giáo án tuần 7

Giáo án tuần 31

Giáo án tuần 31
... nghéa nọi lãn viãûc lm täút ca mäüt - Biãút trao âäøi våïi cạc vãư nhán váût truûn trao âäøi vãư cm nghé ca mçnh vãư viãûc lm ca nhán váût * Rn luûn k nàng nghe : - Làõng nghe kãø, nháûn xẹt âụng ... cáưn HS âc gåüi SGK chụ GV kiãøm tra sỉû chøn bë vi HS näúi tiãúp nọi ca HS vãư nhán váût v viãûc lm täút ca nhán váût mçnh s kãø HÂ2/ HS kãø chuûn (21’) B1/ HS kãø nhọm Tỉìng càûp kãø cho nghe ... vàn Än táûp vãư t cnh ( 131) I Mủc âêch u cáưu : - Liãût kã nhỉỵng bi vàn t cnh â hc hc k I, trçnh by âỉåüc dn ca mäüt nhỉỵngbi vàn âọ - Âc mäüt bi thå t cnh, biãút phán têch trçnh tỉû miãu t...
 • 38
 • 284
 • 0

giao an tuan 1

giao an tuan 1
... - HS: Có tranh + Trong trang sách (trang bên - HS : phải) có tranh ? + Tranh 1: Chim mẹ dạy + Các tranh vẽ ? tập hát + Tranh 2: Ve học kéo đàn + Tranh 3: Các bạn ếch học nhóm + Tranh 4: Thầy ... hc: ND H 1: : Q/sạt tranh tçm cạc bäü pháûn chênh bãn ngoi cå thãø Hoảt âäüng 2: Quan sạt tranh Hoảt âäüng GV Bỉåïc1: GV ycáưu:Cạc em q/sạt bỉïctranh hai nh åí trang (SGK) chè vo tranh v nọi ... tập tơ viết b, be tập viết HS quan sát tranh HS nói: Tranh 1: Vẽ chim non học Tranh 2: Chú gấu tập viết chữ Tranh 3: Bạn voi cầm ngược sách HS tiến tục trả lời tranh 4, 5… Tại voi chưa biết chữ...
 • 19
 • 218
 • 0

giáo an tuần 19

giáo an tuần 19
... vai anh Lê để đọc trích đoạn kịch học H: Anh Lê giúp anh Thành việc gì? Kết sao? - Anh Lê giúp anh Thành tìm việc làm Sài Gòn anh Lê tìm đợc việc cho anh Thành GV: Nhóm 2: Các em đọc phân vai ... tc tớnh din tớch hỡnh thang a) Ch cỏc s o ca hỡnh thang - HS vit quy tc a) a = 9cm; b = 4cm;h = 5cm b) õy l hỡnh thang gỡ ? b) Hỡnh thang vuụng - Nu cỏc s o ca hỡnh thang vuụng - Yờu cu HS lm ... hỡnh thang.( GV vẽ trớc cạnh ) - NX, cho điểm 2.Hình thành công - Yêu cầu HS lấy hình thang chuẩn bị,đặt thức tính diện tích hình thang ABCD AB đáy bé, DC -Chuẩn bị theo HD cô hình thang đáy...
 • 16
 • 202
 • 0

Giáo án tuần 6n- Phần Truyện Kiều

Giáo án tuần 6n- Phần Truyện Kiều
... tắt Truyện Kiều phần HS thực Gồm phần: (SGK) GV treo tranh - giới thiệu Phần 1: Gặp gỡ đính ớc Nguyễn Du, Truyện Kiều Phần 2: Gia biến lu lạc Phần 3: Đoàn tụ 3- Giá trị tác phẩm truyện Kiều GV: ... mà Truyện Kiều nạn nhân ) GV: Vì nói Truyện Kiều * Giá trị nhân đạo Nguyễn Du có giá trị - Nguyễn Du bênh vực cảm thông với Kiều nhân đạo sâu sắc? HS : Chứng minh - Lên án lực xấu xa Giáo án ... Thanh (Tr Kiều) + Văn chiêu hồn + Thác lời trai phờng nón + Văn tễ sống hai cô gái B Tác phẩm Truyện kiều GV: Trình bày hiểu biết em hoàn cảnh sáng tác xuất xứ Truyện Kiều? Thời gian sáng tác,...
 • 22
 • 1,334
 • 5

giáo án tuần 20 Lớp 4 (mới)

giáo án tuần 20 Lớp 4 (mới)
... HS làm - Cả lớp nhận xét - HS đọc yêu cầu tập - HS đọc thầm lại đoạn văn, trao đổi bạn để tìm câu kể Ai làm gì? - HS phát biểu - GV dán bảng phiếu rời, mời HS lên bảng đánh - HS đánh dấu kí hiệu ... HS kể chyện theo nhóm b) Yêu cầu HS thi kể chuyện trước lớp - GV mời HS xung phong lên trước lớp kể chuyện - GV dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện - GV viết lên bảng tên HS tham gia thi ... chia 5 :4 + cam gồm cam & cam 4 + Đơn vò cam Nên > Vậy + phân số có tử số lớn mẫu số phân số so với đơn vò nào? có tử số 4 mẫu số, phân số đơn vò, viết = + Phân số có tử số bé mẫu số (1 ...
 • 25
 • 495
 • 3

giao an tuan 19 ( hot new )

giao an tuan 19 ( hot new )
... ; xác đònh chủ ngữ ( CN ) , vò ngữ ( VN ) câu câu - HS gạch chéo (/ ) ngăn - GV hướng dẫn HS đặt câu hỏi Ai? Con ? ? ( ể tìm chủ ngữ ) Làm ?, Thế ? ( để tìm cách CN VN VN ) - HS phát biểu - Gọi ... nghó khác hai cách mở ( a ) mở (b) - GV nhận xét , kết luận : Đoạn mở ( a) - mở theo kiểu trực tiếp : giới thiệu trực tiếp người đònh tả ( người bà gia đình ) Đoạn mở ( b) – mở theo kiểu gián ... cò ( ) - KiĨm tra nhãm Nhãm 1: §äc ph©n vai vµ tr¶ lêi c©u hái: Anh Lª gióp anh Thµnh viƯc g×? KÕt qu¶ sao? Nhãm 2: §äc ph©n vai vµ tr¶ lêi c©u hái: Nh÷ng c©u nãi nµo cđa anh Thµnh cho thÊy anh...
 • 27
 • 194
 • 1

Giáo án tuần 32

Giáo án tuần 32
... AOB vµ b»ng : (4 x : 2) x = 32( cm2) DiƯn tÝch cđa h×nh trßn t©m O lµ : x x 3,14 = 50,24(cm2) DiƯn tÝch cđa phÇn h×nh trßn t« mµu lµ : 50,24 – 32 = 18,24(cm2) §¸p sè : 32cm2 ; 18,24cm2 iv cđng cè- ... người xây dựng móng cho thành lập ngành tình báo Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành cơng Ơng nhân vật quan trọng sáng lập Ban địch tình Xứ ủy Nam Kỳ ngành Binh vận vào thời điểm (1954 ... tÝch ®Êt trång c©y cµ phª lµ: 480 : 320 = 1,5 = 150% b) TØ sè phÇn tr¨m cđa diƯn tÝch ®Êt trång c©y cµ phª vµ diƯn tÝch ®¸t trång cay cao su lµ: - GV nhËn xÐt 320 : 480 = 0,6666…= 66,66% §¸p sè:...
 • 27
 • 202
 • 0

giáo an tuần 20

giáo an tuần 20
... dài cạnh tam giác nên : a+c>b => b-c-a < a+b>c => b-c+a>0 =>(b-c-a)(b-c+a) < (đúng) x x Thời gian:10p Nội dung cần ghi 3a/ Mđ1:hs tự giải Mđ2 :hs trả lời câu hỏi gợi ý sau: Khi số a ,b, c độ ... đpcm D Cũng cố dặn dò: Bất đẳng thức chứa dấu giá tṛi tuyệt đối, tập SGK Ký duyệt: Ngày 05/01 /200 9 Phạm Hùng ...
 • 2
 • 186
 • 0

giáo án tuần 20

giáo án tuần 20
... + IC ) + ( AI + IB) HĐ giáo viên Nội Dung ABC Hướng dẫn h/s vẽ ∆ -Yêu cầu h/s nhắc lại công thức tính S lớp -Hướng dẫn học sinh từ công thức S= = → a) CM : m a = b,c)đánh số tự chứng minh tương ... làm a2 ⇒ b + c = 2ma + 2 b +c a2 Vậy m a = − S= → =( AI + IB) + ( AI + IC ) =2AI2+IB2+IC2+2 Bài toán : Cho tam giác ABC, gọi ma, mb, mc độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh BC=a, CA=b, AB=c CMR ... = Tiết HĐ : a tam giác ABC vuông A nên AB2 +AC2=BC2=a2 AB +AC theo vectơ có trung điểm I Bài toán I : Cho điểm A, B, C BC=a>0 Gọi I trung điểm BC biết AI=m Hãy tính AB2 + AC2 theo a m Bài làm...
 • 3
 • 153
 • 0

giáo án tuần 21

giáo án tuần 21
... A =36 , ˆ B =106 28’ ˆ C =37 32’ Tương tự GV gọi học sinh thực Học sinh khác nhận xét Nhận xét đánh giá Giải đáp sai lầm mà học sinh gặp phải Đưa kết A=11,36cm ˆ B =37 48’ ˆ C =22 12’ Tiết 26 ... sinh làm câu Gv gọi học sinh khác nhận xét sửa sai Gv nhận xét cho điểm HĐ4: Giới thiệu Hỏi: toán cho cạnh ,2 góc ta tính trước dựa vào đâu? Yêu cầu:1 học sinh lên bảng thực Gọi học sinh khác ... sin học sinh lên thực a 137,5 = = 107 R= 2sin A 2.sin 400 học sinh khác nhận b=2RsinB=2.107sin830 =21 Gv nhận xét cho điểm xét sữa sai 2,31 c=2RsinC=2.107sin570=17 9,40 D/ Cũng cố: Nhắc lại đinh...
 • 3
 • 252
 • 0

Giao an tuan 14 (đặc biệt)

Giao an tuan 14 (đặc biệt)
... Giảng thêm cách hiểu “Tiểu Thanh kí” -> Truyện kể nàng Tiểu Thanh HS đọc câu tiếp đối chiếu với dòch thơ Hỏi : Nguyễn Du đứng phía để ca ngợi nhan sắc tài Tiểu Thanh ? Nêu cách hiểu từ “l” ? ... giả nàng Tiểu Thanh : * Hai câu thực : - Chi phấn : -> sắc đẹp Tiểu Thanh - Phần dư : -> tài văn chương TT ( di cảo gồm 12 thơ chân dung) - L : Tiểu Thanh Nguyễn Du -> Số phận oan trái, bất hạnh ... Cảnh : Tây Hồ : đẹp -> gò hoang => Sự đổi thay theo thời gian (qui luật hưng phế, hưng vong) - Tâm trạng : “Thổn thức bên song mảnh giấy tàn” -> viếng người qua trang sách : Đọc sách -> tưởng...
 • 11
 • 208
 • 0

Giáo án tuần 1

Giáo án tuần 1
... Các HĐDH H 1 : Bài cũ GV viết số 832 51 lên bảng, GV gọi HS đọc số nêu rõ chữ hàng đơn vị, chục, trăm…., HS trả lời giáo viên nhận xét HĐ2 : Bài HS thực hành làm tập * Viết số : Bài 1, : HS đọc ... tập : Bài 1, HS đọc yêu cầu làm tập GV hướng dẫn HS sửa nhận xét Môn : Toán Tiết : Tên dạy : Ôn tập số đến 10 0.000 (tt) Thời gian dự kiến : 35 phút A Mục tiêu : Ôn phép tính học phạm vi 10 0000 Ôn ... 10 0000 Ôn tập so sánh số, thứ tự số phạm vi 10 0000 Hs thực thành thạo xác B ĐDDH : - HS chuẩn bị bảng C Các HĐDH : H 1 : Bài cũ : học sinh HĐ2 : Bài : HD thực hành làm tập * Tính : Bài 1, : HS đọc...
 • 8
 • 235
 • 0

Giáo án tuần 2

Giáo án tuần 2
... nối tiếp - Thực hoạt động phần thực hành - Chuẩn bị sau GIÁO AN 27 HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH Thứ năm 11 tháng 09 năm 20 08 Môn : Toán Tiết : 12 Tên dạy : Luyện tập Thời gian dự kiến : 35 phút A Mục ... cố, dặn dò: CBB: Vai trò chất đạm chất béo Nhận xét tiết học GIÁO AN 20 HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH Thứ ba ngày 09 tháng 09 năm 20 08 Môn : Toán Tiết : 10 Tên dạy : Triệu lớp triệu Thời gian dự kiến : 35 ... xét Củng cố-dặn dò: CBB: Cháu nghe câu chuyện bà Nhận xét tiết học GIÁO AN 23 HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH Thứ tư ngày 10 tháng 09 năm 20 08 Môn : Tập đọc Tiết : Tên dạy : Thư thăm bạn Thời gian dự kiến...
 • 16
 • 221
 • 0

Giáo án tuần 3

Giáo án tuần 3
... biết sgk - Chuẩn bị sau GIÁO AN HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH Thứ tư ngày 17 tháng 09 năm 2008 Môn : Toán Tiết : 15 Tên dạy : Viết số tự nhiên hệ thập phân Thời gian dự kiến : 35 phút A Mục tiêu : - Giúp ... Thời gian dự kiến : 35 phút A Mục tiêu : - Nói tên vai trò thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng, chất xơ - Xác định nguồn gốc nhóm thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng, chất xơ B ĐDDH : ... ăn có chứa nhiều vitamin, chất khoáng, chất xơ MT : Kể tên số thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng, chất xơ Nhận nguồn gốc có chứa nhiều vitamin, chất khoáng, chất xơ CTH : GV chia nhóm tìm...
 • 6
 • 191
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bieu thcu co chua ba chu giao an tuan 7giao an tuan 7thảo giáo án văn 7 tuần 10giáo an văn 7 tuần 2033giáo án tuần 6 lớp 7giáo án tin 7 tuan 12 13giáo án tuần 5 7 8 9 10 11 12 lớp 4giáo án văn 7 tuần 15giao an gdcd 7 tuan 23giáo án toán 7giáo án toán 7 hình họcgiáo án toán 7 hình học chương 2 bài 5giáo án toán 7 hình học chương 2 bài 4giáo án toán 7 hình học chương 2 bài 3giáo án toán 7 hình học chương 2 bài 2GHÉP NỘI MÔ GIÁC MẠC ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÁC MẠC BỌNG: KẾT QUẢ VÀ BIẾN CHỨNGBIẾN CHỨNG TIÊU CHÂN RĂNG BÊN CẠNH CỦA RĂNG NANH NGẦM HÀM TRÊN TRÊN PHIM CT CONEBEAMĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TỔN THƯƠNG THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁIỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI 1 LỖ ĐIỀU TRỊ CÁC U TUYẾN THƯỢNG THẬN LÀNH TÍNHTính đa hình T6235C của gen CYP1A1 và nguy cơ với bệnh ung thư phổiTính đa hình thái đơn nucleotid 309 gen MDM2 và nguy cơ ung thư tế bào gan nguyên phát ở Việt NamHiệu quả giảm đau sau mổ và tác dụng không mong muốn của hai liều morphin tủy sống trong phẫu thuật thay khớp hángKết quả của phương pháp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học stent solitaire trong điều trị nhồi máu não tối cấpMột số yếu tố liên quan đến rối loạn chuyển hóa lipid ở bệnh nhân cao tuổi đái tháo đường týp 2Rối loạn hành vi ăn uống ở trẻ tự kỷThS.Phan Anh Thế Kiểm soát cháy rầyMột số yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng ma túy của người nhiễm HIV tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại Hải PhòngCác ảnh hưởng của điều trị tiêu huyết khối alteplase đường tĩnh mạch đến các kết quả mạch máu và lâm sàng ở bệnh nhân tắc động mạch não giữaDị ứng blomia tropicalis và viêm mũi dị ứng ở quận Hoàn Kiếm và huyện Ba VìDẫn lưu tràn máu, tràn khí khoang màng phổi trong bệnh cảnh đa chấn thương tại bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, giai đoạn 2010 đến 2014Tạo van chống trào ngược niệu quản bàng quang kiểu thành ngoài thanh cơ trong theo phương pháp tạo hình bàng quang abol – eneinHiệu quả điều trị của phương pháp cận tam châm trên bệnh nhân liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấpCa lâm sàng nhiễm virus BK ở bệnh nhân sau ghép thậnĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HUYẾT ÁP KHI SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ MEN CHUYỂN (ENALAPRIL) Ở BỆNH NHÂN VIÊM CẦU THẬN MẠNĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA RĂNG THỪA
Đăng ký
Đăng nhập