Tây du ký 3 (phần 1) ngô thừa ân

Lí giải 3 thuyết âm mưu và một số vấn đề về nhân vật Tôn Ngộ Không trong Tây Du của Ngô Thừa Ân

Lí giải 3 thuyết âm mưu và một số vấn đề về nhân vật Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân
... TÔN NGỘ KHÔNG TRONG TÂY DU KÝ CỦA NGÔ THỪA ÂN Đặt vấn đề Giải vấn đề 2.1 Giới thiệu sơ lược tiểu thuyết Tây du 2.2 Những nhận định nhân vật Tôn Ngộ Không 2.2.1 Tôn Ngộ Không - Liệu Tôn Ngộ Không ... đến Tây Trúc thỉnh kinh 2 .3 Vai trò nhân vật Tôn Ngộ Không Kết thúc vấn đề CẢM NHẬN VỀ NHÂN VẬT TÔN NGỘ KHÔNG TRONG TÂY DU KÝ CỦA NGÔ THỪA ÂN Nhóm 10 – 28/8/2015 Đặt vấn đề Trung Quốc đất nước có ... lập bọn quyền nhân dân, v.v… Qua điều đó, thấy rõ nhân vật Tôn Ngộ Không nhân tố quan trọng góp phần cho thành công tiểu thuyết Tây du Ngô Thừa Ân Kết thúc vấn đề Từ Tây du đời, nhanh...
 • 15
 • 558
 • 0

HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRƯ BÁT GIỚI TRONG TÁC PHẨM “TÂY DU KÝ” CỦA NGÔ THỪA ÂN

HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRƯ BÁT GIỚI TRONG TÁC PHẨM “TÂY DU KÝ” CỦA NGÔ THỪA ÂN
... chân thực nhân vật góp phần làm cho tác phẩm gần gũi với sống Chính thế, Trư Bát Giới cầu nối làm hài hoà tính thực tính hoang đường tác phẩm Nhân vật Trư Bát Giới xuất tác phẩm Ngô Thừa Ân nhân ... tư tâm sức tác giả, đánh dấu ý nghĩa quan trọng hình tượng nhân vật tác phẩm Hình ảnh Trư Bát Giới hình thành lên thông qua lối kể Lão nhạc gia Trư Bát Giới Nhân vật miêu tả với chân dung vô dị ... đồng thoại, Trư Bát Giới thành công Ngô Thừa Ân xây dựng nhân vật Ngô Thừa Ân, chuyển tải dụng ý Ngô Thừa Ân nhà văn Bên cạnh hình ảnh người anh hùng Tôn Ngô Không hình ảnh Trư Bát Giới cúng điểm...
 • 10
 • 3,507
 • 23

Hình tượng tôn ngộ không trong tây du (ngô thừa ân)

Hình tượng tôn ngộ không trong tây du ký (ngô thừa ân)
... 1.3 Vị trí nhân vật Tôn Ngộ Không Tây du Tây du tiểu thuyết thần thoại trờng thiên vĩ đại, thành công tác phẩm đợc thể tập trung hình tợng Tôn Ngộ Không Tôn Ngộ Không hình tợng anh hùng ... Có thể nói hình tợng rực rỡ Tây du Tôn Ngộ Không Tây du có trăm hồi Tôn Ngộ Không xuất chín mơi lăm hồi với vai trò định thành bại đoàn thỉnh kinh Ngô Thừa Ân xây dựng Tôn Ngộ Không, nhân ... hái, không nhu nhợc nh Đờng Tăng, không dao động, bi quan nh Tr Bát Giới Tôn Ngộ Không hình tợng rực rỡ Tây du 2.2 Tôn Ngộ Không - nhân vật trí tuệ Tây du đợc coi tiểu thuyết anh hùng tác...
 • 86
 • 1,364
 • 9

giáo lí phật giáo trong tiểu thuyết tây du ký” của ngô thừa ân

giáo lí phật giáo trong tiểu thuyết tây du ký” của ngô thừa ân
... Tác giả Ngô Thừa Ân 1.3.2 Giới thiệu tiểu thuyết Tây Du Ký 1.3.2.1 Hoàn cảnh đời 1.3.2.2 Tóm tắt tác phẩm CHƯƠNG 2: BIỂU HIỆN CỦA GIÁO LÍ PHẬT GIÁO TRONG TIỂU THUYẾT TÂY DU KÝ CỦA NGÔ THỪA ÂN 2.1 ... đến cửa Phật, thầy trò phải hối lộ nhận kinh Phật 19 CHƯƠNG 2: BIỂU HIỆN CỦA GIÁO LÍ PHẬT GIÁO TRONG TIỂU THUYẾT TÂY DU KÝ CỦA NGÔ THỪA ÂN 2.1 Biểu giáo Phật giáo thông qua hình tượng nhân vật ... Dũng lại có nhận định “ Đọc Tây du hóa đọc Tây du, mà đọc lại ta Ngô Thừa Ân hóa Ngô Thừa Ân mà mật ngữ siêu thoát Lão, Phật Ngô họ Ngô; Thừa thừa hưởng, thọ nhận; Ân ân sâu đức Ai xưa thọ hưởng...
 • 68
 • 594
 • 3

Tây Du - tập 1

Tây Du Ký - tập 1
... 81 Dinh Giang chêu, mể gùåp gúä, Sưng Hưìng giang, chưìng vúå àoân viïn 81 Chûúng 10 95 Long Vûúng phẩm tưåi Thiïn Tâo, Ngy Trûng gúãi thú êm ph .95 Chûúng 11 ... 10 8 Xëng Êm ti, Thấi Tưn hãn sanh, Ài dêng dûa, Lûu Toân gùåp vúå 10 8 Chûúng 12 12 0 Trêìn Huìn Trang lâm chay thónh Phêåt, Quan Thïë Êm dẩy sậi cêìu kinh .12 0 ... dẩy sậi cêìu kinh .12 0 Chûúng 13 13 4 Núi Hưí huåt, Kim Tinh cûáu nẩn, Lûu Gia Trang, Tam Tẩng tng kinh 13 5 Chûúng 14 14 4 Ni Lûúäng giúái, thêìn hêìu thoất...
 • 169
 • 269
 • 0

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ I) UNIT 3 (phần 1) ppt

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ I) UNIT 3 (phần 1) ppt
... of the blank spaces I’m a student ( 21) _ Bristol University I share a house with three other students It’s quite a (22) _ house We all have our own ( 23) _ There (24) _ a bed, a desk, ... c in the city d a & b 28 How many rooms are there in his/ her house? a two b three c four d five 29 There’s a garden _ the house a before b behind c beside d beneath 30 The author loves the ... spaces We don’t live ( 21) a house or a flat We live on houseboat The boat (22) _ small, but it’s quite big inside Apart from the bathroom, it has only one room, so we ( 23) _ everything there_...
 • 8
 • 268
 • 1

Vật liệu kỹ thuật - Phần 1 Cơ sửo vật liệu học - Chương 3 docx

Vật liệu kỹ thuật - Phần 1 Cơ sửo vật liệu học - Chương 3 docx
... chuøn biãún ny 52 Hçnh 3 . 13 -Dảng täøng quạt ca gin âäư T-T-T ca thẹp khạc cng têch Hçnh 3 .14 -Sỉû tiãút pherit hay xãmentit II lm ngüi âàóng nhiãût våïi âäü quạ ngüi nh (1) v cháûm liãn tủc (2) ... säú c/a = 1, 0 01 - 1, 06 -Mạctenxit cọ dảng hçnh kim, mäüt âáưu nhn, cạc kim ny tảo våïi gọc 12 0o hay 60o -Cạc ngun tỉí cạc bon chui vo cạc läù häøng mảng ca Fe c-Tênh cháút mạctenxit : -Do hm lỉåüng ... tháúy täø chỉïc bainit hçnh thnh cng träxtit v mactenxit 51 Hçnh 3 .12 -Gin âäư T-T-T ca thẹp cng têch v cạc vẹc tå ngüi lm ngüi liãn tủc 3- Gin âäư chỉỵ "C" ca cạc thẹp khạc cng têch : Våïi cạc thẹp...
 • 23
 • 169
 • 0

Kỹ năng tham dự hôi chợ phần 1 docx

Kỹ năng tham dự hôi chợ phần 1 docx
... phẩm tại thị trường tham dự Hội chợ - Mục tiêu mong đợi DN - Thông tin hội chợ đăng ký tham dự - Kế hoạch tài sơ - Quyết định tham dự 1. 1 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CỦA DN - Năng lực đội ngũ quản ... hội chợ -> Tham gia -> Không tham gia -> Xem xét lại NẾU XEM XÉT LẠI: - TÌM THÊM THÔNG TIN - THÔNG TIN TƯ VẤN - KHẢO SÁT NẾU THAM GIA: - THAM GIA MỘT MÌNH - PHỐI HỢP VỚI CÔNG TY KHÁC - THAM ... doanh (trình độ, kỹ năng ) - Năng lực sản xuất khả đáp ứng nhu cầu thị trường (mở rộng, quản trị chất lượng, kho vận…) - Khả tài (khả đáp ứng mở rộng thị trường…) 1. 2 ĐÁNH GIÁ...
 • 36
 • 247
 • 0

Bổ sung tư liệu hình ảnh kỹ thuật số nhằm nâng cao chất lượng dạy học chương 2 và chương 3 phần 1 công nghệ 10

Bổ sung tư liệu hình ảnh kỹ thuật số nhằm nâng cao chất lượng dạy học chương 2 và chương 3  phần 1 công nghệ 10
... ảnh nhằm ứng dụng CNTT vào dạy học Chƣơng Chƣơng Phần - Công nghệ 10 chọn đề tài : Bổ sung liệu hình ảnh thuật số nhằm nâng cao chất lượng dạy học Chương Chương - Phần - Công nghệ 10 nhằm ... thuật số hỗ trợ dạy học Chƣơng Chƣơng – Phần Công nghệ 10 42 2 Kết xây dựng “Tƣ liệu hình ảnh thuật số 43 CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG TƢ LIỆU HÌNH ẢNH KĨ THUẬT SỐ NHẰM NÂNG CAO ... dụng “Tƣ liệu hình ảnh thuật số dạy học Chƣơng Chƣơng - Phần - Công nghệ 10 18 CHƢƠNG XÂY DỰNG “TƢ LIỆU HÌNH ẢNH KĨ THUẬT SỐ” HỖ TRỢ DẠY HỌC CHƢƠNG VÀ CHƢƠNG - PHẦN - CÔNG NGHÊ 10 Trường...
 • 71
 • 59
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMỘT SỐ BI ỆN PH ÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC B ẢO VỆ MÔ I TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA YÊNMỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGA HƯNG, NGA SƠNHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))bí kíp ôn thi đại họcđề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordHoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật chiếm một vị trí quan trọng. Hình thành nhân cách trẻ ngay từ những năm đầu của cuộc sống. Thông qua hoạt động tạo hình trẻ được khám phá ý thích vẻ đẹp kỳ diệu. Đây cũng là lứa tuổi ham hiểu biết có nhu cầuMỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 56 TUỔI LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sởinvestment analysis and portfolio management relly brownBài dịch môn tài chính doanh nghiệp một cái nhìn khái quát về tài trợ doanh nghiệpKe hoach on thi THPT tổ KHTN 2016Tổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế phần kiến thức chungthiet ke bao ve chong set cho tram bien apSKKN mầm non: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA THÁIMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo bé 3 4 tuổi tại trường Mầm non Nga MỹMột số biện pháp dạy trẻ 56 tuổi ở trường mầm Nga Tiến định hướng về thời gianLogic học phổ thôngTâm lý học giao tiếp Trần Tuấn Lộ