khái niệm cơ bản về môi trường

Chương 1: Các khái niệm bản về môi trường trong xây dựng

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về môi trường trong xây dựng
...  CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (5 tiết)  CHƯƠNG 2: TÀI NGUYÊN (5 Tiết)  CHƯƠNG 3: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (5 Tiết)  CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (5 Tiết)  CHƯƠNG 5: CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG ... TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM (10 Tiết) CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN I Khái niệm môi trường II Phân loại môi trường III Quan hệ môi trường phát triển IV Chức môi trường V ... trường phát triển IV Chức môi trường V Khủng hoảng môi trường VI Các thành phần môi trường I Khái niệm môi trường Theo nghĩa rộng nhất, Môi trường tập hợp điều kiện tượng bên có ảnh hưởng tới...
 • 28
 • 584
 • 4

Tài liệu Chương 1: Định nghĩa - khái niệm bản về môi trường docx

Tài liệu Chương 1: Định nghĩa - khái niệm cơ bản về môi trường docx
... NỘI DUNG CHÍNH MÔI TRƯỜNG 1.1 Định nghĩa 1.2 Phân loại Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2.1 Định nghĩa 2.2 Phân loại SUY THOÁI VÀ Ô NHIỄM MT DO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 3.1 Ô nhiễm suy thoái môi trường hoạt động ... nhân tố định đến chiều hướng phát triển cá thể sinh vật, hệ sinh thái xã hội loài người” PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG  Theo tác nhân  Theo sống  Theo môi trường bên môi trường bên  Theo môi trường ... lịch vấn đề suy thoái, ô nhiễm môi trường CÁC ĐỊNH NGHĨA  Môi trường tổng hợp yếu tố tồn xung quanh sinh vật ảnh hưởng đến sinh vật” (Masn Langenhim, 1957)  Môi trường tất thể, có liên quan...
 • 35
 • 366
 • 4

Chương 1: Các khái niệm bản về môi trường doc

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về môi trường doc
... số khái niệm khác liên quan đến ô nhiễm môi trường Xung đột môi trường Tai biến môi trường Suy thoái môi trường Sự cố môi trường Khủng hoảng môi trường CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 4.1 Khái ... nguyên lượng 2.8 Tài nguyên biển CHƯƠNG 3: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 3.1 Khái niệm nguồn gốc gây ô nhiễm 3.2 Ô nhiễm môi trường nước 3.3 Ô nhiễm môi trường đất 3.4 Ô nhiễm môi trường không khí 3.5 Ô nhiễm ... chất thải môi trường gọi khả môi trường Khi lượng chất thải lớn khả thành phần chất thải khó phân hủy, xa lạ với sinh vật chất lượng môi trường bị suy giảm môi trường bị ô nhiễm 1.4.4 Môi trường...
 • 17
 • 193
 • 1

Tài liệu Những khái niệm bản về Thị trường chứng khoán ppt

Tài liệu Những khái niệm cơ bản về Thị trường chứng khoán ppt
... khác Trên thị trường nhà đầu tư mua bán chứng khoán nhiều lần Hàng ngày khối lượng lớn chứng khoán giao dịch qua TTCK giới lên đến hàng ngàn tỷ USD - Mối liên quan thị trường sơ cấp thị trường thứ ... trường thứ cấp Thị trường sơ cấp tiền đề cho hoạt động thị trường thứ cấp nơi tạo hàng hĩa cho thị trường giao dịch Ngược lại, thị trừơng thứ cấp tạo động lực cho phát triển thị trường sơ cấp ... UBCKNN Thông thường việc phát hành CK công chứng giúp đỡ tổ chức tài trung gian công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư… - Thị trường thứ cấp hay thị trường lưu hành CK hoạt động chuyển nhượng...
 • 5
 • 581
 • 4

Các khái niệm bản về Thị trường Chứng khoán ppt

Các khái niệm cơ bản về Thị trường Chứng khoán ppt
... chứng khoán) phi tập trung (thị trường OTC) c) Căn vào hàng hoá thị trường Thị trường chứng khoán phân thành thị trường: thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường công cụ chứng khoán ... nơi giao dịch chứng khoán phát hành thị trường sơ cấp, đảm bảo tính khoản cho chứng khoán phát hành b) Căn vào phương thức hoạt động thị trường Thị trường chứng khoán phân thành thị trường tập trung ... tổ chức - Các nhà đầu tư cá nhân - Các nhà đầu tư có tổ chức c) Các tổ chức kinh doanh thị trường chứng khoán - Công ty chứng khoán - Quỹ đầu tư chứng khoán - Các trung gian tài d) Các tổ chức...
 • 25
 • 247
 • 0

Các khái niệm bản về tài nguyên - môi trường

Các khái niệm cơ bản về tài nguyên - môi trường
... Cạ Chim B sạt v lỉåỵng thã Âäüng váût cọ vụ Täøng säú T LÃÛ % TRÃN TÄØNG SÄÚ 3-2 7 1 3-2 7 6 7-1 00 8 3-1 00 9 4-1 00 9 0-9 5 9 0-9 5 Nhiãưu loi sinh váût âỉåüc ngỉåìi khai thạc trỉûc tiãúp lm thỉïc àn tỉì ... sỉí dủng sau: - Sn xút näng nghiãûp - Âáút cọ rỉìng : : =9= 6.993×103ha 9.395×103ha K thût Mäi trỉåìng - Âáút chun dng : 972×103ha ( giao thäng , vỉûc nỉåïc , m) - Âáút åí : 818 - Âáút b hoang ... trung bçnh bë xọi mn tỉì 1,8 - 3,4 táún âáút / nàm Lỉåüng âáút dinh dỉåỵng bë rỉía träi vo khong 5,4 - 8,4 triãûu táún hng nàm, tỉång âỉång våïi sỉû máút âi ca 30 - 50 triãûu táún lỉång thỉûc...
 • 24
 • 311
 • 2

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 5 sự lan truyền tích lũy trong môi trường và các khái niệm bản về độc chất học

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 5 sự lan truyền tích lũy trong môi trường và các khái niệm cơ bản về độc chất học
... l n n ng 70 kg T 0 -5 gi t 1/16 thỡa cafe 5- 50 gi t ủ n 1/8 thỡa cafe 1/16-3/4 thỡa cafe 50 -50 0 1/8 -1 thỡa cafe 3/4 thỡa cafe 50 0 -50 00 thỡa ủ n thỡa cafe ủ n 30 thỡa cafe > 50 00 Trờn thỡa Trờn ... ch y 5. 1.3 S Tớch Ly V Phõn H y C a Ch t Th i Nguy H i Trong t Trong ủ t luụn t n t i khớ-n c-vục/h u c nờn cú cỏc kh nng lm ch m l i quỏ trỡnh lan truy n c a ch t ụ nhi m hay tng kh nng lan ... quỏ trỡnh lan truy n ng (tng kh nng lan truy n) ng (tng kh nng lan truy n) ng (tng kh nng lan truy n) Quỏ trỡnh lm ch m (hay trỡ hoón) lan truy n (retardation) õy l quỏ trỡnh lm c n tr s lan truy...
 • 26
 • 308
 • 0

Giáo trình chất thải nguy hai : SỰ LAN TRUYỀN TÍCH LŨY TRONG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC KHÁI NIỆM BẢN VỀ ĐỘC CHẤT HỌC part 3 ppsx

Giáo trình chất thải nguy hai : SỰ LAN TRUYỀN TÍCH LŨY TRONG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐỘC CHẤT HỌC part 3 ppsx
... thể người ta chia hai loại độc chất: độc chất nội hấp (tác động lên quan) độc chất điểm (tác động điểm tiếp xúc) Một hố chất gây nhiều tác động nguy hại: độc tính tức thời, độc tính bán mãn tính ... gồm Các nghiên cứu độc chất khơng gây ung thư • Tức thời: ngắn hạn • Bán mãn tính: trung hạn • Mãn tính: dài hạn • Phát triển: tiếp xúc • Sinh sản Các nghiên cứu độc tính đặc biệt • Độc tố học ... phải tiếp xúc với hóa chất sở q trình kích thích enzyme tham gia vào qua trình chuyển hóa sinh học Ví d : số người thích ứng với nicotine, caffeine rượu Các yếu tố mơi trường: yếu tố nhiệt độ,...
 • 10
 • 229
 • 3

Giáo trình chất thải nguy hai : SỰ LAN TRUYỀN TÍCH LŨY TRONG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC KHÁI NIỆM BẢN VỀ ĐỘC CHẤT HỌC part 2 ppt

Giáo trình chất thải nguy hai : SỰ LAN TRUYỀN TÍCH LŨY TRONG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐỘC CHẤT HỌC part 2 ppt
... gió, chất nhiễm sa lắng theo chiều phát tán tác dụng trọng lực, mưa… 5 .2 Các Khái Niệm Bản Về Độc Chất Học Khi chất thải nguy hại thải vào mơi trường diễn q trình lan truyền, tích lũy chất nguy ... độc thành Cr3+ độc 2H2CrO4 + → 3SO2 Cr2(SO4)3 + 2H2O Oxyhóa-khử sinh học: q trình biến đổi chất hữu thành phân tử đơn giản độc tác động vi sinh vật đất Thủy phân: Trong q trình nhóm OH thay vào ... mơi trường đất-nước-khí Trong q trình lan truyền dần đến tiếp xúc chất nhiễm với người vi sinh vật Do chất chất thải nguy hại, chất gây tác động đến người sinh vật theo cách khác chế tích lũy, ...
 • 10
 • 266
 • 2

Giáo trình chất thải nguy hai : SỰ LAN TRUYỀN TÍCH LŨY TRONG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC KHÁI NIỆM BẢN VỀ ĐỘC CHẤT HỌC part 1 ppsx

Giáo trình chất thải nguy hai : SỰ LAN TRUYỀN TÍCH LŨY TRONG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐỘC CHẤT HỌC part 1 ppsx
... trình lan truyền Tích lũy làm chậm q trình lan truyền Tích lũy làm chậm q trình lan truyền Biến đổi /Tích lũy làm chậm q trình lan truyền Tích lũy làm chậm q trình lan truyền Chất hữu Hóa Chất ... học Phân hủy sinh học Thủy phân Loại chất nhiễm Chất hữu cơ/ Chất Chất Chất hữu cơ/ Chất hữu cơ/ Chất hữu cơ/ vơ Tác động Tích lũy làm chậm q trình lan truyền Tích lũy làm chậm q trình ... hủy chất nhiễm thải tác động chúng trình bày 5 .1 Sự Lan Truyền, Tích Lũy Phân Hủy Của Chất Thải Nguy Hại Trong Mơi Trường Có thể thấy lan truyền, tích lũy phân hủy chất mơi trường nhanh hay...
 • 10
 • 245
 • 4

Bài giảng sở học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi chương 2 một số khái niệm bản về đại số ten xơ

Bài giảng cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi chương 2  một số khái niệm cơ bản về đại số ten xơ
... tpnt20 02@ yahoo.com Chương 2: Các khái niệm phép tính tenxơ M Mởởđầu đầu • Nghiên cứu học môi trường liên tục thuyết đàn hồi => Công cụ toán học => tenxơ • Thường gặp đại lượng toán học, ... hiệu 2. 2 2. 2.Qui Quiước ướcvề vềchỉ ch số số 2. 3 2. 3.Hệ Hệthống thốngđối đốixứng xứngvà vàphản phảnđối đốixứng xứng 2. 4 2. 4 .Trường Trườngvô vôhướng hướnghay hayten -xơ ten- xơhạng hạngkhông không 2. 5 ... Chương Một số khái niệm đại số ten July 20 09 Tran Minh Tu – University of Civil Engineering – Ha noi Email: tpnt20 02@ yahoo.com Chương 2: Các khái niệm phép tính tenxơ 2. 1 2. 1.Hệ Hệthống...
 • 14
 • 31
 • 0

Khái niệm bản về khoa học môi trường

Khái niệm cơ bản về khoa học môi trường
... sống z KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG KHMT ột ngành h khoa kh học h đa đ ngành h vìì tạo thành nhiều ngành học Hóa học, Vật lý, Y học, Khoa học sống, nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng, kỹ thuật môi trường ... cộng đồng vệ sinh môi trường KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Khoa học: nghiên cứu vấn ấ đề ề ề môi trường g z Công nghệ: ứng dụng nghiên cứu nhằm giải vấn đề môi trường z Quản lý: đề ... dụng sách nhằm bảo môi trường phát triển bền vững z CÂU HỎI CHƯƠNG 1.Định nghĩa môi trường 2.Mối ố tương quan người môi trường Tầm quan trọng ngành 3.Tầm Khoa oa học ọc môi ô ttrường ườ g ...
 • 14
 • 73
 • 0

Những khái niệm bản về đầu tư, tăng trưởng và phát triển kinh tế.DOC

Những khái niệm cơ bản về đầu tư, tăng trưởng và phát triển kinh tế.DOC
... PHẦN I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ, TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Đầu tư phân loại đầu tư 1.1 Khái niệm đầu Đầu tư nói chung hy sinh nguồn lực để tiến ... sản xuất kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động Như đầu phát triển yếu tố thiếu trình tăng trưởng kinh tế Khái niệm phát triển kinh tế Phát triển kinh tế trình lớn lên, tăng tiến ... vấn đề kinh tế đầu phát triển- loại đầu tư định trực tiếp phát triển sản xuất xã hội, điều kiện tiên cho đời, tồn tiếp tục phát triển sở sản xuất kinh doanh dịch vụ Khái niệm tăng trưởng kinh...
 • 20
 • 3,181
 • 5

Các khái niệm bản về ngôn ngữ C

Các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C
... dùng cho lập trình m c hệ thống 1.2.2 C - Ngôn ngữ c u tr c Những khái niệm ngôn ngữ C Thuật ngữ ngôn ngữ c u tr c khối (block-structured language) không áp dụng với C Ngôn ngữ c u tr c khối cho ... th c thi chương trình rẽ nhánh Những c u tr c cho vi c rẽ nhánh c u tr c chọn lựa, c u tr c điều kiện hay rẽ nhánh Những c u tr c đề c p chi tiết sau đây:  C u tr c IF (Nếu) C u tr c chọn lựa c u ... t c (procedures) hay hàm (functions) khai báo bên thủ t c hàm kh c C không cho phép vi c tạo hàm hàm nên ngôn ngữ c u tr c khối Tuy nhiên, xem ngôn ngữ c u tr c có nhiều điểm giống với ngôn ngữ...
 • 22
 • 537
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: các khái niệm cơ bản về môi trườngnhững khái niệm cơ bản về môi trườngkhái niệm cơ bản về môi trường nướcnhững khái niệm cơ bản về mơi trường và bảo vệ mơi trườngkhái niệm cơ bản về môi trường và kinh tế môi trườngmột số khái niệm cơ bản về môi trường và công tác bảo vệ môi trường tại xnld vietsovpetrokhái niệm cơ bản về từ trườngnhững khái niệm cơ bản về thị trường chứng khoáncác khái niệm cơ bản về thị trường chứng khoánkhái niệm cơ bản về thị trường chứng khoánnhững khái niệm cơ bản về thị trường tài chínhkhái niệm cơ bản về thị trườngcác khái niệm cơ bản về thị trườngkhái niệm cơ bản về thị trường tiêu thụ sản phẩmmột số khái niệm cơ bản về thị trường chứng khoánTiểu luận Độc quyền và cạnh tranh trong thị trường mạng điện thoại di động Việt Nam hiện nayLỊCH THI CHỨNG CHỈ B2 NĂM 2017 DHNNQGHNLuận án Thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng phát triển”tiểu luận phương pháp dạy học chuyên nghànhMột số kinh nghiệm áp dụng Bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động SA 8000 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp An GiangTiểu luận Đầu tư quốc tế Doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đầu tư ra nước ngoài - Cơ hội và thách thứcKế toán vật tư Công ty Cổ phần Xi măng Quán TriềuGIANG LUAT KT CAO HOC HVNHMỘT số PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu các cấu tạo NHỎ TRONG các cấu TRÚC địa CHẤTThe Trade Union QuestionCác giải pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động tại Doanh nghiệp tư nhân Trí TuệCộng đồng tôn giáo - Dân tộc tại Kon TumĐánh Giá Hiện Trạng Phế Thải Đồng Ruộng Và Xử Lý Rơm Rạ Bằng Chế Phẩm Sinh Học Thành Phân Bón Hữu Cơ Tại Xã Quỳnh Phú, Bắc NinhHoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tập đoàn Dệt - May Việt Nam.PDFHoàn thiện quản lý chi ngân sách địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh PhúcGiáo trình Giải phẩu và sinh lýĐánh Giá Thực Trạng Quản Lí, Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Dưa Hấu Tại Xã Hoằng Thắng, Tỉnh Thanh HóaTổ Chức Công Tác Kế Toán Tiêu Thụ và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công ty CPTM và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Minh ĐứcTổ chức hoạt động sáng tạo của học sinh trong dạy học chương “các định luật bảo toàn” vật lí 10 THPTRapid eating phrasal verb in action 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập