giao an toan lop 7 tron bo

Giáo án toán lớp 7 trọn bộ

Giáo án toán lớp 7 trọn bộ
... phân thứ hai: HS *7, 923 7, 92 * 17, 418 17, 42 *79 ,1364 79 ,14 HS *50,401 50,40 *0,155 0,16 *60,996 61,00 BT 74 /36 SGK: Điểm trung bình môn toán bạn Cờng là: 7, 26 7, 3 109 = 7, 26 7, 3 15 V.Hoạt ... lấy VD theo yêu cầu +Chữa BT trang SGK: So sánh 22 21 ;y= = = = 7 77 11 77 22 21 Vì -22 < -21 77 > nên x < y < 77 77 b)-0 ,75 = 213 18 216 c) > = 300 25 300 a)x = -Câu 2: +Chữa BT ... -0,2 673 33 c)1,23 572 3 57 > 1,23 57 -Câu 2: +Nêu cách so sánh hai số thực ? +Chữa BT 118/20 SBT So sánh số thực: a)2,(15) 2,(14) b)-0,2 673 -0,2 67( 3) c)1,(23 57) 1,23 57 d)0,(428 571 ) = d)0,(428 571 ) -Yêu cầu...
 • 129
 • 172
 • 0

Giáo án toán lớp 8 trọn bộ

Giáo án toán lớp 8 trọn bộ
... 0,72 18 VÝ dơ 2: T×m Cos33014' Tra b¶ng t×m Cos33012' ≈ 0 ,83 68 Ta cã: Cos33014' = Cos(33012' +2') - Gv yªu cÇu hs t¬ng tù, tra b¶ng tr¶ HiƯu chØnh: lêi ?2 - Hs thùc hµnh lµm vÝ Cos33014' ≈ 0 ,83 68 ... nghiƯm-bổ sung  Duyệt tổ trưởng chun mơn Hòa An.Ngày… tháng……năm 1011 Ngơ Thái Học TiÕt 3,4 Tn Ngµy so¹n 5/ 08/ 2011 Ngày dạy 18 /8. /2011 Lun tËp I Mơc ®Ých yªu cÇu: • KiÕn thøc: Cđng cè vµ ... ⇒ - Hs ghi nhí c¸ch lµm - Hs ®äc chó ý sgk - Gv nªu chó ý nh sgk h Ta cã: 1 62 .82 6 .8 = + ⇒h = 2 ⇒h= = 4 ,8 * h +8 10 Chó ý: (Sgk) 4, Cđng cè - Híng dÉn hs gi¶i bµi tËp sgk: + Yªu cÇu hs ®äc ®Ị...
 • 73
 • 262
 • 1

Giáo án toán lớp 6 trọn bộ

Giáo án toán lớp 6 trọn bộ
... cộng: Bài 37: 19 16 = (20 - 1) 16 = 20 16 - 16 = 320 - 16 = 304 46 99 = 46 (100 - 1) = 46 100 - 46 = 460 0 - 46 = 4554 35 98 = 35 (100 - 2) = 3500 - 70 = 3430 - Tương tự phép cộng Giáo viên: Nguyễn ... 5421 + 1 469 = 68 90 3124 + 1 469 = 4593 1534 + 217 + 217 + 217 = 2185 Dạng toán nâng cao: - GV đưa tranh nhà toán học Gauxơ, Bài tập: giới thiệu qua tiểu sử: Sinh 1777, Tính nhanh: 1855 A = 26 + 27 ... Kết hợp số hạng a) 135 + 360 + 65 + 40 cho số tròn chục, tròn trăm = (135 + 65 ) + ( 360 + 40) = 200 + 400 = 60 0 b) 463 + 318 + 137 + 22 = ( 463 + 137) + (318 + 22) = 60 0 + 340 = 940 c) 20 + 21...
 • 205
 • 416
 • 2

Giáo án toán lớp 4 trọn bộ

Giáo án toán lớp 4 trọn bộ
... + Tách số thành lớp lớp: lớp + HS th/h tách số thành lớp đvò, lớp nghìn, lớp triệu (GV: vừa g/thiệu theo thao tác GV vừa gạch chân lớp: 342 157 41 3) + Đọc từ trái sang phải Tại lớp dựa vào cách ... sau gọi 4HS Giáo án Tốn - HS đọc: Sáu trăm năm mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi bảy - HS: Th/h đọc số: 45 3, 65 243 , 46 2 543 , 53 620 21 Lê Thị Minh Qun Trường tiểu học Phước Thịnh đọc trước lớp - ... lớp theo dõi, nxét làm bạn - GV: Sửa bài, nxét & cho điểm HS 2) Dạy-học mới: *Gthiệu: Giờ toán hôm em làm quen với hàng & lớp số có - HS: Nhắc lại đề chữ số *Gthiệu lớp đvò, lớp nghìn: Giáo án...
 • 340
 • 267
 • 0

Giáo án Toán lớp 2 trọn bộ CKTKN_Bộ 3

Giáo án Toán lớp 2 trọn bộ CKTKN_Bộ 3
... + 25 74 b Thực hành: Bài1: Tính 39 +22 ( 19 phút ) 69 +24 19 + 53 29 +56 Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống Số hạng Số hang Tổng 15 29 18 34 Bài 3: Bài toán Lớp 2A: 29 HS Lớp B: 25 HS Cả lớp: ... Nhận xét Bài 2: Đặt tính ròi tính tổng ( Theo mẫu.) Biết b 53 c 30 d + + + 22 28 20 75 58 ( Thực 1) H: Cả lớp làm vào G+H: nhận xét 29 Bài 3: tóm tắt Sáng bán: 12 xe đạp Chiều bán: 20 xe đạp Hỏi: ... 60 + 10 + 20 = 90 G: Gọi nhiều em nêu miệng kết 50 + 30 = 80 60 + 30 = 90 40 + 10 + 10 = 60 40 + 20 = 60 Bài 3: Đặt tính ròi tính biết số hạng là: a 43 25 b 20 68 c 21 43 20 + + + 25 68 21 G+H:...
 • 228
 • 370
 • 0

Giáo án Toán lớp 2 trọn bộ CKTKN_Bộ 5

Giáo án Toán lớp 2 trọn bộ CKTKN_Bộ 5
... đề - Bài toán cho biết gì? - Buổi sáng bán đợc 72kg đờng, buổi chiều bán đợc buổi sáng 28 kg đờng - Bài toán hỏi gì? - Buổi chiều bán đợc kg đờng? - Bài toán thuộc dạng gì? - Bài toán hơn? - ... lại toán Tự phân tích toán - Thực phép trừ 53 - 15 - Lấy que tính nói: Có 53 que tính - Thao tác que tính trả lời, 38 que tính - Nêu cách bớt - 53 trừ 15 38 - 53 15 38 - Viết 53 viết 15 dới 53 ... que tính rời 24 que tính (HS có cách bớt khác, đợc coi có kết 24 que tính) -Vậy 52 que tính bớt 28 que tính - Còn lại 24 que tính lại que tính? - Vậy 52 trừ 28 bao nhiêu? - 52 trừ 28 24 Bớc 3: Đặt...
 • 89
 • 355
 • 10

Giáo án Toán lớp 2 trọn bộ CKTKN_Bộ 2

Giáo án Toán lớp 2 trọn bộ CKTKN_Bộ 2
... 37 37 67 27 24 72 18 32 41 81 99 25 - 46 - Cả lớp đặt tính vào bảng , hs nêu cách tính Làm tính vào bảng Hs đọc yêu cầu , làm vào GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP S Đ S Đ Đ Bài : toán cho biết ? toán hỏi ? ... 25 27 24 g) Số lớn 42 bé 45 43 Bài tập / : đặt tính tính Chữa : yêu cầu hs nêu tên gọi phép 99 – 18 42 + 24 86 – 32 32 + 57 99 42 86 32 -+ -+ 18 24 32 57 81 66 54 89 Bài vbt / 11 : giải toán ... tính 28 + a 68 b 22 c 32 d 24 Nhận xét dặn dò Cả lớp tham gia trò chơi Ghi vào bảng kết với phép tính Tiết 23 : HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH TỨ GIÁC I Mục tiêu : giúp hs : - 38 - GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP...
 • 239
 • 380
 • 3

Giáo án Toán lớp 5 Trọn bộ

Giáo án Toán lớp 5 Trọn bộ
... phân 30x= ( học sinh ) Bài : Kết : Đáp số : 10 HS giỏi toán, 11 11x5 55 15 15 x 25 3 75 31 31x 62 HS giỏi TV = x5 = ; = = ; = = 10 4 x 25 100 5 x 10 Khi làm chữa HS cần nêu số thích hợp để lấy mẫu ... lại Toán 4, trang 28 29) Nếu thời gian GV cho HS làm tập chữa Học sinh làm tập Vở tập Toán (phần 1) Chẳng hạn : 15 15 : 18 18 : = = ; = = 25 25 : 5 27 27 : ;…  HS làm tập (trong Vở tập Toán ... Diện tích vườn hoa : 35 x 25 = 8 75 ( m2) Diện tích lối : 8 75 : 25 = 35 ( m2) ĐS : Củng cố, dặn dò : a) 35m 25m b) 35 m2 chuẩn bị tiết sau : ôn tập bổ sung giải toán Rút kinh nghiệm : ...
 • 247
 • 253
 • 0

giáo ánlớp 7 trọn bộ

giáo án lí lớp 7 trọn bộ
... Vật sáng vật: A Vật có ánh sáng vào mắt ta C Vật hắt lại ánh sáng chiếu tới B Vật tự phát ánh sáng D Nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu đến Câu 4:Trong môi trường suốt đồng tính ánh sáng truyền ... định luật ánhsáng Biết ứng dụng định luật phản xạ ánh sáng để đổi hướng đường truyền ánh sáng theo mong muốn 2.Kĩ năng: quan sát hướng truyền ánh sáng, quy luật phản xạ ánh sáng 3.Thái độ: Giáo dục ... luật phản xạ ánh sáng Yêu cầu HS làm thí nghiệm II.Định luật phản xạ ánh sáng Khi tia sáng đến gương tia sáng Thí nghiệm: nào? Tia sáng tới gặp gương tia sáng bị Hiện tượng phản xạ ánh sáng gì? hắt...
 • 77
 • 187
 • 0

Giáo án hình học 7 (trọn bộ)

Giáo án hình học 7 (trọn bộ)
... song Làm tập ?1 HS xem hình 17, dự đoán hai đt II/ Dấu hiệu nhận biết hai đt song song : 17a 17c song song : Dùng thước kiểm tra xem hai đt Dùng thước thẳng kiểm tra hình 17a 17b có song song ? nêu ... thẳng Làm tập áp dụng 40 ; 41/ 97 3/ Luyện tập Bài 40 (SGK - 97) Bài 41 (SGK - 97) * Hướng dẫn nhà: Học thuộc tính chất giải tập 42 / 98 IV Lưu ý sử dụng giáo án: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... d7; d8//d2 HĐTP 2.4: Bài Gv nêu đề Treo hình vẽ 39 lên bảng Yêu cầu HS vẽ hình 39 vào vở.Nêu cách vẽ để có hình xác? Bài 4: ( 57) HS vẽ hình vào Để có hình vẽ xác, trước tiên vẽ a // b Trên a...
 • 187
 • 1,818
 • 20

GIAO AN TOAN 9 DEP TRON BO

GIAO AN TOAN 9 DEP TRON BO
... ≈4, 099 Vậy = 10 16, 1680 ≈ 10.4, 099 =40 ,99 Tra bảng ta Cho HS làm ?2 Tìm a) 91 1 b) 98 8 16,8 ≈4, 099 - HS: a) 91 1 Vậy 1680 ≈ 10.4, 099 =40 ,99 Ta biết: 91 1 = 9, 11.100 Do 91 1 = 9, 11 100 Tra bảng 9, 11 ... a cho số b khai phương kết 49 : 8 49 25 49 : = = 8 25 - Cho HS làm ?3 99 9 111 thứ chia cho kết thứ hai 99 9 99 9 = 111 111 9= 3 - HS: b) 52 117 = 52 13.4 = = 117 13 .9 - GV giới thiệu ý SGK =  Chú ... 1, 68 Tại giao điểm 1,6 cột 8, ta thấy số 1, 296 Vậy 1, 68 Ví dụ1: Tìm ≈ 1, 296 - Ví dụ 2: Tìm 1, 68 ≈ 1, 296 39, 18 Trước tiên ta tìm 39, (HS lên bảng làm) 1, 68 - HS: 39, 1 Tại giao hàng 39, cột 1,ta...
 • 159
 • 374
 • 4

Giáo án Địa Lí 7 Trọn bộ Chuẩn

Giáo án Địa Lí 7 Trọn bộ Chuẩn
... x9ËhỵS{ÝMœQ”Ỵ?¹ÙÝž¥Èº}Ø+»9dsçõâN\Ü´¹Ð2¸z¿…tÉ}Íovè~ưY™ ŒÃ·Ún7Wå-‰ó ²óMÛt¿¸ßF+Bk• 7 ÙhÌÚtâûkỉ}C;ë+›ûÏêL„±/¬GZõỈ©¿{†ưh¶¥ÉíM”™ø ½šÛšC©øL_/¿Ž·ỵ‘·KžÇõ;³h %7 ÇÝxìf¾sï‚bçþ9>)¹&ã›ỉ»Õír 9Ị¸½m±O 7n{égQäP“/\¯^P•R¬)”àÇjšQqljòªl“J?+àk¿J÷zâØĨÐ8Ị¨XỊžˆF@ÍÍ—.¨ ... ¢ àà)ƒơ‡šÕ¬?¨z!½ˆ6ò%^ùO€7a¼rEPÅ0!ƒ`— NGÛÿˆ¡ 7[ Ĩþ›3¦Ç_çì|û ~Ỉ³Ìý/™û¶:"r¤ß糇Z÷Ïă;†Ư áàá½auQSDỉn±q“ln{ỵX½Đ®¥Kq‹éá`À¿Ý„·ò 7{ +«YNưDỴugh¹Pýkí¾¾YžĐnÚ—_ßL¹†é?Kµ²á†‹Ỉ°-f†&ãŠu…ª¢ àÌ$ŒƯ¡$N’úì9o/iƒkåỵº_ËrϘòđy ... Đ/³„"^|1.>xk…‘šÉè#ư¡+cÚ|…ßýáHx…8WfkZ«‡»…ê¶Lï²ÐáỴtëơ3|ÿØ–’"1tç ºƒå eC † 7 À¤9 ƯðU Q¸^‚ˆ(ÃhPưCúr&;ÝƠ‡vÀóƒâ ð`àŒ`ÂH3A ¡ ĐĐó|›ýỵê³Ù¬þº³_T=w_®°cù6Ïưª§¼¨ỵª;Í6çná™ë 7` ~f! vµZð“݈û©£©ü6ƒ±¢ ã0‰v¹6D‹·IŒëÉϨ‡¼87vFQRÁåV«í½1ðÛÃÉ 3ø¨)áơÂW’«ðđ¤ơ5¡ë8¬ÁLÈL„Ð[/}±þ‹x6÷5ߺƒ»õǵ—:››Ĩ‰ơỵgˆ$(ðð?...
 • 297
 • 845
 • 1

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 ( TRỌN BỘ

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 ( TRỌN BỘ
... có) a ) ( ) ( ) = ( ) saivi ( ) ( ) = ( ) +3 = ( ) b) ( 0, 75 ) : 0, 75 = ( 0, 75 ) dung c) ( 0, ) : ( 0, ) = ( 0, ) saivi ( 0, ) : ( 0, ) = ( 0, ) 10 10 10 = ( 0, ) V Hớng dẫn học nhà :(2 ') - ... Củng cố: (1 0') - Làm tập 74 (tr36-SGK) Điểm TB kiểm tra bạn Cờng là: (7 + + + 10) + (7 + + + 9).2 + 8.3 = 7, 2(6 ) 7, 3 15 - Làm tập 76 (SGK) 76 324 75 3 76 324 75 0 (tròn chục) 76 324 800 (tròn trăm) ... bảng làm a) 79 ,3826 79 ,383 b) 79 ,3826 79 ,38 - Lớp làm chỗ c) 79 ,3826 79 ,4 nhận xét, đánh giá Bài tập 73 (tr36-SGK) Yêu cầu học sinh lam 7, 923 7, 92 tập 73 17, 418 17, 42 79 ,1364 70 9,14 50,401...
 • 116
 • 657
 • 8

giáo án vật lí 7 trọn bộ( tuyệt vời)

giáo án vật lí 7 trọn bộ( tuyệt vời)
... B Bằng vật D.Gấp đôi vật 6.( 0.5 điểm) Ẩnh vật tạo gương cầu lồi: A Nhỏ vật C Bằng vật B Lớn vật D.Gấp đôi vật .7. ( 0.5 điểm) Ẩnh ảo vật tạo gương cầu lõm: A.Nhỏ vật C Lớn vật B Bằng vật D.Bằng ... soan:10/11/20 07 Ngày giảng:13/11/20 07 Tiết 10: KIỂM TRA A.MỤC TIÊU -Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức HS chương I liên quan đến nhìn thấy vật sáng, truyền ánh sáng, phản xạ ánh sáng, tính chất ảnh vật tạo ... luật phản xạ ánh sáng -Biết ứng dụng định luật phản xạ ánh sáng để đổi hướng đường truyền ánh sáng theo mong muốn 2.Kỹ năng: Biết làm TN, biết đo góc, quan sát hướng truyền ánh sáng để tìm quy...
 • 92
 • 786
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán lớp 9 trọn bộgiáo án toán lớp 4 trọn bộgiao an toan lop 8 tron bogiáo án toán lớp 1 trọn bộgiáo án toán lớp 2 trọn bộgiáo án toán lớp 6 trọn bộgiáo án môn toán lớp 7 trọn bộgiao an dia l㝠7 tron bogiáo án tin học 7 trọn bộgiáo án toán lớp 7 học kì 1giáo án toán lớp 7 3 cộtgiáo án lịch sử 7 trọn bộgiáo án toán lớp 7 tập 1 đại sốgiáo án toán lớp 7 tập 1giao an hdgdngll lop 4 trọn bọNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Dạy học phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán hình học không gian cho học sinh trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.Đánh giá mức độ, tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong một số nhóm thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội (LV thạc sĩ)TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh Nam Định (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Văn hóa ứng xử của người Việt trong truyện cổ tích thần kì (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Thuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếSamsung BN44 00358b PSU schematic
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập