UNIT 2 BAI TAP THUC HANH SACH CU

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP THỰC HÀNH KẾ TOÁN pot

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP THỰC HÀNH KẾ TOÁN pot
... từ kế toán có liên quan đến tình Ghi sổ kế toán theo hình thức Sổ nhật ký chung Biết rằng: - Công ty kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Hạch toán hang tồn kho theo phương pháp kế ... số … Công ty quảng cáo Mặt Trời) - bảng kê toán tạm ứng duyệt anh Trần Đông Minh sau: - Tiền lại: 700 - Tiền ăn: 1.000 - Công tác phí: 300 - Anh Minh toán tiền tạm ứng theo Hóa đơn GTGT số … CTCP ... 12.000, toán tiền gửi ngân hàng, thời hạn bảo hiểm năm ( Hóa đơn GTGT số … công ty Bảo hiểm BBB, GBN số …) - Mua nguyên vật liệu nhập kho, tổng trị chưa có thuế GTGT 105.000, thuế GTGT 10%, toán...
 • 3
 • 340
 • 1

1 2 bai tap thuc hanh

1 2 bai tap thuc hanh
... kiếm thực thu hồi xử lý văn lần 10 Báo cáo sổ văn - Báo cáo sổ công văn theo số thời gian lần Vai trò Chánh văn phòng (tên truy cập: vuvanbuong, mật khẩu: abc @ 12 3) STT NỘI DUNG CHI TIẾT THỰC HIỆN ... kiếm thực thu hồi xử lý văn lần Vai trò Lãnh đạo phòng, chuyên viên (tên truy cập: vuongthucda, mật khẩu: abc @ 12 3) STT NỘI DUNG CHI TIẾT THỰC HIỆN Đọc thông tin xử lý văn - Tiếp nhận thông tin văn ... tin tờ trình lần Vai trò Lãnh đạo KBNN Tỉnh, Thành phố (tên truy cập: vumanhcuong, mật khẩu: abc @ 12 3) STT NỘI DUNG CHI TIẾT THỰC HIỆN Đọc thông tin xử lý văn - Đọc thông tin văn tệp nội dung văn...
 • 4
 • 123
 • 0

BÀI TẬP THỰC HÀNH UNIT 9- LỚP 10

BÀI TẬP THỰC HÀNH UNIT 9- LỚP 10
... someone _ into the store, smile and say, “May I help you?” a comes b came c will come d would come 10 _ you, I would think twice about that decision It could be a bad move a If I am b Should I ... leaves and where to buy tickets ? A B C D I think you shouldn’t if it’s the right thing to A B C D 10 Unless we work harder, we will finish on time A B C D IV READING COMPREHENSION A Choose the correct ... 50 kg in weight and 1.2 meters in length (3) _ the largest one can weigh up to 8.200 kg and is 10 meters long Dolphins are sociable creatures They swim together in group known as (4) _ They...
 • 5
 • 2,133
 • 15

Bài tập thực hành Chương II - Bài 2

Bài tập thực hành Chương II - Bài 2
... THANH G GD TRE CV QD CV 24 5 687 540 21 8 420 20 01 20 01 20 02 20 02 2003 12 10 15 20 QD 958 20 03 50 TK 460 20 04 10 KD VH 125 348 20 05 20 05 40 65 3.3 Baớng DOCGIA MATHE HE0 12 HE 023 MA031 MA047 LF054 ... 06/10/1985 25 /10/1986 27 /06/1969 16/ 02/ 19 82 15/07/1983 07/07/1986 01/04/1985 DIACHI KP2 - PHUONG KP1 - PHUONG KP2 - PHUONG KP8 - PHUONG KP2 - PHUONG KP6 - PHUONG KP5 - PHUONG LOP 12A1 12B3 11B3 ... AF0 02 HE0 12 A00 02 CS099 HE 023 C4356 CS115 MA031 C0909 AF006 MA047 C1 123 CS1 12 LF054 C1 124 CS114 LF054 C1 125 CS115 PH079 A0 026 AF007 MA047 NGAYMUON 01/11 /20 05 02/ 11 /20 05 05/11 /20 05 05/11 /20 05...
 • 5
 • 272
 • 3

11cb BÀI TẬP THỰC HÀNH UNIT 12

11cb BÀI TẬP THỰC HÀNH UNIT 12
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/0/256291/ /UNIT1 2.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 315
 • 1

11cb BÀI TẬP THỰC HÀNH UNIT 11

11cb BÀI TẬP THỰC HÀNH UNIT 11
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/0/256296/ /UNIT1 1-12.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 313
 • 0

BÀI TẬP THỰC HÀNH UNIT 9

BÀI TẬP THỰC HÀNH UNIT 9
... 8/ The man was badly injured He was driving the car - 9/ The children broke the window They live in the next street - 10/ That’s ... March - 8/ I’m the person You stayed in my flat - 9/ That’s the boy He’s just got a place at university - 10/ I’m the one ... 8/ I lost the money I borrowed it from John - 9/ I really liked the new teacher They sent the new teacher - 10/ I sacked...
 • 15
 • 276
 • 0

BÀI TẬP THỰC HÀNH UNIT 10

BÀI TẬP THỰC HÀNH UNIT 10
... who/whom sits next to you? Midway through the second half Manchester United scored their third goal, at that/which point Leeds United gave up completely There is one person to whom/who I owe more ... National parks should be set _ to save animals and plants 10 Raw sewage was discharged _ the treatment plant directly _ the river TEST 10 A PHONOLOGY Choose the word whose underlined part is ... human a respect b effort a condition b pollutant 10 a action b habit C environment C approach c prohibit c species c exist c however c danger D community D dragon d destruction d planet d supply...
 • 11
 • 274
 • 1

Bài tập thực hành Oracle 9i (bài số 2)

Bài tập thực hành Oracle 9i (bài số 2)
... From employees Group by department_id Having max(salary)>5000; (điều kiện nhóm group by_làm giảm số nhóm) Order by avg(salary) asc ; 9’ Chọn department_id, mức lương trung bình tính dựa theo department_id,...
 • 4
 • 272
 • 2

Bài Tập Thực Hành 5(TIET 2)

Bài Tập Thực Hành 5(TIET 2)
... chốt lại Yes để lưu lại liên kết lại hộp thoại Edit Relationships hướng dẫn học sinh thực − Học sinh quan sát hành liên kết lắng nghe bảng − Chúng ta xoá liên kết cách nháy chuột trái vào liên...
 • 2
 • 221
 • 0

Tài liệu Bài tập thực hành môn cơ sở dữ liệu 2 - Biên tập: Đậu Hải Phong ppt

Tài liệu Bài tập thực hành môn cơ sở dữ liệu 2 - Biên tập: Đậu Hải Phong ppt
... 20 00 Bài tập sở liệu 13 Bộ môn Tin học Đậu Hải Phong HermesNIIT 0 7-0 6 -2 0 07, 02: 05 AM Một công cụ quan trọng để học Quarter việc sử dụng SQL Server 20 00 Để sử dụng SQL thành thạo cần thực hành ... loại hàng Tuần 9: Tổ chức thi điều kiện thực hành Ôn tập cho thi thực hành lý thuyết Bài tập sở liệu Bộ môn Tin học Đậu Hải Phong Phần 2: Ôn tập T-SQL Thực công việc sau Query Analyzer: a Tạo ... sau: http://farm2.static.flickr.com/ 122 0/533 325 578_0b 521 f7856_o.jpg Bài tập sở liệu 14 Bộ môn Tin học Đậu Hải Phong Dùng nút Run chạy (hoặc nhấn phím F5) Khi chạy kiểm tra xem có thành công không...
 • 15
 • 916
 • 9

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập