giao an tin hoc lop 3moidday du nhat

Giáo án tin học lớp 10 (Mới nhất)

Giáo án tin học lớp 10 (Mới nhất)
... Chuyển xâu ký tự sau thành dạng nhị phân : VN , TIN ĐA : VN : 0101 0 110 0100 1 110 TIN : 0101 0100 0100 1001 0100 1 110 b2, Dãy bit 0100 1000 0 1101 111 0 1100 001 tơng ứng mã ASCII dãy ký tự ĐA : HOA c, ... Thông tin gì? Kể tên đơn vị đo thông tin? Câu Nêu khái niệm mã hoá thông tin? Hãy biến đổi: 2 310 Cơ số 100 1012 Cơ số 10 III Nội dung Nội dung Khái niệm hệ thống tin học * Hệ thống tin học gồm ... thông tin thành dãy Bit Cách làm nh gọi mã hoá thông tin Ví dụ: Lấy ví dụ bóng đèn sáng 1, tối Nếu có trạng thái sau Tối, sáng, sáng, tối, sáng, tối, tối, sáng đợc viết dới dạng sau: 0 1101 001...
 • 22
 • 1,343
 • 13

giáo án tin học lớp 11 mới nhất

giáo án tin học lớp 11 mới nhất
... N¨m häc 2015-2013 Gi¸o ¸n tin häc 11- Ban c¬ b¶n IV Rót kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng: GV: Ng« Xu©n Lan - Trêng THPT Phan Thóc Trùc - N¨m häc 2015-2013 Gi¸o ¸n tin häc 11- Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 03/09/2015 ... Phan Thóc Trùc - N¨m häc 2015-2013 Gi¸o ¸n tin häc 11- Ban c¬ b¶n KiÕn thøc: - BiÕt c¸c lƯnh vµo ®¬n gi¶n ®Ĩ nhËp th«ng tin tõ bµn phÝm vµ ®a th«ng tin mµn h×nh Kü n¨ng: - ViÕt ®ỵc mét sè lƯnh ... Gi¸o ¸n tin häc 11- Ban c¬ b¶n End V Cđng cè, dỈn dß: - Ra bµi tËp vỊ nhµ V Rót kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng: 20 GV: Ng« Xu©n Lan - Trêng THPT Phan Thóc Trùc - N¨m häc 2015-2013 Gi¸o ¸n tin häc 11- ...
 • 122
 • 95
 • 0

giao an tin học lớp 7 mới nhất 3 cột

giao an tin học lớp 7 mới nhất 3 cột
... biến Ví dụ:=Sum(15,24,45) 84 - Treo bảng phụ A B C D 18 53 70 =SUM(18, 53 ,70 ,7)  10 27 33 30 184 ? Tính tổng số dòng 1, =Sum(10, 27, 33 ,30 ) 95 2? - Nhận xét - Chú ý lắng nghe Tiết 15’ + Hoạt động ... A5:A7; B5:B8; C5:C9 Quan sát kết nhận rút nhận xét em Giáo án Tin học Column - Sao chép liệu từ cột lưu tạm thời (điểm tin học) vào cột chèn thêm: chọn cột điểm tin học vào nút copy, vào cột ... =AVERAGE(18, 53 ,70 ,7)  184 =AVERAGE(10, 27, 33 ,30 ) - Chú ý lắng nghe c) Hàm xác định giá trị lớn nhất: - Cú pháp: MAX(a,b,c…); Học sinh quan sát - Chức năng: Cho kết giá trị lớn Trang 22 Trường...
 • 64
 • 210
 • 0

Giáo án tin học lớp 3 - BÀI 8: VẼ HÌNH CHỮ NHẬT potx

Giáo án tin học lớp 3 - BÀI 8: VẼ HÌNH CHỮ NHẬT potx
... đỡ HS yếu -Kích chọn nét vẽ hộp chọn nét vẽ - ưa trỏ chuột vào phần diện tích vẽ đặt vị trí -GV hướng dẫn cách vẽ hình chữ nhật đặc -GV làm mẫu cho HS quan sát bắt đầu vẽ hình chữ nhật cho có ... công cụ vẽ hộp chữ nhật đặc góc tròn (Filled Rounded Box) -Chọn màu tô lòng hình chữ nhật đặc -Chọn màu viền hình chữ nhật đặc: Kích nút phải vào mầu cần chọn bảng màu -Kích chọn nét vẽ dày mỏng ... dung -GV hướng dẫn cách vẽ -Chọn công cụ vẽ hộp rỗng hình chữ nhật rỗng góc vuông (Box) công -GV làm mẫu cho HS cụ vẽ hộp rỗng góc tròn quan sát (Rounded Box) -Cho HS thực hành -Kích chọn màu vẽ...
 • 5
 • 252
 • 0

Giáo án tin học lớp 8 - Bài 3 : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU pdf

Giáo án tin học lớp 8 - Bài 3 : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU pdf
... HĐ 1:Tìm hiểu Dữ liệu liệu kiểu kiểu liệu liệu ? G : Nêu tình HS Quan sát - Ngôn ngữ để gợi ý lập trình phân liệu kiểu chia liệu liệu theo kiểu G : Đưa lên - HS suy nghĩ, trả lời: khác hình ... tắc tính biểu thức số học: Các phép toán ngoặc nghĩa kiểu char Một kí tự thực liệu bảng chữ trước tiên; TP string G : Đưa ví dụ : 1 23 ‘1 23 Xâu kí tự, tối đa gồm 255 kí tự - HS : 1 23 kiểu liệu ... liệu H : Đọc tên hai Integer kiểu liệu Trong dãy phép toán dấu ngoặc, G : Đưa ý ‘1 23 kiểu liệu phép kiểu liệu char, string nhân,chia,ph char string Chú : Dữ liệu kiểu kí tự ép chia lấy HĐ : Tìm...
 • 9
 • 2,922
 • 5

Giáo án tin học lớp 8 - Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU pot

Giáo án tin học lớp 8 - Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU pot
... toán : ên - Cộng : + - Trừ : - G : Đưa mẫu - Nhân : * bảng : Tê H Kiể Ví Kí :Xem lại SGK, - Chia : / viết câu dụ hiệ u lệnh lên bảng - Chia lấy phần nguyên, phần dư : phé uphụ Div, mod p liệu ... Trong TP có kiểu liệu Kiểu liệu : ? G : Đưa mẫu - Interger : Số nguyên bảng tổng kết - Real : Số thực Kiểu Tên Ví dụ - Char : Kí tự H : Đọc ghi nhớ kiểu tự liệu Số - String : Xâu kí Inte 39 Các ... ? G : Viết tên lệnh Bài : nhập liệu ? Có thể nêu ví G : Yêu cầu H viết dụ sau đây: lệnh tạm dừng a) Dữ liệu kiểu số G : Nhận xét đưa liệu kiểu dạng toán áp xâu kí tự Phép dụng cộng định HĐ :Chữa...
 • 10
 • 2,234
 • 4

Giáo án Tin Học lớp 10: Bài 2: THÔNG TINDỮ LIỆU ppsx

Giáo án Tin Học lớp 10: Bài 2: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU ppsx
... GV đưa Vd: Thông tin gốc: ABC Thông tin mã hóa: 01000001 01000010 01000011 - Nhắc học sinh xem mã ASCII sở Củng cố Khái niệm thông tin liệu, đơn vị đo thông tin Dặn dò - Làm tập nhà Bài tập: đĩa ... cho biết dạng thông tin ? - HS trả lời - Gv nhận xét bổ sung Vậy thông tin đưa vào máy tính nào? Mã hóa thông tin máy tính HS trả lời: Mã hóa Để máy tính xử lý được, thông GV xác hoá tin cần phải ... - Thông tin đối tượng tập hợp thuộc tính đối tượng đó, dùng để xác định đối tượng, phân biệt đối tượng với đối tượng khác - Dữ liệu thông tin mã hóa đưa vào máy tính Đơn vị đo lượng thông tin...
 • 5
 • 2,672
 • 3

Giáo án Tin Học lớp 10: Bài 2: THÔNG TINDỮ LIỆU (tiết 2) docx

Giáo án Tin Học lớp 10: Bài 2: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU (tiết 2) docx
... 5 Biểu diễn thông tin máy tính a Thông tin loại số * Hệ đếm Cuộc sống thường nhật: thập phân 0, 1, , Trong tin học: Nhị phân: 0, Hexa: 0, 1, 2, , 9, A, B, C, ... thường dùng hệ đếm đời sống thường ngày? - HS trả lời: hệ thập phân - GV xác hoá kiến thức Trong tin học dùng hệ đếm nào? HS trả lời: Hệ nhị phân, hexa - Gv xác hoá Cách biểu diễn số hệ đếm? - HS ... Để chuyển từ hệ hexa sang hệ nhị phân ta cần thay ký hiệu hệ hexa nhóm bốn chữ hệ nhị phân b Thông tin loại phi số Dạng văn bản: Mã hóa ký tự thường sử dụng mã ASCII Unicode Các dạng khác: âm...
 • 6
 • 629
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 10: ÔN TẬP THÔNG TIN, DỮ LIỆU, ĐƠN VỊ ĐO THÔNG TIN pps

Giáo án Tin Học lớp 10: ÔN TẬP THÔNG TIN, DỮ LIỆU, ĐƠN VỊ ĐO THÔNG TIN pps
... độ lớn lượng vào máy tính thông tin người ta dùng gì? HS trả lời: đơn vị đo thông tin Các đơn vị đo thông tin: byte, KB, MB, Tin học dùng hệ đếm nào? GB, TB, PB HS trả lời: hệ nhị phân hexa Cách ... lời: tập hợp thuộc tính đối tượng  Thông tin đối tượng tập HS ghi hợp thuộc tính đối tượng Dữ liệu gì? HS trả lời Dữ liệu thông tin mã hóa đưa Để xác định độ lớn lượng vào máy tính thông tin ... chia cho P lấy số dư viết số dư theo chiều ngược Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò lại Luyện tập Bài 1: đĩa mềm có dung lượng 1,44 MB HS suy nghĩ làm lưu trữ 400 trang văn Vậy GB = 1024 MB...
 • 5
 • 227
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 3 : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU ppsx

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 3 : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU ppsx
... string H : Đọc lại Các biểu thức số - HS : 1 23 kiểu liệu Integer học: ‘1 23 kiểu liệu char,  Các phép toán string Chú : Dữ liệu kiểu kí tự kiểu thực ngoặc H : Đọc tên hai kiểu xâu Pascal đặt liệu ... bảng Một kí tự bảng ) real G : Đọc tên kiểu liệu Integer, real, char, char TP G : Đưa ví dụ : 1 23 ‘1 23 Xâu kí tự, tối đa gồm Quy tắc tính 255 kí tự string H : Viết tên ý nghĩa kiểu liệu phép chữ ... chữ sau : số  Số nguyên G : Ta thực  Số thực phép toán với  Xâu kí tự liệu kiểu gì? - HS ghi chép G : Còn với kiểu chữ phép toán nghĩa  Số nguyên ví dụ số học sinh lớp, số sách thư G : Theo...
 • 7
 • 227
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 3 : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU ppt

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 3 : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU ppt
... 1: Tìm hiểu Các phép so sánh phép so sánh Giao tiếp gười – Pascal Máy tính G : Đưa lên hình Thông báo kết bảng kí hiệu phép tính toán toán so sánh toán học H : Nghiên cứu SGK trả lời - Lệnh : ... so sánh số, biểu tich hinh tron la ',X); G : Các phép toán so thức với toán học - Thông báo : sánh dùng trường hợp ? G : Đưa ví dụ : H : Viết bảng phụ kết so Nhập liệu sánh a, b, c - Lệnh : Write ... giống toán học không ? Pascal G : Đưa lên hình ngừng toán so sánh hiệu Lệnh : Writeln('Cac học ban cho giay nhe '); bảng phép so sánh = Bằng = Delay(2000); toán học để học Khác ≠ Thông báo : sinh...
 • 4
 • 247
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU pps

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU pps
... G : Viết tên lệnh nhập c) Chương trình tạm liệu ? ngừng G : Yêu cầu H viết lệnh tạm dừng G : Nhận xét đưa dạng toán áp dụng Bài : HĐ :Chữa tập Có thể nêu ví dụ SGK H : Đọc đề phần làm sau đây: ... đây: G : Yêu cầu H trình bày chuẩn bị kết làm tập nhà G : Chốt ,và hướng dẫn H câu trả lời nhà a) Dữ liệu kiểu số liệu kiểu xâu kí tự Phép cộng định nghĩa liệu số, nghĩa liệu kiểu xâu b) Dữ liệu ... kiểu liệu ? Kiểu liệu G : Đưa mẫu bảng : tổng kết - Kiểu : Số nguyên Ví dụ Tên Interger kiểu - Real : Số thực - Char : tự liệu Số Intege nguyê 39 H : Đọc ghi nhớ - String : Xâu kí tự r n...
 • 6
 • 182
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 10: BÀI TẬP THỰC HÀNH DỮ LIỆU pdf

Giáo án Tin Học lớp 10: BÀI TẬP THỰC HÀNH DỮ LIỆU pdf
... đối tượng Dữ liệu gì? HS trả lời Dữ liệu thông tin mã hóa đưa Để xác định độ lớn lượng vào máy tính thông tin người ta dùng gì? HS trả lời: đơn vị đo thông tin Các đơn vị đo thông tin: byte, ... Thông tin gì? Thông tin hiểu biết người HS trả lời giới xung quanh Để phân biệt đối tượng với đối tượng khác người ta dựa vào đâu? HS trả lời: tập hợp thuộc tính đối tượng  Thông tin đối tượng tập ... thông tin Các đơn vị đo thông tin: byte, KB, MB, GB, Tin học dùng hệ đếm nào? TB, PB HS trả lời: hệ nhị phân hexa Cách biểu diễn số nguyên số thực máy tính? Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò...
 • 6
 • 855
 • 2

Giáo án Tin Học lớp 10: THÔNG TINDỮ LIỆU docx

Giáo án Tin Học lớp 10: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU docx
... diễn thông tin máy tính Thông tin liệu Câu hỏi tập Bài tập: đĩa mềm có dung lượng 1,44 MB lưu trữ 150 trang sách Hỏi đĩa DVD có dung lượng GB lưu trữ trang sách? Tiết 3: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU ... động dạy - học Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp Kiểm tra cũ Nêu khái niệm thông tin, đơn vị đo thông tin? Giải tập nhà Bài Nội dung cần đạt Biểu diễn thông tin máy tính a Thông tin loại ... Hoạt động thầy trò Dữ liệu thông tin mã hóa đưa vào máy tính Như biết để xác định khối lượng vật người ta sử khác dụng đơn vị: g, kg, tạ tương tự để xác định độ lớn lượng thông tin người ta sử...
 • 7
 • 200
 • 0

giao an tin hoc lop 5 day du

giao an tin hoc lop 5 day du
... trỡnh paint v mt bc /a: D- cú th lu trờn a tranh, em cú th lu bc cng, a mm hoc thit b Trng: Tiu hc Giao Thin B Cựng hc tin hc_3 tranh ú õu? Flash B5: B phn no ca mỏy /a: B B x lý tớnh thc hin ... mi 1: dựng v phng tin dy hc - Phn + bng - Mỏy tớnh, sỏch tham kho: cựng hc tin hc quyn 2: Ni dung v phng phỏp STT Ni dung dy hc Trng: Tiu hc Giao Thin B Hot ng dy hc Cựng hc tin hc_3 Hot ng ca ... trc bi Trng: Tiu hc Giao Thin B Cựng hc tin hc_3 Ngy duyt ca BGH: Trng: Tiu hc Giao Thin B Cựng hc tin hc_3 Ngy son: 18/09/2011 Ngy dy: T 19 - 23/09/2011 Tun Bi 3: T chc thụng tin mỏy tớnh * Mc...
 • 104
 • 356
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tin học lớp 7 mới nhấtgiáo án tin học lớp 10 mới nhấtgiao an tin hoc lop 1 day dugiao an tin hoc lop 3 day dugiáo án tin học lớp 8 bài tập chương trình máy tính và dữ liệu potgiáo án tin học lớp 8giáo án tin học lớp 7giáo án tin học lớp 1giáo án tin học lớp 4giáo án tin học lớp 3 cả nămgiáo án tin học lớp 10 bài 7giáo án tin học lớp 8 3 cộtgiáo án tin học lớp 8 fulldownload giáo án tin học lớp 8giáo án tin học lớp 10 bài 8Ứng dụng cọc xi măng đất trong công tác thiết kế làm tường vây đào hố móng cho công trìnhLuận văn thạc sỹ: Nghiên cứu thành phần, mức độ gây hại của nhóm nhện nhỏ hại cam và khả năng phòng chống chúng ở huyện hàm yên tỉnh Tuyên Quang vụ Đông Xuân 20082009Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 Chương 10Nghiên cứu, khả năng xử lý Asen trong nước của cây Ráng chân xỉ (Pteris vittata L) tại Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà NộiPhương án 0 tuổi Con tôi đã phát triển tài năng như thế nàoCách mạng giải phóng dân tộc tư tưởng hồ chí minhPHÁT TRIỂN sản PHẨM bưởi DA XANH VIỆT NAM RA THỊ TRƯỜNG TOÀN cầuCẤU TRÚC THƯƠNG HIỆU VISSANQuản trị chiến lược AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG)tai lieu mon luat to tung dan su 23Ảnh hưởng của kích thước và phương thức cấy mẫu đến khả năng tái sinh chồi in vitro một số giống hoa cúcHoàn thiện quy trình nhân giống cây hoa đồng tiền bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtPhối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong thực hiện chương trình giáo dục nhà trường ở trường trung học cơ sở huyện sơn dương, tỉnh tuyên quangFood and beverage service VNGiáo án địa lý lớp 9 đầy đủ cả nămTriển khai thư viện số tại đại học dân lập hải phòng vấn đề và giải phápQuốc âm thi tập của Nguyễn trãiLich su THCS nguyen thi huong THCS nguyet an ngoc lacNgu van THCS nguyen thi ly THCS nguyet an ngoc lacSử dụng phép rời hình để giải một số dạng toán hình học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập