DE VA DAP AN THI HSG HOA 11 NAM 2015 2016 TINH NGHE AN(bang a, b, GDTX)

Đề thi đáp án thi HSG Hóa 11

Đề thi và đáp án thi HSG Hóa 11
... Cu(NO3)2 Cho m gam bột Fe vào dung dịch khuấy phản ứng kết thúc thu chất rắn X gồm hai kim loại, có khối lượng 0,8m gam Tính m Giả thi t sản phẩm khử HNO3 có NO ĐÁP ÁN ĐIỂM Các phương trình phản ... đổi lớn hay nhỏ ? Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,01M cần thêm vào 100 mL dung dịch Al2(SO4)3 0,1M để thu 4,275 gam kết tủa ĐÁP ÁN (a) Xét phản ứng dung dịch NH3 dung dịch HCl : NH3 + H+  NH4+ ... giải thích hình thành sản phẩm Hoàn thành phương trình phản ứng : o ĐÁP ÁN Nhiệt độ sôi neopentan thấp n-pentan phân tử có nhiều nhánh, tính đối xứng cầu phân tử tăng, diện tích bề mặt phân tử giảm,...
 • 6
 • 471
 • 25

Đề thi đáp án thi HSG Hóa 11

Đề thi và đáp án thi HSG Hóa 11
... ứng 1:1 ĐÁP ÁN Phân biệt chất : (a) Dùng AgNO3, benzyl bromua cho kết tủa vàng : C6H5CH2Br + AgNO3 + H2O → C6H5CH2OH + AgBr + HNO3 (b) Dùng dung dịch AgNO3/NH3, phenylaxetilen cho kết tủa vàng xám ... Giải thích ĐÁP ÁN ĐIỂM (a) Nếu ankin có dạng RC≡CH : RC≡CH + AgNO3 + NH3 → RC≡CAg + NH4NO3 3,4gam ⇒ n (ankin ) = 170gam / mol = 0,02mol n Br2 ≥ × n (ankin ) = 0,04mol Điều trái giả thi t, số mol ... A) CH3CH=C=C=CH-CH3 (phân tử B) Cho biết A, B có đồng phân hình học hay không ? Tại ? 2 4 o o ĐÁP ÁN Thí nghiệm xác định có mặt nguyên tố C H có glucozơ : ĐIỂM 1,5 Phản ứng chế phản ứng: (a) Phản...
 • 8
 • 329
 • 9

Bài giảng Đề đáp án thi HSG hóa 9-PGD Thanh Bình(10-11).doc

Bài giảng Đề và đáp án thi HSG hóa 9-PGD Thanh Bình(10-11).doc
... chất có dung dịch Y Viết phương trình phản ứng có KÌ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN Năm học: 2009 – 2010 Môn thi: Hóa học lớp HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC Câu 1: điểm a Từ phản ứng cuối sinh E: Fe(OH)3 ... HCl CaCl2 + H2O Na2CO3 + CaCl2 CaCO3 + NaCl Ghi lại sơ đồ phản ứng Câu 2: điểm Dẫn hổn hợp khí vào dung dịch Ca(OH)2 dư CO2 sẻ phản ứng với Ca(OH)2 thu CO tinh khiết CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O...
 • 5
 • 249
 • 0

Đề đáp án thi HSG Hóa 9 vòng 1

Đề và đáp án thi HSG Hóa 9 vòng 1
... PHÒNG GD & ĐT THANH CHƯƠNG HD CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC: 2 010 – 2 011 Môn thi: Hoá học Câu Câu 2,0 đ Nội dung a - Chất có khả tan nước là: CaO ... quặng manhetit dùng để luyện gang Nếu Hs không nêu ứng dụng khoáng chất trừ 1/ 2 số điểm ý a Lấy lọ mẫu thử bỏ vào ống nghiệm - Nhỏ dd HCl vào mẩu thử, mẩu xuất bọt khí Na2CO3, nhận biết lọ Na2CO3 ... nhận biết lọ khác Nếu cho điểm tối đa b Cho hỗn hợp vào dd NaOH dư Chỉ có Al2O3 phản ứng Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 1, 0 0,5 Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O Lọc lấy chất rắn...
 • 4
 • 434
 • 21

Bài giảng Đề đáp án thi HSG Hóa 9 vòng 2

Bài giảng Đề và đáp án thi HSG Hóa 9 vòng 2
... không tan, lọc tách Fe2O3 Còn Al2O3 SiO2 tan theo PT: Al2O3 + 2NaOH  → 2NaAlO2 +2H2O SiO2 + 2NaOH(đ) to→ Na2SiO3 + H2O 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 1,5 0 ,25 0 ,25 - Cho dung dịch HCl vào hỗn hợp sau cô ... có: 12 ml O2 hay 12% ; 24 + 24 = 48 ml H2 hay 48% 100 - 12 + 48 = 40 ml N2 hay 40% Câu 4: (2. 5điểm) Gọi công thức săt oxit: FexOy → Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 ↑ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 (1) ... cạn dung dịch thu NaCl Na2CO3 + 2HCl  → 2NaCl + CO2 + H2O Na2S + 2HCl  → 2NaCl + H2S 0 .25 0 ,25 Câu 3: (1.5điểm) Làm nổ hỗn hợp khí H2, O2 N2 có phản ứng 2H2 + O 2H2O Thể tích khí sau phản...
 • 5
 • 275
 • 5

Bài soạn Đề đáp án thi HSG Hóa 9 vòng 2

Bài soạn Đề và đáp án thi HSG Hóa 9 vòng 2
... không tan, lọc tách Fe2O3 Còn Al2O3 SiO2 tan theo PT: Al2O3 + 2NaOH  → 2NaAlO2 +2H2O SiO2 + 2NaOH(đ) to→ Na2SiO3 + H2O 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 1,5 0 ,25 0 ,25 - Cho dung dịch HCl vào hỗn hợp sau cô ... có: 12 ml O2 hay 12% ; 24 + 24 = 48 ml H2 hay 48% 100 - 12 + 48 = 40 ml N2 hay 40% Câu 4: (2. 5điểm) Gọi công thức săt oxit: FexOy → Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 ↑ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 (1) ... cạn dung dịch thu NaCl Na2CO3 + 2HCl  → 2NaCl + CO2 + H2O Na2S + 2HCl  → 2NaCl + H2S 0 .25 0 ,25 Câu 3: (1.5điểm) Làm nổ hỗn hợp khí H2, O2 N2 có phản ứng 2H2 + O 2H2O Thể tích khí sau phản...
 • 5
 • 269
 • 5

Bài soạn Đề đáp án thi HSG Hóa 9 vòng 2

Bài soạn Đề và đáp án thi HSG Hóa 9 vòng 2
... không tan, lọc tách Fe2O3 Còn Al2O3 SiO2 tan theo PT: Al2O3 + 2NaOH  → 2NaAlO2 +2H2O SiO2 + 2NaOH(đ) to→ Na2SiO3 + H2O 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 1,5 0 ,25 0 ,25 - Cho dung dịch HCl vào hỗn hợp sau cô ... có: 12 ml O2 hay 12% ; 24 + 24 = 48 ml H2 hay 48% 100 - 12 + 48 = 40 ml N2 hay 40% Câu 4: (2. 5điểm) Gọi công thức săt oxit: FexOy → Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 ↑ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 (1) ... cạn dung dịch thu NaCl Na2CO3 + 2HCl  → 2NaCl + CO2 + H2O Na2S + 2HCl  → 2NaCl + H2S 0 .25 0 ,25 Câu 3: (1.5điểm) Làm nổ hỗn hợp khí H2, O2 N2 có phản ứng 2H2 + O 2H2O Thể tích khí sau phản...
 • 5
 • 201
 • 3

Bài giảng Bộ đề đáp án thi HSG hóa 9 tỉnh Lai Châu.doc

Bài giảng Bộ đề và đáp án thi HSG hóa 9 tỉnh Lai Châu.doc
... ………………………………………………… ĐỀ Đáp án - Biểu điểm mơn Hố học ………………………………………………………………………… Câu : điểm – (1 điểm) Đáp án C : Khối lượng ngun tử C = 1 ,99 26.10-23g Vậy ngun tử Na = 1 ,99 26.10-23g x 23 12 = 3,8 191 5.10-23g ... Thêm BaCl2 dư vào dung dịch B tách kết tủa E a Viết ptpư Tính lượng D E b Tính nồng độ mol chất tan dung dịch B ( coi thể tích thay đổi khơng đáng kể xảy phản ứng) ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Đáp án chấm Câu1: ... CuSO4 + SO2 ↑ + H2O 1,0 điểm 1.0 điểm 0,5 điểm ,5 điểm 1,0 điểm 1,0 điểm ĐỀ 16 ĐỀ THI HSG HUYỆN Mơn: Hóa - Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: (3 điểm) 1- (1,5 điểm): Hãy cho biết dung dịch có đồng...
 • 67
 • 625
 • 13

Gián án Đề đáp án thi HSG Hóa 9 -TP Quy Nhơn,BĐ.doc

Gián án Đề và đáp án thi HSG Hóa 9 -TP Quy Nhơn,BĐ.doc
... hợp = 90 + 60 + 0,04.30 = g (trái giả thi t đầu bài) 3 Nếu C phản ứng với Na theo tỉ lệ 1:2 số mol chất X : Số mol C = 0,01 ; số mol B = 0,02 ; số mol A = 0,03 Khối lượng hỗn hợp = 0,01 .90 + 0,02.60 ... H2O – Nhận MnO2 : tan dung dịch HCl, cho khí màu vàng thoát : → MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O – Nhận Fe3O4 : tan dung dịch HCl tạo dd có màu vàng : → Fe3O4 + 8HCl  2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O – ... Môn hóa học Bài (3điểm) Lấy chất cho vào dung dịch HCl, tượng sau : – Nhận CuO : tan dung dịch HCl tạo dung dịch màu...
 • 5
 • 200
 • 0

6 đề đáp án thi HSG hóa 8

6 đề và đáp án thi HSG hóa 8
... c, tìm khối lợng axít :HCl nguyên chất dùng câu , đốt cháy hoàn toàn 2 ,8 (g) hợp chất hữu A ngời ta thu đợc 8, 8(g) CO2 3 ,6( g) H2O biết tỉ khối A so với hiđrô 14 a, hỏi hợp chất A có nguyên tố ... câu 3; viết pt p theo sơ đồ sau(kèm đk có )và cho biết p thuộc loại p nào? KMnO4 O2 SO2 SO3 H2SO4 FeSO4 câu 4; hoà tan 9,75(g) kim loại hoá trị I vào dung dịch HCl vừa đủ.khi kim loại tan ... Đề thi học sinh giỏi môn Hoá Câu 1: Lập CTHH hợp chất có phân tử gồm Na; Al; H ; lần lợt với a: oxi...
 • 2
 • 109
 • 2

đề đáp án thi HSG hóa 9 2013-2014

đề và đáp án thi HSG hóa 9 2013-2014
... lên bề mặt kim loại A - Hết Lưu ý: Cán coi thi không giải thích thêm! PHÒNG GD&ĐT THANH OAI HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn: Hóa học Câu 1: (3 điểm) Khi cho hỗn ... 1,5 Câu 2: (4 điểm) Câu Cho hỗn hợp kim loại vào dung dịch NaOH dư , Fe, Cu không tan 1đ lọc tách, nước lọc thu gồm NaOH dư , NaAlO sục khí CO2 đến dư vào nước lọc thu kết tủa Al(OH)3 nung nhiệt ... NaHCO3 : 0,1 mol; Na2CO3: 0,15 mol mNa2CO3 = 0,15.106 = 15 ,9 gam ; mNaHCO = 0,1.84 = 8, gam mddsau = 0, 25.44 +100 = 111gam C %( Na2CO3 ) = 15 ,9. 100 8, 4.100 = 14,32% ; C %( NaHCO3 ) = = 7,57% 111...
 • 5
 • 182
 • 1

Đề đáp án thi HSG hóa 9 huyện Yên Hưng năm 2010-2011.

Đề và đáp án thi HSG hóa 9 huyện Yên Hưng năm 2010-2011.
... Học sinh đợc sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn) Phòng giáo dục đào tạo Huyện yên hng hớng dẫn chấm thi hsg lớp môn hóa học -năm học 2010-2011 Câu Nội dung Câu t 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 (4 điểm) ... mol D (khối lợng D = 19, 27+36,5x) 0, 005( 19, 27 + 36,5 x) =0,02(mol) 0, 02.100 Hiệu suất p là: = 33,33(%) 0, 06 ta có: x= Chú ý: Các cách giải khác đáp số, không sai chất hóa học cho đủ số điểm ... 0,54(g) Các phản ứng: H2 + Cl2 2HCl HCl + AgNO3 AgCl + HNO3 Theo p (9) : nHCl= nAgCl = (8) (9) 0, 7175 = 0,005(mol) 143,5 0, 672 Theo đề bài: nCl = 22, = 0,03(mol) Theo p (1, 2): nH = nMg+ 3/2nAl 0,54...
 • 6
 • 111
 • 0

Đề đáp án thi HSG hóa 9 tỉnh Lào Cai năm 2010-2011.

Đề và đáp án thi HSG hóa 9 tỉnh Lào Cai năm 2010-2011.
... coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Sở giáo dục đào tạo LàO CAI Đề thức Hớng dẫn giải đề thi chọn học sinh giỏi cấp TỉNH Nm hc: 2010 2011 Mụn: Hoỏ hc - Lp Thi ... sinh giỏi cấp TỉNH Nm hc: 2010 2011 Mụn: Hoỏ hc - Lp Thi gian: 150 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 29 - 03 - 2011 (ỏp ỏn gm 04 trang) Cõu (4,0 im) Nung núng Cu khụng khớ c cht rn A gm ... H2O = 2,64 + 6,72 = 9, 36 (I) Mt khỏc, theo bi ta cú: m CO2 11 = (II) m H2O T (I) v (II) ta cú: m CO2 = 7 ,92 gam; m H2O = 1,44 gam Vy lng mol nguyờn t ca mi nguyờn t A l: 7 ,92 1, 44 mC = mH =...
 • 6
 • 225
 • 5

Đề đáp án thi HSG hóa 9 Tỉnh Tuyên Quang năm 2010-2011.

Đề và đáp án thi HSG hóa 9 Tỉnh Tuyên Quang năm 2010-2011.
... S GIO DC V O TO TUYấN QUANG HNG DN CHM ấ THI CHN HC SINH GII CP TNH NM HC 2010-2011 MễN THI: SINH HC LP Thi gian lm bi: 150 phỳt ( khụng k thi gian giao ) Cõu Ni dung im Cõu -...
 • 4
 • 144
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề và đáp án thi hsg cấp huyện toán lớp 6 ở nghệ ande va dap an thi hoc sinh gioi mon dia 8 tinh nghe an 2013 2014đề và đáp án thi hsg tỉnh hóa học 12đề và đáp án thi hsgđề và đáp án thi hsg máy tính 12đề và đáp án thi chuyên hóa thái bìnhđề và đáp án thi hsg huyện hoài đức ngữ văn 9đề và đáp án thi hsg máy tính 12 tỉnh thừa thiên huế 20072008đề và đáp án thi hsg cấp tỉnh 0809tiền giangđề và đáp án thi hsg văn 8đề và đáp án thi hsg cấp trường toán lớp 6đề và đáp án thi hsg ly huyen yen thanhde va dap an thi hsg mon tin hoc thcsđề và đáp án thi tốt nghiệp thpt năm 2012đề và đáp án thi thử đại học năm 2013Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý các khoản thu từ đất tại Chi cục Thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Một số bài toán cực trị cho đa thức nhiều biến (LV thạc sĩ)Bai 24 bai tap dem phat bieu huu coSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TỨ GIÁC NỘI TIẾPgiáo án thực hành lái xeBÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chínhbài tập chuyên đề con lắc đơnQuản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua khóa học hè tại các cơ sở Phật giáo thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập