2014 breeding for resistances to ralstonia solanacearum

Báo cáo sinh học: "Quantitative estimation of genetic risk for atypical scrapie in French sheep and potential consequences of the current breeding programme for resistance to scrapie on the risk of atypical scrapie" pptx

Báo cáo sinh học:
... Quantitative estimation of genetic risk for atypical scrapie in French sheep and potential consequences of the current breeding programme for resistance to scrapie on the risk of atypical scrapie Genetics ... consequences of the current breeding programme for the ARR allele on the risk of atypical scrapie The analysis was conducted on a sheep population submitted to TSE active surveillance and we have considered ... consequences of the breeding programme for CS resistance on AS prevalence in the sheep population and particularly in the flocks deeply engaged in this programme The AS prevalence estimated for...
 • 7
 • 98
 • 0

Tutorial for Novices to Agilent’s Advanced Design System (ADS)

Tutorial for Novices to Agilent’s Advanced Design System (ADS)
... clicking left mouse button (Connect to MLIN) • To stop adding the part, push ESC key, or select ‘End commend ESC’ by clicking right mouse button • Change Width of MTEE is 3891.85 um • To move a text ... • Then, connect to the MTEE part • To stop adding the part, push ESC key, or select ‘End commend ESC’ by clicking rightside mouse button • Change Width of MLOC (3891.85um) • To rotate a part ... of the window by clicking left mouse button • To stop adding the part, push ESC key, or select ‘End commend ESC’ in the menu by clicking right mouse button Category Part Window Select TLine-Microstrip...
 • 22
 • 629
 • 9

Sử dụng các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua

Sử dụng các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua
... fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh chua 1.2 Mục đích – yêu cầu Đánh giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum ... Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum chua điều kiện nhà lưới Đánh giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum chua ... yếu DVKGB: dòng vi khuẩn gây bệnh DVKĐK: dòng vi khuẩn đối kháng Các dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum: RST004, RST005, RST006, RST01, RSBog3, RSBog4 Các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens: ...
 • 45
 • 1,154
 • 12

lvtn_su dung dong vk Pseudomonas fluorescens phong tru vk Ralstonia solanacearum

lvtn_su dung dong vk Pseudomonas fluorescens phong tru vk Ralstonia solanacearum
... kháng thuộc nhóm Pseudomonas fluorescens Dòng vi khuẩn gây bệnh Ralstonia solanacearum Cây trồng: cà chua 1.5 Nội dung nghiên cứu Đánh giá khả đối kháng dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với ... RSBog3, RSBog4 Các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens: 18, 73, 85, 123, 124 Trong dòng VK K Pseudomonas fluorescen có dòng có khả đối kháng với dòng VKGB Ralstonia solanacearum, có dòng đối kháng ... VK K VKGB T2: Héo rũ nhanh xử lý VKGB T3: Mặc dù có xử lý VK K trước gieo hạt héo rủ nhanh điều chứng tỏ sinh sản VK K không kòp so với sinh sản VKGB T4: Sự héo rũ chậm trước trồng có xử lý VK K,...
 • 45
 • 253
 • 3

Sử dụng các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluresscens phòng trừ vi khuẩn ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua

Sử dụng các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluresscens phòng trừ vi khuẩn ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua
... fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh chua 1.2 Mục đích – yêu cầu Đánh giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum ... fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum chua điều kiện nhà lưới Đánh giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum chua đồng ruộng ... thể vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh chua Điều cho thấy quần thể gây bệnh héo xanh chua Vi t Nam đa dạng (có biovar) Phạm Minh Sang, 2003 nghiên cứu “Hiệu lực vi khuẩn...
 • 45
 • 374
 • 0

Luận văn nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (ralstonia solanacearum smith ) hại cà chua ở một số tỉnh đồng bằng sông hồng và biện ph

Luận văn nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (ralstonia solanacearum smith ) hại cà chua ở một số tỉnh đồng bằng sông hồng và biện ph
... Chu văn chuông Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (Ralstonia solanacearum smith. ) hại chua số tỉnh đồng sông hồng biện ph p ph ng chống Chuyên ngành: Bệnh Bảo vệ thực vật Mã số : 01 16 Luận ... dựng biện ph p tổng hợp ph ng chống bệnh HXVK chua đối tợng ph m vi nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu Đối tợng gây bệnh HXVK (R solanacearum) chua số tỉnh vùng đồng sông Hồng, giống chua ... thực đề tài: Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (Ralstonia solanacearum Smith. ) hại chua số tỉnh đồng sông Hồng biện ph p ph ng chống ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Để khắc ph c hậu xấu dùng...
 • 177
 • 1,198
 • 5

Nghiên cứu loài vi khuẩn ralstonia solanacearum (smith) gây hại cà chua vụ đông xuân xuân hè ở ninh bình năm 2007 2008

Nghiên cứu loài vi khuẩn ralstonia solanacearum (smith) gây hại cà chua vụ đông xuân  xuân hè ở ninh bình năm 2007 2008
... (Ralstonia solanacearum Smith) h i chua v ñông xuân t nh Ninh Bình năm 2007 2008 43 B ng 4.3 M c ñ ph bi n c a b nh HXVK (Ralstonia solanacearum Smith) h i chua v xuân t nh Ninh Bình năm 2008 ... b nh héo xanh vi khu n h i chua v xuân (Gia Vi n, Ninh Bình năm 2008) 78 B ng 15: nh hư ng c a ñ a th ñ t ñ n b nh HXVK h i chua v xuân năm 2007, Gia Vư ng, Gia Vi n 80 ... i h c Nông nghi p ti n hành nghiên c u ñ tài: “ Nghiên c u loài vi khu n Ralstonia solanacearum Smith gây h i chua v ñông xuân xuân t nh Ninh Bình năm 2007- 2008 1.2 M c ñích, yêu c u...
 • 128
 • 361
 • 1

Nghiên cứu loài vi khuẩn ralstonia solanacearum smith gây hại trên một số cây trồng cạn tại vùng hà nội và phụ cận vụ hè thu 2007 và vụ xuân hè 2008

Nghiên cứu loài vi khuẩn ralstonia solanacearum smith gây hại trên một số cây trồng cạn tại vùng hà nội và phụ cận vụ hè thu 2007 và vụ xuân hè 2008
... Lâm (H Nội) l 26,79 % v 39,29% Qua kết điều tra tình hình bệnh héo xanh vi khuẩn gây hại c chua số vùng thu c H Nội v phụ cận vụ thu 2007 v vụ xuân 2008 nhân thấy, bệnh héo xanh vi khuẩn ... pháo Thu Thu 7,25 Gia Lâm, H Nội Đâm tia, non 0,48 Tiên Lữ, Hng Yên Đâm tia, non 2,26 Từ kết điều tra tình hình bệnh héo xanh vi khuẩn gây hại số trồng vụ thu 2007 v vụ xuân 2008 vùng H Nội ... gây hại số trồng Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s khoa h c Nụng nghi p 35 số vùng thu c H Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, H Tây vụ thu 2007, nhận thấy bệnh héo xanh vi khuẩn gây hại trồng...
 • 99
 • 394
 • 6

Luận văn nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (ralstonia solanacearum smith) trên một số giống cà chua chế biến vụ đông xuân và xuân hè 2008 2009 tại hải phòng

Luận văn nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (ralstonia solanacearum smith) trên một số giống cà chua chế biến vụ đông xuân và xuân hè 2008 2009 tại hải phòng
... Thu ủụng s m 2008 0,0 2,8 8,9 14,4 23,2 ụng xuõn 2008 - 2009 0,0 0,0 1,2 2,1 3,6 Xuõn hố 2009 0,0 1,1 4,1 7,2 13,5 16 Thu ủụng s m 2008 14 ụng xuõn 2008 - 2009 Xuõn hố 2009 12 Tỷ lệ bệnh (%) 10 ... nhõn gõy b nh B nh hộo xanh vi khu n h i m t s cõy tr ng ph bi n nh c chua, khoai tõy, thu c lỏ, l c B nh vi khu n Ralstonia solanacearum gõy Vi khu n R solanacearum l vi khu n ký sinh th c cú ... ủụng s m 2008 B nh hộo xanh vi khu n (HXVK) h i c chua vi khu n R solanacearum gõy B nh xu t hi n gõy h i t cõy ủ n thu ho ch B nh HXVK cú ph m vi ký ch r ng, phõn b r ng rói trờn th gi i Vi sinh...
 • 107
 • 637
 • 2

vi khuẩn (RALSTONIA SOLANACEARUM SMITH) cà chua tại huyện đan phương, hà tây 2008

vi khuẩn (RALSTONIA SOLANACEARUM SMITH) cà chua tại huyện đan phương, hà tây 2008
... ch b nh hộo xanh vi khu n Ralstonia solanacearum Smith h i c chua t i an Ph ng, H Tõy nm 2008 M c tiờu c a ủ ti - Chu n ủoỏn ủ c vi khu n Ralstonia solanacearum Smith h i c chua - Xỏc ủ nh ủ ... cú ch a nhi u vitamin C nờn cú v chua C chua ủ c dựng ch bi n th c ph m, t o v ngon v mu s c h p d n Ngoi ra, C chua cũn cú tỏc d ng khỏ t t vi c chm súc v b o v s c kho (lỏ c chua ủ c dựng ch ... CH VI T T T Ch vi t t t Chỳ thớch HXVK Hộo xanh vi khu n R .solanacearum Ralstonia solanacearum CSB Ch s b nh TLB T l b nh TZC Tripphenyl Tetrazolium Chloride SPA Sucrose peptone agar VSV Vi sinh...
 • 88
 • 85
 • 0

Tài liệu ICC UNIFORM RULES FOR BANK TO BANK REIMBURSEMENTS UNDER DOCUMENTARY CREDITS pptx

Tài liệu ICC UNIFORM RULES FOR BANK TO BANK REIMBURSEMENTS UNDER DOCUMENTARY CREDITS pptx
... Rules for Bank- to -Bank Reimbursements under Documentary Credits URR525 – July 1st 1996 independent of the Credit, issued by an Issuing Bank to a Reimbursing Bank to reimburse a Claiming Bank, ... the Claiming Bank to its Reimbursement Undertaking Amendment h) Page of 16 Rules for Bank- to -Bank Reimbursements under Documentary Credits URR525 – July 1st 1996 i A Reimbursement Undertaking ... Issuing Bank should advise its Reimbursement Authorisation or Reimbursement Amendment to the Reimbursing Bank by authenticated Page of 16 Rules for Bank- to -Bank Reimbursements under Documentary Credits...
 • 16
 • 239
 • 1

Tài liệu UNIFORM RULES FOR BANK-TO-BANK REIMBURSEMENTS ppt

Tài liệu UNIFORM RULES FOR BANK-TO-BANK REIMBURSEMENTS ppt
... The issuing bank is responsible for providing the information required in these rules in both the reimbursement authorization and the credit, and is responsible for any consequences resulting ... If the latest date for presentation of a claim falls on a day on which the reimbursing bank is closed for reasons other than those referred to in Article 15, the latest date for presentation of ... amendment to the reimbursing bank Article 10 Standards for a Reimbursement Claim a The claiming bank's claim for reimbursement: i must be in the form of a teletransmission, unless specifically prohibited...
 • 6
 • 220
 • 0

Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn ralstonia solanacearum smith hại cây lạc, cây khoai tây vùng hà nội, phụ cận và biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn ralstonia solanacearum smith hại cây lạc, cây khoai tây vùng hà nội, phụ cận và biện pháp phòng trừ
... tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith hại lạc, khoai tây vùng Nội, phụ cận biện pháp phòng trừ Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích Trên sở nghiên ... lạc, khoai tây 92 3.3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ luân canh đến bệnh HXVK hại lạc, khoai tây 92 3.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng chân đất đến bệnh héo xanh vi khuẩn hại lạc, khoai tây 100 3.3.3 Nghiên ... chậu vại 107 3.4 Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh HXVK hại lạc, khoai tây vùng Nội, phụ cận 111 3.4.1 Khảo sát khả phòng trừ bệnh HXVK hại lạc, khoai tây chế phẩm vi sinh vật đối kháng, thuốc...
 • 211
 • 1,665
 • 13

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Sử dụng các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua" pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
... giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens Chúng thực đề tài: “Sử dụng dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh chua” ... Agriviet.com Luận văn tốt nghiệp Đánh giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum chua điều kiện nhà lưới Đánh giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn ... Download» Agriviet.com Luận văn tốt nghiệp 35 Khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum mạnh xử lý vi khuẩn RST01 vào chậu đất với mật số vi khuẩn: ...
 • 45
 • 326
 • 0

Tài liệu Instructor Guide for Introduction to Oracle: SQL and PL/SQL ppt

Tài liệu Instructor Guide for Introduction to Oracle: SQL and PL/SQL ppt
... PL /SQL Environment PL /SQL engine PL /SQL block PL /SQL block PL /SQL SQL Procedural Statement Executor SQL Statement Executor Oracle Server Hint Draw attention to the fact that PL /SQL can ... attended, to excite them to learn, and to make them want to come back for more • To give you some tips and techniques to help you vary your lecture style, avoid monotony in classes, and make the ... lessons for this course Structure of the Instructor Guide Element Description Additional information Additional information that the instructor can share in class Hint A hint to the instructor with...
 • 174
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) từ năm 2001 đến năm 2013lesson plan grade 3THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 2014Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện nam sách, tỉnh hải dươngBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcBiện pháp quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng anh ở các trường trung học phổ thông huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúcTài liệu môn học Mạng Máy Tínhtrắc nghiệm vật lý 12 học kì 2Các hình thức kiếm tiền trên 123docTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề nguyễn du và truyện kiều trong trang phê bình văn học của xuân diệuTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNG tự sựĐề thi nghề tin học THCS lớp 8TÊN CÁC QUỐC GIA BẰNG TIẾNG ANHHoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty cổ phần simco Sông ĐàBài thuyết trình Hóa học ứng dụng: Sơn và quy trình sản xuất sơnĐồ án mạng điện CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆNNghiên cứu về một số loại sàn trong nhà cao tầng hiện nayĐề toánBài tập elip
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập