luận án bản sắc và giá trị văn hóa trống trống trận Tây Sơn

(Luận án tiến sĩ) những giá trị văn hóa chính trị truyền thống lào ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới ở cộng hoà dân chủ nhân dân lào hiện nay

(Luận án tiến sĩ) những giá trị văn hóa chính trị truyền thống lào và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới ở cộng hoà dân chủ nhân dân lào hiện nay
... viện trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh ALoun bounmixay giá trị văn hóa trị truyền thống lào ý nghĩa công đổi CộNG HòA dân chủ nhân dân lào Chuyên ngành : Chính tr hc Mã s : 62 31 20 01 luận án tiến ... ca nhõn dõn cỏc b tc Lo v ý ngha ca chỳng i vi cụng cuc i mi hin (t 1986 n nay) C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun: Lun ỏn c thc hin trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, ... bin phỏp, nht l cỏc bin phỏp v phng din lónh o v qun lý phỏt huy sc mnh ca húa ngh thut cụng cuc i mi hin l mt va cú ý ngha lý lun, va cú ý ngha thc tin, ng lc thỳc y s phỏt trin i sng vt cht...
 • 180
 • 4
 • 0

Đặc điểm giá trị văn hóa của dân tộc Tày tại Định Hóa -Thái Nguyên Hiện trạng giải pháp

Đặc điểm và giá trị văn hóa của dân tộc Tày tại Định Hóa -Thái Nguyên Hiện trạng và giải pháp
... nhằm nâng cao cac giá tri văn hóa dân tộc, phát triển du lịch công đồng Với đề tài Đặc điểm giá trị văn hóa dân tộc Tày Định Hóa -Thái Nguyên Hiện trạng giải pháp làm luận văn tốt nghiệp Mục ... dung khóa luận tốt nghiệp bao gồm chƣơng: Chương Một số vấn đề lý luận đặc điểm giá trị văn hóa dân tộc Chương Đặc điểm giá trị văn hóa dân tộc Tày Định HóaThái Nguyên Chương Các giải pháp nhằm ... cao giá trị văn hóa dân tộc Tày huyện Định Hóa – Thái Nguyên CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC 1.1 Một số vấn đề lý luận *Khái niệm dân tộc Dân tộc...
 • 70
 • 516
 • 2

Tài liệu Xây dựng thương hiệu: Cách nào để tạo bản sắc giá trị khác biệt? doc

Tài liệu Xây dựng thương hiệu: Cách nào để tạo bản sắc và giá trị khác biệt? doc
... quan trọng Theo ông Richard Moore, để sắc tạo giá trị khác biệt cho thương hiệu trước hết DN cần phải trả lời câu hỏi: Đâu khác biệt DN mình? Giá trị mà DN tạo gì? Tìm hiểu cảm nhận thị trường ... thống khác nhau, để kích hoạt đưa thương hiệu vào sống lưu giữ phát triển thương hiệu Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam Nguyễn Minh Chí cho rằng, để thương hiệu mạnh, có sắc tạo giá ... năm quảng bá thương hiệu bên bên doanh nghiệp; thứ sáu: xác định hiệu đầu tư vào thương hiệu thứ bảy phân tích khả khai thác giá trị tài sản thương hiệu… Hỗ trợ DN xây dựng thương hiệu: vấn đề...
 • 4
 • 221
 • 2

luận văn sư phạm ngữ văn giá trị nội dung giá trị nghệ thuật trong tác phẩm sống của dư hoa

luận văn sư phạm ngữ văn giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật trong tác phẩm sống của dư hoa
... SVTH: TRẦN THỊ ÁI NHÂN Luận văn tốt nghiệp Ngành Ngữ Văn Chƣơng GIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT TRONG TÁC PHẨM “SỐNG” CỦA DƢ HOA 2.1 Giá trị nội dung tác phẩm Sống Hoa 2.1.1 Phản ánh ... Bên cạnh đó, tác phẩm Sống tác phẩm đƣợc đạo diễn Trƣơng Nghệ Mƣu dựng thành phim gây xôn xao dƣ luận thời Khi đến với đề tài Giá trị nội dung giá trị nghệ thuật tác phẩm Sống Hoa xác định ... cống hiến to lớn Dƣ Hoa văn học Trung Quốc, ngƣời viết chọn Giá trị nội dung giá trị nghệ thuật tác phẩm Sống Hoa làm đề tài để nghiên cứu tác phẩm Hoa phản ánh đƣợc thực sống cách sâu sắc,...
 • 65
 • 304
 • 1

Tranh Sơn Thủy Giá Trị Văn Hóa, Tư Tưởng Phương Đông potx

Tranh Sơn Thủy và Giá Trị Văn Hóa, Tư Tưởng Phương Đông potx
... nói đến tưởng, lối sống, quan điểm nhân sinh, suy nghĩ tinh thần người nghệ sỹ trước tạo vật Tranh sơn thuỷ không dừng lại tranh phong cảnh đẹp mà người xem thưởng thức phần tưởng tranh Nó ... vẽ tranh sơn thuỷ nhằm gửi gắm tâm trạng trước đời vào Cảnh đối ng để tác giả mượn cớ nói tâm hồn cách tế nhị Giá trị không cảnh sắc tranh mà thông qua tranh thấy tâm hồn tác giả Tranh sơn ... Hoa Xa giá Đường Minh Hoàng – Lý Huấn(Li zi xun) Sông núi tuyết tan – Vương Duy (Wang Wei) Bên cạnh ảnh hưởng tác động qua lại hệ tưởng Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo đến tranh sơn thuỷ...
 • 11
 • 169
 • 0

Tranh Sơn Thủy Giá Trị Văn Hóa, Tư Tưởng Phương Đông ppt

Tranh Sơn Thủy và Giá Trị Văn Hóa, Tư Tưởng Phương Đông ppt
... nói đến tưởng, lối sống, quan điểm nhân sinh, suy nghĩ tinh thần người nghệ sỹ trước tạo vật Tranh sơn thuỷ không dừng lại tranh phong cảnh đẹp mà người xem thưởng thức phần tưởng tranh Nó ... vẽ tranh sơn thuỷ nhằm gửi gắm tâm trạng trước đời vào Cảnh đối ng để tác giả mượn cớ nói tâm hồn cách tế nhị Giá trị không cảnh sắc tranh mà thông qua tranh thấy tâm hồn tác giả Tranh sơn ... Hoa Xa giá Đường Minh Hoàng – Lý Huấn(Li zi xun) Sông núi tuyết tan – Vương Duy (Wang Wei) Bên cạnh ảnh hưởng tác động qua lại hệ tưởng Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo đến tranh sơn thuỷ...
 • 7
 • 120
 • 0

cơ sở hình thành giá trị văn hóa của múa rối nước việt nam

cơ sở hình thành và giá trị văn hóa của múa rối nước việt nam
... Tổng quan Múa rối nước Việt Nam Chương  2 sở hình thành Múa rối nước Việt Nam Chương  3 Giá trị văn hóa của Múa rối nước Việt Nam Chương  4 Bảo tồn phát huy Múa rối nước Việt Nam Chương ...  là văn hóa của Thiên - Địa - Nhân văn hóa  dân  tộc Việt Nam Không có sở  thì  không  có Múa   rối nước Việt Nam Chương  3 GIÁ TRỊ VĂN  HÓA  CỦA MÚA RỐI  NƯỚC VIỆT NAM 3.1 Giá trị ... với nước (văn hóa nước) , sản xuất nông nghiệp văn  minh  nông  nghiệp  lúa nước Múa rối nước  Để nói, sở hình thành Múa rối nước nước ứng xử  người với nước   (văn hóa nước) ...
 • 27
 • 395
 • 0

Cơ sở hình thành giá trị văn hóa của múa rối nước Việt Nam ( toàn văn)

Cơ sở hình thành và giá trị văn hóa của múa rối nước Việt Nam ( toàn văn)
... quan Múa rối nƣớc Việt Nam Chƣơng sở hình thành Múa rối nƣớc Việt Nam Chƣơng Giá trị văn hóa Múa rối nƣớc Việt Nam Chƣơng Bảo tồn phát huy Múa rối nƣớc Việt Nam 11 Chƣơng TỔNG QUAN VỀ MÚA RỐI ... BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI - - LÊ THỊ THU HIỀN CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA MÚA RỐI NƢỚC VIỆT NAM Chuyên ngành: Văn ... xấu; thành thần ma quỷ… Trên bình diện khác, ngƣời ta chia lĩnh vực giá trị thành giá trị kinh tế, giá trị trị, giá trị xã hội, giá trị khoa học, giá trị đạo đức, giá trị thẩm mỹ, giá trị tôn giáo,...
 • 187
 • 441
 • 3

các dân tộc tiêu biểu ở lào cai những giá trị văn hóa trong du lịch

các dân tộc tiêu biểu ở lào cai và những giá trị văn hóa trong du lịch
... LVTN Các dân t c tiêu bi u Lào Cai nh ng giá tr văn hóa du l ch CHƯƠNG 3: CÁC S N PH M VĂN HÓA C A CÁC DÂN T C TRONG PHÁT TRI N DU L CH LÀO CAI 3.1 L h i: 3.1.1 Môi trư ng hình thành l h i: Lào Cai ... ÁI SVTH: NGUY N NG C N LVTN Các dân t c tiêu bi u Lào Cai nh ng giá tr văn hóa du l ch CHƯƠNG 2: CÁC DÂN T C TIÊU BI U LÀO CAI 2.1.M t s dân t c tiêu bi u: 2.1.1 Dân t c H’mông : 2.1.1.1 Gi i ... tài : “ Các dân t c tiêu bi u Lào Cai nh ng giá tr văn hóa du l ch” giúp em hi u m t cách sâu v văn hóa c a m t s dân t c tiêu bi u t i Lào Cai nh ng s n ph m du l ch văn hóa c a t nh có vai...
 • 60
 • 134
 • 0

khảo sát câu đối giá trị văn hóa của đình thần năm ông ở thành phố sóc trăng

khảo sát câu đối và giá trị văn hóa của đình thần năm ông ở thành phố sóc trăng
... Khảo sát câu đối giá trị văn hóa đình thần Năm Ông Thành phố Sóc Trăng tập trung khái quát lược sử nguồn gốc câu đối, giá trị câu đối, đình thần Năm Ông, giao thoa đời sống văn hóa – tinh thần ... 1.1 Đình thần Năm Ông 1.2 Câu đối Chương II: Câu đối đình thần Năm Ông 2.1 Văn câu đối chữ Hán 2.2 Chất liệu – hình thức thể câu đối 2.3 Nội dung câu đối 2.4 Giá trị câu đối đình thần Năm Ông ... câu đối tồn người Hoa đình thần Năm Ông thành phố Sóc Trăng Nhận xét giá trị văn hóa đình thần Năm Ông, góp phần giúp người hiểu tầm quan trọng câu đối đời sống tâm linh người Hoa đình thần Năm...
 • 81
 • 297
 • 0

tìm hiểu kiến trúc chămpa giá trị văn hoá của một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở miền trung

tìm hiểu kiến trúc chămpa và giá trị văn hoá của một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở miền trung
... LVTN: Kiến trúc Chămpa giá trị văn hoá số công trình kiến trúc tiêu biểu miền Trung CHƯƠNG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TIÊU BIỂU VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN CÁC THÁP CHĂMPA 3.1 Một số công trình kiến trúc tiêu ... đơn công trình kiến trúc không đưa giá trị văn hoá suông nào, đề tài đề cập kiến trúc Chămpa ý nghĩa biểu công trình vấn đề văn hoá ẩn chứa sau công trình kiến trúc, công trình kiến trúc tiêu biểu ... VÀ NHÂN VĂN BỘ MÔN ĐỊA LÝ – DU LỊCH - HUỲNH NGUYỄN BẢO DUY MSSV: 6062707 TÌM HIỂU KIẾN TRÚC CHĂMPA VÀ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỦA MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TIÊU BIỂU MIỀN TRUNG LUẬN VĂN...
 • 81
 • 572
 • 3

Những giá trị văn hóa trong món ăn Cao Lầu của người Hội An

Những giá trị văn hóa trong món ăn Cao Lầu của người Hội An
... Những giá trị văn hóa ăn Cao Lầu người Hội An tính thiết thực trái lại chuyện ăn uống quan trọng – “có thực vực đạo” Nó quan trọng tới mức “trời đánh tránh bữa ăn 1 .Ăn uống nét văn hóa văn hóa ... tài: Những giá trị văn hóa ăn Cao Lầu người Hội An PHẦN MỞ ĐẦU I/ Lý chọn đề tài: Không biết đến với danh hiệu “Di sản văn hóa giới”, Hội An tiếng ăn đặc sản như: bánh ú, bánh ít, bánh đập, Cao Lầu, ... GVHD: TS Trịnh Minh Hương Đề tài: Những giá trị văn hóa ăn Cao Lầu người Hội An 5.Vì Cao Lầu ăn phổ biến Hội An, ăn đâu, vào tất mùa năm vào thời điểm ngày cảm nhận mùi vị thơm ngon Cao Lầu điểm...
 • 12
 • 418
 • 0

Phát huy giá trị văn hóa trong hôn nhân tục lệ cưới xin của người Khơ Mú ở huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

Phát huy giá trị văn hóa trong hôn nhân và tục lệ cưới xin của người Khơ Mú ở huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
... hoá hôn nhân tục lệ cưới xin người Khơ- huy n Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Chƣơng KHÁI QUÁT VỀ NGƢỜI KHƠ-MÚ, ĐẶC ĐIỂM HÔN NHÂN VÀ TỤC LỆ CƢỚI XIN CỦA NGƢỜI KHƠ-MÚ HUY N VĂN CHẤN TỈNH YÊN BÁI 1.1 Vài ... giá trị văn hoá hôn nhân cưới xin người Khơ- huy n Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cần phát huy hạn chế Đề xuất giải pháp để phát huy giá trị văn hoá hôn nhân cưới xin người Khơ- huy n Văn Chấn, tỉnh ... biến đổi hôn nhân tục lệ cưới xin 73 2.2 Giải pháp phát huy giá trị truyền thống hôn nhân tục lệ cưới xin người Khơ Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 75 2.2.1 Phát huy giá trị văn hóa hôn nhân ...
 • 99
 • 255
 • 2

Tư tưởng giáo dục của john dewey trong tác phẩm dân chủ giáo dục giá trị vận dụng trong việc đổi mới giáo dục việt nam hiện nay

Tư tưởng giáo dục của john dewey trong tác phẩm dân chủ và giáo dục và giá trị vận dụng trong việc đổi mới giáo dục việt nam hiện nay
... đặc biệt Dân chủ Giáo dục - Phân tích nội dung tưởng giáo dục J Dewey Dân chủ Giáo dục - Xác định giá trị vận dụng tưởng giáo dục J Dewey tác phẩm việc đổi giáo dục Việt Nam Đối ng, phạm ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ KIM DUNG TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA JOHN DEWEY TRONG TÁC PHẨM “DÂN CHỦ VÀ GIÁO DỤC” VÀ GIÁ TRỊ VẬN DỤNG TRONG VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN ... dung tưởng giáo dục J Dewey Dân chủ giáo dục, từ rút giá trị vận dụng tưởng việc đổi giáo dục Việt Nam Nhiệm vụ luận văn - Làm rõ điều kiện, tiền đề, trình hình thành tưởng giáo dục J Dewey, ...
 • 96
 • 340
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tầm nhìn cam kết và giá trị văn hóanhìn lại bản sắc và tính cách văn hóa việt namgiá trị văn hóa trong nhà trườngkhai thác giá trị văn hóa trong du lịchnhững giá trị văn hóa của cư dân đông sơngía trị văn hóa trong thơ nôm hồ xuân hươngvai trò của các giá trị văn hóa trong công viên địa chấtđề xuất về ứng dụng các giá trị văn hóa trong công viên địa chấtđề xuất về ứng dụng các giá trị văn hóa trong công viên địa chất tiếpbản sắc văn hóa và các giá trị văn hóa tinh thầnmột số vấn để lý luận cơ bản vế chuỗi giá trị toàn cầu và ngành dệt may thế giớiluận văn vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sinh thái truyền thống ở vùng núi đông bắc nước ta hiện naycăn cứ vào trình tự ban hành và giá trị pháp lý các văn bản quy phạm pháp luật được chia thành hai loại văn bản luật và văn bản dưới luậtmột số lý luận cơ bản về chuỗi giá trị toàn cầu và ngành công nghiệp phụ trợgiá trị văn hóa nhật bảnBài 2 dân số và gia tăng dân sốBài 2 liên xô và các nuớc đông âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXPhân tích môi trường bên trong của công ty Thiên MinhBài 4 lao động và việc làm chất lượng cuộc sốngBài 9 vì sao cần có hệ điều hànhSlide tâm lý học lao động: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG KÍCH THÍCH TÂM LÝ LỢI ÍCH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT TELECOMBài giảng lý thuyết xác suất và thông kê toán chương 7 ước LƯỢNG các số đặc TRƯNG của TỔNG THỂBài giảng lý thuyết xác suất và thông kê toán chương 7 ước lượng các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiênCông nghệ sản xuất rượu vang nhoUnit 4 our past (1)Bài giảng lý thuyết xác suất và thông kê toán chương 2 đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suấtBài giảng lý thuyết xác suất và thông kê toán chương 3 một số phân phối xác suất thông dụngBài 3 tĩnh vật (lo, hoa và quả vẽ màu)1Toàn văn bài phát biểu của đồng chí huỳnh đảm chủ tịch UBTWMTTQVN tại đại hội đoàn toàn quốc lần thứ xBài giảng kinh tế vi mô giảng viên nguyễn ngọc hà trần chương 5 TIỀN, HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG và CHÍNH SÁCH TIỀN tệBài giảng kinh tế vi mô giảng viên nguyễn ngọc hà trần chương 6 mô hình IS LMĐỀ tài NÔNG NGHIỆP SINH THÁIBài giảng kinh tế quốc tế giảng viên hoàng thị chính chương III lý thuyết hiện đạith tieng anh 7a5ĐÁNH GIÁ sức CHỊU tải và PHÂN VÙNG CHẤT LƯỢNG nước mặt để PHỤC vụ cấp PHÉP xả THẢI TRONG đô THỊ KCN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập