phan tich hoa hcoj thuc pham ha duyen tu p1 8532

Ebook phân tích hóa học thực phẩm phần 2 duyên (chủ biên)

Ebook phân tích hóa học thực phẩm phần 2  hà duyên tư (chủ biên)
... màu 20 0.0 9 .2 12 20 31,6 4.0 20 0.4 9.0 13 20 41 .2 3.5 20 1.6 8.5 14 20 55.4 3.0 20 3.0 8.0 15 20 7 42 2.5 20 4.5 7,5 16 20 104 ,2 2.0 20 6.3 7,0 17 20 131,0 1,75 20 8.7 6.5 18 20 175,0 1.5 20 ... 131,0 1,75 20 8.7 6.5 18 20 175,0 1.5 20 11.6 6.0 19 20 190,0 1 ,25 20 14,6 5.5 20 20 24 0,0 1.0 10 20 19,0 5.0 21 20 330,0 0,75 11 20 24 ,4 4,5 22 Nước cất - - - Giấy quì, natri suníat khan: sấy 100"C ... (DB Wax, 60m X 0 ,25 mm X 0 ,25 um) 20 3 B ả n g 7.3.3 Một số thành phần tinh dẩu mẫu Citrus kumquat 20 4 STT Thành phần Thời gian lưu Hàm lượng (% diên tích peak) p - Pinen 7 ,2 0 ,25 0 Sabinen 8,6...
 • 137
 • 67
 • 0

tiểu luận phân tích hóathực phẩm

tiểu luận phân tích hóa lý thực phẩm
... như: Sự Ion hóa nguyên tố phân tích Quá trình xảy dễ dàng nguyên tố Ion hóa thấp mức độ bị Ion hóa loại nguyên tử tùy thuộc vào nhiệt độ lửa Ion hóa nguyên tố Nếu Ion hóa nhỏ, bị Ion hóa nhiều ... chính: - Nếu lượng (nhiệt độ) hóa (Eh) hợp phần có mẫu nhỏ lượng nguyên tử hóa (Ea) nó, tức Eh...
 • 29
 • 227
 • 0

slide phân tích hóa học thực phẩm sắc kí cột

slide phân tích hóa học thực phẩm sắc kí cột
... phân tử Sắc PT phân bố rửa lỏng – giải lỏng Theo c Th chế tách th Đặc điểm chung c sắc SẮC KÍ CỘT Phương pháp dùng để tách chất (cấu tử) khỏi hỗn hợp dựa vào tính phân cực chất SẮC KÍ CỘT ... lên cột, sau tiến hành sắc PHÂN LOẠI Sắc trao đổi ion Sắc hấp phụ SẮC KÍ CỘT LOGO Cơ chế sắc ký trao đổi ion Sự trao đổi ion gắn kết có tính chất thuận nghịch phân tử có mang điện tích ... Định nghĩa sắc ký • trình tách dựa phân bố liên tục cấu tử chất phân tích hai pha • cấu tử chất phân tích di chuyển với tốc độ khác tách khỏi Phân loại theo cách SK PT ion Sắc hấp thụ PT...
 • 28
 • 113
 • 0

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH HÓATHỰC PHẦM

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH HÓA LÝ THỰC PHẦM
... cáo Thực Hành phân Tích Hóa Hiện Đại GVHD: Vũ Hoàng Yến II Cách tiến hành Chuẩn bị mẫu: Đồng mẫu cân xác 1g mẫu sữa cần phân tích, sau tiến hành vô hoá bếp điện đến than hoá đen, nung thành ... mẫu (ppm) 11 Báo cáo Thực Hành phân Tích Hóa Hiện Đại GVHD: Vũ Hoàng Yến Vbđm : thể tích bình định mức (ml) Vhút : thể tích mẫu hút (ml) m : khối lượng mẫu dùng để phân tích (g) Nhận xét: o ... THUẬT HPLC NHÓM 17 Báo cáo Thực Hành phân Tích Hóa Hiện Đại GVHD: Vũ Hoàng Yến Nguyên I Aicd sorbic, acid benzoic tách chiết khỏi thực phẩm phương pháp thủy phân với NaOH trước sau tách...
 • 31
 • 383
 • 0

ỨNG DỤNG CỦA HÓA PHÂN TÍCH TRONG NGÀNH THỰC PHẨM

ỨNG DỤNG CỦA HÓA PHÂN TÍCH TRONG NGÀNH THỰC PHẨM
... CHUNG CỦA HÓA PHÂN TÍCH I Hóa học phân tích Hóa học phân tích ngành khoa học chuyên nghiên cứu phương pháp phân tích, phương tiện phân tích, quy trình phân tích để xác định thành phần hóa học II Phân ... mà em định vào nghiên cứu ứng dụng hóa phân tích ngành thực phẩm II Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu nhằm biết ứng dụng thiết thực hóa học phân tích ngành thực phẩm, qua tiếp tục trao dồi ... huy ứng dụng cách hiệu vào đời sống III Tóm tắt nội dung nghiên cứu Chương 1: sở chung hóa học phân tích Chương 2: tầm quan trọng hóa học phân tích ngành thực phẩm Chương 3: số ví dụ ứng dụng...
 • 33
 • 503
 • 1

Tài liệu QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM & TỐI ƯU HÓA THỰC NGHIỆM TRONG PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ HÓA HỌC docx

Tài liệu QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM & TỐI ƯU HÓA THỰC NGHIỆM TRONG PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ HÓA HỌC docx
... Tối ưu hóa thực nghiệm kiểm nghiệm thực phẩm ………….131 2.4 Tối ưu hóa thực nghiệm Công nghệ Hóa học ……………….145 Chương THIẾT KẾ & GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH – TỐI ƯU HÓA THỰC NGHIỆM TRONG THỰC PHẨM & ... hoạch hóa thực nghiệm, phép Tối ưu hóa thực nghiệm (gọi chung Quy hoạch Tối ưu hóa thực nghiệm) Môn học QUY HOẠCH & TỐI ƯU HÓA THỰC NGHIỆM giảng dạy Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM, ... pháp quy hoạch thực nghiệm …………………… 1.3 Quy hoạch thực nghiệm kiểm nghiệm thực phẩm ……… 15 1.4 Quy hoạch thực nghiệm Công nghệ Hóa học …………….35 Chương MÔ HÌNH TỐI ƯU ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG KIỂM NGHIỆM...
 • 7
 • 3,555
 • 197

phân tích vi sinh thực phẩm thực khuẩn thể điều hòa quá trình chọn lọc vi khuẩn và ảnh hưởng đến sự hiện diện của vi khuẩn vibrio cholerae tuýp el tor

phân tích vi sinh thực phẩm thực khuẩn thể điều hòa quá trình chọn lọc vi khuẩn và ảnh hưởng đến sự hiện diện của vi khuẩn vibrio cholerae tuýp el tor
... dài phạm vi lan rộng  Nguyên nhân gây bệnh V cholerae tuýp El Tor  Là virus vi khuẩn  Sống kí sinh vi khuẩn Thực khuẩn thể  Gây bệnh tiêu diệt vi khuẩn  Cấu tạo hóa học chủ yếu ADN protein ... ký sinh vào tế bào vi khuẩn Hoàn cảnh mục tiêu nghiên cứu Hoàn cảnh  Trong đại dịch tả trước , vi khuẩn gây bệnh V .cholerae tuýp cổ điển  Trong đại dịch tả lần thứ 7, V cholerae tuýp El Tor ... tranh tuýp V cholerae thực chuột thí nghiệm với quy mô nhỏ, điều kiện có diện thực khuẩn thể JSF9 Vật liệu nghiên cứu Các giống vi khuẩn Vibrio cholerae  Là vật thị thử nghiệm  Là vật chủ trình...
 • 46
 • 186
 • 0

Phân tích cảm quan thực phẩm

Phân tích cảm quan thực phẩm
... m quan, c m quan viên ph i th c hi n nh ng i u ã c quan t ch c h i ng qui nh C m quan viên ph i có kh ánh giá khách quan, có kh phân bi t c m giác, có ki n th c chuyên môn t t ki n th c phân tích ... viên, l y xác n hai ch s th p phân sau d u ph y 19 H s quan tr ng: Trong m t s n ph m, ch tiêu c m quan có m c quan tr ng khác nên c n có m t h s quan tr ng bi u th m c quan tr ng c a ch tiêu ó Do ... cho c m quan viên Trư c h t c m quan viên ph i gi i c ki m tra b n nêu Mu n c n l a c m quan viên có quy n tham gia vào m t h i ng c m quan m t s n ph m ó, c m quan viên ph i t c i u ki n quan t...
 • 18
 • 577
 • 4

Tách chiết, phân tích aflatoxin trong thực phẩm và dược liệu bằng cột sắc ký ái lực miễn dịch kết hợp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Tách chiết, phân tích aflatoxin trong thực phẩm và dược liệu bằng cột sắc ký ái lực miễn dịch kết hợp sắc ký lỏng hiệu năng cao
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC – HÀ NỘI NGUYỄN THỊ NGUYỆT THU TÁCH CHIẾT, PHÂN TÍCH AFLATOXIN TRONG THỰC PHẨM VÀ DƯỢC LIỆU BẰNG CỘT SẮC KÝ ÁI LỰC MIỄN DỊCH KẾT HỢP SẮC KÝ ... thực tiễn phân tích aflatoxin nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài luận án: Tách chiết, phân tích aflatoxin thực phẩm dược liệu cột sắc lực miễn dịch kết hợp sắc lỏng hiệu cao -3- Mục ... cứu chế tạo cột sắc lực cho aflatoxin - Đánh giá khả phân tích aflatoxin mẫu thực phẩm dược liệu phương pháp làm mẫu với cột sắc lực miễn dịch định lượng aflatoxin sắc lỏng cao áp với...
 • 201
 • 881
 • 7

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM HIỆN NAY, MỐI QUAN TÂM LỚN CỦA CÁC PHÕNG KIỂM NGHIỆM ppt

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM HIỆN NAY, MỐI QUAN TÂM LỚN CỦA CÁC PHÕNG KIỂM NGHIỆM ppt
... PHẦN TRÌNH BÀY I NHỮNG SỰ KIỆN VỀ AN TỒN THỰC PHẨM II CÁC HĨA CHẤT ĐỘC HẠI III NHỮNG THÁCH THỨC TRONG PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM ĐẢM BẢO AN TỒN THỰC PHẨM I NHỮNG SỰ KIỆN 1.Cung cấp thực phẩm (TP) mang ... hạt III.NHỮNG THÁCH THỨC ĐẶC TRƢNG TRONG PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM ĐẢM BẢO AN TỒN THỰC PHẨM III.1 CHUẨN BỊ MẪU: chiết đƣợc chất phân tích tƣ̀ mẫu thƣờng phức tạp: thịt , cá, sữa, mật ong, thức ăn ... phân tích KHĨ KHĂN TRONG CHUẨN BỊ MẪU: •Nền mẫu phức tạp * Chất phân tích dạng vết * Số chất phân tích nhiều khác chất * Chất phân tích tạo phản ứng với mẫu *Tạp đồng chiết với chất phân tích...
 • 82
 • 326
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phân tích hóa học thực phẩmphân tích hóa lý thực phẩmphuong phap phan tich hoa ly thuc phamphân tích tình hình thực hiện hạ giá thành sản phẩm so sánh đượcthực hành phân tích vi sinh thực phẩmphân tích kiểm nghiệm thực phẩmNghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật tạo cây con cây phay (duabanga grandiflora roxb ex DC) tại tỉnh bắc kạnÂm nhạc trong giáo dục trẻ emXây dựng mô hình ứng dụng KHCN nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc xã phiêng luôn huyện mộc châu tỉnh sơn laSensory evaluation of food principles and practices 2editionĐề toán (liên trường)Lịch sử 4 Vua Quang Trung đại phá quân thanhMôn địa lý lớp 9: bài tập ôn tập học kỳ và phương pháp vẽ biểu đồNghiên cứu điển hình các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiNGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN TRÊN GEN FLT3 Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN LƠ XEMI CẤP DÒNG TỦYNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHĐề cương ôn tập địa lý 9 cả nămNghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của màng mỏng kim loại vàng _Au_ kích thước nanomet bằngNghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài vi tảo silic phân lập ở rừng ngập mặn Xuân Thủy_ Nam ĐịNghiên cứu dạy học tích hợp liên môn những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng_ lựa chọn nội dung vàNghiên cứu phương pháp đánh giá và cải thiện hiệu năng giao thức TCP cho mạng máy tínhNghiên cứu và chế tạo vật liệu cấu trúc nano TiO2 dạng ống ứng dụng trong cảm biến khíNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU_ HUYỆN XÍN MẦN_ TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHBộ đề thi học sinh giỏi địa của các cấp lớpKhảo sát năng lực viết tiếng việt của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh sơn lagiao an lop 10 bai 16
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập