Bai 10 dieu hoa hoat dong gen BTTL

bài 3. điều hòa hoạt động gen

bài 3. điều hòa hoạt động gen
... I KHÁI NIỆM • Thế điều hòa hoạt động gen? • Tại gene lại có hòa hoạt động? • Các mức độ điều hòa hoạt động gen? II CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GENE CẤU TRÚC OPERON - LAC • Thế operon ... thành phần? • Gene R có phải thành phần operon không? Cơ chế điều hòa • Gene điều hòa có yếu tố nào? • Gene điều hòa có mặt lactose? • Gene điều hòa có mặt lactose? Cơ chế điều hòa Khi môi trường ... lúc cần thiết Đó gen: a Gen vận hành gen điều hòa b Gen tạo tARN mở đầu gen tạo tARN kết thúc c Gen cấu trúc gen vận hành d Gen điều hòa gen cấu trúc Gen điều hòa yếu tố cảm ứng a b c d Lactose,...
 • 15
 • 640
 • 5

Bài 3 : Điều hòa hoạt đông gen 12 NC ( Upload lại )

Bài 3 : Điều hòa hoạt đông gen 12 NC ( Upload lại )
... quát điều hoà hoạt động gen :   Điều hoà hoạt động gen điều hoà lượng sản phẩm gen tạo giúp tế bào điều chỉnh tổng hợp Prôtêin cần thiết lúc thể cần thiết Trong thể việc điều hoà hoạt đông gen ... gây bất hoạt - Gen tăng cường tác động lên gen điều hoà tăng cường phiên mã, gen bất hoạt gây ngừng phiên mã * Củng cố : 1- Thế điều hoà hoạt động gen? 2-Trình bày chế điều hoà hoạt động gen Vi ... có chung chế điều hoà hoạt động gọi Opêron 1- Mô hình cấu trúc opêon Lac vi khuẩn E.coli theo Jacôp Mônô Opêron Lac Gen điều hoà P R P O Z Y A Opêron(Relulater ): (Operator) trìnhphần: Lac động...
 • 11
 • 434
 • 6

TIET 3, BAI 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN

TIET 3, BAI 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN
... phiên mã - Vùng khởi động (P) nằm vùng khởi đầu gen, nơi enzim ARN polimeraza bám vào khởi đầu phiên mã - Gen điều hoà R nằm opêron có vai trò điều hòa hoạt động gen operon Gen điều hoà kiểm soát ... cản phiên mã gen opêron Sự điều hoà hoạt động opêron Lac * Khi môi trường lactôzơ - Gen điều hoà quy định tổng hợp pr ức chế - Pr liên kết với vùng vận hành  Gen cấu trúc không hoạt động ngăn cản ... trở lại? -Yếu tố gây điều hoà phiên mã dịch mã gì? - Điều hoà phiên mã có ý nghĩa gì? II Điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân sơ Mô hình cấu trúc ôpêrôn Lac - KN Ôpêrôn: cụm gen cấu trúc có liên...
 • 3
 • 358
 • 2

Bài 3. Điều hòa hoạt động gen

Bài 3. Điều hòa hoạt động gen
... cũ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN BÀI I thể quát nhiều gen, hòa động gen CơTại phải điều điềuhoạt hoạt động gen  Kháicó vềcó hòacác gen không hoạt động đồng thời tất cả, giai đoạn định,niệm:nhóm hòagen ... làđịnh hoạt nhóm khác không hoạt Khái hòa hoạt động động gen động, điều hòa lượng sản phẩm  Điều Điều gen hoạt động yếu (ARN, tổng hợp hoocmon sinh dục người bắt đầu hoạt động gen tạo VD: Gen ... mứcmanh từ hòa dậy trở đi… Như mà cần có điều hòa Điều hòa điều tuổi biểu hoạt động hoạt động gen nào .Điều hòa phiên mã (tổng hợp mARN nhiều hay ít), chủ yếu TB nhân sơ - Điều hòa dịch mã...
 • 9
 • 357
 • 4

Tài liệu bai 3 dieu hoa hoat dong gen ppt

Tài liệu bai 3 dieu hoa hoat dong gen ppt
... HOT NG GEN I Khái quát điều ho hoạt động gen - Điều hoà hoạt động gen: Điều hoà lợng sản phẩm gen tạo ra, giúp tế bào điều chỉnhiu ho prôtêin cần thiết vào -Th no l tổng hợp hot ng ca gen? lúc ... lên gen cấu trúc Chn phng ỏn ỳng cho cho cõu trc nghim sau 10 iu hũa hot ng ca gen sinh vt nhõn s c hiu l A Gen cú c phiờn mó v dch mó hay khụng B Gen cú c biu hin kiu hỡnh hay khụng C Gen ... Các gen cấu trúc liên quan chức thờng phân bố liền thành cụm có chung chế điều hoà đợc gọi Opêron IU HO HOT NG GEN II Điều ho hoạt động gen sinh vật nhân sơ Mô hình cấu trúc Opêron Lac Gen điều...
 • 15
 • 350
 • 3

Bài giảng Điều hòa hoạt động gen vi khuẩn TS. Nguyễn Trọng Hiệp

Bài giảng Điều hòa hoạt động gen vi khuẩn TS. Nguyễn Trọng Hiệp
... • Điều hòa hoạt động gen: biểu điều hòa trao đổi chất bao gồm hướng: Điều khiển tốc độ trình sinh hóa cách thay đổi thuận nghòch lượng enzym xúc tác (chất có chất protein) tham gia vào trình điều ... thừa 18 6.3.3 3' iều hòa suy giảm Promoter Đoạn che phủ ADN Sự phân bố gen tryptophan operon 5' Leader sequence Gen1 Gen2 Gen3 Gen4 Gen5 Operator Vùng dẫn 19 6.3.2 Điều hòa suy giảm Sắp xếp vùng ... Prokaryote Một operon chứa hay nhiều vò trí điều hòa (operator) so với số promoter Eukaryote 6.3 Điều hòa trình phiên mã 3' 5' Promoter Operator Gene Gene Gene ARN polymerase ARN polymerase Repressor...
 • 35
 • 341
 • 1

Bai 4 : điều hòa hoạt động gen

Bai 4 : điều hòa hoạt động gen
... học 2015 *Lưu : - Điều hòa hoạt động Gen Sinh vật Nhân sơ chủ yếu diễn giai đoạn Phiên Mã - Sản phẩm điều hòa Gen tạo mARN ( mARN đa cistron ) Page | III So sánh điều hòa hoạt động Gen Sinh vật ... hoạt Page | động chúng nào? I KHÁI NIỆM Điều hòa hoạt động Gen gì? - Là trình điều hòa lượng sản phẩm Gen tạo trình Phiên Mã Dịch Mã tế bào đảm bảo cho hoạt động sống tế bào phù hợp với điều kiện ... 2015 ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN Tóm tắt: Tế bào cở thể Sinh vật bậc thấp chứa hang nghìn Gen, Sinh vật bấc cao chứa hang vạn Gen, giai đoạn phát triển khác Gen hoạt động liên tục không? Cơ chế hoạt...
 • 11
 • 167
 • 0

BÀI 3. ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN + ĐÁP ÁN

BÀI 3. ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN + ĐÁP ÁN
... Câu 1: Điều hoà hoạt động gen A điều hoà lượng mARN gen tạo B điều hoà lượng sản phẩm gen tạo C điều hoà lượng tARN gen tạo D điều hoà lượng rARN gen tạo Câu 2: Điều hoà hoạt động gen sinh vật ... cầu hoạt động sống tế bào A tất gen tế bào hoạt động B phần lớn gen tế bào hoạt động C có số gen tế bào hoạt động D tất gen tế bào có lúc đồng loạt hoạt động có đồng loạt dừng ĐÁP ÁN Câu 1: Điều ... > gen cấu trúc: gen Z – gen Y – gen A B Vùng khởi động (P) >vùng vận hành (O) >các gen cấu trúc: gen Z – gen Y – gen A C Vùng vận hành (O) > vùng khởi động (P) >các gen cấu trúc: gen Z – gen...
 • 4
 • 890
 • 10

bai 3: Điều hòa hoạt động gen

bai 3: Điều hòa hoạt động gen
... Nố sùỉp ài rưìi! Nố sùỉp thoất khỗi tay chng ta rưìi - Cố mưåt thuìn Phấp chúâ hùỉn úã Scheveningen rưìi Mưåt ngûúâi khấc nối: - Khưng kïí lc Corneille chìn, lậo Jean tưåi chùèng kếm cng sệ chìn ... cấnh cûãa xe lẩi, nối to: - Àïën Tol-Hek! Tol-Hek lâ hâng ghi chùỉn cûãa múã cấi bïën nhỗ Scheveningen, úã àêëy cố tâu nhỗ àúåi sùén hai anh em cûåu th tûúáng Hai tën mậ kếo vưåi chiïëc xe, chúã ... cûãa, múã bùçng cấch nâo? - Ngûúâi gấc cưíng àûáng trïn bêåc cûãa nhâ mònh nối - Thïë ưng khưng cố chòa khốa hay sao? - Ngûúâi àấnh xe hỗi - Khưng - Anh bẩn ẩ, - ưng cûåu th tûúáng thô àêìu ngoâi...
 • 30
 • 250
 • 0

bài giảng sinh học 12 bài 3 điều hoà hoạt động gen

bài giảng sinh học 12 bài 3 điều hoà hoạt động gen
... VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN động vật có vú gen tổng hợp prôtêin có sữa hoạt động cá thể vào thời điểm mẹ sinh nuôi sữa 11/06/14 I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN Khái niệm điều hòa hoạt động ... HÒA HOẠT ĐỘNG GEN Các mức độ điều hòa hoạt động gen: Đối với sinh vật nhân sơ: chủ yếu mức phiên mã Đối với sinh vật nhân thực: Phiên mã, dịch mã, sau dịch mã 11/06/14 II ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG ... gen: Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo • Ví dụ: Ở vi khuẩn E.coli gen tổng hợp enzyme chuyển hóa đường lactôzơ hoạt động môi trường có lactôzơ 11/06/14 I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU...
 • 19
 • 666
 • 0

sinh học 12 bài 3. điều hòa hoạt động gen

sinh học 12 bài 3. điều hòa hoạt động gen
... động P (promoter) * Gen điều hòa R Sự điều hòa hoạt động opêron Lac: THẢO LUẬN HOÀN THÀNH PHIẾU HỌC TẬP Bài 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN: II ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG ... 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN: II ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN SINH VẬT NHÂN SƠ: Với kiến thức vừa thảo luận, thích sơ đồ sau: Bài 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN ... VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN: II ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN SINH VẬT NHÂN SƠ: Với kiến thức vừa thảo luận, thích sơ đồ sau: Bài 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN: ...
 • 21
 • 399
 • 0

bải 3 điều hòa hoạt động gen

bải 3 điều hòa hoạt động gen
... Các yếu tố điều hòa khác gen gây tăng cường gen gây bất hoạt operon chuyển sang trạng thái ức chế) Hoạt động 3: điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân thực H: Vì điều hòa hoạt động gen sinh vật ... I.KHÁI NIỆM - Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo ra,giúp tế bào điều chỉnh tổng hợp protein theo nhu cầu Hoạt động 1: Khái niệm -Hoạt động gen biểu TL: Thông qua ... gen cầu không sinh vật nhân sơ nhân thực ∏ Phần II III II CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA Hoạt động 2: Cơ chế HOẠT ĐỘNG GEN điều hòa hoạt động gen SINH VẬT NHÂN SƠ sinh vật nhân sơ Cấu tạo operon Lac theo Jacop...
 • 5
 • 79
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 3 điều hoà hoạt động gentiết 3 bài 3 điều hoà hoạt động genbai giang dieu hoa hoat dong cua genbài 3 điều hòa hoạt động của genđiều hoà hoạt động gendieu hoa hoat dong gen cua sinh vat nhan somôn tường thuật phát thanh tường thuật mít tinh kỉ niệm 40 năm chiến thắng điện biên phủ trên khôngBài 6 thảo luận về vài trò của mạng xã hội trong tiếp thịphụ lục kinh tế học sản xuất (2)Operation management 12th stevenson 1Introduction to probability strategics 4th mendelhall 1Organizational behavior colquitt 1phân tích nguồn lực và giải pháp phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại của việt nam trong hội nhập kinh tế quốc tếHoc thuyet ve CNTB DQ va CNTB DQ nha nuocCác dạng bài tập toán thường gặp ở lớp 3(có đáp án)Adjectives ending ing and edBỘ đề 8 điểm TOÁN có lời GIẢI CHI TIẾT thầy lưu HUY THƯỞNG HOCMAIDoc thu sieu ky nang luyen de megabookSKKN chuan tich hop lien monCambridge English for Scientists Students BookPháp luật thừa kế thời kỳ nhà lê, nhà nguyễn và sự vận dụng trong hoàn thiện pháp luật thừa kế ở việt nam (tt)slich mối quan hệ giữa dân số và tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ theo thành thị và nông thôn từ năm 2006 đến năm 2012Nghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe thủy thủ tàu ngầmGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện phong thổ, tỉnh lai châuNghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện hòa an, tỉnh cao bằngXác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn pasteurella multocida và streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang và đề xuất biện pháp phòng trị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập