Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
... đề án bảo vệ môi trường kiểm tra, tra việc bảo vệ môi trường đối tượng quy định khoản Điều quy định sau: a) Cơ quan chuyên môn v�� bảo vệ môi trường cấp tỉnh phê duyệt đề án bảo vệ môi trường ... Môi trường hướng dẫn việc lập, phê duyệt xác nhận đề án bảo vệ môi trường đối tượng quy định khoản Điều này" 10 Bổ sung điều 17c sau: Điều 17c Quản lý hồ sơ, kiểm tra, tra việc thực bảo vệ môi ... tục bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trách nhiệm thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận cam kết bảo vệ...
 • 7
 • 589
 • 0

NĐ 127 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm hội về bảo hiểm thất nghiệp

NĐ 127 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
... bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Tổ chức thực t vấn, giới thi u việc làm, dạy nghề cho ngời lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp Giải khiếu nại, tố cáo tổ chức, cá nhân việc thực chế độ bảo ... khoa học - công nghệ bảo hiểm thất nghiệp 11 Thực hợp tác quốc tế tham gia nghiên cứu khoa học bảo hiểm thất nghiệp 12 Thực trách nhiệm khác theo quy định pháp luật iu 13 Quyn ca Bo him xó hi ... thm quyn Lu trữ hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp theo quy nh ca phỏp lut Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp 10 Tổ chức đào tạo, bồi dỡng chuyên môn nghiệp...
 • 20
 • 319
 • 0

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
... ngoài" 12 Bổ sung Điều 17đ: "Điều 17đ Thanh tra báo chí Thanh tra báo chí tra chuyên ngành báo chí Tổ chức hoạt động tra chuyên ngành báo chí Chính phủ quy định" 13 Điều 19 sửa đổi, bổ sung: "Điều ... nhiệm trước pháp luật trước người đứng đầu quan báo chí nội dung tác phẩm báo chí hành vi vi phạm pháp luật báo chí" Điều 17 sửa đổi, bổ sung: "Điều 17 Nội dung quản lý nhà nước báo chí Nội dung ... nước báo chí khởi kiện Tòa án" Điều 12 sửa đổi, bổ sung: "Điều 12 Cơ quan chủ quản báo chí Cơ quan chủ quản báo chí tổ chức đứng tên xin cấp giấy phép hoạt động báo chí trực tiếp quản lý quan báo...
 • 7
 • 263
 • 0

TT32/2010/TTBLĐTBXH-Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm hội về bảo hiểm thất nghiệp

TT32/2010/TTBLĐTBXH-Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
... hớng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm hội bảo hiểm thất nghiệp ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Sở lao động - thơng binh hội , ... tiết hớng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm hội bảo hiểm thất nghiệp Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam c lp - T - Hnh phỳc S lao ng-thng binh v xó hi TNH/thnh ph TRUNG TM gii thiu vic lm , ... chi tiết hớng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm hội bảo hiểm thất nghiệp S LAO NG - THNG BINH V X HI TNH/THNH PH CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc TRUNG TM GII THIU VIC LM .,...
 • 54
 • 144
 • 0

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
... ương tổ chức trị – xã hội thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách; Kiến nghị vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động quan hữu quan vấn đề tài chính, ngân sách.” Điều 34 sửa đổi, bổ sung sau: Điều 34 Hội ... đến tổ chức, hoạt động quan hữu quan vấn đề hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án, bổ trợ tư pháp, tổ chức máy quan tư pháp.” Điều 28 sửa đổi, bổ sung sau: Điều ... nại, tố cáo công dân; Giám sát việc thực luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội dân sự, hành chính, tổ chức máy nhà nước, trừ tổ chức máy quan tư pháp; giám sát hoạt động...
 • 4
 • 95
 • 0

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
... cục Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật bảo hiểm y tế giữ nguyên Luật bảo hiểm y tế hành, không bổ sung thêm chương, điều Luật sửa đổi, bổ sung 28/52 điều từ Chương I đến Chương IX, tập trung sửa ... định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật bảo hiểm y tế; - Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật bảo hiểm y tế áp dụng ... phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Những khó khăn, vướng mắc cho th y tính cấp thiết phải sửa đổi, bổ sung số điều Luật bảo hiểm y tế II QUAN ĐIỂM X Y DỰNG DỰ ÁN LUẬT Luật sửa đổi, bổ sung số điều...
 • 24
 • 317
 • 2

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM HỘI

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
... chức bảo hiểm hội theo hướng dẫn bảo hiểm hội Việt Nam 4.2 Bảo hiểm hội Việt Nam đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp III- TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ... hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho tổ chức bảo hiểm hội Thủ tục nộp nhận hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm hội Việt Nam hướng dẫn 1.3 Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp ... tham gia bảo hiểm thất nghiệp nêu ban hành với mẫu Danh sách lao động tham gia bảo hiểm hội giao cho Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành Đóng bảo hiểm thất nghiệp: 2.1 Phương thức đóng bảo hiểm...
 • 30
 • 60
 • 0

THÔNG của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân pot

THÔNG TƯ của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân pot
... sơ xin cấp mã số thu - Trường hợp nhân thu nhập thu c đối ng phải khấu trừ thu (kể đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) theo tỷ lệ nêu ước tính tổng mức thu nhập chịu thu nhân sau trừ ... người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thu Kết thúc năm, tổ chức chi trả thu nhập phải cung cấp danh sách thu nhập người chưa đến mức khấu trừ thu cho quan thu nhân làm ... luỹ tiến phần tính thu nhập tháng Điều Sửa đổi Điều Thông số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 Bộ Tài sau: “3.5.3 Việc xác định thu Thu nhập nhân nhân chuyển nhượng quy n sử dụng đất,...
 • 6
 • 137
 • 0

THÔNG Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 pps

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 pps
... nộp: Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu - Số thuế GTGT đầu vào khấu trừ Trong đó: a) Số thuế giá trị gia tăng đầu tổng số thuế giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ bán ghi hoá đơn giá trị gia ... LỰC THI HÀNH 46 Thông có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo áp dụng từ 01/01/2009, thay Thông số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 Thông số 30/2 008/ TT-BTC ngày 16/4/2 008 ... 1.3 Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định sau: a) Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp hàng hoá, dịch vụ mua vào chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập chứng từ nộp thuế...
 • 46
 • 126
 • 0

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Quy định chi tiết thi hành một số điều                                        của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
... Điều thực theo quy định khoản Điều 19 Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật Chương III XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT Điều Ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật Ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy ... ban hành quy chuẩn kỹ thuật thực theo hướng dẫn Bộ Khoa học Công nghệ Cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật quy định Điều 27 Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật cấp số hiệu quy chuẩn kỹ thuật Điều ... quy định Điều 33 Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Điều 10 Hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật Hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bao gồm: a) Quy t định...
 • 22
 • 388
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật báo chí năm 1999luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tếluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngoài tại việt namluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngoàibổ sung một số điều của luật thuếbổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăngluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quanluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng số 472005luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụngluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệtluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai số 252001qh 10bổ sung một số điều của luật thuế xuất khẩuluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khoáng sảnĐánh giá mức độ sẵn sàng chi trả bảo hiểm nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn Việt Nam Trường hợp nghiên cứu ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc NinhTừ vựng tổng hợp cho học sinh ôn thi IOE khối 3, 4 và 5DỰ báo CHUỖI THỜI GIAN TRONG hệ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆNQUAN điểm DUY vật BIỆN CHỨNG về mối QUAN hệ GIỮA vật CHẤT và vận DỤNG vào CÔNG CUỘC đổi mới của nước TA HIỆN NAYThiết kế vi mạch lập trình đượcPhong cách lãnh đạo của BillGatesGIÁO dục đại học VIỆT NAM và THẾ GIỚIKinh Diệu Pháp Liên HoaKINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ GIẢNG THÍCHHoạch định chiến lược kinh doanh cho khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh HóaEconomics mba in a day what you would learn at top tier business schools wiley 2004Thực hiện nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhMẫu đơn xin hoãn thi (Đại học Công nghệ)Mẫu đơn xin nghỉ học có thời hạn (Đại học Công nghệ)Đề cương chi tiết học phần Tin học cơ sở 2 (Đại học Kinh tế)Content mapping template01 bi quyet viet sale page tang doanh thu cho website ban hang file dao tao50 call to action templatesCritical changes to social media 2014Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm vật lý (Đại học Kinh tế)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập