fb bai tap on thi 11 20

BAI TAP ON THI KHOI 11 (2010-2011)

BAI TAP ON THI KHOI 11 (2010-2011)
... married next week Congratulations !” Bob said to me  Bob congratulated 11 John said, “You’d better not lend them any money, Daisy.”  John ... “I hear you passed your exam Congratulation!” Nam said to you  Nam congratulated “I’m sorry, I didn’t phone you earlier,” Lan said  Lan ... like (have) a dance with me? ……………………… 10) I hope (not do) that tiring work again ……………………… 11) They postponed (build) the school for lack of finance ……………………… 12) Are his ideas worth (listen) to?...
 • 3
 • 176
 • 0

Bai tap on thi HKI khoi 11

Bai tap on thi HKI khoi 11
... mp(SBD) b) Chứng minh: MN // mp(SCD) c) Gọi (P) mặt phẳng qua MN song BC Tìm thi t tạo mp(P) hình chóp Thi t diện hình Tính diện tích thi t diện Trang ... theo AB Trang Đề cương ôn thi HKI Giáo viên: Đoàn Thanh Minh Thọ uuu r Tìm ảnh đường tròn (C) : x + y − x + y − = qua phép tịnh tiến theo AB với A( 2;-1) , B( ; ) Trong mặt phẳng Oxy, cho I(3;-4) ... tuyển học sinh giỏi trường gồm 18 em Trong có học sinh khối 12 học sinh khối 11, học sinh khối 10 Hỏi có cách cử học sinh đội dự trại hè cho: a) Khối 12 11 có em, khối 10 có em b) Mỗi khối có...
 • 4
 • 137
 • 0

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 20 docx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 20 docx
... NH3 t o k t t a màu vàng CTCT c a X Y l n lư t là: A CH3-CH=C=CH2, CH2=CH-CH=CH2 B CH3-CH=C=CH2, CH ≡ C-CH2-CH3 C CH2=CH-CH=CH2, CH ≡ C-CH2-CH3 D CH2=CH-CH=CH2, CH3-C ≡ C-CH3 44 Đ c m c u t o ... Cho ch t sau nh không bão hoà thành phân t l n 24 Nh ng ch t v t li u sau ch t d o: (1) CH2= CH- CH= CH2 (2) CH 3- CH- COOH Polietylen Đ t sét t NH2 (3) HCHO C6 H5OH (4) HO- CH 2- COOH Trư ng h p ... v m t hoá h c, không cháy đ b n nhi t không cao − Các lo i tơ poliamit: s n ph m trùng ngưng aminoaxit ho c điaxit v i điamin Trong chu i polime có nhi u nhóm amit - HN - CO - : + Tơ capron:...
 • 11
 • 633
 • 5

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 11 pptx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 11 pptx
... c nhóm IB 6.Nh ng h p ch t không b ăn mòn không khí có l p oxit b o v : A Al,Fe,Cu B.Au,Al,Zn C.Ni,Cr,Sn D.Au,Al,Ni Đ ng thau h p kim : A.Cu-Zn B.Cu-Fe C.Cu-Ni D.Cu-Cr 8.Kim lo i có tác d ng h ... sai: A.Vàng có tính kh r t y u B.Vàng không b oxi hoá không khí dù nhi t đ nào, không b hoà tan axit C.Trong t nhiên, Au t n t i ch y u l p th ch anh, d ng h p ch t sunfua D.Khai thác vàng b ... g D 9,6 g 33 Ghép c t tương ng Đ ng a Cu-Zn Đ ng b ch b Cu-Ni Đ ng thau c Cu-Sn Vàng Cara d 2.3Cu – 1.3Au e Cu-Cr 34 Xác đ nh hàm lư ng Sn có h p kim Cu-Sn, bi t r ng h p kim này, ng v i mol Sn...
 • 23
 • 328
 • 2

BÀI TẬP ÔN THI MÔN HÓA HỌC LỚP 11 CHƯƠNG V: HALOGEN pps

BÀI TẬP ÔN THI MÔN HÓA HỌC LỚP 11 CHƯƠNG V: HALOGEN pps
... 24 Những câu sau không xác? A Halogen chất oxi hoá mạnh B Khả oxi hoá halogen giảm từ flo đến Iốt C Trong hợp chất halogen cóa thể có số oxi hoá : -1, +1, +3, +5, +7 D Các halogen có nhiều điểm ... D brom dd AgNO3 Tất sai Câu 44 Chất X muối Canxi halogen Cho dd X chứa 0,200gam X tác dụng với dd AgNO3 thu 0,376gam kết tủa bạc halogenua X công thức sau đây? A CaCl2 B CaBr2 C CaI2 D CaF2 Câu ... riêng biệt ba lọ: Clo , hiđroclorua , oxi Phương pháp hoá học sau nhận biết khí lọ A Dùng quỳ tím ẩm B Dùng dd NaOH C Dùng dd AgNO3 D Không xác định Câu 21 Lấy lít khí H2 cho tác dụng với lít khí...
 • 17
 • 417
 • 1

Một số bài tập ôn thi Khảo sát toán lớp 10,11

Một số bài tập ôn thi Khảo sát toán lớp 10,11
... cđa x Hệ số số hạng chứa x3 khai triển: Cho khai triĨn ( S(x) = (1 + x)3 + (1 + x)4 + (1 + x)5 + + (1 + x)50 T×m hệ số số hạng chứa x10 khai triển (1 + x)10(x + 1)10 12 ỉ 1ư ÷ T×m số hạng kh«ng ... 15 cotx - = + tan x NhÞ thøc niut¬n Bµi 19: 12 ỉ çx - ÷ T×m hệ số số hạng chứa x khai triển ç ÷ ÷ ç3 x ø è 12 ỉ1 ç + x5 ÷ T×m hệ số số hạng chứa x khai triển ç ÷ ÷ ç èx3 ø 1 n + x ) n BiÕt C2 ... ç T×m sè hạng kh«ng chứa x khai triển çx x + x 15 ÷ ÷ ç ÷ ç ÷ è ø ỉ a T×m sè hạng chứa a, b cã số mũ khai triển ç3 ç ç b+ ç è Bµi 20: TÝnh c¸c tỉng sau n S1 = C0 + C1 + C n + + C n ; n n n S2...
 • 5
 • 161
 • 0

Bài tập Ôn thi học kỳ tiếng anh 11

Bài tập Ôn thi học kỳ tiếng anh 11
... least is why people say", means people _ A say other things, too B don't say this much C say this but may not think so D only think this 49 What problems does sport have? A Some women athletes ... can hardly tell you A nothing B something C anything D none is correct Give the right tense of the verbs in the brackets 16 The world always (change) Things never (stay) _ ... _ 32 When did people build this hotel? @ When _ 33 Mai cleans this room everyday @ This room _ 34 That...
 • 16
 • 338
 • 6

BÀI TẬP ÔN THI CHƯƠNG III CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN ĐẠI SỐ 11

BÀI TẬP ÔN THI CHƯƠNG III CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN ĐẠI SỐ 11
... Lu Phi Hong a) CMR un = + Bi Tp ễn Chng III n- i S V Gii Tớch 11 , "n b) CMR dãy số giảm bị chặn? u + u u = 10 18) Cho cp s cng : u + u = 26 Tỡm s hng u v ... +18 + +13122 S3 = + +16 + + 65536 Trng THPT YJUT S4 = - 15 + 75 - +117 1875 Lu Phi Hong Bi Tp ễn Chng III i S V Gii Tớch 11 26) Cho a+b+c=30 a,b,c lp thnh mt cp s cng v b,a,c lp thnh cp s nhõn ... b) c) 45 d ) S13 = 129 u9 = 35 2u4 u9 = S6 = 22) Cho cp s cng (un) cú u6 = 17; u11 = Tớnh d v S11 23) Tỡm u1 v q bit: u u = 72 u1 + u + u = 13 a) b) u u = 144 u + u + u = 351 24)...
 • 3
 • 211
 • 2

Bài tập ôn thi học kì 2 tiếng anh 11

Bài tập ôn thi học kì 2 tiếng anh 11
... the lottery 23 Do you have a calculator …………… I can borrow? 24 They seem to give the children anything …………… they want 25 What was the name of the girl………………….you phoned last night? 26 My brother ... was killed? 20 That was the reason ……………he didn’t marry her 21 What was the name of the girl………………….you phoned last night? 22 My brother Jim, …………… lives in Houseton, is a doctor 23 Brad told ... 24 My English teacher, ……… comes from Australia, loves computer very much 25 This morning I met Diane, ……………… I hadn’t met for ages 26 Amy, …………….car had broken down, was in a very bad mood 27 ...
 • 5
 • 1,260
 • 3

Bài tập ôn thi tiếng Anh lớp 11

Bài tập ôn thi tiếng Anh lớp 11
... actors and actresses and, in this way, the first film stars appeared In 1927, the first “talkie”, a film with sound, was shown and from then on, the public would only accept this kind of film Further ... tired with being asked the same thing everyday A B C D They asked me what did happen last night, but I was unable to tell them A B C D TEST I Make the correct choice: This river has been _ by ... incorrect: Galileo was the first person who he did experiments about how things fall A B C D Before him, people thought that heavy things always fell faster than light one A B C D He took a heavy ball...
 • 18
 • 241
 • 5

Bài tập ôn thi HKII tiếng Anh lớp 11 Cơ bản

Bài tập ôn thi HKII tiếng Anh lớp 11 Cơ bản
... parents B boys parents’ C boys’parents D boys’s parents 53 We can hardly tell you A nothing B something C anything D none is correct 54 Mr Hung is the teacher who teaches us A gymnast B gymnasium ... it 28 No one knows this answer, ? A does he B doesn’t he C they D don’t they 29 He never tells a lie, ? A does he B doesn’t he C he does D he doesn’t 30 I have heard nothing from him since ... information back to the earth A spaceships B space stations C space man D space shots 44 Hobbies are the things we like to in our time A leisure B free C spare D All are correct 45 I just collect stamps...
 • 4
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập ôn thi môn toán học kì 2 lớp 11bài tập ôn thi môn toán lớp 11bài tập ôn thi 1 tiết toán lớp 11bài tập ôn thi anh lớp 11bài tập ôn thi hóa lớp 11bài tập ôn thi học kì 1 toán 11bài tập ôn thi tốt nghiệp môn anh văn 2013bai tap on thi dai hoc mon hoa 2014bộ câu hỏi và bài tập ôn thi công chức thuế 2014bài tập ôn thi lý 11 học kì ibai tap on thi tieng anh lop 11 hoc ki 1bài tập ôn thi học sinh giỏi môn lý 11các đề và bài tập ôn thi tuyển sinh 10 môn anh 2015bai tap on thi hoc ki 2 hoa 11bai tap on thi hoc ki 1 hoa 11Định hướng phát triển thành phố về hướng namTự ý thức về hành vi phạm tội và hành vi chấp hành hình phạt tù của phạm nhânĐề cương phong trào cách mạng dân tộc dân chủ ở việt namMối quan hệ giữa diễn ngôn đạo đức và diễn ngôn tình yêu tình dục trong truyền kỳ mạn lục của nguyễn dữNghệ thuật tự sự trong truyện ngắn bùi ngọc tấnQuan hệ giao lưu văn hóa trung việt từ 1991 đến 2015Sự thích ứng của học sinh trong học tập đối với việc thay đổi phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015Đề cương kinh tế chính trịDE CUONG TAM LY chuanTiêu chuẩn lựa chọn người yêu của học sinh THPT hiện nay (nghiên cứu trường hợp học sinh trường THPT diễn châu 4 và THPT diễn châu 1, huyện diễn châu, tỉnh nghệ an)Vai trò của các thiền sư trong văn hóa đại việt thời lý trần và ý nghĩa đối với việt nam hiện nayLịch sự của lời khuyên và hồi đáp lời khuyên trong truyện việt nam hiện đạiGiáo trình Translation 2 - FTUGiáo dục nghĩa vụ đạo đức cho sinh viên các trường đại học công lập hiện nayNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, thương tổn và đánh giá kết quả lâu dài phẫu thuật triệt căn ung thư phần trên dạ dày (FULL TEXT)KẾ HOẠCH văn hóa 2016 ủy ban nhân dân xã Thạnh LợiĐáp án Đề thi thử học sinh giỏi môn Địa lý 9 cực hay từ đề 11 đến đề 15Đảng bộ huyện thanh trì (thành phố hà nội) lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 2006 đến năm 2015Slide Human resource development phát triển nguồn nhân lực song ngữ EngVi Part 4Bảng công thức tính phân đạo hàm mũ logarit
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập