CASIO đề THI THỬ khai bút tết 2016

15 đề thi thử môn hóa năm 2016

15 đề thi thử môn hóa năm 2016
... 50 B Trang 37 Tuyn Tp Thi Th THPT Quc Gia Mụn Húa Hc THI TH K THI QUC GIA MễN HểA LN NM HC 2014-2 015 Ngy thi 07-13/05/2 015 Thi gian : 90 phỳt khụng k thi gian phỏt thi cú 50 cõu gm trang ... ta nung n n lng khụng i thu c 20,8 gam cht rn Cỏc phn ng xy hon ton Giỏ tr ca m l A 150 ,32 B 151 ,40 C 152 ,48 D 153 ,56 Cõu 28: Trong kim loi sau: Fe, Na, Al, Cr Kim loi n tip xỳc vi axit v kim loi ... 47B 48B 49D 50D T- Thỏi Nguyờn - VN Trang 47 Tuyn Tp Thi Th THPT Quc Gia Mụn Húa Hc TRNG THPT CHUYấN YấN NH THI TH I HC, NM 2014 - 2 015 Mụn thi: HO HC 12 - KHI A, B - LN Cõu 1: Nhúm cỏc kim loi...
 • 121
 • 2,644
 • 26

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (1)

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (1)
... energy from the sun, a lamp, etc that makes it possible to see things D a hot bright stream of burning gas that comes from something that is on fire Question 22:To make a fire in times just before ... “splendors” in the passage mostly means A wonderful things that have been achieved B places where a lot of people go on holiday C things that fill one with surprise and admiration D the beautiful ... up B of C on D with Question 37 : - "Would you like to join our volunteer group this summer?" - " " A Do you think I would? B I wouldn't Thank you C Yes, you're a good friend D Yes, I'd love...
 • 5
 • 140
 • 0

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (2)

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (2)
... in this mess right now C If you listen to my advice in the first place, you will not be in this mess right now D If you had listened to my advice in the first place, you wouldn’t have been in this ... teach a (71) many things of value to the future accountant, doctor or electrician Do they also teach anything of value to the future employee? Yes, they teach the one thing that it is perhaps ... ofheart diseases One egg yolk, in fact, contains a little more than two-thirds of the suggested daily cholesterol limit This knowledge has driven egg sales to plummet in recent years, which in...
 • 8
 • 115
 • 1

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (3)

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (3)
... -THE END - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP KỲ THI QUỐC GIA NĂM 2015 (Tuần 3) Môn: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 90 phút Choose the word whose bold part is pronounced ... the passage mostly means A "getting ready to something" B "not objecting to doing anything" C "eager to something" D "not wanting to something" Question 46 Parents' ambition for their children ... the passage mostly means A "getting ready to something" B "not objecting to doing anything" C "eager to something" D "not wanting to something" Question 46 Parents' ambition for their children...
 • 11
 • 425
 • 2

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (4)

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (4)
... END SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC (Đề thi gồm trang) ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề) đề thi 385 Họ, tên thí sinh: ... END SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC (Đề thi gồm trang) ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề) đề thi 646 Họ, tên thí sinh: ... END SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC (Đề thi gồm trang) ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề) đề thi 940 Họ, tên thí sinh:...
 • 26
 • 111
 • 1

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (5)

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (5)
... memorize something, such as information for an exam, many people engage in "rote rehearsal" By repeating something over and over again, one is able to keep a memory alive Unfortunately, this type ... each of the questions from 51 to 60 Most people can remember a phone number for up to thirty seconds When this short amount of time elapses, however, the numbers are erased from the memory How ... like to buy a computer." A Do you look for something? B Good morning Can I help you? C Excuse me Do you want to buy it? D Can you help me buy something? Question 24 Peter: “I’ve been awarded a...
 • 9
 • 197
 • 0

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (6)

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (6)
... rather sad and (19) life He drew things that he could see (20) around the quiet town of his parents’ home or outside his window This is why he painted things (21) the sky, his room and ... cầu đề bài: Đúng dạng đoạn văn (chứ luận), độ dài (ít 80 từ), miêu tả hoạt động ưa thích vào thời gian rỗi (ví dụ: xem tivi, nghe nhạc…) Sự liên kết mạch lạc (cấu trúc đoạn văn: câu chủ đề, câu ... buy automobiles at low prices C opportunity to learn how to drive D chance to invest in one of thirty-two automobile manufacturers Question 7: According to the passage, who developed the first...
 • 11
 • 212
 • 0

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (7)

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (7)
... the last train home, as we can _ you up for the night A take B keep C put D set Trang 2/5 - Mã đề thi 132 Question 24: Judo players are _ to their opponents and bow to each other before and ... attended C considered C take C saw D Except D looked D numbered D give D observed Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Question 41: A earning Question 42: A prints Question 43: A pay Question 44: A saying ... "legendary" in paragraph 2? A foolish B perplexing C mythical D humorous Question 50: The phrase "sprang up" in paragraph most probably refers to something that has A burst forth B spread out C...
 • 5
 • 217
 • 0

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (8)

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (8)
... you have read recently You should write at least 200 words THE END Trang 4/4 - Mã đề thi 456 Trang 5/4 - Mã đề thi 456 ... a man weighing 82 kilograms on Earth would only weigh 14 kilograms on the Moon Trang 3/4 - Mã đề thi 456 The geographical features of the Earth most like that of the Moon are, in fact, places ... National Entrance Examinations must be before the deadline, often in April Trang 2/4 - Mã đề thi 456 A issued B signed C filed D submitted Question 27.I can’t _ of a word he is saying...
 • 5
 • 216
 • 0

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (9)

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (9)
... with one another We need this mostly by speaking to other people and listening to (54) _ they have to say to us, and when you are close (55) _ them you can this very easily However, our ... yêu cầu nội dung đề: điểm tối đa 0,5 điểm - Sử dụng linh hoạt xác số cấu trúc ngữ pháp, sử dựng vốn từ vựng phong phú, văn viết trôi chảy, mạch lạc, đáp ứng độ dài theo yêu cầu đề: điểm tối đa ... very easily However, our voices will not travel very far even when we shout The man who (56) _ this possible was Alexander Graham Bell, a Scotsman, born in Edinburgh in 1847 Bell, a teacher of...
 • 6
 • 179
 • 0

Đề thi thử vào THPT 2015 2016 môn Ngữ văn

Đề thi thử vào THPT 2015 2016 môn Ngữ văn
... (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà, sgk Ngữ văn lớp 9, tập I) Đoạn văn nằm phần đoạn trích “Chiếc lược ngà”? Phương thức biểu đạt đoạn văn gì? Nêu nội dung đoạn văn? Hình ảnh “vết thẹo” có ý nghĩa ... cài nan hoa B Vách nhà ken câu hát lòng C Rừng cho hoa D Con đường cho PHẦN VĂN ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (3,5 điểm) Cho đoạn văn: “Anh vừa bước, vừa khom người đưa tay đón chờ Nghe gọi, bé giật mình, ... Liên hệ thực tế, em làm để gia đình hạnh phúc? Hãy trình bày đoạn văn dài từ 12 đến 15 câu (đánh số thứ tự câu) PHẦN TẬP LÀM VĂN (4,5 điểm) Em phân tích đoạn thơ sau: “Con miền Nam thăm lăng...
 • 3
 • 1,839
 • 1

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2016 môn vật lý

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2016 môn vật lý
... -HẾT - 45 D 45, 26.1010 kg Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2016 môn vật 46 Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2016 môn vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 MÔN VÂT LÝ ĐỀ SỐ Cho biết: số Plăng h = ... W0đ = q 02 2C D W0đ = Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2016 môn vật ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2015 -2016 Môn: Vật Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 485 Họ, tên thí sinh: ... C 41 B 42 D 43 D 44 B 45 C 46 C 47 D 48 A 49 C 50 A Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2016 môn vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ Cho biết: số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; tốc độ...
 • 150
 • 1,021
 • 1

Tuyển tập 50 đề thi thử mới nhất năm 2016 thầy nguyễn thành hiển

Tuyển tập 50 đề thi thử mới nhất năm 2016 thầy nguyễn thành hiển
... cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh : ; Số báo danh : Nguyễn Thành Hiển ĐT : 09.0511.2810 www.boxtailieu.net LỚP TOÁN 10 - 11 - 12 - LTĐH ĐỀ THI THỬ THPT 2016 11a Nguyễn ... cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh : ; Số báo danh : Nguyễn Thành Hiển ĐT : 09.0511.2810 www.boxtailieu.net LỚP TOÁN 10 - 11 - 12 - LTĐH ĐỀ THI THỬ THPT 2016 11a Nguyễn ... cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh : ; Số báo danh : Nguyễn Thành Hiển ĐT : 09.0511.2810 www.boxtailieu.net LỚP TOÁN 10 - 11 - 12 - LTĐH ĐỀ THI THỬ THPT 2016 11a Nguyễn...
 • 51
 • 802
 • 1

ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ THPTQG 2016

ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ THPTQG 2016
... Mã đề thi 132 www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 Facebook.com/ThiThuDaiHoc 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A A D C D D C B B A Trang 6/6 - Mã đề thi ... động chiếm phần năng? A 0,25 B 0,5 C 0,20 D 0,75 Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 3/6 - Mã đề thi 132 www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học Câu 36: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng, biểu ... trí cân khoảng cm Lấy π = 10 Kết luận sau đúng? Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 2/6 - Mã đề thi 132 www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học A Khoảng thời gian hai lần liên tiếp véc tơ gia...
 • 6
 • 143
 • 1

Đề thi thử môn vật lý 2016

Đề thi thử môn vật lý 2016
... Pen-I môn Vật lí HOCMAI.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học Luyện giải đề 2016 (Pen-I) – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 A 150 V B 200 V C 100 V D 100 V Câu 19: Hai vật có ... trí cân Ban đầu hai vật kéo vị trí, người ta thả nhẹ cho vật chuyển động, vật qua vị trí cân người ta bắt đầu thả nhẹ vật Hai vật dao động điều hoà với J Khi vật có động J vật A J B 3 J C J D ... W C 150 W D 100 W Tham gia trọn vẹn khóa Pen-C Pen-I môn Vật lí HOCMAI.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học Luyện giải đề 2016 (Pen-I) – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95...
 • 4
 • 161
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử tiếng anh 2016đề thi thử sinh 2016đề thi thử sinh học 2016đề thi thử hóa 2016đề thi thử môn lý 2016đề thi thử toán 2016đề thi thử vật lí 2016đề thi thử đại học môn toán lần 2 năm 2014 minh khaiđề thi thử đại học môn sinh thpt minh khai năm 2012bộ đề thi thử vào lớp 10 năm học 2015 2016đề thi thử đại học 2010 thpt minh khai hà tĩnhđề thi thử đại học môn toán khối a năm 2010 thpt minh khai hà tĩnhđề thi thử vào lớp 10 ngữ văn 2015 2016đáp án chi tiết đề thi thử lần 1 năm 2013 môn hóa truwog thpt minh khaibộ đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn 2015 2016Nâng cao hiệu quả marketing online của thammyvienphuxuan vn thông qua công cụ SEOLập trình điều khiển và giám sát mô hình hệ thống hồi lưu nước nóng dân dụngThiết kế cơ khí và gia công mô hình hệ thống hồi lưu nước nóng dân dụngThiết kế hệ thống điều khiển cho cầu trục phòng thực hành thí nghiệm tự động hóa trường đh CNTTTTXÂY DỰNG GAME FLASH BẰNG STENCYLbáo cáo thực tập tham quan khu liên hợp xử lý chất thải nam bình dươngNGHIÊN cứu áp DỤNG JAVA PATHFINDER TRONG tự ĐỘNG SINH TEST CASEThiết kế và thi công hệ thống điều khiển và giám sát tự động cho ngôi nhàPhát triển hình ảnh thương hiệu giày vascara thông qua hoạt động truyền thông kỹ thuật sốde thi thu vao lop 10 thpt mon ngu van truong thcs dan hoaỨng dụng công nghệ internet of things trong thu thập và đánh giá nhiệt độ, độ ẩm môi trườngThiết kế mạch điều khiển led matrix 8x16, led đơn, phím bấm sử dụng bộ vi xử lý intel galileo 2 0Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến IPv6 cho mạng cảm biến không dâyNghiên cứu điều khiển động cơ điện và ứng dụng trong xe ô tô điệnNghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện thân xe toyota fortuner 2015thiết kế mô phỏng an ten YAGI và ứng dụng trong mạng wlanXây dựng hệ thống các bài kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện động cơ toyota 3s FEThiết kế mô phỏng anten xoắn cộng hưởng ở tần số 300mhzXây dựng chương trình quản lý lương cho công ty cổ phần công nghệ DKT đội cấn ba đình hà nộiBáo cáo thực tập bệnh viện nhi đồng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập