Tổng kết nhóm nguyên tố (c, h, o)

Ôn thi Hóa bài 10: Tổng kết nhóm nguyên tố (C,H,O)

Ôn thi Hóa bài 10: Tổng kết nhóm nguyên tố (C,H,O)
... chuyển vò H linh động liên kết π biến thành sản phẩm  Nhóm (-OH) gắn C không no bậc 1: R CH CH R-CH2- C H OH O  Nhóm (-OH) gắn C không no bậc 2: R C CH OH R- C CH O  Ví dụ 10: Viết phản ứng sau ... không 60 đvC Tìm A KLPT không 60 đvC  Giải: A: C n H 2n-1 OH ⇔ 14n + 16 ≤ 60 ⇔ n ≤ 3,14⇒ n ≤ 3,14 Điều kiện tồn rượu  Mỗi C gắn tối đa nhóm( -OH)  Nhóm (-OH) gắn C no Số nhóm OH ≤ Số C no ( Mối ... thành sản phẩm  Ba nhóm (-OH) gắn Cno bậc 1: OH R- C OH R- C OH + H O O H O Các trường hợpï hỗ biến thường gặp: TH1: Nhiều nhóm (-OH) gắn C no TH2: Nhóm (-OH) gắn C không no Nguyên tắc: Có chuyển...
 • 68
 • 197
 • 0

Tổng kết nhóm nguyên tố (C,H,O).

Tổng kết nhóm nguyên tố (C,H,O).
... liên kết C=C có KLPT không 60 đvC Tìm A KLPT không 60 đvC  Giải: A: C n H 2n-1 OH ⇔ 14n + 16 ≤ 60 ⇔ n ≤ 3,14⇒ n ≤ 3,14 Điều kiện tồn rượu  Mỗi C gắn tối đa nhóm( -OH)  Nhóm (-OH) gắn C no Số nhóm ... hydrocacbon m =? a =? m =? CTTQ đề CTTQ đề Điều kiện tồn rượu  Mỗi C gắn tối đa nhóm( -OH)  Nhóm (-OH) gắn C no Số nhóm OH ≤ Số C no ( Mối liên hệ số C, số O )  Ví dụ 8: Đem oxi hoá hoàn toàn ... TH1: Nhiều nhóm (-OH) gắn C no Nguyên tắc: Tự tách nước biến thành sản phẩm  Hai nhóm (-OH) gắn Cno bậc 1: R- CH OH O H R- C H + H O O Các trường hợpï hỗ biến thường gặp: TH1: Nhiều nhóm (-OH)...
 • 68
 • 177
 • 0

Tổng kết nhóm nguyên tố (C, H, O) doc

Tổng kết nhóm nguyên tố (C, H, O) doc
... Công thức tổng quát Andehit no, chức là: A CnH2n+1(CHO)2 C C B CnH2n-1(CHO)2 CnH2n(CHO)2 D CnH2n-2(CHO)2 CnH2n+2-2a-m(chức)m Andehit no, chức °a=0 ⇒ ⇒ ° m =2 CnH2n(CHO)2 Ví dụ 3: Công thức tổng quát ... TH1: Nhiều nhóm (-OH) gắn C no TH2: Nhóm (-OH) gắn C không no Nguyên tắc: Có chuyển vò H linh động liên kết π biến thành sản phẩm Nhóm (-OH) gắn C không no bậc 1: R CH CH R-CH2- C H OH O Nhóm (-OH) ... nhóm (-OH) gắn C no Nguyên tắc: Tự tách nước biến thành sản phẩm Hai nhóm (-OH) gắn Cno bậc 1: R- CH OH O H R- C H + H2O O Các trường hợpï hỗ biến thường gặp: TH1: Nhiều nhóm (-OH) gắn C no Nguyên...
 • 68
 • 251
 • 0

Tổng kết các nguyên tố nhóm C - H - O

Tổng kết các nguyên tố nhóm C - H - O
... CH2 CH2 H2 SO4, đ c CH CHO + H O 170oC OH OH to b CH3-COO-CH=CH2 + NaOH R–COO–R’ + NaOH R–COONa + R’–OH to Ví dụ 11: Viết phản ứng sau: a CH2Cl-COO-CHCl2 + NaOH b HCOO-CHCl2-CH2Cl + NaOH °R–COO–R’ ... CH3-OH CH3 -O- CH3 : ( -O- ) : Nhân benzen, nhóm (-OH) C6 H5 -OH C c loại ch c: C, H, O e • Rượu; Ête; Phenol Andehyt; • Andehyt Xêtôn • Axit; Este • Gluxit -C- H CH3 - CHO O -CO CH3-CO -CH3 C c loại ch c: ... =2 CnH2n(OH)2 Ví dụ 4: Đồng đẳng andehyt CH2= CH-CHO là: A (C2 H3 -CHO)n C B CnH2n-3CHO CnH2n+1CHO D D CnH2n-1CHO CnH2n+ 2-2 a-m(ch c) m Adehyt đề cho chưa no c 1lk C= C, ch c °a=1 ⇒ ⇒ ° m =1 CnH2n-1CHO...
 • 68
 • 382
 • 0

Tổng kết các nguyên tố hóa học C H O

Tổng kết các nguyên tố hóa học C H O
... đ c CH CHO + H O 170oC OH OH to b CH3-COO-CH=CH2 + NaOH R–COO–R’ + NaOH R–COONa + R’–OH to Ví dụ 11: Viết phản ứng sau: a CH2Cl-COO-CHCl2 + NaOH b HCOO-CHCl2-CH2Cl + NaOH °R–COO–R’ + NaOH to ... đẳng andehyt CH2= CH-CHO là: A (C2 H3 -CHO)n C B CnH2n-3CHO CnH2n+1CHO D D CnH2n-1CHO CnH2n+2-2a-m(ch c) m Adehyt đề cho chưa no c 1lk C= C, ch c °a=1 ⇒ ⇒ ° m =1 CnH2n-1CHO Ví dụ 5: Viết CTTQ : a ... Đem oxi hoá hoàn toàn mol rượu no (A) C n 3,5 mol oxi Vậy (A) là: A C3 H7 OH C CH2 CH2 OH OH Đốt 1mol rượu no C n x,5 mol O2 ⇒ S C = S O = x B C2 H5 OH D CH2 CH CH OH OH OH C c trường h h biến...
 • 68
 • 528
 • 2

Tổng kết các nguyên tố nhóm CHO

Tổng kết các nguyên tố nhóm CHO
... 34: Cho 5,58 gam anilin tác dụng với dung dịch brom, sau phản ứng thu đợc 13,2 gam kết tủa 2,4,6-tribrom anilin Khối lợng brom phản ứng A 7,26 gam B 19,2 gam C 9,6 gam D 28,8 gam Cõu 35: Cho ... C3H5(OH)3, C2H4(OH)2 D C3H7OH, CH 3CHO Cõu 33: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin mạch hở đơn chức, sau phản ứng thu đợc 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 7,56 gam H2O (các thể tích khí đo điều kiện tiêu ... phn ng vi dung dch AgNO3/NH3 (un núng) to thnh Ag l A CH3COOH B HCOOH C C6H12O6 (glucoz) D HCHO Cõu 18: Cho m gam anilin tác dụng với dung dịch HCl (đặc, d) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đợc...
 • 3
 • 377
 • 0

Tổng kết các nguyên tố hóa học - Ancol

Tổng kết các nguyên tố hóa học - Ancol
... 1: ng (CĐ KT- TÀI CHÍNH THÁI NGHUYÊN - 2004) Viết phản ứng theo sơ đồ: (1) Glucôzơ (2) Rượu etylic Xenlulôzơ (3) Đietyl ête (4) Butadien-1,3 ví dụ 11: (CĐ KT- TÀI CHÍNH THÁI NGHUYÊN - 2004) Sơ ... Đietyl ête C2H5 − O− C2H5 (3) (4) Butadien-1,3 CH2=CH−CH=CH2 ví dụ 12: (ĐH,CĐ – khối B- 2003) Viết phản ứng theo sơ đồ: A to B +X +Y C D Biết: -E rượu etylic -G, H polime +Y +X F E C G H ... HCl C2H5Cl + H2O Pứ điều chế tính chất hoá học rượu etylic CH3 CHO C2H5 X C2H5 ONa (3) C2H4 C2H5OH CH2=CH-CH=CH2 C6H12O6 (Glucôzơ) Este etylic CH3COOH Các phản ứng rượu etylic (3): Phản ứng tạo...
 • 19
 • 676
 • 1

Tổng kết các nguyên tố hóa học - Rượu

Tổng kết các nguyên tố hóa học - Rượu
... nhóm (-OH) gắn C no Nguyên tắc: Tự tách nước biến thành sản phẩm Hai nhóm (-OH) gắn Cno bậc 1: R- CH OH O H R- C H + H2O O Các trường hợpï hỗ biến thường gặp: TH1: Nhiều nhóm (-OH) gắn C no Nguyên ... Hai nhóm (-OH) gắn Cno bậc 2: R’ R- C OH R- C R’ + H2O O H O Các trường hợpï hỗ biến thường gặp: TH1: Nhiều nhóm (-OH) gắn C no Nguyên tắc: Tự tách nước biến thành sản phẩm Ba nhóm (-OH) gắn Cno ... Cno bậc 1: OH R- C OH R- C OH + H2O O H O Các trường hợpï hỗ biến thường gặp: TH1: Nhiều nhóm (-OH) gắn C no TH2: Nhóm (-OH) gắn C không no Nguyên tắc: Có chuyển vò H linh động liên kết π biến thành...
 • 17
 • 257
 • 0

Các nguyên tố hóa học nhóm C H O - Các loại chức_01

Các nguyên tố hóa học nhóm C H O - Các loại chức_01
... đẳng andehyt CH2= CH-CHO là: A (C2 H3 -CHO)n C B CnH2n-3CHO CnH2n+1CHO D D CnH2n-1CHO CnH2n+ 2-2 a-m(ch c) m Adehyt đề cho chưa no c 1lk C= C, ch c °a=1 ⇒ ⇒ ° m =1 CnH2n-1CHO Ví dụ 5: Viết CTTQ : a ... C c loại ch c: C, H, O e • Rượu; Ête; Phenol • Andehyt; Xêtôn • Axit; Este • Gluxit : (-OH) CH3-OH CH3 -O- CH3 : ( -O- ) : Nhân benzen, nhóm (-OH) C6 H5 -OH C c loại ch c: C, H, O e • Rượu; Ête; Phenol ... Phenol Andehyt; • Andehyt Xêtôn • Axit; Este • Gluxit -C- H CH3 - CHO O -CO CH3-CO -CH3 C c loại ch c: C, H, O e • Rượu; Ête; Phenol • Andehyt; Xêtôn • Axit Este Axit; • Gluxit - C -OH CH3 - COOH...
 • 30
 • 236
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO TỔNG KẾT 15 NĂM TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ Ở VIỆT NAM docx

Tài liệu BÁO CÁO TỔNG KẾT 15 NĂM TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ Ở VIỆT NAM docx
... kỳ phát triển tổ chức thực chế độ khám chữa bệnh BHYT Về tổ chức m y thực sách BHYT: Bước phát triển việc tổ chức thực sách BHYT Việt Nam giai đoạn n y, hệ thống BHYT tổ chức thành hệ thống tập ... Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg chuyển hệ thống BHYT Việt Nam từ Bộ Y tế sang BHXH Việt Nam, quan thuộc Chính phủ quản lý điều hành chung sách an sinh xã hội Với chuyển đối n y, m y tổ chức thực sách ... lý BHXH VN (báo cáo) - Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Tổng giám đốc (để báo cáo) Nguyễn Đình Khương - Các Phó TGĐ BHXH Việt Nam 14 - Lưu VT, GĐYT (2b) Trong...
 • 18
 • 695
 • 7

Ôn tập hóa học nhóm C,H,O,N VÀ C,H,O

Ôn tập hóa học nhóm C,H,O,N VÀ C,H,O
... CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN) Ví dụ 1: (A): C H O N phản ứng với ... = (74 – 16) :12 = 2,3 Ôn 7: Rượu X có số nhóm (OH) số C Đốt 0,25 mol Rượu X số mol oxi tối thiểu cần : A 1,25 mol C 0,875 mol B 0,5 mol D 0,75 mol Gợi y:ù Rượu X có số nhóm (OH) số C ⇒ Rượu X: ... có số nhóm (OH) số C ⇒ Rượu X: Rượu No Đặt CTTQ A: CnH2n+2On n CO2+ (n+1)H2O CnH2n+2On+ 2n+1 O2 ⇒ nO n Rượu 2n+1 = Sô C = n + 0,5 Đốt Rượu X có số nhóm (OH) số C ⇒ nO n Rượu = số C + 0,5 Ôn 8:...
 • 33
 • 105
 • 0

hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên nước hiện nay ở Việt Nam

hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên nước hiện nay ở Việt Nam
... quan quản tài nguyên nước ĐNN, thiếu cập nhật Chương trình bày đánh giá thể chế, tổ chức hoạt động quản tổng hợp tài nguyên nước Việt Nam Ngoài quan quản nhà nước Tài nguyên nước Cục Tài ... trình bày khái niệm quản tổng hợp tài nguyên nước (8 khái niệm), giới thiệu số nghiên cứu quản tổng hợp tài nguyên nước giới tiệm cận Việt Nam, tóm lược trạng tài nguyên nước nước biển ven bờ ... tới quản tổng hợp tài nguyên nước Tuy nhiên, sách ĐNN việc quản tổng hợp tài nguyên nước yếu, chồng chập, thiếu xếp chức rõ ràng Do cần phải có xem xét đa ngành sách quản tổng hợp tài nguyên...
 • 72
 • 421
 • 3

SKKN "Tổng kết một số PP c/m tứ giác nội tiếp"

SKKN
... tính chất tứ giác nội tiếp Đặc biệt tìm cách nhận biết nhanh tứ giác nội tiếp trớc phải chứng minh tổng hai góc đối diện 180o toán có chứng minh tứ giác nội tiếp có sử dụng kết tứ giác nội tiếp ... giải khác Với lý đề tài đa số cách để chứng minh tứ giác nội tiếp sau học sinh học xong Tứ giác nội tiếp đờng tròn Với tên gọi: Tổng kết số phơng pháp chứng minh tứ giác nội tiếp đờng tròn Phạm ... số có chứng minh tứ giác nội tiếp sử dụng kết tứ giác nội tiếp để chứng minh góc nhau, bù nhau, tính số đo góc, chứng minh đẳng thức, chứng minh điểm thuộc đờng tròn, Để chứng minh tứ giác nội...
 • 22
 • 806
 • 11

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập