84 cấu trúc câu thông dụng trong tiếng anh

84 cấu trúc câu thông dụng trong tiếng anh hữu ích

84 cấu trúc câu thông dụng trong tiếng anh hữu ích
... ( Mất ( ) thời gian để làm gì)VD: It took me an hour to this exercise.( Tôi tiếng để làm ) Các cấu trúc câu tiếng anh 55 To spend + time / money + on smt ( Dành thời gian / tiền bạc vào gìdoing ... learn English ( Người có tuổi học tiếng Anh khó ) 32 To be interested in + N / V_ing ( Thích / làm )VD: We are interested in reading books on history.( Chúng thích đọc sách lịch sử ) 33 To be bored ... thích làm e.g My younger sister is fond of playing with her dolls 21 to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến e.g Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays * Câu phủ định tiếng anh...
 • 6
 • 807
 • 41

84 CẤU TRÚC VÀ VÍ DỤ CÂU THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH GIAO TIẾP

84 CẤU TRÚC VÀ VÍ DỤ CÂU THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH GIAO TIẾP
... không làm ) He spoke so quickly that I couldn’t understand him ( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 50 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ VD: It is such a difficult exercise ... English ( Chúng thấy học tiếng Anh khó ) 53 To make sure of smt ( Bảo đảm điều ) that + CN + động từ VD: I have to make sure of that information ( Tôi phải bảo đảm chắn thông tin ) You have to ... VD: He offered me a job in his company ( Anh ta mời làm việc cho công ty ) 61 To rely on smb ( tin cậy, dựa dẫm vào ) VD: You can rely on him ( Bạn tin anh ) 62 To keep promise ( Gĩư lời hứa )...
 • 8
 • 608
 • 5

84 cấu TRÚC câu THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

84 cấu TRÚC câu THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH
... làm )2 He spoke so quickly that I couldn’t understand him.( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 50 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ.VD: It is such a difficult exercise ... English.( Chúng thấy học tiếng Anh khó ) 53 To make sure of smt ( Bảo đảm điều )that + CN + động từVD: I have to make sure of that information.( Tôi phải bảo đảm chắn thông tin )2 You have to ... ( for smb ) + to smtVD: It is difficult for old people to learn English.( Người có tuổi học tiếng Anh khó ) 32 To be interested in + N / V_ing ( Thích / làm )VD: We are interested in reading...
 • 10
 • 240
 • 0

Những mẫu câu thông dụng trong tiếng anh

Những mẫu câu thông dụng trong tiếng anh
... nghiệm hoàn toàn môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật Bản), Vật lí, Hóa học, Sinh học, Toán (nếu có quy định thi môn thông báo môn thi tốt nghiệp ... tự luận; b) Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng tháng 7/2008: tổ chức thi trắc nghiệm hoàn toàn môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật Bản), ... mình bằ ng tiế ng Anh Tài liê ̣u đươ ̣c chia thành ba quyể n: Quyể n 1: Những mẫu câu thông du ̣ng tiế ng Anh Quyể n 2: Những mẫu câu thông du ̣ng nâng cao tiế ng Anh Quyể n 3: Tro...
 • 43
 • 838
 • 15

Những mẫu câu thông dụng trong tiếng Anh

Những mẫu câu thông dụng trong tiếng Anh
... tiêng Anh ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ Tai liêu đươc chia ba quyên: ̀ ̣ ̀ ̉ Quyên 1: Nhưng mâu câu thông dung tiêng Anh ̉ ̃ ̣ ́ Quyên 2: Nhưng mâu câu thông dung nâng cao tiêng Anh ̉ ̃ ̣ ́ Quyên 3: Trong ... ̣ ̣ viêc vân dung tiêng Anh cua minh, đông thơi đap ưng tôt yêu câu ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̀ cua cac bai kiêm tra, thi hoc ki, thi tôt nghiêp môn tiêng Anh ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ́ Trong qua trinh biên soan ... tâp ̀ ̀ ̣ 25 Phụ luc: Môt số kinh nghiêm hoc tiêng Anh hiêu quả ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ 15 PHÂN LÝ THUYÊT ̀ ́ CAUSATIVE FORM (câu câu khiên) ̀ ́ Dang câu đươc goi là “nhờ đó lam gi”, thương sư dung...
 • 10
 • 570
 • 1

MẪU CÂU THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH GIAO TIẾP

MẪU CÂU THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH GIAO TIẾP
... You'd better stop dawdling Bạn tốt hết không nên la cà Thông thường ăn VN nước bạn hoàn toàn yên tâm dùng tiếng Việt Tuy nhiên dịch tiếng Anh số ăn sau: Bánh mì bread Bánh stuffed pancake Bánh ... sauce Chả Pork-pie Chả cá Grilled fish Bún cua Crab rice noodles Canh chua Sweet and sour fish broth Chè Sweet gruel Chè đậu xanh Sweet green bean gruel Đậu phụ Soya cheese Gỏi Raw fish and vegetables ... with beef Xôi Steamed sticky rice Thịt bò tái Beef dipped in boiling water Nước mắm nuoc mam (tiếng Anh không có) ...
 • 6
 • 226
 • 3

NHỮNG MẪU CÂU THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH-QUYỂN 1

NHỮNG MẪU CÂU THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH-QUYỂN 1
... few/ little/ a little … / … / / A y Trang Contact: huycomfH.gmail com 4 5 6 7 8 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 CAUSATIVE FORM ) - Active form have Subject get ) Somebody something to something ... http://locninh.forumer.com H Phan Ngoc Huy Ng y Trang Contact: huycomfH.gmail com CONTENTS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ng Causative form Enough Too S / … S … Extra-object A j … Ving/to ... himself? 10 Is he teaching his children to ride himself? ENOUGH 1. 1 2 .1. 1 He/ have/ money/car  He has enough money to buy a car Ng y Trang 17 Contact: huycomfH.gmail com 2 .1. 2 He/strong/participate/weight...
 • 39
 • 499
 • 0

84 cấu trúc câu trong tiếng anh và 7 giới từ thông dụng trong tiếng anh

84 cấu trúc câu trong tiếng anh và 7 giới từ thông dụng trong tiếng anh
... - [1 SỐ CẤU TRÚC CÂU KHÁC VÀ IDIOMS] I Danh động từ: từ có hình thức tương đương danh từ Nó làm chủ ngữ cho câu, làm tân ngữ cho động từ làm tân ngữ cho giới từ : ví dụ : - Làm chủ ... Ing *Chú ý:Phân biệt khác danh động từ động tính từ. Chúng động từ them đuôi: ing - chúng khác chỗ: • Danh động từ là động từ thêm đuôi :-ING theo sau từ • Động tính từ từ thêm đuôi : -ING lại chia ... forever: vĩnh viễn, mãi [51 CẤU TRÚC SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH (Bao gồm 16 câu trúc so sánh)] 1/ Cấu trúc: S + V + (not) enough + noun + (for sb) to st = (không)...
 • 30
 • 2,544
 • 95

84 cấu trúc câu trong tiếng anh và 7 giới từ thông dụng trong tiếng anh doc

84 cấu trúc câu trong tiếng anh và 7 giới từ thông dụng trong tiếng anh doc
... - [1 SỐ CẤU TRÚC CÂU KHÁC VÀ IDIOMS] I Danh động từ: từ có hình thức tương đương danh từ Nó làm chủ ngữ cho câu, làm tân ngữ cho động từ làm tân ngữ cho giới từ : ví dụ : - Làm chủ ... Ing *Chú ý:Phân biệt khác danh động từ động tính từ. Chúng động từ them đuôi: ing - chúng khác chỗ: • Danh động từ là động từ thêm đuôi :-ING theo sau từ • Động tính từ từ thêm đuôi : -ING lại chia ... forever: vĩnh viễn, mãi [51 CẤU TRÚC SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH (Bao gồm 16 câu trúc so sánh)] 1/ Cấu trúc: S + V + (not) enough + noun + (for sb) to st = (không)...
 • 30
 • 1,205
 • 15

84 cấu TRÚC THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

84 cấu TRÚC THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH
... has ) + PII smt ( Đây lần làm )VD: It’s the first time we have visited this place 35 enough + danh từ ( đủ ) + ( to smt )VD: I don’t have enough time to study 36 Adj + enough + ( to smt )VD:...
 • 7
 • 198
 • 0

75 cấu trúc thông dụng trong tiếng anh phổ thông

75 cấu trúc thông dụng trong tiếng anh phổ thông
... under Foundations / 271 Soil Compaction Tests / 272 TLFeBOOK CONTENTS ix Compaction Equipment / 275 Formulas for Earthmoving / 276 Scraper Production / 278 Vibration Control in Blasting / 280 Chapter ... second Multiply by‡ 9.290304 E Ϫ 02 3.048 2.831685 E Ϫ 01 E Ϫ 02 2.767990 6.309 E ϩ 04 E Ϫ 02 6.89 4757 4.448222 4.788026 E ϩ 04 E Ϫ 02 1.427641 4.046873 E ϩ 03 2.831685 E Ϫ 02 † This table contains ... E ϩ 03 1.33322 E ϩ 03 pascal, Pa 9.80638 E ϩ 01 meter, m square meter, m2 2.011684 E ϩ 01 5.067 075 E Ϫ 10 8.640000* E ϩ 04 8.616409 E ϩ 04 1.745329 E Ϫ 02 TK ϭ tC ϩ 273.15 tC ϭ (tF Ϫ 32)/1.8 TK...
 • 480
 • 1,085
 • 3

75 cấu trúc thông dụng trong tiếng anh phổ thông

75 cấu trúc thông dụng trong tiếng anh phổ thông
... = where; on/at which = when  Put + up + with + V-ing(chịu đựng )  Make use of + N/ V-ing(tận dụng )  Get + adj/ Pii  Make progress(tiến )  take over + N(đảm nhiệm )  Bring about(mang lại) ... fined for(bị phạt về)  from behind(từ phía sau )  so that + mệnh đề(để )  In case + mệnh đề (trong trường hợp )  can/ could/ may might/ will/ would/ shall/ should/ must/ ought to (modal Verbs)...
 • 8
 • 2,247
 • 121

64 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong tiếng anh phổ thông

64 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong tiếng anh phổ thông
... use of + N/ V-ing: tận dụng 60 Get + adj/ Pii 61 Make progress: tiến 62 take over + N: đảm nhiệm 63 Bring about: mang lại 64 Chú ý: so + adj such + N HỌC 3000 TỪ TIẾNG ANH BẰNG THƠ LỤC BÁT Hello ... money + on + something: dành thời gian vào việc , e.g.1: I spend hours reading books a day E.g.2: She spent all of her money on clothes 25 to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ 26 would like/ want/wish ... bố, please don"t xin đừng Darling tiếng gọi em cưng Merry vui thích, sừng horn Rách xài đỡ chữ torn To sing hát, a song Nói sai thật to lie Go đi, come đến, vài some Đứng stand, look ngó, lie...
 • 9
 • 3,744
 • 209

Tài liệu NHỮNG CẤU TRÚC THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH doc

Tài liệu NHỮNG CẤU TRÚC THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH doc
... be good at numbers: Giỏi số học • To be good at repartee: Đối đáp lanh lợi • To be good safe catch: (Một lối đánh cầu vợt gỗ Anh) Bắt cầu giỏi • To be goody-goody: Giả đạo đức,(cô gái)làm vẻ đạo ... guarded in one's speech: Thận trọng lời nói • To be guarded in what you say!: Hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói! • To be guilty of a crime: Phạm trọng tội • To be guilty of forgery: Phạm tội giả mạo...
 • 3
 • 752
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: 84 cấu trúc và ví dụ câu thông dụng trong tiếng anh giao tiếpnhững cấu trúc câu thông dụng trong tiếng anhcấu trúc câu thông dụng trong tiếng anhcác cấu trúc câu thông dụng trong tiếng anh75 cấu trúc câu thông dụng trong tiếng anhmẫu câu thông dụng trong tiếng anhmột số mẫu câu thông dụng trong tiếng anhdownload những mẫu câu thông dụng trong tiếng anh25 mẫu câu thông dụng trong tiếng anh75 mẫu câu thông dụng trong tiếng anhnhững mẫu câu thông dụng trong tiếng anh quyển 1những mẫu câu thông dụng trong tiếng anhcác mẫu câu thông dụng trong tiếng anhnhững mẫu câu thông dụng trong tiếng anh pdfnhững mẫu câu thông dụng trong tiếng anh giao tiếpDẪN XUẤT HALOGEN ANCOL – PHENOL – ETEĐề thi và đáp án môn địa lí thi đại họcĐỀ và đáp án hóa học THI đại học năm 2007 2013ĐỀ và đáp án SINH học THI đại học CD SINH 2007 2013ĐỀ và đáp án THI đại học b 2010ĐỀ và đáp án THI đại học CD TOAN 2008 2013ĐỀ và đáp án THI đại học CD2008Tuyển chọn bộ lý thuyết môn hóa học ôn thi THPT quốc gia 2017 trần văn hiền, lê thành chungXác định và đếm số đồng phânĐỀ và đáp án THI đại học khoi b 2002 2013 (2)Phương pháp quy đổi giải bài toán hóa học hữu cơ võ minh ngọcSẮT và hơp CHẤTĐỀ và đáp án THI đại học khoi c 2008 2013Một số thuốc thử cho chất hữu cơGiải chi tiết 100 bài tập hóa học vô cơ hay và khó nguyễn thành tínHƯỚNG dẫn GIẢI CHI TIẾT đề hóa học CD2007Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đạo học môn hóa năm 2007Hướng dẫn giải chi tiết đề thi tuyển sinh đại học CD2010 môn hóaHướng dẫn giải chi tiết đề thi tuyển sinh đại học hóa học khối a năm 2007Hướng dẫn giải một số bài peptit khó nguyễn công kiệt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập