Học tốt sinh học 10 (bản văn 2009) phần 2

Giáo trình thực hành tin học căn bản văn phòng phần 2 ngô quang định

Giáo trình thực hành tin học căn bản văn phòng phần 2  ngô quang định
... vựng N = -2 ^ TT iiờờ u dũng \7 T r a n g b n g tớn h tờ n l S h e e tl 20 21 72 23 24 '2S n i Ơ p \ s h e c t I / h M t2 / V M S / MIM Re4r ir V.3 C ỏc k h ỏ i n i m c b n B n g tớn h (S h ... l 23 4 P hn V: Excel 20 00 V .2 G ia o d i n M icro so ft E x c e l 20 00 c: NQ K c ie s o ll E a cH * Bookl Art^ to L T T iờ u c t T h a n h c ụ n g th c ^ o H i n th a ch ụ, vựng N = -2 ... g i a cỏc ụi s ca hm 24 2 Phn V: Excel 20 00 M ụ t s a u i c v N s y B n chn th D a te tro n g hp th o i R e g io n a l S e ttin g s P ro p e rtie s : R e g io n d Seltings Number I C u re...
 • 200
 • 28
 • 0

Giáo trình thực hành tin học căn bản văn phòng phần 1 ngô quang định

Giáo trình thực hành tin học căn bản văn phòng phần 1  ngô quang định
... MegaBỵte (MB) = 1. 024 KB = 1, 048.576 bytes GigaByte (GB) = 1. 024 MB = 1. 048,576 KB = 1. 073,7 41. 824 bytes TetraByĩe (TB) = 1. 024 GB = 1. 048.576 m = 1. 073.7 41, 824 KB = 1. 099. 511 .627.776 bytes Dung ... II .1 Một số thuật ngữ b ả n : 17 II-2 Khởi động hệ điều hành windows .18 11 .3 Giao diện Windows 19 11 .4 Thốt khỏi windows 20 11 .5 Cách sử dung cht trê n windows 20 11 .6 ... windows 21 w II.7 Chạy chương trình ứng dụng W indows 25 11 .8 Cá nhân hóa Windows 27 11 .9 Quản lý thư mục, tập t i n 49 11 .10 Tìm hiểu W ordP ad &3 ^ 11 .11 Dùng P a in...
 • 206
 • 33
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CHỌN LỌC NĂM 2009 - Phấn 2 ppt

BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CHỌN LỌC NĂM 2009 - Phấn 2 ppt
... góc với d Câu4: (2 điểm) sin x + sin x dx + 3cos x Tính tích phân I = Tìm số nguyên dờng n cho: n +1 C2 n +1 2. 2C2 n +1 + 3 .22 C2 n +1 4 .23 C2 n+1 + + ( 2n + 1) 22 n C22n+1 = 20 05 Câu5: (1 ... nghiệm thực phân biệt: x2 + 2x - = m ( x 2) Câu3: (2 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 - 2x + 4y + 2z - = v mặt phẳng (P): 2x - y + 2z - 14 = Viết phơng trình ... Toanhoccapba.wordpress.com Page 27 THI TH I H C 20 09 CH N L C Đề số 27 Câu1: (2 điểm) 1) Khảo sát biến thi n v vẽ đồ thị h m số y = 2x 4x 2( x 1) 2) Tìm m để phơng trình: 2x2 - 4x - + 2m x = có hai nghiệm...
 • 155
 • 165
 • 0

Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học một số kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” nhằm phát triển tư duy của học sinh lớp 10 ban cơ bản

Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học một số kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” nhằm phát triển tư duy của học sinh lớp 10 ban cơ bản
... phƣơng pháp DHGQVĐ nhằm phát triển tƣ ho HS lớp 10 ban Với lý chọn đề tài: Vận dụng phương pháp dạy học giải vấn đề vào dạy học số kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” nhằm phát triển học sinh ... kiện cần cho dạy học chƣơng “Các định luật bảo toàn” theo phƣơng pháp dạy học giải vấn đề nhằm phát triển tƣ cho học sinh 29 2.4.1 Vấn đề hóa nội dung dạy học chƣơng “Các định luật bảo toàn” 29 ... đàn hồi đàn hồi 2.4 Chuẩn bị điều kiện cần cho dạy học chương “Các định luật bảo toàn” theo phương pháp dạy học giải vấn đề nhằm phát triển cho học sinh 2.4.1 Vấn đề hóa nội dung dạy học chƣơng...
 • 71
 • 233
 • 0

luận văn sư phạm ngữ văn xây dựng đề kiểm tra, đánh giá học lực môn ngữ văn của học sinh lớp 10 (ban cơ bản)

luận văn sư phạm ngữ văn xây dựng đề kiểm tra, đánh giá học lực môn ngữ văn của học sinh lớp 10 (ban cơ bản)
... VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC LỰC MÔN NGỮ VĂN CỦA HỌC SINH LỚP 10 (BAN CƠ BẢN) Tìm hiểu mục tiêu dạy học môn Ngữ văn trường trung học phổ thông 1.1 1.2 Mục tiêu chung Mục tiêu dạy học môn ... nguyên tắc xây dựng đề kiểm tra, đánh giá bước xây dựng đề kiểm tra đánh giá theo hướng đổi 3.6.1 Những nguyên tắc xây dựng đề kiểm tra, đánh giá 3.6.2 Các bước xây dựng đề kiểm tra, đánh giá Chương ... đánh giá kết học lực môn Ngữ văn học sinh lớp 10 (Ban bản) - Áp dụng phương pháp kiểm tra tích cực vào việc xây dựng đề kiểm tra, đánh giá để tạo đề kiểm tra, đánh giá hiệu phù hợp với mục tiêu giáo...
 • 78
 • 197
 • 1

luận văn sư phạm hóa vận dụng sơ đồ tư duy nhằm phát huy năng lực tự học môn hóa học của học sinh lớp 10, ban cơ bản

luận văn sư phạm hóa vận dụng sơ đồ tư duy nhằm phát huy năng lực tự học môn hóa học của học sinh lớp 10, ban cơ bản
... phát huy l1c t1 hc hóa hc c8a hc sinh lp 10, ban cE bDn” rt c9n thit góp ph9n đáp ng nhng yêu c9u c8a th1c ti n hi2n M9C ĐÍCH NGHIÊN C!U Phát huy l1c t1 hc hóa hc c8a hc sinh lp 10, ... lp, phát huy l1c phát hi2n giDi quyt vn đ3 Đ3 tài “V4n dng sE đ" t5 nh$m phát huy l1c t1 hc hóa hc c8a hc sinh lp 10 – ban cE bDn” s# góp ph9n nâng cao khD t1 l4p k hoAch hc t4p môn hóa ... nh$m phát huy l1c t1 hc môn hóa hc, c8a hc sinh lp 10 - ban cE bDn” đáp ng đ56c xu h5ng tin hc hóa nhà tr5Bng ph thông, ng dng công ngh2 thông tin đ sE đ" hóa k hoAch t1 hc t4p môn hóa...
 • 101
 • 253
 • 3

Khoá luận tốt nghiệp nâng cao chất lượng dạy học phần thực hành sinh học 10 ban cơ bản

Khoá luận tốt nghiệp nâng cao chất lượng dạy học phần thực hành sinh học 10 ban cơ bản
... tiết dạy học thực hành 39 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học thực hành 39 3.2 Thiết kế giáo án dạy thực hành sinh học 10 - 41 3.3 Đánh giá giải pháp nâng cao chất lượng dạy học ... nhằm nâng cao chất lượng dạy học phần thực hành sinh học 10 - ban Nhiệm vụ nghiên cứu - Xây dựng sở lí luận việc đưa giải pháp đế dạy học thực hành có hiệu - Tìm hiếu thực trạng việc dạy học thực ... nhỏ bé để nâng cao hiệu phương pháp thực hành thí nghiệm dạy học sinh học trường phố thông, chọn đề tài nghiên cứu: “ N âng cao chất lượng dạy học phần thực hành sinh học 10 - ban bản. ” Mục đích...
 • 66
 • 22
 • 0

giáo án sinh học 10 - ban cơ bản

giáo án sinh học 10 - ban cơ bản
... thể,lục lạp II Phương tiện dạy học -Tranh vẽ theo H 8-1 ,H 8-2 ,H 9-1 ,H 9-2 -Tranh H 7-2 III Tiến trình dạy học Ổn đònh lớp : Vào : 16 Người soạn : Phạm Thò Thanh Quế Sinh 10 – Sử dụng lại tranh tế bào ... Câu 1/22 - Câu 3/25 - Câu 3/30 - Câu 5/34 - Câu vả 6/39 - Câu 3/46 22 Người soạn : Phạm Thò Thanh Quế Sinh 10 - Câu 4/50 Bài tập sách tập : - Giáo viên hướng dẫn để học sinh làm tập tự luận, ... chức thành tế bào II Phương tiện dạy học: Tranh vẽ H1 0-1 ,H1 0-2 SGK Phiếu học tập: Qua sát H1 0-2 :Cấu trúc màng sinh chất nghiên cứu thông tin sgk IX điền vào phiếu học tập Phiếu nguồn Cấu trúc Chức...
 • 29
 • 512
 • 11

Nghiên cứu một số hoạt động của giáo viên nhằm kích thích hoạt động học tập của học sinh thông qua dạy học hình học 10 luận văn thạc sĩ toán học

Nghiên cứu một số hoạt động của giáo viên nhằm kích thích hoạt động học tập của học sinh thông qua dạy học hình học 10 luận văn thạc sĩ toán học
... cảnh dạy học cụ thể 10 Vì lý chọn đề tài luận văn là: Nghiên cứu số hoạt động giáo viên nhằm kích thích hoạt động học tập học sinh thông qua dạy học hình học lớp 10 II Mục đích nghiên cứu Khai ... dạy học toán bối cảnh dạy học tích cực Nghiên cứu hoạt động dạy giáo viên hoạt động học HS Nghiên cứu cách thức tổ chức, điều khiển giáo viên trình tổ chức dạy học toán Nghiên cứu hoạt động giáo ... 2012 giáo dục đào tạo trờng đại học vinh Phan thị hòa Nghiên cứu số hoạt động giáo viên nhằm kích thích hoạt động học tập học sinh thông qua dạy học hình học lớp 10 thpt Chuyên ngành: Lý luận...
 • 43
 • 252
 • 1

Thiết kế bài giảng điện tử theo hướng dạy học nêu vấn đề chương ''oxi lưu huỳnh'' hoá học 10 ban cơ bản

Thiết kế bài giảng điện tử theo hướng dạy học nêu vấn đề chương ''oxi lưu huỳnh'' hoá học 10 ban cơ bản
... trình hoá học lớp 10 nói riêng chơng trình hoá học phổ thông nói chung Chính lí mà lựa chọn đề tài: Biên soạn dạy điện tử theo hớng dạy học nêu vấn đề chơng oxi- lu huỳnh ban II Lịch sử vấn đề ... nhau, sinh thành 1.1.3.2 chế phát sinh tình có vấn đề dạy học nêu vấn đề 12 Tìm hiểu chế phát sinh tình có vấn đề dạy học nêu vấn đề vấn đề quan trọng có giá trị thực tiễn chế đợc tìm hiểu sở ... viên: - SGK hoá học 10 (Ban bản) - Giáo án - Bài giảng điên tử b Học sinh: - SGK hoá học 10 (Ban bản) - Xem trớc Chuẩn bị phơng tiện dạy học 33 - Thiết bị: Máy vi tính, projector, hình - Bảng C Các...
 • 99
 • 413
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: sinh học 10 bài vận chuyển các chất qua màng sinh chấtđề tuyển sinh lớp 10 môn văn quốc học huếđề thi tuyển sinh đại học môn anh văn 2009ngân hàng đề tuyển sinh lớp 10 môn văn của hải phòng năm học 2015 2016các biện pháp chủ yếu bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh lớp 10 ban cơ bản trong dạy học chủ đề phương trình hệ phương trìnhphương pháp dạy học kịch bản văn họcHi Techwealthpresentation WpMột Số Vấn Đề Chung Về Mô Hình Trường Học Mới Việt NamEurosystems liquidity management and NCB role - Jaap Teerhuis_tcm47-157221Spring 2011 Final Project PresentationEvolution of Circular Webinar PresentationHow To Start A Friends Of The Library GroupStock Holding Corporation of India [e-Registration - managing stamp-paper-less system]Stockholder vs StakeholderSummer Summit 07142014 GossWadeFair Housing Legal Update (2014 Lincoln Commision on Human Rights)FDIC presentation on Asset Liability Management Process 4-11IFC Oil Gas PresentationGavrilova DemographicsGC IM presentation vs final 01Tax Deductions For Real Estate Professionals Slides To Hand OutTeaching Information Day May2012 Teaching AgencyIslamic Financial Accounting Standards to Ijarah by Ahmed AlBỘ đề và đáp án môn TIẾNG ANH, môn CHUYÊN NGÀNH và TIN học THI CÔNG CHỨC 2015 của UBNN TỈNH TT HUẾĐÁP án + đề THI TRẮC NGHIỆM tự luận THI CÔNG CHỨC năm 2015 của UBNN TỈNH TT HUẾ CHUYÊN NGÀNH tư PHÁPĐỀ THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH NGOẠI vụ năm 2015 của UBNN TỈNH TT HUẾ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập