Đồ án môn học kết cấu hàn: Tính toán dầm cầu trục

đồ án môn học kết cấutính toán ôtô

đồ án môn học kết cấu và tính toán ôtô
... 13 IV .Tính toán đồng tốc: .24 1.Nhiệm vụ tính toán: 24 Trình tự tính toán: 25 Sinh viên: Võ Như Tuấn 06C4LT Đồ án môn học Kết cấu tính toán ôtô LỜI NÓI ... Tuấn 24 06C4LT Đồ án môn học Kết cấu tính toán ôtô Trình tự tính toán: 2.1 Xác định thông số đồng tốc hộp số a Mômen quán tính khối lượng tổng cộng qui dẫn trục li hợp Mômen quán tính khối lượng ... Võ Như Tuấn 26 06C4LT Đồ án môn học Kết cấu tính toán ôtô - Mômen quán tính quy dẫn bánh trục thứ cấp J3: m J = ∑ J 'Zk ik− k =1 Với: Jk’ - mômen quán tính khối lượng bánh thứ k gắn trục thứ...
 • 37
 • 395
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC " KẾT CẤU, TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ LY HỢP Ô TÔ " pptx

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
... Ly hp ễtụ MC LC Tiờu : Trang CHN LOI, S LY HP V DN NG : 1.1 CHN LOI, S LY HP 1.2 CHN S DN NG LY HP XC NH CC THễNG S C BN CA LY HP : 2.1 XC NH BN KNH NGOI CA A B NG 2.2 CC KCH THC KHC CA LY ... 42 4.4.2.Thõn v v ly hp 42 TNH TON V THIT K DN NG LY HP : 43 5.1 S V TNH TON DN NG LY HP 43 5.2 XC NH CC KCH THC C BN 46 CHN LOI, S LY HP V DN NG 1.1 CHN LOI, S LY HP : Ly hp l b phn dựng ... úng ly hp Trờn ụtụ mỏy kộo loi ly hp ma sỏt c s dng nhiu nht cú cỏc u im: kt cu n gin, hiu sut cao, giỏ thnh r v kớch thc tng i nh gn Trong ly hp ma sỏt chia ra: ly hp mt a v ly hp nhiu a Ly hp...
 • 44
 • 949
 • 1

đồ án môn học kết cấutính toán động cơ đốt trong

đồ án môn học kết cấu và tính toán động cơ đốt trong
... ptt = p1 (1.6) (1 Phán ptt thnh hai phán lỉûc: lỉûc tiãúp tuún T v lỉûc phạp tuún Z (sau â dåìi SVTH : lã quang thûn lÅÏP : 02c4 ÂÄƯ ẠN MÄN HC : KC& TTÂCÂT GVHD : TS Tráưn Vàn Nam xúng tám chäút ... cho phẹp [σ n ] = 25( MN / m ) 3.1.3.5.Tênh kiãøm nghiãûm bãưn thán piston : - Tênh thán piston ch úu l chn chiãưu cao ca thán âãø ạp sút ca piston nẹn lãn xylanh khäng låïn quạ v âãø dãø bäi ... Lỉûc tạc dủng lãn thán truưn chëu nẹn v ún * Tênh ỉïng sút nẹn tải tiãút diãûn nh nháút : σ n max = Pkt P F = z P Fmin Fmin Trong âọ : Fmin −Diãûn têch tiãút diãûn nh nháút ca thán truưn σ n max...
 • 56
 • 448
 • 0

đồ án môn học kết cấu hàn thiết kế dàn phẳng

đồ án môn học kết cấu hàn thiết kế dàn phẳng
... nghề hàn, nên sau học xong môn học kết cấu hàn, thầy cô giáo tổ môn khí hàn giảng dậy, em giao đề tài đồ án môn học kết cấu hàn là: Thiết kế dàn phẳng Trong thời gian làm đồ án, em hướng dẫn tận ... TÍNH TOÁN HÀN NỐI THANH BIÊN I Xác định vị trí nối biên I Chọn ốp nối dàn 35 35 35 11 12 13 17 KẾT LUẬN Qua thời gian làm đồ án Kết Cấu Hàn, em nhận thấy vấn đề bổ ích cho ngành nghề Hàn học ... chiều dài đường hàn - Mối hàn L1 mối hàn nối sống thép góc ta chọn cạnh mối hàn K1 = 0,7(cm) - Mối hàn L2 mối hàn nối nối cạnh thép góc ta chọn cạnh mối hàn K = 0,5(cm) ứng lực mối hàn L1 , L2 chịu...
 • 39
 • 206
 • 0

đồ án môn học - kết cấutính toán ô tô - hộp số xe buýt

đồ án môn học - kết cấu và tính toán ô tô - hộp số xe buýt
... thống tỷ số truyền số trung gian hộp số theo cấp số nhân Sinh viên: Võ Như Tuấn 06C4LT Đồ án môn học Kết cấu tính toán thông thường hay sử dụng số cao hộp số, khu vực số lượng tỷ số truyền ... 06C4LT Đồ án môn học Kết cấu tính toán Với: Jk’ - mômen quán tính khối lượng bánh thứ k gắn trục thứ cấp ik - tỷ số truyền số thứ k hộp số Thay số vào công thức ta có J3 = (1716,41.0, 7-2 + ... mk - mô đuyn pháp tuyến bánh thứ k Sinh viên: Võ Như Tuấn 20 06C4LT Đồ án môn học Kết cấu tính toán Zk - số bánh thứ k βk - góc nghiêng bánh thứ k Thay số vào ta tính bán kính vòng chia bánh...
 • 35
 • 332
 • 1

Đồ án môn học kết cấu tính toán ôtô - Hệ thống phanh

Đồ án môn học kết cấu tính toán ôtô - Hệ thống phanh
... c) Hình 1-1 đồ ngun lý loại phanh a -Phanh trống-guốc; b -Phanh đĩa; c- Phanh dải 1.2.2 Kết cấu hệ thống phanh chính: Để thực nhiệm vụ mình, hệ thống phanh ln phải có hai phần kết cấu sau: SVTH ... 07C4LT Trang ĐỒ ÁN MƠN HỌC KẾT CẤU TÍNH TỐN ƠTƠ Hệ thống phanh cần đảm bảo u cầu sau: - Làm việc bền vững, tin cậy - Có hiệu phanh cao phanh đột ngột với cường độ lớn trường hợp nguy hiểm - Phanh êm ... 07C4LT Trang ĐỒ ÁN MƠN HỌC KẾT CẤU TÍNH TỐN ƠTƠ - cấu phanh: phận trực tiếp tạo lực cản Trong q trình phanh động tơ máy kéo biến thành nhiệt cấu phanh tiêu tán mơi trường - Dẫn động phanh: để...
 • 39
 • 269
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤUTÍNH TOÁN Ô TÔ - THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH XE TẢI

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN Ô TÔ - THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH XE TẢI
... ĐAMH :Kết Cấu Tính Tốn Ơtơ Thiết Kế Hệ Thống Phanh Xe Tải Vậy mơmen cần sinh cấu phanh + Mơ men phanh cần sinh cấu phanh trước: Mp1 = Pp1.rbx Trong : (2.10) rbx : bán kính làm việc bánh xe Đối ... ĐAMH :Kết Cấu Tính Tốn Ơtơ Thiết Kế Hệ Thống Phanh Xe Tải 1.1.1 Cơng dụng 1.1.2 u cầu .2 1.1.3 Phân loại hệ thống phanh 1.2 CHỌN LOẠI VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG PHANH ... ĐAMH :Kết Cấu Tính Tốn Ơtơ Thiết Kế Hệ Thống Phanh Xe Tải TÀI LIỆU THAM KHẢO - [1] Nguyễn Hữu Cẩn – Phan Đình Kiên Giáo Trình THIẾT KẾ VÀ TÍNH TỐN Ơ TƠ MÁY KÉO Tập Nhà xuất Đại Học & Trung Học...
 • 27
 • 335
 • 2

đồ án môn học kết cấutính toán ô tô

đồ án môn học kết cấu và tính toán ô tô
... SVTH: Nguyễn Văn Tuân 32 Đồ án môn học Kết cấu tính toán TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] LÊ VĂN TỤY Kết cấu tính toán Hướng dẫn thiết kế hộp số Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng [2] NGUYỄN ... Nguyễn Văn Tuân 23 Đồ án môn học Kết cấu tính toán Với sơ đồ chọn ta có mômen quán tính khối lượng bánh số lùi quy dẫn trục ly hợp không Thay tất vào công thức ta có mômen quán tính tổng cộng ... [4] NGUYỄN HOÀNG VIỆT Kết cấu ,tính toán thiết kế SVTH: Nguyễn Văn Tuân 33 Đồ án môn học Kết cấu tính toán MỤC LỤC Tổng quan hộp số 1.1 Công dụng 1.2 Yêu cầu...
 • 35
 • 143
 • 0

đồ án môn học kết cấutính toán ô tô

đồ án môn học kết cấu và tính toán ô tô
... biãøu âäư phán bäú ỉïng sút trãn cạc lạ nhêp l håüp l nháút Cọ trỉåìng håüp phán bäú ỉïng sút cho mäüt lạ nhêp báút kç sau: (hçnh 4.5) σxi σi σxi σi σxi σi a) b) c) Hçnh 4.5: Biãøu âäư phán bäú ỉïng ... pháûn cng våïi ma sạt hãû thäúng treo cọ tạc dủng dáûp tàõt dao âäüng Bäü pháûn gim cháún âỉåüc phán loải theo cạch bäú trê gäưm hai loải l loải ân v loải äúng Gim cháún loải ân cọ âàûc âiãøm l ... ca gim cháún näúi trỉûc tiãúp våïi pháưn âỉåüc treo v khäng âỉåüc treo Theo cạch làõp âàût v phán loải, u cáưu ãm dëu ca xe thiãút kãú, ta chn bäü pháûn gim cháún thu lỉûc dảng äúng läưng, tạc...
 • 54
 • 90
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤUTÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
... ỏn mụn hc: KCTT-ng C t Trong GVHD: TS Phựng Xuõn Th Nhng nm gn y, nn kinh t Vit Nam ang phỏt trin mnh Bờn cnh ú k thut ca nc ta cng tng bc tin b Trong ú phi núi n ngnh ng lc v sn ... ụtụ ca ta mi phỏt trin c Sau c hc hai mụn chớnh ca ngnh ng c t (Nguyờn lý ng c t trong, Kt cu v tớnh toỏn ng c t trong) cựng mt s mụn c s khỏc (sc bn vt liu, c lý thuyt, vt liu hc, ), sinh viờn ... ngnh Trong ỏn ny, em c giao nhim phõn tớch c im kt cỏu v nguyờn lý lm vic ca h thng phõn phi khớ õy l mt h thng khụng th thiu ng c t Nú dựng iu khin quỏ trỡnh thay i mụi cht cụng tỏc ng c Trong...
 • 60
 • 152
 • 0

ĐỒ AN MÔN HỌC KÊT CẤUTÍNH TOAN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (TINH TOÁN TRỤC KHUỶU VÀ BANH ĐÀ)

ĐỒ AN MÔN HỌC KÊT CẤU VÀ TÍNH TOAN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (TINH TOÁN TRỤC KHUỶU VÀ BANH ĐÀ)
... gi÷a hai hµng xi lanh: δ=180o LËp b¶ng ®Ĩ x¸c ®Þnh c¸c gãc cđa trơc khủu ta cã: 180 360 540 720 Xylanh Ch¸yN¹p NÐn Th¶i α1=0o G/në Xylanh Ch¸yα2=18 NÐn Th¶i N¹p G/në 0o Xylanh Ch¸yα3=54 Th¶i ... lanh ®éng c¬ lµ : 1-3-4-2 C¸c th«ng sè ban ®Çu cđa ®éng c¬ ®ỵc cho theo b¶ng sau: Th«ng sè §¬n vÞ Gi¸ trÞ C«ng st (Ne) kW 30 Sè vßng quay (n) Vßng/phót 4200 7,2 Tû sè nÐn (ε) §êng kÝnh xy lanh ... c¸c ®êng ngang song song víi trơc hoµnh sang hƯ täa ®é Pkt-α Tõ c¸c ®iĨm chia trªn täa ®é Oα, ta kỴ c¸c ®êng th¼ng ®øng song song víi trơc OP, nh÷ng ®êng th¼ng nµy c¾t c¸c ®êng n»m ngang t¹i c¸c...
 • 43
 • 252
 • 0

Đồ án môn học kết cấu oto-hệ thống phanh xe IFA

Đồ án môn học kết cấu oto-hệ thống phanh xe IFA
... phanh, cọ: + Phanh bạnh xe + Phanh truưn lỉûc - Theo pháưn tỉí ma sạt, cọ: + Phanh gúc + Phanh âéa + Phanh di - Theo loải dáùn âäüng, cọ: + Phanh cå khê + Phanh thy lỉûc + Phanh âiãûn tỉì + Phanh ... Cáúu ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA Hçnh 4.9 : Cå cáúu phanh sau 1,9 Gúc phanh2 Mám phanh ; 3,5,11,13 L xo häưi vë; Xilanh bạnh xe; 6,7 Cå cáúu phanh tay; 8,14 Mạ phanh; Dáy kẹo thàõng tay; ... ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA Âãø cho hãû thäúng phanh âảt âỉåüc hiãûu qu cao lm viãûc: +Dáùn âäüng phanh phi cọ âäü nhảy låïn +Phán phäúi momen phanh trãn cạc bạnh xe phi táûn dủng trng...
 • 53
 • 1,114
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thépđồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép thiết kế một dầm cho cầu đường ôtô nhịp giản đơn bằng btct thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trướcbài tập và đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thépđồ án môn học kết cấu thép ii đại học kiến trúc hà nội khoa xây dựngđồ án môn học kết cấu otohệ thống phanh xe ifađồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép 1đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép thiết kế dầm chữ t chịu uốn thuần túybản thuyết minh đồ án môn học chi tiết máy tính toán thiết kế hệ dẫn động tời kéođồ án cơ học kết cấuđồ án môn học cơ cấu phân phối khíđồ án môn học quot nguyên lý kế toán trong doanh nghiệp quotđồ án môn học xây dựng cầu đườngđồ án môn học máy tínhđồ án môn học mạng máy tínhthiết kế môn học kết cấu tính toán ô tôXây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (tt)Phân tích chi tiết tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)Phân tích chi tiết tác phẩm Đời thừa (Nam Cao)Phân tích chi tiết tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)Quản lý chi ngân sách nhà nước về xây dựng cơ bản cho giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)Phân tích chi tiết tác phẩm Rừng Xà Nu (Nguyễn Trung Thành)Them Tày ở Võ Nhai, Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Xác định vùng tìm kiếm trên hình ảnh địa hình và ứng dụng (LV thạc sĩ)Đánh giá thành tích đội ngũ giảng viên trường đại học phạm văn đồng (tt)Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh đà nẵng (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh liên chiểu (tt)Hoàn thiện hệ thống thông tin công tác quản lý sinh viên tại trường cao đẳng thương mại (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh dung quất (tt)Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và tiền thu bán hàng tại trung tâm dịch vụ và thương mại hàng không đà nẵng (tt)Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí và doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước phú yên (tt)Hoàn thiện chính sách sản phẩm tại công ty thông tin di động mobifone (tt)Mô tả tác động tới kinh tế, xã hội và sử dụng dịch vụ y tế của mô hình câu lạc bộ phụ nữ nhiễm HIV tại quận long biên, thành phố hà nội năm 2016Nghiên cứu nhu cầu sử dụng và sự chấp nhận gạo tăng cường sắt, kẽm ở bà mẹ và trẻ nhỏ tại xã minh khai, huyện vũ thư, tỉnh thái bình năm 2016Phân tích chi tiết tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập