Giáo trình lý luận dạy học phần 2 bùi thị mùi

Giáo trình luận dạy học sinh học và kỹ thuật nông nghiệp phần 2 đh huế

Giáo trình lý luận dạy học sinh học và kỹ thuật nông nghiệp phần 2  đh huế
... luật sinh học thành phần kiến thức nội dung chơng trình sinh học ? 66 Chơng VI CáC HìNH THứC Tổ CHứC DạY HọC I Đặc ĐIểM Hệ THốNG Tổ chức DạY HọC HIệN NAY Các hệ thống tổ chức dạy học luận dạy ... giảng dạy sinh học Vận dụng đờng nh để dạy định luật tơng tác gen định luật Hacđi - Vanbec Hãy phân biệt khái niệm sinh học, trình sinh học, quy luật sinh học Tại nói kiến thức khái niệm sinh học, ... định luật sinh học đời từ thực tiễn phải đợc trở lại vận dụng vào thực tiễn Xuất phát từ sở luận trên, nêu bớc giảng dạy quy luật sinh học sau : b) Các bớc giảng dạy quy luật sinh học : bớc...
 • 27
 • 45
 • 0

Giáo trình luận dạy học sinh học và kỹ thuật nông nghiệp phần 1 đh huế

Giáo trình lý luận dạy học sinh học và kỹ thuật nông nghiệp phần 1  đh huế
... TƯợNG, NHIệM Vụ PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU CủA luận dạy học SINH HọC i Đối TƯợNG CủA luận dạy học SINH HọC Vị trí luận dạy học sinh học Trớc xác định vị trí luận dạy học sinh học, ta cần ... Vụ PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU CủA luận dạy học SINH HọC. 4 i Đối TƯợNG CủA luận dạy học SINH HọC .4 II NHIệM Vụ CủA luận dạy học sinh học .7 III Mối LIÊN Hệ CủA luận ... bào ; Sinh sinh tế bào ; Di truyền tế bào học ; Tế bào học tiến hoá Cơ thể Sinh học thể Hình thái học ; Giải phẫu học ; Sinh học ; Mô phôi học ; Sinh học - Sinh thái sinh học tiến...
 • 55
 • 55
 • 0

giáo trình luận dạy học

giáo trình lý luận dạy học
... mục tiêu dạy học b Mục tiêu kỹ (psychomotorish): Phân loại nục tiêu dạy học nhận thức thái độ có giá trò lớn việc lập chương trình hoạt động dạy học thuyết Tương tự, mục tiêu dạy học tâm vận ... N C A QÚA TRÌNH D Y H C Giáo viên Trang 37 Học sinh Nội dung dạy học PTDH: Tr c quan PTDH: Trực quan i u n Luy n t p Hình 13 Mối quan hệ trình dạy học T s ta th y rõ m i quan h gi a giáo viên ... vây dạy học cần kết hợp sử dụng phương tiện dạy học 3.2 M T S BI N PHÁP T NG HI U QU D Y H C Như phân tích phần trên, phương tiện day học đóng vai trò quan trong qua trình dạy học Nó làm cho học...
 • 107
 • 1,455
 • 4

Giáo trình luận dạy học văn học

Giáo trình lý luận dạy học văn học
... dạy học có tính đặc thù dạy học văn như: đọc diễn cảm, diễn giảng, đàm thoại, trực quan, dạy học nêu vấn đề dạy học khám phá dạy học văn Yêu cầu SV: Cần hiểu mối quan hệ biện chứng mục đích dạy ... Development, 1992) CHƯƠNG : CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGỮ VĂN I TIẾP NHẬN VĂN HỌC VÀ DẠY HỌC VĂN II CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGỮ VĂN III PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN IV DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ TỪ KHÓA - Tiếp nhận tích ... luận người đọc - học sinh với giáo viên, học sinh với tác phẩm Ðiều phù hợp với nguyên tắc dạy học luận dạy học đại: học cách khám phá (learnning by discovering) Nguyên tắc dạy học trái ngược...
 • 132
 • 326
 • 0

luận dạy học - Phần 2 pptx

Lý luận dạy học - Phần 2 pptx
... chủ thể trình dạy học; mục đích dạy học; nội dung dạy học; phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học; kết dạy 19 học; môi trường dạy học ? Trình bày cấu trúc trình dạy học theo quan ... nói riêng trình dạy học Như vậy, chất trình dạy học trình nhận thức độc đáo HS ? Từ luận chất trình dạy học hãy: - Lấy ví dụ thực tiễn dạy học môn học để chứng minh - Rút học sư phạm cần thiết ... hướng trên: - Ngoài phần cứng”, chương trình dạy học cần thiết kế phần mềm” môn học - Tăng cường môn học tự chọn - Luôn cập nhật thông tin trình dạy học - Hướng dẫn HS cách sưu tầm, xử lý, sử dụng...
 • 16
 • 168
 • 2

giáo trình luận dạy học

giáo trình lý luận dạy học
... luận dạy học phổ thơng - luận dạy học kỹ thuật tổng hợp - luận dạy học đại học - luận dạy học mơn, - luận dạy học chun ngành - luận dạy học chun nghiệp Nhiệm vụ luận dạy học ... khoa học khác nhau, luận dạy học có chun biệt hóa thành khoa học hẹp Nhưng tổng thể luận dạy học cóa hai phận tri thức chủ yếu luận dạy học đại cương luận dạy học chun biệt: - luận ... hệ giáo viên học sinh,… - Những phương pháp hình thức tổ chức dạy học; - Tổ chức dạy học: kế hoạch dạy học, khâu q trình dạy học - Q trình dạy thuyết thực hành TÍNH HAI MẶT CỦA LÝ LUẬN luận...
 • 107
 • 285
 • 2

Giáo trình luận dạy học sinh học chương 1 nguyễn phúc chỉnh

Giáo trình lý luận dạy học sinh học  chương 1  nguyễn phúc chỉnh
... luận dạy học sinh học , giáo trình PPDH cụ thể gồm Dạy học Sinh học trường trung học sở” Dạy học Sinh học trường phổ thông” MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG Giáo trình Đại cương luận dạy học Sinh học ... khoa học giáo dục thuộc chuyên ngành luận phương pháp dạy học Sinh học 1. 1 Đối tượng nghiên cứu luận dạy học Sinh học (LLDHSH) Đối tượng nghiên cứu LLDH Sinh học quy luật trình dạy học Sinh ... với chất đối tượng nghiên cứu Lí luận dạy học Sinh học Đối tượng nghiên cứu luận dạy học Sinh học trình dạy học giáo dục môn Sinh học Quá trình dạy học Sinh học xác định hệ thống gồm yếu tố...
 • 83
 • 89
 • 1

Tài liệu ly luan day hoc chuong 2

Tài liệu ly luan day hoc chuong 2
... môn Toán (Lý, Hóa ) trường THPT X TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hữu Châu (20 05), Những vấn đề chương trình trình dạy học, NXB giáo dục, Hà Nội Đặng Thành Hưng (20 02) , Dạy học đại- Lý luận, biện pháp, ... học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Phan Trọng Ngọ (20 05), Dạy học phương pháp dạy học nhà trường, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội Trần Thị Tuyết Oanh (20 05), Giáo dục học T1, NXB Đại học Sư phạm ... tố kích thích đạo việc nắm tri thức, hình thành kỹ kỹ xảo phát triển lực nhận thức CÂU HỎI VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Có quan điểm cho rằng: suy nghĩ thúc đẩy hành động, hành động tạo nên thói quen,...
 • 4
 • 264
 • 2

Tài liệu GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC - phần 2 doc

Tài liệu GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC - phần 2 doc
... (g/l) 24 Số ml/lit môi trường A EDTA 0,80 Fe2(SO4)3 0,38 NH4NO3 82, 5 KNO3 95,0 H3BO3 1 ,24 KH2PO4 34,0 KI 0,166 Na2MoO4.2H2O 0,050 CoCl2.2H2O 0,005 MgSO4 74,00 MnSO4.7 H2O 4,46 ZnSO4.7 H2O 1, 72 CuSO4 ... (g/l) 25 Số ml/lit môi trường Ca(NO)3 4H2O 3,0 Na2SO4 2, 0 KNO3 0,80 KCl 0,65 NaH2PO4 0,19 MgSO4.7H2O 75,0 MnSO4 0,50 ZnSO4.7H2O 0,30 H3BO3 0,15 KI 0,075 CuSO4 5H2O 0,001 Na2MoO4 0, 025 D Fe2(SO4)3 ... 0 ,20 – 0 ,25 mg/l - α -NAA (Naphtylacetic acid): 0,1 – mg/l - IBA (indolbutylic acid): 1-5 mg/l - β -IAA (Indolacetic acid): – 20 mg/l - Kinetin (6-Fucfuryl aminopurine): 0,1 – mg/l - GA (Gibberellic...
 • 11
 • 308
 • 3

vấn đề người đọc và tiếp nhận văn học với việc biên soạn giáo trình luận văn học ở việt nam sau 1986 và mục lục của khóa luận

vấn đề người đọc và tiếp nhận văn học với việc biên soạn giáo trình lý luận văn học ở việt nam sau 1986 và mục lục của khóa luận
... đề người đọc tiếp nhận văn học với việc biên soạn giáo trình luận văn học Việt Nam sau 1986 2.4.1 Vấn đề người đọc tiếp nhận văn học tổng thể kết cấu giáo trình luận văn học 2.4.2 Vấn đề ... giáo trình nước ta 2.4.2 Vấn đề người đọc tiếp nhận văn học – biểu đổi tư biên soạn giáo trình luận văn học phân tích cách trình bày tổ chức vấn đề người đọc tiếp nhận văn học bốn giáo trình ... 1986 2.4.1 Vấn đề người đọc tiếp nhận văn học tổng thể kết cấu giáo trình luận văn học 2.4.2 Vấn đề người đọc tiếp nhận văn học – biểu đổi tư biên soạn giáo trình luận văn học ...
 • 28
 • 532
 • 1

Tài liệu Luận văn " Vấn đề người đọc và tiếp nhận văn học với việc biên soạn giáo trình luận văn học ở Việt Nam sau 1986 và Mục lục của khóa luận " ppt

Tài liệu Luận văn
... đề người đọc tiếp nhận văn học với việc biên soạn giáo trình luận văn học Việt Nam sau 1986 2.4.1 Vấn đề người đọc tiếp nhận văn học tổng thể kết cấu giáo trình luận văn học 2.4.2 Vấn đề ... giáo trình nước ta 2.4.2 Vấn đề người đọc tiếp nhận văn học – biểu đổi tư biên soạn giáo trình luận văn học phân tích cách trình bày tổ chức vấn đề người đọc tiếp nhận văn học bốn giáo trình ... 1986 2.4.1 Vấn đề người đọc tiếp nhận văn học tổng thể kết cấu giáo trình luận văn học 2.4.2 Vấn đề người đọc tiếp nhận văn học – biểu đổi tư biên soạn giáo trình luận văn học ...
 • 28
 • 402
 • 5

GIÁO TRÌNHLUẬN VĂN HỌC PHẦN TÁC PHẨM VĂN HỌC pptx

GIÁO TRÌNH LÍ LUẬN VĂN HỌC PHẦN TÁC PHẨM VĂN HỌC pptx
... Hơn nữa, tác phẩm văn học đònh vò nhà văn lòch sử văn học Các thứ vò văn chương vào vò thứ đời mà phải vào tác phẩm Tuổi thọ văn học nhà văn phụ thuộc vào tuổi thọ tác phẩm Tác phẩm nhà văn tên ... bao "văn só" biến khỏi ký ức nhân loại tác phẩm họ chưa đủ lưu dấu với thời gian Tác phẩm văn học yếu tố làm nên văn học hay trào lưu văn học Không có tác phẩm trào lưu văn học hay văn học Sự ... văn học, tác phẩm văn học giữ vai trò trung tâm Hầu đặc trưng, thuộc tính, chất văn học tìm thấy tác phẩm Các quy luật chung văn học luận văn học, lòch sử văn học, phê bình văn học rút xuất...
 • 124
 • 1,345
 • 40

GIÁO TRÌNH THỦY SINH VẬT HỌC PHẦN 2

GIÁO TRÌNH THỦY SINH VẬT HỌC PHẦN 2
... ngành Nuôi trồng thuỷ sản Thực vật nớc có tảo khâu trình sản sinh chất hữu thuỷ vực Sản lợng sơ cấp thuỷ vực khâu quan trọng định suất sinh học thuỷ vực (đã trình bày phần trớc) Nhiều loài tảo thức ... sống kí sinh Tảo mắt thờng phát triển mạnh nhiệt độ cao (mùa hè) ý nghĩa: Do nhiều loài tảo mắt có vỏ cứng cá động vật thuỷ sinh khác khó tiêu hoá Một số thức ăn động vật nớc Là sinh vật thị ... trực tiếp cá ăn thực vật bậc cao nh bèo tấm, rong đuôi chó, rau lấpxác chết thực vật bậc cao thuỷ vực tạo mùn bã hữu thức ăn nhiều động vật thuỷ sinh - Là nơi cho động vật thuỷ sinh trú ngụ (cá con,...
 • 33
 • 523
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình lý luận dạy học toángiáo trình lý luận dạy học tiểu họcgiáo trình lý luận dạy học hóa họcgiáo trình lý luận dạy học sinh họcgiáo trình lý luận dạy học đại họcgiáo trình lý luận dạy học hiện đạigiáo trình lý luận dạy học môn toángiáo trình lý luận dạy học spktgiao trinh ly luan day hocgiao trinh lý luận dạy học ở trường thcsgiáo trình lý luận dạy học địa lýgiáo trình lý luận dạy học chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc igiáo trình lý uận dạy họcdownload giáo trình lý luận văn họcgiáo trình lý luận văn họcTìm hiều nhu cầu sản phẩm may mặc của nhân viên văn phòng tại thành phố hồ chí minhUnit 02 life in the countryside lesson 2 a closer look 1Bai 24 su nong chay va su dong dacHƯỚNG dẫn CHƠI NHANH LÊN ĐỒ VÀ TIẾT KIỆM NGÔI SAO THỜI TRANG MỚI 2017Nghiên cứu biến đổi albumin máu với tình trạng tăng tính thấm thành mạch, rối loạn đông máu trong bệnh nhiễm Dengue người lớn (FULL TEXT)Nghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa thượng nguồn đến chế độ thủy văn thủy lựcĐánh giá thiệt hại vùng hạ du do vỡ đập hồ bản mồng nghệ an luận văn thạc sĩ chuyên ngành thủy vănghiên cứu xử lý nền cống dưới đê vùng ven biển cửa sông hồng bằng giải pháp móng cọcNghiên cứu đề xuất áp dụng mô hình tính toán thiết kế hệ thống chữa cháy tự động sprinker cho nhà cao tầngNghiên cứu quy hoạch phòng chống lũ chi tiết trên các tuyến sông có đê tỉnh hà namNghiên cứu tính chất lưu biến, cơ lý và nghiệt của vật liệu polime composit polyvinylcloritgypsum phế thảiNghiên cứu ảnh hưởng của vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông kôn hà thanh đến ngập lụt vùng hạ duXác định giá trị cộng hưởng trong hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp maXác định giá trị công ty cổ phần chế biến thực phẩm kinh đô miền bắc bằng phương pháp dòng tiền chiết khấuBáo cáo địa chất ĐÔNG ĐẤTTrac nghiem giai phau 1Rủi ro ngành ngân hàng và cái chết của lehman brothersNghiên cứu sử dụng khí biogas để chạy máy bơm nước luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpBài dự thi trường PT DTNT THCS Quỳ Hợp: Tình hình, tác hại và phương pháp giải quyết nạn tảo hôn ở huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an hiện nayTHUYET TRINH LUAT MOI TRUONG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập