Bài trắc nghiệm hóa chương aken, ankadien, ankin.

bài tâp trắc nghiệm hóa chương nitơ-photpho

bài tâp trắc nghiệm hóa chương nitơ-photpho
... nước cường toan (hỗn hợp thể tích axit HNO3 đặc ba thể tích HCl đặc) Câu 37 Để điều chế HNO3 thí nghiệm người ta dùng A NaNO3 rắn, H2SO4 đặc B N2 H2 C NaNO3 rắn, N2, H2 HCl đặc D AgNO3 HCl Trên ... dịch NaOH loãng vào đun nóng D hoà tan thành dung dịch đun nóng để NH4Cl thăng hoa Câu 66 Có ống nghiệm, ống chứa riêng biệt dung dịch sau: KI, BaCl 2, Na2CO3, Na2SO4, NaOH, nước clo, (NH4)2SO4...
 • 8
 • 8,611
 • 598

40 BÀI TRẮC NGHIÊM HAY CHƯƠNG I VÀ II LỚP 12NC

40 BÀI TRẮC NGHIÊM HAY CHƯƠNG I VÀ II LỚP 12NC
... Tinh bột có lo i liên kết α–[1,4]–glicozit α–[1,6]–glicozit D Xenlulozơ có liên kết β–[1,4]–glicozit 38)Có dung dịch sau : nước èp táo xanh, nước ép táo chín, dung dịch KI Thuốc thử để phân biệt ... 32)Có trieste glixerol chứa lo i gốc axit gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH, C15H31COOH ? A 18 B C 24 D.12 33)Đun hỗn hợp gồm glixerol n axit đơn chức v i xúc tác axit thu t i đa trieste ... tích O2 i u kiện Este là: A Etyl axêtat B Vinyl axêtatC Vinylformiat D Mêtylformiat 20) i u i u sau: A Các chất gluxit hợp chất đơn chức B Các chất gluxit hợp chất đa chức C Các chất gluxit hợp...
 • 4
 • 188
 • 2

352 bai trac nghiem hoa huu co

352 bai trac nghiem hoa huu co
... là: a) CH3COOH < HCOOH < CH3CHO < CH3CH2OH < CH3OH b) CH3OH < CH3CH2OH < CH3CHO < HCOOH < CH3COOH c) CH3OH < CH3CHO < CH3CH2OH < HCOOH < CH3COOH d) CH3CHO < CH3OH < CH3CH2OH < HCOOH < CH3COOH 53 ... độ sơi chất tăng dần sau: a) CH3CH2Cl < CH3COOH < CH3CH2OH CH3COOH b) CH3CH2Cl < CH3COOCH3 < c) CH3OH < CH3CH2COOH < NH3 < HCl d) HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F 106 Cơng thức thực nghiệm chất ... CCl4 b) CO2 222 Cơng thức đơn giản glucozơ là: c) Br2 d) CO a) CHO b) CH2O c) C6H12O6 d) C6(H2O)6 223 Cơng thức este đa chức tạo axit R(COOH)n rượu R’(OH)n’ là: a) R(COO)nn’R’ b) Rn(COO)nn’R’n’...
 • 86
 • 227
 • 2

301 bai trac nghiem hoa vo co

301 bai trac nghiem hoa vo co
... 299 Chất khoáng đolomit (dolomite) gồm CaCO 3.MgCO3 Tuy nhiên số trường hợp, tỉ lệ số mol CaCO3 với MgCO3 khác : Có mẩu đolomit coi hỗn hợp gồm CaCO MgCO3 Đem nung 20,008 gam mẩu đolomit khối ... dung dịch CH3COOH 1M b) Dung dịch CH3COOH 0,1M phân ly ion tốt dung dịch CH 3COOH 1M, dẫn điện dung dịch CH3COOH 1M c) Dung dịch CH3COOH 1M phân ly ion khó dẫn điện so với dung dịch CH 3COOH 0,1M ... Cu(NO3)2, MgCO3, Ba(HCO3)2, NH4HCO3, NH4Cl Đem nung X khối lượng không đổi thu chất rắn Y, chất rắn Y hòa tan nước tạo dung dịch Z X muối nào? a) NH4HCO3 b) MgCO3 c) NH4Cl d) Ba(HCO3)2 249 Độ...
 • 52
 • 315
 • 0

1000 bài trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học (hà nội)

1000 bài trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học (hà nội)
... hoá học Câu 52 : Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố hoá học đợc xếp dới ánh sáng A thuyết cấu tạo nguyên tử B thuyết cấu tạo phân tử C Thuyết cấu tạo hoá học D định luật tuần hoàn nguyên tố hóa học ... Cả A, B C Câu 300 : Lấy ống nghiệm, cho vào ống nghiệm đồng nhỏ (lấy d) Rót vào ống nghiệm thứ 1ml H2SO4 loãng, vào ống nghiệm thứ hai 1ml H2SO4 đặc Đun nóng nhẹ ống nghiệm đến không tợng xảy Sau ... ứng hoá học Câu 131 : Trong hoá học vô cơ, phản ứng hoá học có số oxi hoá nguyên tố không đổi ? A Phản ứng hoá hợp B Phản ứng trao đổi C Phản ứng phân hủy D Phản ứng Câu 132 : Trong hoá học vô...
 • 169
 • 332
 • 1

SKKN: Rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm Hóa học 12

SKKN: Rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm Hóa học 12
... kết học tập học sinh - Đối với tổ môn nhà trường, có môn Hóa, phải xây đựng chuẩn để đánh giá kết học tập học sinh qua học, từ xây dựng ngân hàng câu hỏi để học sinh rèn luyện tốt kỹ làm bài, trắc ... bình học học sinh năm học 2 012- 2013 LỚP 12A1 Học kì I Học kì II Bài Bài TBM hk I Bài Bài TBM hk II GIỎI 48,5% 48,5% 18,2% 36,4% 42,4% 18,2% KHÁ 21,2% 9,1% 54,5% 30,3% 30,3% 63,6% TR.BÌNH 12, 1% ... trường THPT Hóa học môn học mà nhiều học sinh yếu đặc biệt trường mà mặt nhận thức học sinh thấp trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai Hóa học môn học vừa lý thuyết vừa thực nghiệm Học sinh phải...
 • 86
 • 668
 • 2

Hệ thống 8 dạng bài tập thường được vận dụng làm bài trắc nghiệm Hoá pptx

Hệ thống 8 dạng bài tập thường được vận dụng làm bài trắc nghiệm Hoá pptx
... + 4HNO3   x HNO3 + NaOH  NaNO3 + H2 O x x x = 0 ,8. 1 = 0 ,8 (mol)  A I.t ta có : 96500 n 1 08 1 08  0 ,8  20.t  t = 386 0 giây 96500 Áp dụng công thức Farađây m = Ví dụ 53 Đáp án C Theo đề, ... 4FeS2 + 11O2  2Fe2 O3 + 8SO2 4.120(g)  8. 22,4 (lít)  x? 4, 48 4.120.4, 48 = 12 (gam) 8. 22,4 Vậy khối lượng quặng cần thiết : x= mquặng = 12.100 100 = 20 (gam) 75 80 Ví dụ 44 Đáp án B 2FeCl3 ... tham gia phản ứng = 12 ,8 = 0, 08 (mol) 160 Theo phản ứng trên, nanken = n Br2 = 0, 08 (mol) Vì hiệu suất phản ứng 80 % nên nanken sinh khử nước : nanken  0, 08. 100 = 0,1 (mol) 80 Phản ứng khử nước...
 • 12
 • 228
 • 2

50 bài trắc nghiệm hóa học

50 bài trắc nghiệm hóa học
... với dung dịch muối chứng minh: Cu có tính khử mạnh Ag Cu2+ có tính oxi hóa mạnh Zn2+ 21 22 23 24 25 26 27 Fe3+ có tính oxi hóa mạnh Fe2+ K có tính khử mạnh Ca D Cho 8,4 gam Fe vào dung dịch HNO3 ... b)M+2X3+ → M2++2X2+ Nhận xét sau đúng? Tính khử : X>X2+>M Tính khử : X2+>M>X Tính oxi hóa : M2+>X3+>X2+ Tính oxi hóa : X3+>M2+>X2+ D Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Fe, Mg, Al vào dung dịch AgNO3 dư thu ... AgNO dư Sau phản ứng xong thu 8,208 gam kim loại Vậy % khối lượng Mg là: 63,542% 41,667% 72,92% 62 ,50% B Cho 200ml dung dịch AgNO3 2,5x mol/l tác dụng với 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 x mol/l Sau phản...
 • 8
 • 62
 • 1

TIỂU LUẬN CHUẨN MỰC CHO BÀI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC MỚI

TIỂU LUẬN CHUẨN MỰC CHO BÀI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC MỚI
... (trắc nghiệm luận đề) trắc nghiệm (trắc nghiệm khách quan) Luận đề trắc nghiệm khách quan phương tiện kiểm tra khả học tập, hai trắc nghiệm (test) sử dụng để: • Đo lường thành học tập mà khảo sát ... thức học sinh lực cá nhân Việc đo lường đánh giá thực qua kiểm tra soạn thảo dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ học, môn học cụ thể Trong kiểm tra trình bày hai dạng hình thức luận đề (trắc nghiệm luận ... đánh giá 1.3 Các loại hình đánh giá học tập Chương THỰC HÀNH ĐO LƯỜNG ĐÁNH GIÁ VỚI MỘT BÀI TRẮC NGHIỆM 2.1 Các tham số cho câu hỏi trắc nghiệm, vấn đề trắc nghiệm 2.1.1 Độ khó Độ khó p tỉ số...
 • 18
 • 73
 • 0

Tuyển tập các bài trắc nghiệm hóa học đánh lừa

Tuyển tập các bài trắc nghiệm hóa học đánh lừa
... 9 Oxi hóa 9,2 gam etanol CuO đung nóng, thu 13,2 gam andehit, axit, ancol chưa phản ứng H2O Hỗn hợp tác dụng với Na dư sinh 3,36 lít H2 (đktc) Phần trăm khối lượng rượu bị oxi hóa là? A 75%...
 • 3
 • 143
 • 2

SKKN rèn LUYỆN kỹ NĂNG làm bài TRẮC NGHIỆM hóa học 12

SKKN rèn LUYỆN kỹ NĂNG làm bài TRẮC NGHIỆM hóa học 12
... Hóa học III KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Số năm có kinh nghiệm: 11 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: 01 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ... kết học tập học sinh - Đối với tổ môn nhà trường, có môn Hóa, phải xây đựng chuẩn để đánh giá kết học tập học sinh qua học, từ xây dựng ngân hàng câu hỏi để học sinh rèn luyện tốt kỹ làm bài, trắc ... bình học học sinh năm học 2 012- 2013 49 LỚP 12A1 Học kì I Học kì II Bài Bài TBM hk I Bài Bài TBM hk II GIỎI 48,5% 48,5% 18,2% 36,4% 42,4% 18,2% KHÁ 21,2% 9,1% 54,5% 30,3% 30,3% 63,6% TR.BÌNH 12, 1%...
 • 86
 • 280
 • 0

skkn RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12.

skkn RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12.
... kinh nghiệm: 11 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: 01 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong môn học trường THPT Hóa học môn học mà nhiều học sinh ... kết học tập học sinh - Đối với tổ môn nhà trường, có môn Hóa, phải xây đựng chuẩn để đánh giá kết học tập học sinh qua học, từ xây dựng ngân hàng câu hỏi để học sinh rèn luyện tốt kỹ làm bài, trắc ... 24 25 26 27 28 29 30 Kết kiểm tra tiết điểm trung bình học học sinh năm học 2012-2013 LỚP 12A1 Học kì I Học kì II Bài Bài TBM hk I Bài Bài TBM hk II GIỎI 48,5% 48,5% 18,2% 36,4% 42,4% 18,2%...
 • 88
 • 104
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap trac nghiem hoa chuong 5 12dap an bai tap trac nghiem hoa chuong nito phophothủ thuật làm bài trắc nghiệm hoá vô cơcác dạng bài trắc nghiệm hoátrắc nghiệm hóa chương kim loạitrắc nghiệm hóa chương 2TCVN 11026 2 2015 ISO chất dẻo đúc phun mẫu thử vật liệu nhiệt dẻo phần 2 thanh kéo nhỏTCVN 11026 4 2015 ISO chất dẻo đúc phun mẫu thử vật liệu nhiệt dẻo phần 4 xác định độ co ngót đúcDạy học phân hóa trong chủ đề các ứng dụng của đạo hàm cho học sinh trung học phổ thôngTCVN 11022 7 2015 ISO chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt phần 7 xác định clorua tan trong nướcTCVN 11024 2015 ISO chất dẻo xác định sự thay đổi màu sắc và biến tính chất sau khi phơi nhiễm với ánh sáng ban ngày dưới kính, thời tiết tự nhiên hoặc nguồn sáng phòng thí nghiệmNâng cao năng lực quản lý trong kinh doanh xuất bản phẩm tại nhà xuất bản đại học quốc gia hà nộiQuản lý nhân lực tại công ty cổ phần thiết bị năm sao việtLuận văn giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu mặt hàng gốm sứ sang thị trường châu âu của công ty tropicdane việt nam trong giai đoạn 2006 2010Luận văn xac định tinh nhạy của một số loai thuốc khang sinh đối với edwardsiella sp va aeromonas sp gay bệnh tren ca tra tại cần thơ va an giangnghiên cứu các sản phẩm – dịch vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Danko (Báo cáo thực tập tốt nghiệp)TỰ LUẬN +TRẮN NGHIỆM ĐƯỜNG lốitìm hiểu về hàm băm SHA và ứng dụng của nóQuản lý ngân sách nhà nước cấp phường ở quận hà đông, thành phố hà nộiQuản lý ngân sách nhà nước ở thành phố thái bình, tỉnh thái bìnhVận dụng marketing mix tại công ty truyền thông và quảng cáo alphaPhân tích hiệu quả kinh tế nuôi trồng thủy sản của các hộ nông dân trên địa bàn xã gia vượng, huyện gia viễn, tỉnh ninh bìnhkế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần dược sơn lâmĐánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty TNHHCác yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt namThiết kế kỹ thuật Trường THCS Thị trấn Càng Long
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập