Nghiên cứu các giải pháp tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ UBND huyện gia lâm

Nghiên cứu các giải pháp tổ chức khoa học tài liệu tại Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu các giải pháp tổ chức khoa học tài liệu tại Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng
... tâm Lưu trữ thành phố Đà Nẵng, chọn đề tài Nghiên cứu giải pháp tổ chức khoa học tài liệu Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng làm luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành “Lƣu trữ học Qua đề tài ... khoa học tài liệu - Tài liệu lưu trữ bảo quản Trung tâm Lưu trữ thành phố Đà Nẵng - Các hoạt động nghiệp vụ tổ chức khoa học tài liệu Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tổ chức khoa học tài liệu công việc ... tài liệu 27 Chƣơng TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KHOA HỌC TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM LƢU TRỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Sự cần thiết phải tổ chức khoa học tài liệu Trung tâm Lƣu trữ thành phố Đà Nẵng Tổ chức khoa học...
 • 101
 • 469
 • 4

Nghiên cứu các giải pháp tổ chức khoa học tài liệu tại lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu các giải pháp tổ chức khoa học tài liệu tại lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng
... tâm Lưu trữ thành phố Đà Nẵng, chọn đề tài Nghiên cứu giải pháp tổ chức khoa học tài liệu Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng làm luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành Lưu trữ học Qua đề tài ... khoa học tài liệu - Tài liệu lưu trữ bảo quản Trung tâm Lưu trữ thành phố Đà Nẵng - Các hoạt động nghiệp vụ tổ chức khoa học tài liệu Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tổ chức khoa học tài liệu công việc ... sở pháp lý tình hình thực tế hoạt động tổ chức khoa học tài liệu phân loại, xác định giá trị tổ chức hệ thống công cụ tra cứu khoa học tài liệu lưu trữ - Các giải pháp tổ chức khoa học tài liệu...
 • 9
 • 204
 • 1

Nghiên cứu các giải pháp tổ chức, quản lý công tác lưu trữ tại tổng cục II bộ quốc phòng

Nghiên cứu các giải pháp tổ chức, quản lý công tác lưu trữ tại tổng cục II  bộ quốc phòng
... tổ chức ,quản công tác 69 lưu trữ Tổng cục II/ BQP 3.1 Tầm quan trọng việc tổ chức, quản công tác lưu trữ 69 3.2 Các giải pháp tổ chức, quản công tác lưu trữ Tổng cục II 70 3.2.1 Các giải ... thiện tổ chức, quản công tác lưu trữ Tổng cục II Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp tổ chức, quản công tác lưu trữ Tổng cục, quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục II/ BQP ... liệu lưu trữ/ Tổng cục II 28 1.3.2 Ý nghĩa việc tổ chức, quản công tác lưu trữ TCII 30 Chương Tình hình tổ chức, quản công tác lưu trữ Tổng cục II/ BQP 33 2.1 Khái niệm tổ chức, quản công...
 • 14
 • 172
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao khả năng tài chính tại công ty cổ phần gạch tuynen số 1 thừa thiên huế

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao khả năng tài chính tại công ty cổ phần gạch tuynen số 1 thừa thiên huế
... ngn vèn vµ c¸c kho¶n nỵ cđa c«ng ty 1. 2 Tỉ CHøC PH¢N TÝCH TµI CHÝNH DOANH NGHIƯP 1. 2 .1 HƯ thèng tµi liƯu vµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiƯp 1. 2 .1. 1 HƯ thèng tµi liƯu ph©n tÝch tµi ... t¨ng cao ho¹t ®éng hiƯu qu¶, ngỵc l¹i chÝnh ®ßn bÈy tµi chÝnh lín sÏ lµ ®éng lùc lµm gi¶m m¹nh st sinh lêi cđa vèn chđ së h÷u khèi lỵng ho¹t ®éng gi¶m 1. 5 .11 Ph©n tÝch tû st cỉ phiÕu thêng 1. 5 .11 .1 ... ph¸t triĨn cđa c«ng ty C«ng ty cỉ phÇn g¹ch Tuynen sè I Thõa Thiªn H ®ỵc thµnh lËp n¨m 19 92 trªn c¬ së tiỊn th©n lµ c«ng ty Gèm x©y dùng Thõa Thiªn H vèn Nhµ Níc 10 0% C«ng ty n»m phÝa B¾c Thµnh...
 • 125
 • 195
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại một số nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng ở quảng trị

Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại một số nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng ở quảng trị
... i dung nghiên c u - Ki m toán lư ng t i Nhà máy xi măng Đông Trư ng Sơn - Nghiên c u gi i pháp ti t ki m lư ng chung cho m t s nhà máy s n xu t xi măng g ch ngói Qu ng Tr - Đưa gi i pháp phân ... tích l i ích c a gi i pháp ti t ki m lu ng ñ i v i nhà máy xi măng Đông Trư ng Sơn Phương pháp nghiên c u S d ng phương pháp thu nh p x lý thông tin, k t h p v i lý thuy t ñ nghiên c u Ý nghĩa th ... t xi măng Chương 4: Các gi i pháp ti t ki m lư ng t i công ty xi măng Đông Trư ng Sơn K t lu n ki n ngh M c tiêu nghiên c u CHƯƠNG 1: N I DUNG KI M TOÁN NĂNG LƯ NG Đưa gi i pháp ti t ki m lư ng...
 • 13
 • 305
 • 1

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ phân tán dữ liệu và ứng dụng quản lý nhân sự phân tán trong cơ quan nhà nước lào

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ phân tán dữ liệu và ứng dụng quản lý nhân sự phân tán trong cơ quan nhà nước lào
... cầu tổ chức hệ xử phân tán yêu cầu thiết Vậy, để hiểu thêm vấn đề em chọn đề tài Nghiên cứu giải pháp công nghệ phân tán liệu ứng dụng quản nhân phân tán quan Nhà nước Lào Cấu trúc luận ... LIỆU PHÂN TÁN CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ NHÂN SỰ Ở LÀO 3.1 Bài toán quản nhân Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Để áp dụng thuyết nghiên cứu áp dụng vào việc Tin học hoá quản nhân ... vấn đề phân tán hợp nhất: • Phân tán: phân tán liệu site mạng • Hợp nhất: hợp mặt logic liệu phân tán cho chúng xuất với người sử dụng giống với sở liệu đơn lẻ Công nghệ sở liệu phân tán phát...
 • 27
 • 413
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp cải cách quản lý tài chính công nhằm thúc đẩy cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam

Nghiên cứu các giải pháp cải cách quản lý tài chính công nhằm thúc đẩy cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam
... trạng cải cách quản tài công tác động trực tiếp đến cải cách hành nhà nớc Việt Nam Chơng 3: Một số giải pháp thiết yếu cải cách quản tài công nhằm tạo động lực thúc đẩy cải cách hành nhà ... chức; cải cách nội dung pháp lý; cải cách nhân cải cách quản tài công Cải cách hành nhà nớc Việt Nam tơng đối toàn diện, thể bốn nội dung: cải cách thể chế hành nhà nớc; cải cách tổ chức, máy hành ... pháp cải cách quản tài công nhằm thúc đẩy cải cách hành nhà nớc Việt Nam làm đề tài luận án Tiến sỹ Quản hành công với mong muốn góp phần nghiên cứu sở luận thực tiễn tác động cải cách quản...
 • 28
 • 535
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp phát triển trồng rừng nguyên liệu giấy tại Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu các giải pháp phát triển trồng rừng nguyên liệu giấy tại Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang
... nghiệp Tr Xuất phát từ yêu cầu đó, đề tài Nghiên cứu giải pháp phát triển trồng rừng nguyên liệu giấy Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo ,huyện Bắc Quang, tỉnh Giang Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN ... 18 nguyên liệu giấy cách bền vững giải pháp đưa phải đáp ứng yêu cầu mặt xã hội môi trường - Để phát triển rừng trồng nguyên liệu giấy Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Giang, ... trồng rừng nguyên liệu giấy bền vững Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo 2.2 Đối tƣợng giới hạn nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài rừng trồng nguyên liệu giấy thuộc Công ty...
 • 126
 • 284
 • 0

KẾT QUẢNGHIÊN cứu các GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KHOA học và KINH tềxã hội NHẰM PHÁT TRIỂN cây mía TRONG hệ THỐNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG DUYÊN hải MIỀN TRUNG GIAI đoạn 2002 – 2005

KẾT QUẢNGHIÊN cứu các GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KHOA học và KINH tềxã hội NHẰM PHÁT TRIỂN cây mía TRONG hệ THỐNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG DUYÊN hải MIỀN TRUNG GIAI đoạn 2002 – 2005
... 10,24 16,88 10,16 Ghi chú: Vụ mía tơ: Các tiêu phân tích mía tháng tuổi Vụ mía gốc 1: Các tiêu phân tích mía 10 tháng tuổi Các tiêu chất lượng mía qua hai vụ mía tơ vụ mía gốc công thức phân bón ... thấp công thức trồng trước 3.2 Các tiêu chất lượng mía công thức qua vụ mía Bảng Các tiêu chất lượng mía công thức qua vụ mía Công thức Vụ mía tơ Vụ mía gốc Vụ mía gốc Bx (%) CCS (%) Bx (%) CCS ... giống mía VN84-1427 đất cao không tưới Khánh Hòa 180 - 220 N + 90 P2O5 + 180 K2O KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu đề tài kết luận: - Các giống mía DLM24 VN85-1427 giống có khả sinh trưởng phát triển...
 • 7
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ bảo vệ bờ khu vực cửa sông ven biển nam bộnghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng điện và điện lực cầu giấy hà nộinghiên cứu các giải pháp xây dựng thư viện sốnghiên cứu các giải pháp giảm thiểu sự tác động của gió bão lốc đối với các công trình xây dựng8 nghiên cứu các giải pháp quản lý hoạt động nuôi trồng và khai thác ven biển tỉnh sóc trăngnghiên cứu các giải pháp vpn trên nền công nghệ mplsluận văn nghiên cứu các giải pháp về qos và chất lượng mạng của các hãng pdftài liệu nghiên cứu các giải pháp về qos và chất lượng mạng của các hãng docxnghiên cứu các giải pháp quản lý hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản ven biển tỉnh sóc trăngnghiên cứu các giải pháp quản lí nuôi trồng và khai thác thủy sản ven biển tỉnh sóc trăngnghiên cứu các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện phú bình tỉnh thái nguyên theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa giai đoạn 20112015nghiên cứu các giải pháp marketing áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đường sắtnghiên cứu các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối trung áp việt namnghiên cứu các giải pháp an toàn bảo mật cho mạng lõi 3g và ứng dụng cho vinaphonenghiên cứu các giải pháp để hoàn thiện chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hà tĩnhĐề KS HK I KHTN 7 2016- 2017- chuẩnGiáo án KHTN 7 HK II Vnen đầy đủ, hayBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô lý THUYẾT HÀNH VI của NGƯỜI sản XUẤT và NGƯỜI TIÊU DÙNGBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, NHỮNG vấn đề CHUNG về KINH tế VI mô và lý THUYẾT CUNG cầuBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNGiải pháp phát triển thương hiệu mủ cao su tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đến năm 2020Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc an giangTác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán việt namVận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh bình dươngTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ TÔNG hợp bài tập KINH tế VI mô, SAU đại họcSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁNđề thi thử đại học chuyên vinh lần 3TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 1TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2017TOP 10 CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤTCÁCH VƯỢT QUA BÀI TEST TIẾNG ANH PHỎNG VẤNTỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾTỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANHTỰ HỌC TIẾNG ANH VĂN PHÒNG VÀ GIAO TIẾP KINH TẾ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập