giáo án tiếng anh 8 thí điểm giáo án khác nguyễn văn vỹ

Giáo án Tiếng Anh 8 thí điểm Unit 1 (tiết 4-10)

Giáo án Tiếng Anh 8 thí điểm Unit 1 (tiết 4-10)
... GV: Hồ Tấn Dũng – Năm học: 2 015 -2 016 18 Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh Week: Period: 10 Tiếng Anh thí điểm Date of preparation: 31/ 08/ 15 Date of teaching: 08/ 09 /15 UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES Looking ... GV: Hồ Tấn Dũng – Năm học: 2 015 -2 016 10 Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh Week: Period: Tiếng Anh thí điểm Date of preparation: 17 / 08/ 15 Date of teaching: 26/ 08/ 15 UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES A Closer ... GV: Hồ Tấn Dũng – Năm học: 2 015 -2 016 12 Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh Tiếng Anh thí điểm Week: Period: Date of preparation: 24/ 08/ 15 Date of teaching: 01/ 09 /15 UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES Communication...
 • 14
 • 2,922
 • 6

Giáo án Tiếng Anh 8 thí điểm Unit 2 (tiết 11-17)

Giáo án Tiếng Anh 8 thí điểm Unit 2 (tiết 11-17)
... GV: Hồ Tấn Dũng – Năm học: 20 15 -20 16 Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh Week: Period: 12 Tiếng Anh thí điểm Date of preparation: 31/ 08/ 15 Date of teaching: 08/ 09/15 UNIT 2: LIFE IN THE COUNTRYSIDE ... GV: Hồ Tấn Dũng – Năm học: 20 15 -20 16 Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh Week: Period: 13 Tiếng Anh thí điểm Date of preparation: 06/09/15 Date of teaching: 15/09/15 UNIT 2: LIFE IN THE COUNTRYSIDE ... GV: Hồ Tấn Dũng – Năm học: 20 15 -20 16 Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh Week: Period: 14 Tiếng Anh thí điểm Date of preparation: 06/09/15 Date of teaching: 15/09/15 UNIT 2: LIFE IN THE COUNTRYSIDE...
 • 15
 • 22,341
 • 26

Giáo án tiếng anh 8 thí điểm học kì 1 hàng ngang

Giáo án tiếng anh 8 thí điểm học kì 1 hàng ngang
... Viet Nam 1. Bahnar 15 Ede Bo Y 16 Giarai 3.Brau 17 Giay Bru-Van Kieu 18 . Gie-Trieng 5.Cham 19 .Hani Choro 20 Hoa Choru 21 Hmong Chut 22 Hre Co 23 Khang 10 Cong 24 Khmer 11 .Coho 25 Khmu 12 Colao ... 11 .Coho 25 Khmu 12 Colao 26 Lachi 13 Cotu 27 Laha 14 .Yao 28 Lahu 29 Lao 30 Lolo 31 Lu 32 Ma 33 Mang 34 Mnong 35 Muong 36 Ngai 37 Nung 38 Odu 39 Pathen 40.Phula 41 Pupeo 42 Raglai 43 Romam 44 Sanchay ... has a larger population, the Khmer or the Cham? Answers: 1- 2-3: (Ss’s own answers) 4.The Lunar New Year 5.The Khmer :1, 260,600 (The Cham: 16 1,700) 30T Articles: a,an and the T asks Ss to read the...
 • 93
 • 1,615
 • 1

giáo án tiếng anh 8 thí điểm học kì 2 hàng ngang

giáo án tiếng anh 8 thí điểm học kì 2 hàng ngang
... the class r* Reference: Some Lê scientists of Viet Vô Hong Anh VânThiêm Trần Đại Nghĩa Hà B'inh Dufc Hoàng Tuy Phan Lương Cắm - TA8-SGV -2 - A A CLOSER LOOK Introduction Explain to Ss that there ... rorwrlp; will help won't dump; fines travel; will be ^ will save; don't waste use; will have - TA8-SGV -2 - A Have Ss read the pairs of sentences Ask two Ss to write the new conditional sentences type ... sentences individually Key: 1, Chi'nese refu'gee trai'nee Japa'nese guarantee J V Unit 8/ Ent-iish Speaking Country 18T A CLOSER LOOK Grammar Present tenses: review Remind Ss about the use of the present...
 • 65
 • 1,059
 • 2

Giáo án tiếng anh 8 thí điểm Unit 1

Giáo án tiếng anh 8 thí điểm Unit 1
... to give their answers and write them on the board Confirm the correct answers Key: 1. g 2.c 3.f 4.h 5.e 6.a 7.b 8. d b Individually Ss decide if the pictures show customs or traditions and compare ... Key: 1. e 2.d 3.a 4.g 5.b 6.c 7.f Now have Ss read the sentences again to see if the word ‘custom’ or ‘tradition’ in each sentence is countable (C) or uncountable (U) Ask for Ss’ answers Key: 1. C ... words Play the recording as many times as necessary Key: 1. strictly 2.strangers,spread 3.streets 4.filmstrip 5.offspring Audio script: 1. In my family,all the traditions of our ancestors are strictly...
 • 22
 • 629
 • 0

Đề thi Tiếng anh 8 thí điểm học kì 2

Đề thi Tiếng anh 8 thí điểm học kì 2
... câu:1 Số điểm: Số câu: 14 4 ,25 điểm= 42, 5% - sentence building (tenses) Số câu :2 Số điểm: 0.5 Số câu: 12 3.75 điểm= 37,5% - sentence building (passive voice) Số câu :2 Số điểm: 0,5 Số câu: 12 Số điểm: 3,0 ... điểm: 0 .25 - word form - Listening - Reading comprehension Số câu:10 Số điểm: 3 .25 - word form - Vocabulary Số câu:6 Số điểm: 1.5 Số câu:4 Số điểm: 1 =10% Số câu:17 Số điểm: 5 =50% Số câu :8 Số điểm: 2 Số ... dài ngắn (0 .2 ) _THE END _ www.minh-pham.info KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT TIẾNG ANH LẦN HỌC KÌ II, NĂM HỌC 20 15 -20 16 Tên Chủ đề Unit 7: Pollution Nhận biết - listening Thông hiểu - word form...
 • 5
 • 1,047
 • 8

BỘ TRANH SGK TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIÊM (UNIT 1)

BỘ TRANH SGK TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIÊM (UNIT 1)
... http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) Bộ tranh Tiếng Anh chương ... BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH ... TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH...
 • 21
 • 81
 • 0

BỘ TRANH SGK TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIÊM (UNIT 2)

BỘ TRANH SGK TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIÊM (UNIT 2)
... BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ ... BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH ... TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH...
 • 15
 • 82
 • 1

BỘ TRANH SGK TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIÊM (UNIT 3)

BỘ TRANH SGK TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIÊM (UNIT 3)
... BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ ... BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH ... TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH...
 • 16
 • 180
 • 0

BỘ TRANH SGK TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIÊM (UNIT 4)

BỘ TRANH SGK TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIÊM (UNIT 4)
... BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ ... BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH ... TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH...
 • 16
 • 104
 • 1

BỘ TRANH SGK TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIÊM (UNIT 5)

BỘ TRANH SGK TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIÊM (UNIT 5)
... BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ ... BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH ... TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH...
 • 24
 • 72
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tiếng anh 6 thí điểm unit 8giáo án tiếng anh 3 thí điểmgiáo án điện tử tiếng anh 6 thí điểmgiao an tieng anh 6 thi diem bai 7giao an tieng anh 6 thi diem unit 7giáo án tiếng anh 10 thí điểmgiao an tieng anh 6 thi diem unit 7 communicationgiáo án tiếng anh 6 thí điểm tạp 2giáo án tiếng anh 6 thí điểm umit 9giáo án tiếng anh 6 thí điểm học kì 2giao an tieng anh 7 thi diem united 9giao an tieng anh 6 thi diem unit 9giao an tieng anh 6 thi diem unit 11giáo án tiếng anh 6 thí điểm unit 11 our greener ửoldgiáo án điện tử tiếng anh 7 thí điểm123doc vn 64 tình huống sư phạm thường gặp nhất và cách giải quyết đối với giáo viênBÀI 4 CÔNG tác vận ĐỘNG PHỤ nữBài giảng môn khoa học hành chính CÔNG TÁC văn THƯ – lưu TRỮCÔNG tác mặt TRẬN, tổ CHỨC và HOẠT ĐỘNG mặt TRẬN tổ QUỐC ở cơ sởBÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức CÁCH MẠNGBÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóaBÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH vận DỤNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH TRONG sự NGHIỆP đổi mớiTĂNG TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN bền VỮNGExperimental and Theoretical Investigation on Binary Semiconductor Clusters of Bi/Si,Bi/Ge, and Bi/Sn200 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 11 ôn thi học kì 1 có đề minh họaMỘT số vấn đề PHÉP BIỆN CHỨNG TRONG tác PHẨM “CHỐNG ĐUY RINH” và ý NGHĨA của nó TRONG rèn LUYỆN, PHÁT TRIỂN tư DUY NGƯỜI CỘNG sản HIỆN NAYBÀI GIẢNG KINH tế VI mô 41Nhóm 9 TKMH ĐHSX trong doanh nghiệpNguyên tắc toàn diện trong triết học mác lênin với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở việt namSo sánh chính cương và luận cươngSKKN một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu họcĐẩy mạnh huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Kĩ Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng ThápTu vung lop 9 day duNgữ văn 12 tuần 22 rừng xà nuÔN THI PHẦN đọc HIỂU NGỮ văn 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập