Tư duy đổi mới của Đảng về quốc phòng an ninh giai đoạn mới

Quá trình hình thành và phát triển duy lý luận của Đảng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong thời kỳ đổi mới

Quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận của Đảng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong thời kỳ đổi mới
... quan trọng việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tưởng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại nội dung lớn tưởng Hồ Chí Minh tưởng vận dụng phát triển thực tiễn ... THỜI KỲ ĐỔI MỚI Quá trình hình thành phát triển: tưởng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại hình thành từ nội dung lớn tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta vận dụng phát triển ... - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh 2 luận Đảng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thời kỳ đổi mới: Tình hình trị giới ngày đổi thay so với thời kỳ nhân dân ta chống...
 • 11
 • 503
 • 0

Quá trình đổi mới duy đối ngoại của Đảng ta

Quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng ta
... nghi p T qu c Vi t Nam i ng u i m i, xây d ng b o v u tranh c a nhân dân ta Trong m i ng v n có m t ta c n tranh th h p tác; m t s mâu thu n v i l i ích c a ta ta v n ph i i i tác có m ... i ch chi m h u nhân TBCN ngày sâu s c", ng th i ch mâu thu n "gi a t ng l p nhân dân r ng rãi v i giai c p s n, gi a t p ồn b n c quy n, cơng ty xun qu c gia, trung tâm b n l n ti ... cl p m c a ã tan rã, h u h t qu c gia th gi i ã khác nên thay nêu "mâu thu n gi a dân t c b áp b c v i ch nghĩa qu c, ch nghĩa th c dân" trư c ây, ng ta nêu lên "mâu thu n gi a nư c b n phát...
 • 15
 • 4,825
 • 33

Đề tài: "Bước tiến mới trong duy lý luận của đảng về tưởng Hồ Chí Minh từ đại hội VII đến đại hội IX" pot

Đề tài:
... kiện Đại hội Đảng từ Đại hội VII (6-1991) đến Đại hội IX (4-2001) PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG ĐỀ TÀI “BƯỚC TIẾN MỚI TRONG DUY LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI VII ĐẾN ĐẠI HỘI ... nam cho hành động Đảng 14 Phần thứ hai: Nội dung đề tài “BƯỚC TIẾN MỚI TRONG DUY LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI VII ĐẾN ĐẠI HỘI IX” 3-12 Phần thứ ba: Kết luận 15 ... định: Từ Đại hội VII, bước tiến luận Đảng nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc vai trò, vị trí tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định chủ nghĩa Mác – Lê nin tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng Đảng, ...
 • 15
 • 326
 • 0

Đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn CM mới

Đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn CM mới
... ngoại Đảng ngoại Đảng định định ngoại Đảng, Nhà ngoại Đảng, Nhà Nhà nước ta Nhà nước ta sách mở rộng quan sách mở rộng quan nước ta nước ta năm tới năm tới hệ đối ngoại Đảng hệ đối ngoại Đảng ... vực nước tác nước tác động đến đường động đến đường lối, sách đối lối, sách đối ngoại Đảng, ngoại Đảng, Nhà nước Nhà nước năm tới năm tới II Những nội dung II Những nội dung đường đường lối, sách ... điểm quan hệ đối ngoại Đảng, Nhà Quan điểm quan hệ đối ngoại Đảng, Nhà nước ta nước ta Một là: Thực quán đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, Một là: Thực quán đường lối đối ngoại rộng...
 • 9
 • 3,221
 • 39

Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960

Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960
... Quá trình hình thành đường lối đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960 Chương 2: Quá trình thực chủ trương, sách đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960 Chương 3: Một ... tài: Đường lối, sách đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960 làm đề tài Luận văn LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Đã có số công trình nghiên cứu có đề cập đến sách đối ngoại Đảng giai đoạn ... dân ta miền Nam CHƯƠNG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954-1960 2.1.ĐẤU TRANH ĐÒI THI HÀNH HIỆP THƯƠNG, THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ Hiệp định...
 • 117
 • 1,374
 • 1

Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960

Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960
... Quá trình hình thành đường lối đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960 Chương 2: Quá trình thực chủ trương, sách đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960 Chương 3: Một ... tài: Đường lối, sách đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960 làm đề tài Luận văn LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Đã có số công trình nghiên cứu có đề cập đến sách đối ngoại Đảng giai đoạn ... CHƯƠNG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1954-1960 1.1 ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ 1.1.1 Bối cảnh nước nhiệm vụ trị cách mạng Việt Nam Cuộc kháng chiến bền...
 • 137
 • 1,038
 • 2

ĐỀ TÀI DUY ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TRONG HAI MƯƠI NĂM ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA

ĐỀ TÀI TƯ DUY ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TRONG HAI MƯƠI NĂM ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA
... hội 14 đổi Đảng Kinh tế thị trường 20 năm đổi nước ta Kinh tế thị trường góc độ “một kiểu tổ chức kinh tế phương thức tổ chức, vận hành kinh tế phương tiện điều tiết kinh tế lấy chế thị trường ... kinh tế thị trường nước ta với kinh tế thị trường chủ nghĩa Trong kinh tế đó, mạnh thị trường sử dụng để “phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng sở vật chất17 đổi ... toàn dân, tập thể, nhân; nhiều thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế nhân (cá thể, tiểu chủ, tư nhân), kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu nước nhằm giải...
 • 23
 • 401
 • 1

DUY ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG VỀ KTTT QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI. SO SÁNH ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN CỦA VIỆT NAM VÀ KTTT CỦA TBCN

TƯ DUY ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG VỀ KTTT QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI. SO SÁNH ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN CỦA VIỆT NAM VÀ KTTT CỦA TBCN
... 3) TƯ DUY ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG VỀ KTTT QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI: So với thời kỳ trước đổi mới, nhận thức KTTT giai đoạn có thay đổi sâu sắc: Bước I: Thừa nhận chế thị ... ĐỊNH HƯỚNG XHCN CỦA VIỆT NAM KTTT CỦA TBCN 1) Điểm giống: Những vấn đề kinh tế thị trường định Nói cách khác kinh tế hàng hoá chịu điều khiển chế thị trường 2) Điểm khác: Kinh tế xã hội chủ nghĩa ... Việc Việt Nam trở thành thành viên thức WTO vào tháng 1-2007 đánh dấu bước phát triển cao trình hàng chục năm thực hội nhập kinh tế quốc tế nước ta II) ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA KTTT ĐỊNH HƯỚNG...
 • 10
 • 832
 • 3

Đổi mới duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Đổi mới tư duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến nay
... Chƣơng KHÁI LUẬN CHUNG VỀ ĐỔI MỚI TƢ DUY KINH TẾ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 11 1.1 Đổi kinh tế 11 1.2 Tính tất yếu đổi kinh tế Đảng Cộng sản Việt Nam 23 1.2.1 ... TỤC ĐỔI MỚI TƢ DUY KINH TẾ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Từ phân tích chung chương 1, thấy vấn đề đổi kinh tế Đảng ta hoàn toàn có nguồn gốc sâu xa từ thực tiễn đất nước Hơn nữa, Đảng ta kinh ... hội: nông dân, công nhân, địa chủ, sản, tiểu sản ; theo thành phần dân tộc, Kinh, Thái, Mường, Tày, Êđê, Bana ; theo thành phần quốc gia 16 dân tộc, Việt...
 • 110
 • 398
 • 0

QUÁ TRÌNH đổi mới DUY lý LUẬN của ĐẢNG

QUÁ TRÌNH đổi mới tư DUY lý LUẬN của ĐẢNG
... TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 2.1 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC 2.1.1 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng (12-1986) ... - xã hội quốc phòng tất phải vào bối cảnh đất nước lúc mà tiếp tục ứng xử trước nguy đe doạ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Chương QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG VỀ XÂY ... hoạt động 1.4 TƯ DUY VỀ QUỐC PHÒNG PHẢI PHÁT TRIỂN THEO SỰ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC TIẾN CÔNG CỦA ĐỐI TƯỢNG CHIẾN LƯỢC quốc phòng (còn gọi bảo vệ Tổ quốc XHCN) phải đổi theo đổi xây dựng...
 • 80
 • 166
 • 0

Tiểu luận “Gia nhập ASEAN năm 1995- Một đích đến thành công trên con đường đổi mới duy đối ngoại của Việt Nam” ppt

Tiểu luận “Gia nhập ASEAN năm 1995- Một đích đến thành công trên con đường đổi mới tư duy đối ngoại của Việt Nam” ppt
... mà đối phương Trong suốt chặng đường đổi sách đến gia nhập ASEAN, ngành đối ngoại tính toán sao? Bài tiểu luận “Gia nhập ASEAN năm 1995- Một đích đến thành công đường đổi đối ngoại Việt Nam” ... Thu Thảo Nguyễn Ngọc Trang Kayson Phommachack Tên đề tài : “Gia nhập ASEAN năm 1995- đích đến thành công đường đổi đối ngoại Việt Nam” 19 ... thách Đến 1986, đổi đối ngoại thực tìm lối cho việc đẩy nhanh tiến trình gia nhập ASEAN Có thể khẳng định việc gia nhập vào ASEAN Việt Nam năm 1995 bước ngoặt, kiện đối ngoại thành công nước...
 • 19
 • 259
 • 0

duy biện chứng của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên

Tư duy biện chứng của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên
... TƢ DUY BIỆN CHỨNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN .10 1.1 Khái niệm tƣ biện chứng công tác niên 10 1.1.1 biện chứng chủ nghĩa vật mác xít 10 1.1.2 biện chứng ... BẢN TRONG TƢ DUY BIỆN CHỨNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 57 2.1 Một số nội dung tƣ biện chứng Đảng Cộng sản Việt Nam công tác niên 57 2.1.1 ... CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƢ DUY BIỆN CHỨNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN 1.1 Khái niệm tƣ biện chứng công tác niên 1.1.1 biện chứng chủ nghĩa vật mácxít * Trong lịch sử triết...
 • 128
 • 288
 • 0

Gia nhập ASEAN năm 1995- Một đích đến thành công trên con đường đổi mới duy đối ngoại của Việt Nam

Gia nhập ASEAN năm 1995- Một đích đến thành công trên con đường đổi mới tư duy đối ngoại của Việt Nam
... ngoại Việt Nam Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á – ASEAN thành lập vào năm 1967 đến năm 1995 Việt Nam trở thành thành viên Có nguyên nhân chủ quan khách quan để lí giải sau 30 năm thành lập Việt Nam ... thách Đến 1986, đổi đối ngoại thực tìm lối cho việc đẩy nhanh tiến trình gia nhập ASEAN Có thể khẳng định việc gia nhập vào ASEAN Việt Nam năm 1995 bước ngoặt, kiện đối ngoại thành công nước ... gia nhập Khu vực Mậu dich tự ASEAN (AFTA) vào tháng 12 năm 1995 Như Việt Nam đạt đích quan trọng quan hệ với ASEAN Từ ta gửi đơn xin gia nhập ASEAN năm 1994 đến gia nhập thức năm 1995, thời gian...
 • 16
 • 163
 • 0

Đổi mới hoạt động thông tin công tác tưởng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

Đổi mới hoạt động thông tin công tác tư tưởng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay
... lý thông tin hoạt động thông tin công tác tưởng có hiệu 1.3 yêu cầu khách quan đổi hoạt động thông tin công tác tưởng 1.3.1 Yêu cầu công đổi hoạt động thông tin công tác tưởng Công đổi ... trạng hoạt động thông tin công tác tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam nay, xác định yêu cầu đổi hoạt động thông tin công tác tưởng + Đề xuất quan điểm số giải pháp đổi hoạt động thông tin công tác ... nói tác động không nhỏ tới công tác tưởng nói chung hoạt động thông tin công tác tưởng nói riêng Đảng ta Hoạt động thông tin công tác tưởng Đảng phụ thuộc vào chủ thể hoạt động thông tin...
 • 86
 • 39
 • 0

duy nhận thức của Đảng

Tư duy nhận thức của Đảng
... bị đầy đủ nhận thức tâm tìm đường đổi Nguyên nhân dẫn đến nhận thức sai: Điều có ích cần thiết phải tìm nguyên nhân dẫn đến nhận thức sai, yếu tố tác động đến nhận thức, phương pháp Đảng điều ... xã hội chủ nghĩa, hạnh phúc nhân dân” duy, nhận thức chủ nghĩa xã hội tiếp tục thực đường lối chung đường lối kinh tế Đại hội IV đề Điểm duy, nhận thức đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam ... sở nhận thức Có thể nói, 18 Đại hội VI, Đảng nhận thức đầy đủ thời kỳ độ từ nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội, không qua phát triển chủ nghĩa Quá trình phát triển nhận thức...
 • 24
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bước tiến mới trong tư duy lý luận của đảng về tư tưởng hồ chí minh từ đại hội vii đến đại hội ixtư duy đối ngoại của đảng thời kỳ đổi mớitư duy đối ngoại của đảngtư duy lý luận của đảng về công nghiệp hóatieu luan qua trinh hinh thanh va phat trien tu duy ly luan cua dang ve ket hop suc manh dan toc voi suc manh thoi daiđường lối chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước ta trong giai đoạn cm mớiquan điểm của đảng về bảo đảm an ninh chính trịchính sách đối ngoại của đảng và nhà nước việt nam giai đoạn hien nayđường lối chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước việt nam giai đoạn 1954 1960đường lối chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nayquản lý nhà nước về quốc phòng an ninhnhung cau hoi trac nghiem ve quoc phong an ninhbài viết liên hẹ thực tế về quóc phòng an ninhđổi mới tư duy kinh tế của đảngtư duy kinh tế của đảng trước đổi mớiCHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAYThực trạng của việc huy động và sử dụng nguồn vốn trong nước của nước ta hiện nay và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nàyKỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG từ đám rối THẦN KINH CÁNH TAY TRÊN máy MRI 3TESLAQuy đổi đơn vị gray, rem, msvBản đồ địa chất thành phố hà nộiKỸ NĂNG làm bài TRẮC NGHIỆM môn TOÁN đoàn CÔNG CHUNGđồ án kỹ sư xây dựng thiết kế và thi công công trình “nhà ở trung cư ”Bộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp án30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạnNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng quả quýt bắc kạnđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng TRUNG tâm THƯƠNG mại CHUNG cư thành phố việt trìphân tích thiết kế cho “Hoạt động cho thuê xe ô tô của công ty xe khách Mai Linh”bộ tranh tiếng anh 7 cả năm theo từng bàiprime time elem upper leafletGiải pháp đẩy mạnh thu hút FDI vào tỉnh bình dương đến năm 2020oxford rooftops 4 primariaphân tích thiết kế cho “Hoạt động cho thuê xe ô tô của công ty xe khách Mai Linh”bộ đề ôn thi công chức môn tiếng anh trình độ b có đáp ánTrọn bộ File Autocad thiết kế nhà 9x16m
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập