2014 breeding for resistances to ralstonia solanacearum

Báo cáo sinh học: "Quantitative estimation of genetic risk for atypical scrapie in French sheep and potential consequences of the current breeding programme for resistance to scrapie on the risk of atypical scrapie" pptx

Báo cáo sinh học:
... Quantitative estimation of genetic risk for atypical scrapie in French sheep and potential consequences of the current breeding programme for resistance to scrapie on the risk of atypical scrapie Genetics ... consequences of the current breeding programme for the ARR allele on the risk of atypical scrapie The analysis was conducted on a sheep population submitted to TSE active surveillance and we have considered ... consequences of the breeding programme for CS resistance on AS prevalence in the sheep population and particularly in the flocks deeply engaged in this programme The AS prevalence estimated for...
 • 7
 • 87
 • 0

Tutorial for Novices to Agilent’s Advanced Design System (ADS)

Tutorial for Novices to Agilent’s Advanced Design System (ADS)
... clicking left mouse button (Connect to MLIN) • To stop adding the part, push ESC key, or select ‘End commend ESC’ by clicking right mouse button • Change Width of MTEE is 3891.85 um • To move a text ... • Then, connect to the MTEE part • To stop adding the part, push ESC key, or select ‘End commend ESC’ by clicking rightside mouse button • Change Width of MLOC (3891.85um) • To rotate a part ... of the window by clicking left mouse button • To stop adding the part, push ESC key, or select ‘End commend ESC’ in the menu by clicking right mouse button Category Part Window Select TLine-Microstrip...
 • 22
 • 597
 • 9

Sử dụng các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua

Sử dụng các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua
... fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh chua 1.2 Mục đích – yêu cầu Đánh giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum ... Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum chua điều kiện nhà lưới Đánh giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum chua ... yếu DVKGB: dòng vi khuẩn gây bệnh DVKĐK: dòng vi khuẩn đối kháng Các dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum: RST004, RST005, RST006, RST01, RSBog3, RSBog4 Các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens: ...
 • 45
 • 1,089
 • 10

lvtn_su dung dong vk Pseudomonas fluorescens phong tru vk Ralstonia solanacearum

lvtn_su dung dong vk Pseudomonas fluorescens phong tru vk Ralstonia solanacearum
... kháng thuộc nhóm Pseudomonas fluorescens Dòng vi khuẩn gây bệnh Ralstonia solanacearum Cây trồng: cà chua 1.5 Nội dung nghiên cứu Đánh giá khả đối kháng dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với ... RSBog3, RSBog4 Các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens: 18, 73, 85, 123, 124 Trong dòng VK K Pseudomonas fluorescen có dòng có khả đối kháng với dòng VKGB Ralstonia solanacearum, có dòng đối kháng ... VK K VKGB T2: Héo rũ nhanh xử lý VKGB T3: Mặc dù có xử lý VK K trước gieo hạt héo rủ nhanh điều chứng tỏ sinh sản VK K không kòp so với sinh sản VKGB T4: Sự héo rũ chậm trước trồng có xử lý VK K,...
 • 45
 • 246
 • 3

Sử dụng các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluresscens phòng trừ vi khuẩn ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua

Sử dụng các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluresscens phòng trừ vi khuẩn ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua
... fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh chua 1.2 Mục đích – yêu cầu Đánh giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum ... fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum chua điều kiện nhà lưới Đánh giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum chua đồng ruộng ... thể vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh chua Điều cho thấy quần thể gây bệnh héo xanh chua Vi t Nam đa dạng (có biovar) Phạm Minh Sang, 2003 nghiên cứu “Hiệu lực vi khuẩn...
 • 45
 • 353
 • 0

Luận văn nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (ralstonia solanacearum smith ) hại cà chua ở một số tỉnh đồng bằng sông hồng và biện ph

Luận văn nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (ralstonia solanacearum smith ) hại cà chua ở một số tỉnh đồng bằng sông hồng và biện ph
... Chu văn chuông Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (Ralstonia solanacearum smith. ) hại chua số tỉnh đồng sông hồng biện ph p ph ng chống Chuyên ngành: Bệnh Bảo vệ thực vật Mã số : 01 16 Luận ... dựng biện ph p tổng hợp ph ng chống bệnh HXVK chua đối tợng ph m vi nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu Đối tợng gây bệnh HXVK (R solanacearum) chua số tỉnh vùng đồng sông Hồng, giống chua ... thực đề tài: Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (Ralstonia solanacearum Smith. ) hại chua số tỉnh đồng sông Hồng biện ph p ph ng chống ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Để khắc ph c hậu xấu dùng...
 • 177
 • 1,148
 • 5

Nghiên cứu loài vi khuẩn ralstonia solanacearum (smith) gây hại cà chua vụ đông xuân xuân hè ở ninh bình năm 2007 2008

Nghiên cứu loài vi khuẩn ralstonia solanacearum (smith) gây hại cà chua vụ đông xuân  xuân hè ở ninh bình năm 2007 2008
... (Ralstonia solanacearum Smith) h i chua v ñông xuân t nh Ninh Bình năm 2007 2008 43 B ng 4.3 M c ñ ph bi n c a b nh HXVK (Ralstonia solanacearum Smith) h i chua v xuân t nh Ninh Bình năm 2008 ... b nh héo xanh vi khu n h i chua v xuân (Gia Vi n, Ninh Bình năm 2008) 78 B ng 15: nh hư ng c a ñ a th ñ t ñ n b nh HXVK h i chua v xuân năm 2007, Gia Vư ng, Gia Vi n 80 ... i h c Nông nghi p ti n hành nghiên c u ñ tài: “ Nghiên c u loài vi khu n Ralstonia solanacearum Smith gây h i chua v ñông xuân xuân t nh Ninh Bình năm 2007- 2008 1.2 M c ñích, yêu c u...
 • 128
 • 346
 • 1

Nghiên cứu loài vi khuẩn ralstonia solanacearum smith gây hại trên một số cây trồng cạn tại vùng hà nội và phụ cận vụ hè thu 2007 và vụ xuân hè 2008

Nghiên cứu loài vi khuẩn ralstonia solanacearum smith gây hại trên một số cây trồng cạn tại vùng hà nội và phụ cận vụ hè thu 2007 và vụ xuân hè 2008
... Lâm (H Nội) l 26,79 % v 39,29% Qua kết điều tra tình hình bệnh héo xanh vi khuẩn gây hại c chua số vùng thu c H Nội v phụ cận vụ thu 2007 v vụ xuân 2008 nhân thấy, bệnh héo xanh vi khuẩn ... pháo Thu Thu 7,25 Gia Lâm, H Nội Đâm tia, non 0,48 Tiên Lữ, Hng Yên Đâm tia, non 2,26 Từ kết điều tra tình hình bệnh héo xanh vi khuẩn gây hại số trồng vụ thu 2007 v vụ xuân 2008 vùng H Nội ... gây hại số trồng Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s khoa h c Nụng nghi p 35 số vùng thu c H Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, H Tây vụ thu 2007, nhận thấy bệnh héo xanh vi khuẩn gây hại trồng...
 • 99
 • 372
 • 6

Luận văn nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (ralstonia solanacearum smith) trên một số giống cà chua chế biến vụ đông xuân và xuân hè 2008 2009 tại hải phòng

Luận văn nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (ralstonia solanacearum smith) trên một số giống cà chua chế biến vụ đông xuân và xuân hè 2008 2009 tại hải phòng
... Thu ủụng s m 2008 0,0 2,8 8,9 14,4 23,2 ụng xuõn 2008 - 2009 0,0 0,0 1,2 2,1 3,6 Xuõn hố 2009 0,0 1,1 4,1 7,2 13,5 16 Thu ủụng s m 2008 14 ụng xuõn 2008 - 2009 Xuõn hố 2009 12 Tỷ lệ bệnh (%) 10 ... nhõn gõy b nh B nh hộo xanh vi khu n h i m t s cõy tr ng ph bi n nh c chua, khoai tõy, thu c lỏ, l c B nh vi khu n Ralstonia solanacearum gõy Vi khu n R solanacearum l vi khu n ký sinh th c cú ... ủụng s m 2008 B nh hộo xanh vi khu n (HXVK) h i c chua vi khu n R solanacearum gõy B nh xu t hi n gõy h i t cõy ủ n thu ho ch B nh HXVK cú ph m vi ký ch r ng, phõn b r ng rói trờn th gi i Vi sinh...
 • 107
 • 607
 • 2

vi khuẩn (RALSTONIA SOLANACEARUM SMITH) cà chua tại huyện đan phương, hà tây 2008

vi khuẩn (RALSTONIA SOLANACEARUM SMITH) cà chua tại huyện đan phương, hà tây 2008
... ch b nh hộo xanh vi khu n Ralstonia solanacearum Smith h i c chua t i an Ph ng, H Tõy nm 2008 M c tiờu c a ủ ti - Chu n ủoỏn ủ c vi khu n Ralstonia solanacearum Smith h i c chua - Xỏc ủ nh ủ ... cú ch a nhi u vitamin C nờn cú v chua C chua ủ c dựng ch bi n th c ph m, t o v ngon v mu s c h p d n Ngoi ra, C chua cũn cú tỏc d ng khỏ t t vi c chm súc v b o v s c kho (lỏ c chua ủ c dựng ch ... CH VI T T T Ch vi t t t Chỳ thớch HXVK Hộo xanh vi khu n R .solanacearum Ralstonia solanacearum CSB Ch s b nh TLB T l b nh TZC Tripphenyl Tetrazolium Chloride SPA Sucrose peptone agar VSV Vi sinh...
 • 88
 • 70
 • 0

Tài liệu ICC UNIFORM RULES FOR BANK TO BANK REIMBURSEMENTS UNDER DOCUMENTARY CREDITS pptx

Tài liệu ICC UNIFORM RULES FOR BANK TO BANK REIMBURSEMENTS UNDER DOCUMENTARY CREDITS pptx
... Rules for Bank- to -Bank Reimbursements under Documentary Credits URR525 – July 1st 1996 independent of the Credit, issued by an Issuing Bank to a Reimbursing Bank to reimburse a Claiming Bank, ... the Claiming Bank to its Reimbursement Undertaking Amendment h) Page of 16 Rules for Bank- to -Bank Reimbursements under Documentary Credits URR525 – July 1st 1996 i A Reimbursement Undertaking ... Issuing Bank should advise its Reimbursement Authorisation or Reimbursement Amendment to the Reimbursing Bank by authenticated Page of 16 Rules for Bank- to -Bank Reimbursements under Documentary Credits...
 • 16
 • 224
 • 1

Tài liệu UNIFORM RULES FOR BANK-TO-BANK REIMBURSEMENTS ppt

Tài liệu UNIFORM RULES FOR BANK-TO-BANK REIMBURSEMENTS ppt
... The issuing bank is responsible for providing the information required in these rules in both the reimbursement authorization and the credit, and is responsible for any consequences resulting ... If the latest date for presentation of a claim falls on a day on which the reimbursing bank is closed for reasons other than those referred to in Article 15, the latest date for presentation of ... amendment to the reimbursing bank Article 10 Standards for a Reimbursement Claim a The claiming bank's claim for reimbursement: i must be in the form of a teletransmission, unless specifically prohibited...
 • 6
 • 205
 • 0

Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn ralstonia solanacearum smith hại cây lạc, cây khoai tây vùng hà nội, phụ cận và biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn ralstonia solanacearum smith hại cây lạc, cây khoai tây vùng hà nội, phụ cận và biện pháp phòng trừ
... tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith hại lạc, khoai tây vùng Nội, phụ cận biện pháp phòng trừ Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích Trên sở nghiên ... lạc, khoai tây 92 3.3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ luân canh đến bệnh HXVK hại lạc, khoai tây 92 3.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng chân đất đến bệnh héo xanh vi khuẩn hại lạc, khoai tây 100 3.3.3 Nghiên ... chậu vại 107 3.4 Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh HXVK hại lạc, khoai tây vùng Nội, phụ cận 111 3.4.1 Khảo sát khả phòng trừ bệnh HXVK hại lạc, khoai tây chế phẩm vi sinh vật đối kháng, thuốc...
 • 211
 • 1,458
 • 13

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Sử dụng các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua" pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
... giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens Chúng thực đề tài: “Sử dụng dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh chua” ... Agriviet.com Luận văn tốt nghiệp Đánh giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum chua điều kiện nhà lưới Đánh giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn ... Download» Agriviet.com Luận văn tốt nghiệp 35 Khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum mạnh xử lý vi khuẩn RST01 vào chậu đất với mật số vi khuẩn: ...
 • 45
 • 308
 • 0

Tài liệu Instructor Guide for Introduction to Oracle: SQL and PL/SQL ppt

Tài liệu Instructor Guide for Introduction to Oracle: SQL and PL/SQL ppt
... PL /SQL Environment PL /SQL engine PL /SQL block PL /SQL block PL /SQL SQL Procedural Statement Executor SQL Statement Executor Oracle Server Hint Draw attention to the fact that PL /SQL can ... attended, to excite them to learn, and to make them want to come back for more • To give you some tips and techniques to help you vary your lecture style, avoid monotony in classes, and make the ... lessons for this course Structure of the Instructor Guide Element Description Additional information Additional information that the instructor can share in class Hint A hint to the instructor with...
 • 174
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc (LV thạc sĩ)Thiết kế và thực hiện ứng dụng chia sẻ video trong mạng 3g sử dụngkiến trúc IMSKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh (LV thạc sĩ)TÀI LIỆU tập HUẤN CNDBRSKKN Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường cho Học sinh lớp 10 thông qua bài “ Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh” – Vật lí 10 Nâng caoHướng dẫn em tự ôn luyện Toán lớp 1 theo định hướng phát triển nãng lực.2007 câu trắc nghiệm tiếng anh 10Bộ đề trắc nghiệm tự luận địa lý 10 (NXB đại học quốc gia 2006) huỳnh trà, 159 tranghướng dẫn tự học phần mềm sap2000 từ A => Zhướng dẫn thực hiện chuan kien thuc ky nang các môn học ở tiểu học lop 2123doc tuyen tap cac de thi hoc sinh gioi mon ngu van lop 10 kem dap anIelts Speaking TipsBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2009Báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2009 q2 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2010 q2 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2010 q4 hopnhatđề thi thử tốt nghiệp thpt môn anh vănBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2012 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2012 q2 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2012 q4 hopnhat
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập