trắc nghiệm chương 1 Vật lý 10

100 câu hỏii trắc nghiệm chương 1 Vật 9

100 câu hỏii trắc nghiệm chương 1 Vật lý 9
... R2:R1 C Q1:Q2 = 2R1:R2 D.Q1:Q2= R1:2R2 R1 72/ Cho mạch điện hình vẽ sau: Q1, Q2 nhiệt lượng tỏa R1, R2 cung thời gian t So sánh Q1, Q2 A Q1:Q2 = R1:R2 B.Q1 : Q2 = R2 : R1 R2 A B C Q1 : Q2 = 2R1 : ... đoạn mạch có trị số là: A 25Ω B 12 ,5Ω C 6Ω D 3Ω 24/ R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω mắc song song với Câu sau đúng? A I1 = 1, 5 I2 B I1 = I2 C I2 = 1, 5 I1 D I1 = 2,5 I2 25/ R1 = 10 Ω, R2 = 20Ω, R3 = 30Ω mắc song ... A U1:U2 :U3 = 1: 3:5 B U1:U2 :U3 = 1: 2:3 C U1:U2 :U3 = 3:2 :1 D U1:U2 :U3 = 5:3 :1 18/ Có hai điện trở R1 = 15 Ω, R2 = 30Ω biết R1 chịu cường độ dòng điện tối đa 4A,...
 • 6
 • 162
 • 0

Trắc nghiệm chương 1 Vật 12

Trắc nghiệm chương 1 Vật lý 12
... trí cân vật) vận tốc vật có độ lớn 0,6 m/s Biên độ dao động lắc A cm B 12 cm C cm D 12 cm 14 5 Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31, 4 cm/s Lấy π = 3 ,14 Tốc độ trung bình vật chu ... cực đại 35 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 8sin3 ,14 t ( cm ) , lấy π = 3 ,14 Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 25 ,12 cm/s B cm/s C 78,88 cm/s D 52 ,12 cm/s 36 Một vật dao động điều ... 11 9 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân mốc gốc tọa độ Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm mà động vật T T T T A B C D 12 12 0...
 • 14
 • 300
 • 3

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 VẬT 11

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 11
... B 10 cm C .15 cm D 20cm Câu Nếu nguyên tử oxi bị hết electron mang điện tích A + 1, 6 .10 -19 C B – 1, 6 .10 -19 C C + 12 ,8 .10 -19 C D - 12 ,8 .10 -19 C Tuyển tập trắc nghiệm 11 Thầy Nguyễn Tú – Tổ Vật ... điện là: A Q1 = 4 .10 -6C; Q2 = 2 .10 -6C; Q3 = 2 .10 -6C B Q1 = 2 .10 -6C; Q2 = 3 .10 -6C; Q3 = 1, 5 .10 -6C C Q1 = 4 .10 -6C; Q2 =10 -6C; Q3 = 3 .10 -6C D Q1 = 4 .10 -6C; Q2 = 1, 5 .10 -6C; Q3 = 2,5 .10 -6C Câu 52 ... A Q1 = 3 .10 -3 (C) Q2 = 3 .10 -3 (C) B Q1 = 1, 2 .10 -3 (C) Q2 = 1, 8 .10 -3 (C) C Q1 = 1, 8 .10 -3 (C) Q2 = 1, 2 .10 -3 (C) D Q1 = 7,2 .10 -4 (C) Q2 = 7,2 .10 -4 (C) Câu 48 Có ba tụ điện phẳng có điện dung C1 =...
 • 14
 • 330
 • 0

Trắc nghiệm Chương 1 VẬT 11

Trắc nghiệm Chương 1 VẬT LÝ 11
... tích A F1 = F2 = 50 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N B F1 = F2 = 70,3 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N C F1 = F2 = 78 .10 -3N; F3 = 70,3 .10 -3N D F1 = F2 = 40,2 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N Câu 14 : Hai điện tích q1 = 4 .10 -8C; q2 ... = 3 .10 -5C B q1 = 3 .10 -5C; q2 = 2 .10 -5C C q1 = 2 .10 -5C; q2 = 1. 10-5C D q1 = 2 .10 -5C; q2 = 2 .10 -5C Câu 13 : Ba điện tích điểm q1 = 4 .10 -8C; q2 = -4 .10 -8C; q3 = 5 .10 -8C đặt không khí ba đỉnh A, B, ... lực điện điện trường có cường độ điện trường 10 00 V/m Hỏi công lực điện có giá trị sau ? A – 1, 6 .10 -16 J B + 1, 6 .10 -16 J C – 1, 6 .10 -18 J D + 1, 6 .10 -18 J Câu 47: Công lực điện không phụ thuộc vào:...
 • 8
 • 493
 • 2

trắc nghiệm chuong 1 vật lớp 11

trắc nghiệm chuong 1 vật lý lớp 11
... điện tích q =10 -5C đặt không khí Độ lớn cường độ điện trường điểm M cách tâm O cầu đoạn R = 10 cm A 9 .10 - 6V/m B 9 .10 6V/m C 9 .10 5V/m D 9 .10 11V/m Câu 24: khoảng cách điện tích tăng lên 1, 5 lần lực ... lớn điện tích A 1, 25 .10 -4C B 8 .10 -2C C 1, 25 .10 -3C D 36 .10 -6C -6 Câu 42 Điện tích điểm q = - 3 .10 C đặt điểm mà cường độ điện trường có phương thẳng đứng, chiều từ xuống độ lớn E = 12 000V/m Hỏi phương, ... 9 .10 5 V/m hướng phía điện tích q Xác định điện tích q ? A - 40μC B - 16 μC C - 10 0μC D + 36μC Câu 41 Một điện tích thử đặt điểm có cường độ điện trường 0 ,16 V/m Lực tác dụng lên điện tích 2 .10 -4...
 • 3
 • 161
 • 0

Đề trắc nghiệm chương 1 vật 11

Đề trắc nghiệm chương 1 vật lý 11
... Câu 10 : Cường độ điện trường điện tích điểm Q= 5 .10 -9 C gây điểm cách 5cm không khí là: A 9 .10 2 V/m B 4,5 .10 2 V/m C 1, 8 .10 4 V/m D 1, 8 .10 2 V/m Câu 11 : Biểu thức biểu diễn đại ... cách: A cho vật cọ xát với vật khác B.Cho vật tiếp xúc với vật khác C.Cho vật đặt gần vật khác D.Cho vật tương tác với vật khác µ F Câu 25: Một tụ điện có điện dung 10 0 , tích điện đến hiệu điện ... C 4,8 .10 6 V/m D 3,6 .10 6 V/m Câu 15 : Hai điện tích điểm đặt chân khơng cách khoảng r = 4cm lực đẩy chúng F = 9 .10 -5N Để lực tác dụng chúng F = 1, 6 .10 -4N khoảng cách r2 điện tích bằng: A 1cm B...
 • 4
 • 198
 • 0

Trắc nghiệm chương trình vật lớp 10 (có đáp án)

Trắc nghiệm chương trình vật lý lớp 10 (có đáp án)
... Khi vật rắn cân thí trọng tâm điểm đặt tất lực B Trọng tâm vật rắn nằm trục đối xứng vật C Mỗi vật rắn có trọng tâm điểm khơng thuộc vật D Trọng tâm vật rắn đặt điểm vật 3.5* Trong vật sau vật ... lên vật C ngoại lực tác dụng lên vật D lự ma sát tác dụng lên vật Câu 4.53 nói động vật, phát biểu sau đúng? A Động vật tăng gia tốc vật lớn khơng B Động vật tăng vận tốc vật lớn khơng C Động vật ... Kéo vật giãn 5cm so với vị trì ban đầu thả nhẹ nhàng Cơ hệ vật vị trì là: A 25 .10- 2 J B 50 .10- 2 J C 100 .10- 2 J D 200 .10- 2 J Câu 4.84 độ cao h = 20m vật ném thẳng đứng lên với vận tốc đầu v0 = 10m/s...
 • 46
 • 1,664
 • 3

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc
... only Câu 14/ Một vật quay quanh trục với tốc độ góc  = 2(rad/s) Nếu nhiên mômen lực tác dụng lên … A vật quay với tốc độ góc =2 (rad/s) B vật quay chậm dần dừng lại C vật đổi chiều quay D vật ... có chiều dài hợp với góc 60o Hỏi lực căng nửa sợi dây ? Cho g=10m/s2 A 10 N B N D 10N C 15N    Câu 21 Ba lực F1 , F2 , F3 tác dụng lên vật rắn giữ cho vật cân Vật tiếp tục cân A di chuyển ... 1,0m D 2,0m Câu 13/ Mức quán tính vật quay quanh trục KHÔNG phụ thuộc vào … A khối lượng vật B vị trí trục quay C hình dạng kích thước vật D tốc độ góc vật Generated by Foxit PDF Creator © Foxit...
 • 4
 • 1,371
 • 40

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VẬT 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNGCAO

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VẬT LÝ 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNGCAO
... A.0,400 B.0,426 C.0,35 D Một đáp án khác ĐÁP ÁN Câu 1:D Câu 2: D Câu 3:C Câu 4:D Câu 5:B Câu 6:B Câu 7:D Câu 8:A Câu 9:A Câu 10: B ... calo Câu 10: Một động nhiệt nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 50kJ Nhiệt độ nguồn nóng 493K nguồn lạnh 283K Hiệu suất cực đại động là: A.0,400 B.0,426 C.0,35 D Một đáp án khác ĐÁP ÁN Câu 1:D Câu ... B.Di chuyển từ N sang M C.Di chuyển từ M sang N sau tr v ề M D Đứng yên Câu 9:M ột vi ên đ ạn đ ại bác c ó kh ối lượng 10kg , r t ới đích c ó vận tốc 54 km/h Nếu toàn động bi ến th ành nội nhiệt...
 • 2
 • 84
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật và Tuổi trẻ Số 54 – Tháng 02/2008

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 – Tháng 02/2008
... ? A 1, 2 .10 6 m / s B 12 .10 6 m / s C 1, 6 .10 6 m / s D 16 .10 6 m / s 11 Vật kính thị kính kính thi n văn có tiêu cự +16 0cm +5cm Khoảng cách hai kính độ bội giác ngắm chừng vô cực A 15 5cm 32 B 16 5cm ... 6, 625 .10 −34 Js ; c = 3 .10 8 m / s ; qe = e = 1, 6 .10 19 C ; me = 9 ,1. 10− 31 kg Độ lớn cảm ứng từ B từ trường là: A 2,5 .10 −4 T B 1, 0 .10 −3 T C 1, 0 .10 −4 T D 2,5 .10 −3 T 49 Trên sợi dây dài 1, 5m, ... triệt tiêu cần đặt vào catod anod hiệu điện có giá trị 19 nhỏ ? Cho h = 6, 625 .10 −34 Js ; c = 3 .10 8 m / s ; qe = 1, 6 .10 C A 1, 05V B 0,8V C 1, 62V D 2,45V t1 li độ chất điểm x1 = 3cm 26 Một chất...
 • 6
 • 325
 • 7

Kiem tra Chuong 1 Vat Ly 10 NC

Kiem tra Chuong 1 Vat Ly 10 NC
... t/2 B) 2t C) 1, 33t D) 1, 41t 7) Trái đất có bán kính 6400km, chu kỳ 24 Tốc độ góc điểm trái đất quay quanh trục là: A) 7,27 .10 -5 rad/s B) 7,27 .10 -4 rad/s C) 6,20 .10 -6 rad/s D) 5,42 .10 -5 rad/s 8) ... A) 7,27 .10 -5 rad/s B) 7,27 .10 -4 rad/s C) 6,20 .10 -6 rad/s D) 5,42 .10 -5 rad/s 25) Một xe ơtơ có bán kính bánh xe 30cm chuyển động Bánh xe quay 10 vòng/s khơng trượt Vận tốc xe A) 23 m/s B) 18 ,8 m/s ... đất quay quanh trục là: A) 7,27 .10 -4 rad/s B) 7,27 .10 -5 rad/s C) 6,20 .10 -6 rad/s D) 5,42 .10 -5 rad/s 21) Một xe ơtơ có bán kính bánh xe 30cm chuyển động Bánh xe quay 10 vòng/s khơng trượt Vận tốc...
 • 16
 • 488
 • 17

trac nghiem chuong II Vat Ly 11

trac nghiem chuong II Vat Ly 11
... tích dương II : Nên điện tích âm chuyển dời có hướng không tạo thành dòng điện A : Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tương quan B : Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai ... biểu II đúng, hai phát biểu không tương quan C : Phát biểu I đúng, phát biểu II sai D : Phát biểu I sai, phát biểu II Câu 33 : Hiện tượng siêu dẫn nhà vật lý phát : A : Kamerling-Onnes B : Farây...
 • 5
 • 1,606
 • 120

tóm tắt thuyết và bài tập chương 1 vật 10

tóm tắt lý thuyết và bài tập chương 1 vật lý 10
... LÝ THUT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10 vtb = ∆x x2 − x1 = ∆t t2 − t1 Với x1, x2 tọa độ chất điểm thời điểm t1 t2 Vận tốc trung bình có phương, chiều trùng ... đường vật rơi tự s= gt d) Giá trị gia tốc rơi tự - Ở nơi Trái Đất gấn mặt đất, vật rơi tự có gia tốc g g = 9,8m / s g = 10 m / s Mr Nguyễn Duy Liệu Tel: 0986590468 LÝ THUT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10 Chú ... Tel: 0986590468 LÝ THUT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10 B BÀI TẬP 1. 2 Chuyển động chuyển động thẳng HD: * Chọn gốc tọa độ, thời gian, chiều chuyển động * Vẽ hình * Xác định điều kiện ban đầu vật chuyển động...
 • 14
 • 4,038
 • 1

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm khách quan vật 10

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm khách quan vật lý 10
... 4,5 .101 0 Pa B 9 .109 Pa C 4,5 .109 Pa D 9 .101 0 Pa Cõu 60:Khớ b nung núng ó tng th tớch 0,02m3 v ni nng bin thiờn 1280J.Nhit lng ó truyn cho khớ l bao nhiờu? Bit quỏ trỡnh l ng ỏp ỏp sut 2 .105 Pa ... din 3mm2 Khi kộo bng mt lc 600N thỡ dõy dón mt on 2mm Sut Iõng ca thộp l A 2 .101 0 Pa B 2 .101 1 Pa C 4 .101 0 Pa D 4 .101 1 Pa Cõu 370: Kt lun no sau õy l sai núi v s chy thnh dũng ca cht lng? A Khi ... hai bc tng Cho h s n di ca thộp 1, 2 .105 K , sut Iõng E = 20 .101 0Pa Khi nhit tng thờm 50 0C , thỡ lc ca tỏc dng vo tng l: A 25 105 N B 15 105 N C 20 103 N D Mt kt qu khỏc Cõu 452 u th k...
 • 57
 • 532
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai tap trac nghiem chuong 1 vat ly 10trắc nghiệm chương 1 vật lý 11 có đáp ánbài tập trắc nghiệm chương 1 vật lý 12trắc nghiệm chương 1 vật lý 12 cơ bản có đáp ántrac nghiem chuong 3 vat ly 10trắc nghiệm chương 1 vật lý 11 cơ bảnbài tập trắc nghiệm chương 5 vật lý 10bai tap trac nghiem chuong 3 vat ly 10bài tập trắc nghiệm chương 1 vật lý 11bài tập trắc nghiệm chương 4 vật lý 10trac nghiem chuong 2 vat ly dai cuong 1ôn tập chương 1 vật lý 10 cơ bảnôn tập chương 1 vật lý 10 nâng caobài tập ôn tập chương 1 vật lý 10chương 1 vật lý 10Quản lý đội ngũ chuyên viên tại đại học quốc gia hà nộiĐánh giá thực hiện công việc của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Quảng NamPhát triển giảng viên theo yêu cầu của đại học nghiên cứu nghiên cứu điển hình tại đại học quốc gia hà nộiXây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp tại công ty cổ phần lâm nông sản, thực phẩm Yên BáiQUY TRÌNH CHUẨN BỊ CHO CÁC BUỔI LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC VỚI CÁC ĐƠN VỊĐề tài Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Đồng Mỏ - huyện Chi Lăng – tỉnh Lạng SơnTuyển dụng trong ngành công nghệ phần mềm nghiên cứu tại công ty trách nhiệm hữu hạn kms technology việt namPhát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại NHTMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải thích các câu tục ngữ, ca dao bằng khoa học địa líQuy trinh quan ly tai sanquy định công tác lễ tânMau tieu de thu của Đại học Quốc gia Hà NộiNghiên cứu kỹ thuật LSB và kết hợp thuật toán RSA để giấu tin trong ảnhĐánh giá một số dòng giống chè shan tại phú thọNghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyênNhững khó khăn cản trở hoạt động thu thập và xử lý thông tin phục vụ công tác thẩm định giá bất động sản tại công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam và giải pháp hoàn thiệnChuyên Đề Thực Tập Chất Lượng Chương Trình Du LịchGiao trinh tai lieu TIẾNG NGA GIAO TIẾPHoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Housing