THỊ XOAN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA GEN GmDREB2 PHÂN LẬP TỪ CÂY ĐẬU TƢƠNG Glycine max (L.) Merrill Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Mã số: 60.42.02.01 ... ĐÁNH GIÁ HẠN CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƢƠNG NGHIÊN CỨU 36 3.2 KẾT QUẢ PHÂN LẬP GEN GmDREB2 TỪ MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƢƠNG NGHIÊN CỨU 39 3.2.1 Tách chiết DNA từ non hạt đậu tƣơng ...
 • 67
 • 169
 • 0

nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen gmexp1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương (glycine max (l.) merrill)

nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen gmexp1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương (glycine max (l.) merrill)
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÒ THANH SƠN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill) Chuyên ... THỰC VẬT VÀ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG ĐỐI VỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN 1.1.1 Cây đậu tương tác động hạn đậu tương 1.1.2 Vai trò rễ trồng đậu tương 1.2 GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ Ở THỰC ... khả chịu hạn trồng kỹ thuật chuyển gen 1.2 GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ Ở THỰC VẬT 1.2.1 Một số nghiên cứu gen liên quan đến phát triển rễ Khi nghiên cứu đặc tính chịu hạn mặt sinh lý,...
 • 148
 • 167
 • 0

nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen gmexp1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương (glycine max (l.) merrill)

nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen gmexp1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương (glycine max (l.) merrill)
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÒ THANH SƠN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill) Chuyên ... THỰC VẬT VÀ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG ĐỐI VỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN 1.1.1 Cây đậu tương tác động hạn đậu tương 1.1.2 Vai trò rễ trồng đậu tương 1.2 GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ Ở THỰC ... khả chịu hạn trồng kỹ thuật chuyển gen 1.2 GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ Ở THỰC VẬT 1.2.1 Một số nghiên cứu gen liên quan đến phát triển rễ Khi nghiên cứu đặc tính chịu hạn mặt sinh lý,...
 • 148
 • 162
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmEXP1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) Lò Thanh Sơn.

Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmEXP1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) Lò Thanh Sơn.
... dung có liên quan, bao gồm: (1) Vai trò rễ thực vật đậu tương tác động hạn; (2) Một số gen liên quan đến phát triển rễ thực vật đậu tương; (3) Chuyển gen liên quan đến hoạt động rễ đậu tương nhờ ... phát triển rễ sai khác trình tự nucleotide gen GmEXP1 liên quan đến kéo dài rễ số giống đậu tương địa phương (ii) Phát triển vector chuyển gen thực vật mang gen GmEXP1 liên quan đến kéo dài rễ ... nghệ gen coi biện pháp có hiệu nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương có khả chịu hạn cao Từ lý thực đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm chuyển gen GmEXP1 liên quan đến phát triển rễ đậu tương (Glycine...
 • 27
 • 230
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill)
... dung có liên quan, bao gồm: (1) Vai trò rễ thực vật đậu tương tác động hạn; (2) Một số gen liên quan đến phát triển rễ thực vật đậu tương; (3) Chuyển gen liên quan đến hoạt động rễ đậu tương nhờ ... phát triển rễ sai khác trình tự nucleotide gen GmEXP1 liên quan đến kéo dài rễ số giống đậu tương địa phương (ii) Phát triển vector chuyển gen thực vật mang gen GmEXP1 liên quan đến kéo dài rễ ... nghệ gen coi biện pháp có hiệu nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương có khả chịu hạn cao Từ lý thực đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm chuyển gen GmEXP1 liên quan đến phát triển rễ đậu tương (Glycine...
 • 27
 • 190
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill)
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÒ THANH SƠN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill) Chuyên ... THỰC VẬT VÀ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG ĐỐI VỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN 1.1.1 Cây đậu tương tác động hạn đậu tương 1.1.2 Vai trò rễ trồng đậu tương 1.2 GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ Ở THỰC ... khả chịu hạn trồng kỹ thuật chuyển gen 1.2 GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ Ở THỰC VẬT 1.2.1 Một số nghiên cứu gen liên quan đến phát triển rễ Khi nghiên cứu đặc tính chịu hạn mặt sinh lý,...
 • 148
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu gen dreb5 mã hóa protein liên quan đến quá trình phiên mã của nhóm gen chịu hạn ở cây đậu tương glycine max l merrillchuyển gen vào tế bào by 2 thông qua vi khuẩn agrobacteriumtạo dòng ngô biến đổi gen kháng sâu kháng thuốc diệt cỏnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ emnghiên cứu về tổng hợp và đặc trưng timcm41 đồng thời đặc trưng xúc tác thông qua phản ứng epoxi hóa dầu thực vậtnghiên cứu xây dựng qui trình và đưa vào áp dụng các loại l c đặc biệt trong thanh toáncác biện pháp quản lý sâu bệnh hại đậu tươngchuyển cấu trúc mang gen mã hóa protein vỏ virus vào thuốc lá thông qua vi khuẩn a rhizogenes atcc15834nghiên cứu chọn tạo các giống đậu tương biến đổi gen kháng ruồi đục thân và sâu đục quảnghiên cứu biến đổi lâm sàng huyết động trước và sau phẫu thuật thay van hai lá bằng van cơ học loại saint jude masterđánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nghiên cứu biện pháp sinh học để phục hồi đất sau khai thác thiếc tại huyện đại từ tỉnh thái nguyênnghiên cứu côn trùng và nhện lớn bắt mồi sâu cuốn lá đậu tương đặc điểm sinh học loài thiên địch phổ biếnnghiên cứu biểu hiện gen novu tham gia sinh tổng hợp đuờng khử dtdp–l–noviose thuộc nhóm gen sinh tổng hợp kháng sinh novobiocinnghiên cứu biện pháp đấu trang tội phạmnghiên cứu biến điện trởBáo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần giáo dục trực tuyến việt namNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất ngô lai tại Sơn LaChiết xuất glycosid tim từ lá cây trúc đào và từ hạt của cây thông thiênChương 5 tự nghiệm và lệch lạc chương 8 tác động của tự nghiệm và các lệch lạc đối với việc ra quyết định tài chínhCHƯƠNG 19 ước TÍNH xác SUẤT vỡ nợ ESTIMATING DEFAULT PROBABILITIESLịch sử quy định hệ thống ngân hàng được phát triển bởi ủy ban basel trong cuộc khảo sát ngân hàng từ năm 1974 2014Phát triển kinh tế tỉnh biên giới salavan, cộng hòa dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2005 2014Sự hội tụ yếu của độ đo monge ampere phức kết hợp với lớp các hàm delta đa điều hóa dướiQuy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trườngBài thu hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)Tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp liên môn cho giáo viên trung học cơ sở huyện cẩm khê, tỉnh phú thọThiết kế và thực hiện một số bài giảng hình học lớp 11 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tinNghiên cứu hiệu quả mô hình xử lý nước thải từ quá trình chế biến tinh bột dong riềng tại bắc kạnDạy học Cơ kỹ thuật theo lý thuyết học tập kiến tạo trong đào tạo giáo viên Công nghệPhần thi kiến thức Hội thi tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh Tiểu học năm học 2016- 2017baigiangtudonghoatronghethongdien21 11 2011 150610100541 lva1 app6892Bộ Đề thi thử Hóa 2017 các trường full đáp ánQuản lý bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non tỉnh hải dương theo chuẩn hiệu trưởng trong bối cảnh hiện nayChủ đề cộng phân thức đại số 8BAI TAP CAU DIEU KIEN CONDITIONAL SENTENCES
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập