python tutorial hướng đối tượng C++

Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++

Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++
... học: Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  Số đơn vị học trình:  Kiến thức tiên quyết: Lập trình  Nội dung chính:  Truyền đạt khái niệm, nguyên lý Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP)  Minh họa lập trình ... Thông Tin - Đại Học Cần Thơ 11 Chương Lập Trình Hướng Đối Tượng  Mục tiêu  Giới thiệu khái niệm lập trình hướng đối tượng  Nội dung    Trừu tượng hóa, đối tượng, lớp Thuộc tính, phương thức, ... (OOP)  Minh họa lập trình hướng đối tượng ngôn ngữ C++ Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ Giới Thiệu Tổng Quan  Giáo trình chính: Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ Thạc sĩ Trương Văn Chí...
 • 15
 • 1,044
 • 12

Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++

Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++
... hình (polymorphism) Đối Tượng (Object)  Đối tượng chìa khóa để hiểu kỹ thuật hướng đối tượng  Trong hệ thống hướng đối tượng, thứ đối tượng Viết chương trình hướng đối tượng nghĩa xây dựng ... dựa kiến trúc lớp đối tượng Quá trình tiến hóa OOP Lập trình tuyến tính Lập trình có cấu trúc Sự trừu tượng hóa liệu Lập trình hướng đối tượng Tại Sao Tiếp Cận Hướng Đối Tượng?  Loại bỏ thiếu ... Chương Lập Trình Hướng Đối Tượng (Object-oriented Programming)  Mục tiêu  Giới thiệu khái niệm lập trình hướng đối tượng  Nội dung  Trừu tượng hóa, đối tượng, lớp  Thuộc tính...
 • 22
 • 637
 • 5

Slide lập trình hướng đối tượng C

Slide lập trình hướng đối tượng C
... giản, c ng, tích hai phân số Xây dựng chương trình thao t c với vec tơ: - Nhập vec tơ - In - Tính tổng, tích hai vectơ 18/09/12 21:19 18/20 Qui c ch nộp Gửi tới địa chỉ: sanghv@gmail.com CC: sanghv@hvtc.edu.vn ... 4/20 Lịch sử C+ + (tiếp) Ưu điểm:  Đư c sử dụng rộng rãi  Là mở rộng C  Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng C nhiều thư viện mẫu chuẩn STL 18/09/12 21:19 5/20 Mở rộng C+ + Một số mở rộng C+ + so ... so với C: Đơn giản dấu ++? Từ khóa Dữ liệu, khai báo biến Chuyển kiểu, tham chiếu, c p phát nhớ … 18/09/12 21:19 6/20 2.1 Lời thích C hai c ch thích: C ch 1: /* */ Ví dụ: /* chu thich tren...
 • 19
 • 270
 • 4

Lập trình hướng đối tượng C++ Chương 1

Lập trình hướng đối tượng C++ Chương 1
... nhớ Chương 1: Mở đầu 12 11 12 12 12 13 Byte Byte Byte 12 14 12 15 10 110 011 10 110 011 12 16 Byte 12 17 Byte Bộ nhớ Memory salary (a two-byte integer whose address is 12 14) số nguyên byte địa 12 14 Trong ... chuỗi nhớ 12 07 12 08 12 09 12 10 12 11 1 212 12 12 12 13 12 14 12 15 12 16 12 17 'H' 'E' 'L' 'L' 'O' '\0' 12 18 str Chuỗi viết cách đóng ngoặc ký tự bên cặp dấu nháy kép (ví dụ, "HELLO") Trình biên dịch luôn ... (0 1) Thông thường, nhớ chia thành nhóm bit liên tiếp (gọi byte) Các byte định vị liên tục Vì byte định địa (xem Hình 1. 2) Hình 1. 2 Các bit byte nhớ Byte Address 12 11 12 12 12 13 12 14 12 15 12 16...
 • 15
 • 278
 • 3

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 2

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 2
... /= 25 n %= 25 n &= 0xF2F2 n |= 0xF2F2 n ^= 0xF2F2 n = n = n + 25 n = n – 25 n = n * 25 n = n / 25 n = n % 25 n = n & 0xF2F2 n = n | 0xF2F2 n = n ^ 0xF2F2 n = n > Phép toán khởi ... Bảng 2. 7 Các ví dụ giả sử n biến số nguyên Bảng 2. 7 Các toán tử khởi tạo Toán tử = += -= *= /= %= &= |= ^= = Ví dụ Tương đương với n = 25 n += 25 n -= 25 n *= 25 n /= 25 n %= 25 n &= 0xF2F2 ... giá trị n mũ mũ n Chương 2: Biểu thức 26 2. 5 Viết chương trình cho phép nhập ba số xuất thông điệp Sorted số tăng dần xuất Not sorted trường hợp ngược lại Chương 2: Biểu thức 27 ...
 • 11
 • 226
 • 3

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 4

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 4
... dụng chương trình dự tính để chấp nhận đối số hàng lệnh Tham số đầu, argc, biểu thị số đối số truyền tới chương trình (bao gồm tên chương trình) Tham số thứ hai, argv, mảng chuỗi đại diện cho đối ... điều kiện không thỏa Factorial thất bại) Chương 4: Hàm 52 4. 9 Đối số mặc định Đối số mặc định thuận lợi lập trình để bỏ bớt gánh nặng phải định giá trị đối số cho tất tham số hàm Ví dụ, xem xét ... không định nghĩa hàm 4. 10 .Đối số hàng lệnh Khi chương trình thực thi hệ điều hành (như DOS hay UNIX) nhận không hay nhiều đối số từ dòng lệnh Các đối số xuất sau tên chương trình thực thi phân...
 • 12
 • 185
 • 2

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 5

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 5
... {5, 10, 15} ; khởi tạo ba phần tử mảng nums tương ứng tới 5, 10, 15 Khi số giá trị khởi tạo nhỏ số phần tử phần tử lại khởi tạo tới 0: int nums[3] = {5, 10}; // nums[2] khởi tạo tới Chapter 5: ... ràng lập trình viên Toán tử delete sử dụng để giải phóng khối nhớ cấp phát new Nó nhận trỏ đối số giải phóng khối nhớ mà trỏ tới Ví dụ: delete ptr; delete [] str; // xóa đối tượng // xóa mảng đối ... thước yêu cầu trả Chính lập trình viên phải chịu trách nhiệm giải vấn đề Cơ chế điều khiển ngoại lệ C++ cung cấp cách thức thực tế giải vấn đề 5. 5 Tính toán trỏ Trong C++ thực cộng hay trừ số...
 • 16
 • 209
 • 2

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 6

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 6
... giáo trình sử dụng thuật ngữ đối tượng (object) để đối tượng phần mềm Hình 6. 1 minh họa đối tượng phần mềm: Chương 6: Lập trình hướng đối tượng 78 Hình 6. 1 Một đối tượng phần mềm Mọi thứ mà đối tượng ... Khi đối tượng A muốn đối tượng B thực phương thức đối tượng B đối tượng A gởi thông điệp tới đối tượng B Ví dụ đối tượng người xe đạp muốn đối tượng xe đạp thực phương thức chuyển đổi bánh đối tượng ... chúng mô tả đối tượng Mọi đối tượng lớp phải có thuộc tính giá trị thuộc tính khác Một thuộc tính đối tượng nhận giá trị khác thời điểm khác Chương 6: Lập trình hướng đối tượng 82 6. 6 Phương thức...
 • 12
 • 233
 • 3

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 7

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 7
... xây dựng đối tượng ứng dụng đối tượng tạo Điều phụ thuộc vào phạm vi đối tượng Ví dụ, đối tượng toàn cục tạo thực thi chương trình bắt đầu; đối tượng tự động tạo phạm vi đăng ký; đối tượng động ... Nói chung, hàm xây dựng đối tượng áp dụng trước đối tượng thu hồi Điều phụ thuộc vào phạm vi đối tượng Ví dụ, đối tượng toàn cục thu hồi thực chương trình hoàn tất; đối tượng tự động thu hồi toán ... đối tượng lớp Một lớp biểu thị kiểu Một đối tượng phần tử kiểu cụ thể (lớp) Ví dụ, Point pt1, pt2, pt3; định nghĩa tất ba đối tượng (pt1, pt2, pt3) lớp (Point) Các thao tác lớp ứng dụng đối tượng...
 • 26
 • 185
 • 2

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 8

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 8
... viên đối tượng Nếu thành viên liệu đối tượng khởi tạo lại đối tượng lớp khác sau chúng khởi tạo ngầm định Chương 8: Tái định nghĩa 1 38 Kết việc khởi tạo ngầm định thành viên liệu elems hai đối tượng ... định nghĩa cho X nhận đối số đơn kiểu Y chuyển không tường minh đối tượng Y thành đối tượng X cần • Tái định nghĩa toán tử Y X chuyển không tường minh đối tượng X thành đối tượng Y cần class X ... nghĩa khởi tạo đối tượng câu lệnh khai báo mà sử dụng đối tượng khác khởi tạo nó, ví dụ lệnh khởi tạo Matrix n = m hàm Foo bên • Khi truyền đối số đối tượng đến hàm (không dùng đối số trỏ hay...
 • 24
 • 220
 • 2

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 9

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 9
... ~OptionList Chương 9: Thừa kế 160 Sự cài đặt rõ ràng đối tượng lớp dẫn xuất chứa đựng đối tượng từ đối tượng lớp sở Hình 9. 5 minh họa mối quan hệ đối tượng lớp Menu đối tượng lớp sở Hình 9. 5 Các đối tượng ... nghĩa đối tượng lớp bao gồm hay nhiều đối tượng lớp khác) Số đối tượng chứa đối tượng khác miêu tả nhãn (ví dụ, n) Hình 9. 2 Một thứ bậc lớp đơn giản ContactDir n Contact Sm artDir Hình 9. 2 thông ... bảo đối tượng Menu chứa đựng vừa đối tượng Widget Nói cách khác, lớp OptionList lớp Window chia sẻ đối tượng Widget Một đối tượng lớp mà dẫn xuất từ lớp sở ảo không chứa đựng trực tiếp đối tượng...
 • 20
 • 211
 • 2

Lập trình hướng đối tượng C++ phụ lục

Lập trình hướng đối tượng C++ phụ lục
... dự án Phụ Lục: Turbo C 178 Hình A.9 Trình đơn Project Trình đơn Options Trình đơn chứa đựng lệnh cho phép bạn xem chuyển đổi thiết lập mặc định Turbo C++ Hình A.10 Trình đơn Options Phụ Lục: Turbo ... giúp Phụ Lục: Turbo C 174 Hình A.4 Trình đơn Edit Trình đơn Search Trình đơn cung cấp lệnh để tìm kiếm văn bản, khai báo hàm, định vị lỗi tập tin chương trình Hình A.5 Trình đơn Search Phụ Lục: ... đơn Help Trình đơn cung cấp chức trợ giúp hỗ trợ cho lập trình viên Hệ thống trợ giúp cung cấp thông tin cho tất khía cạnh IDE Turbo C++ Phụ Lục: Turbo C 180 Hình A.12 Trình đơn Help Phụ Lục: Turbo...
 • 11
 • 127
 • 0

Lập trình hướng đối tượng C++

Lập trình hướng đối tượng C++
...  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  void swap(int *a,int *b) { int c; c=*a; *a=*b; *b=c; } void main() { clrscr(); ... Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin  Page  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  PhanSo operator * (PhanSo a ,PhanSo b); PhanSo operator / (PhanSo a ,PhanSo b); ... Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin  Page  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  cout...
 • 22
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập trình hướng đối tượng c++huong doi tuong c++lập trình hướng đối tượng cphương pháp lập trình hướng đối tượng cbài tập thực hành lập trình hướng đối tượng cgiáo trình lập trình hướng đối tượng c phạm văn ấtlập trình hướng đối tượng c của phạm văn ấtlập trình hướng đối tượng c phạm văn ấtlập trình hướng đối tượng c phạm văn ất pdfđề thi lập trình hướng đối tượng ctài liệu lập trình hướng đối tượng clập trình hướng đối tượng c là gìlập trình hướng đối tượng c tiếng việtbài tập lập trình hướng đối tượng c cơ bảnlập trình hướng đối tượng c căn bảnBàn về trình độ sáng tạo trong việc bảo hộ sáng chế đối với các bài thuốc cổ truyền của việt nam luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpĐề xuất sửa đổi, bổ sung qui định liên quan đến nguyên tắc thiện chí trong bộ luật dân sự việt nam năm 2005 luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpNhà nước pháp quyền là tinh thần pháp luật hay là đúng quy trình luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpĐề tài công tác quản lý nhà nước về hộ tịch ở UBND phường hoà hiệp nam, quận liên chiểu, thành phố đà nẵng hiện nay luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpHướng dẫn Midas tính toán cầu EtradosedĐề tài thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpMidas Hướng dẫn thiết kế cầu dầm hộp DUL theo AASHTO LRFD 12Đề tài Đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại khu du lịch biển Sầm Sơn - Thanh Hóade cuong kinh te chinh tri - trietNghiên cứu phát triển công nghệ trống quay sinh học tích hợp các quá trình kỵ khí và hiếu khí nhằm xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạtXây dựng bản mô tả công việc bản tiêu chuẩn thực hiện công việc một số chức danh tại công ty cổ phần khu công nghiệp hiệp phướcNghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa hàng năm cho hệ thống đê điều áp dụng cho hệ thống đê hữu đáy tỉnh ninh bìnhHoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động tại dự án pandora thanh xuân hà nội luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựngNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐO KIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG 4G (LTE)NHẬN DẠNG HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TỪ DỮ LIỆU CỦA CẢM BIẾN CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINHPHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG DỰA TRÊN ĐẶC TÍNH CỦA MẮT NGƯỜI ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN XÁM TRONG VIỆC LOẠI BỎ DƯ THỪA VỀ MẶT THỜI GIAN CỦA MÃ HÓA VIDEO MJPEGTổng hợp đề thi violympic toán lớp 5 cấp trường (vòng 1 vòng 12 nTÍNH CẬN TRÊN BỘ NHỚ LOG CỦA CHƢƠNG TRÌNH SỬ DỤNG GIAO DỊCHCÁC yếu tố tác ĐỘNG đến sự THOẢ mãn TRONG CÔNG VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY TNHH MTV DV CÔNG ÍCH QUẬN 4TRÍCH XUẤT Ý ĐỊNH NGƯỜI DÙNG MUA HÀNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN CÁC MÔ HÌNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập