7 DE THI HK II LOP 11

Các đề thi HK II - Lớp 11- môn Toán

Các đề thi HK II - Lớp 11- môn Toán
... = D 2a x - 4x + 3x - ti x0 = -2 l: B 23 Cõu 21: Hm s y = a 2 C 27 D 25 2x + cú o hm l: x- B y = -1 C y = - ( x - 1) D y = - ( x - 1) Cõu 22: Trờn th (C) ca hm s y = x3 + ly im M0 (-1 ; 1) Tip ... vuụng gúc vi a v cha b x - 2x + l: Cõu 7: o hm ca hm s y = 3x - A B x - 2x + x - 2x + ổ 2ử Cõu 8: Giỏ tr lim ỗ n + 3n - n ữbng: ữ ỗ ố ứ A B C C 3x - 2 3x - D x - 2x + x - 2x + D Cõu 9: Tỡm ... (P) l : A 3x-y-5=0 B 2x+y+5=0 C -3 x-y+5=0 D 2x-y-5=0 Cõu 9: lim n n sin n bng: 2n B C D Cõu 10: Cho cp s cng -2 , x, 6, y Hóy chn kt qu ỳng cỏc kt qu sau: A x = 2; y = B x = -6 ; y = -2 C x = 1;...
 • 20
 • 378
 • 3

De thi HK II lop 11

De thi HK II lop 11
... university students A 2: A 3: A 4: 5: A 6: A 7: A 8: A 9: 10 : 11 : 12 : A 13 : A 14 : A 15 : A 16 : A 17 : A 18 : A 19 : 20 : A who B whom C that D which Choose the word that has the underlined part ... Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others villages B tigers C questions D tents Today children have more to decide their own future freely B freeing ... footballer scoring the goal will receive a reward of 1000 USD A B C D Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others pools B holidays C stops D planes The factory...
 • 4
 • 271
 • 6

Đề thi HK II lớp 11 Cao Bằng

Đề thi HK II lớp 11 Cao Bằng
... đến tiêu điểm ảnh thị kính D khoảng cách từ tiêu điểm vật vật kính đến tiêu điểm vật thị kính Câu 11: Sự điều tiết mắt là: A thay đổi độ cong thủy tinh thể để ảnh vật quan sát rõ nét lưới B thay ... với vectơ vận tốc điện tích D Vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng - HẾT Trang 2/2 - Mã đề 142 ...
 • 2
 • 127
 • 0

5 đề thi HK II lop 11

5 đề thi HK II lop 11
... trung điểm SA Tính thể tích khối tứ diện DBMN Đề thi số trờng Giao Thuỷ A Câu Giải pt sau: a/ log 5 x log = b/ 3.16 x + 2.81x = 5. 36 x x x c/ 25 + ( x ) + x =0 Câu Tìm m để pt sau có nghiệm:...
 • 2
 • 130
 • 0

De + Dap an de thi HK II lop 11

De + Dap an de thi HK II lop 11
... x2 + x2 )( điểm x2 + + x2 + + x2 ( x 2) ( ( x2 + + x+2 x2 + + ) ) 0,25 điểm ) 0,25 điểm ) 0,25 điểm Bài II = 0,25 điểm điểm Tìm đạo hàm hàm số y = x+2 x +3 điểm ( x + ) ' ( x + 3) ( x + ) ... x + 3y y '' = ( x +1 ) x +1 = 2 ( x + x2 +1 x +1 ) điểm = 3y 0,25 điểm x +1 x 9y 3y x2 +1 x2 +1 ( 0,25 điểm ) 2 ( + x ) y ' '+ xy ' 8y = y = x + x + = 0,25 điểm x x + x2 +1 = x2 +1 ... C0 + C1 x + C x + C x + + C n x n n n n n f '(x) = C1 + 2Cn x + 3C3 x + + nC n x n n n n 0,25 điểm f ''(x) = 1.2.C2 + 2.3.C3 x + + (n 1).n.C n x n n n n f ''(1) = 1.2.C2 + 2.3.C3 + +...
 • 5
 • 104
 • 1

DE THI HK II LOP 11 BINH PHUOC 20112012 (1)

DE THI HK II LOP 11 BINH PHUOC 20112012 (1)
... THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II – LỚP 11 NĂM HỌC 2 011- 2012 MÔN : TIẾNG ANH THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) A/ Pronunciation: Choose the word that has the underlined part pronounced ... rivers, and seas, he is restless and always feels that there is something missing, even though it is sometimes hard for him to decide what it is Of course, the sports he likes are the ones which ... hỏi đuôi thể khẳng định II/ Give the correct tense of the verbs: (0.5point - 0.25/each) 15 sings  có usually thói quen 16 has taught  có since nên dung hoàn thành III/ Choose the correct relative...
 • 4
 • 190
 • 0

ĐỀ THI HK II lop 7- 2010

ĐỀ THI HK II lop 7- 2010
... công cụ Print Preview dùng để a/ Xem trang trước b/ Canh lề cho văn c/ Thay đổi hướng giấy d/ Thi t đặt lề hướng giấy Câu 26: Để đònh dạng kiểu chữ đậm sử dụng nút lệnh công cụ đònh dạng a/ ... Fill Color dùng để a/Tô màu chư;õ b/ Tô màu đường viền; c/ Tô màu nền; d/ a,b,c sai Câu 29: Để thi t đặt lề cho trang in chọn a/ Left; b/ Bottom; c/ Top; d/ Right Câu 30: Ô A1 trang tính có số ... đònh dạng số nguyên Nếu ô C1 có công thức =A1+B1, em nhận kết là: a/11 b/11.5 c/12 d/11.49 Phần II: TỰ LUẬN Sử dụng cơng cụ phần mềm Geogebra nêu bước vẽ hình sau đây: A B I D H K C ...
 • 2
 • 183
 • 0

De thi HK II Lop 7 2009-2010

De thi HK II Lop 7 2009-2010
... ……………………………………………………………………………………… …… III Reorder these sentences into the right order (2pts) you/ get up/ did/ early? ……………………………………………………………………………… Should/ you/ inside/ recess/ at/ stay …………………………………………………………………………...
 • 2
 • 136
 • 0

De thi HK II Lop 7 2009-2010 (03.05.2010)

De thi HK II Lop 7 2009-2010 (03.05.2010)
... ……………………………………………………………………………………… …… III Reorder these sentences into the right order (2pts) you/ get up/ did/ early? ……………………………………………………………………………… Should/ you/ inside/ recess/ at/ stay …………………………………………………………………………...
 • 2
 • 133
 • 0

De thi HK II Lop 7 & Keys-0910

De thi HK II Lop 7 & Keys-0910
... III/ READING Young people prefer the town to the country because they love the noisy and busy life there They also think that it is easier to get money in ... What happens every year? _ III./ WRITING A Viết lại câu sau sang câu thứ hai mà không thay đổi nghĩa với câu cho ( điểm) 27. / He plays football skillfully.He is ... It’s quarter to four 13 B I’m sorry, I can’t 14 B to hear 15 B celebrate 16 D either 17 C a little 18 D worked III/ READING 19 T 20 T 21 F 22 F 23 Because they love the noisy and busy life there...
 • 4
 • 150
 • 0

BỘ ĐỀ THI HK II LỚP 7 MÔN TOÁN

BỘ ĐỀ THI HK II LỚP 7 MÔN TOÁN
... ĐH BÁCH KHOA ĐỀ THI HK II Toán Năm học 2012 - 2013 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – TOÁN Đề Bài : Điểm thi môn toán lớp 7A có 30 học sinh cho bảng sau 8 a Lập bảng tần số b Tìm 8 10 9 10 7 , Mo X Bài ... NHÂN ĐH BÁCH KHOA ĐỀ THI HK II Toán Năm học 2012 - 2013 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – TOÁN Đề Bài 1:(2 điểm) : Điểm kiểm tra Toán học sinh 7A cho bảng sau: 10 7 7 10 9 7 8 10 8 3 10 7 a) Dấu hiệu gì? ... KHOA ĐỀ THI HK II Toán Năm học 2012 - 2013 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – TOÁN Đề Bài 1: (1đ) Số cân nặng (tính tròn kg) 20 học sinh ghi lại sau: 35 30 28 35 29 37 30 35 37 29 30 37 35 35 28 35 29 37 30...
 • 11
 • 99
 • 0

de thi HK II lop 7

de thi HK II lop 7
... có: 2010 ( - )2 = 2010 Bài 4: ( 0,5 đ) ( 0,5 đ) ( 0 ,75 đ) ( 0 ,75 đ) (1 đ) b/ x y z x-y+z 30 = = = = =3 12 12-9 +7 10 ( 0,25 đ) => x = 36; y = 27; z = 21 a/ 3x – (x+ 6) = 2x - =0 x = 6d ( 0,25 đ) ... ĐÁP ÁN I- Trắc nghiệm: câu 0,5 đ 1b 2d 3c 4a 5b II- Tự luận: Bài 1: a/ N = -15x3y3z4 b/ Bậc đa thức N 10 Bài 2: H(x) = 7x3 + 4x – K(x) = - 2x3 – 10x + Bài 3: Ta có: 5x3y + xy2 – 5x3y ... ABM = ∆ ECM ( c – g – c) (1 đ) b/ Xét ∆ ABC vuông A: AB2 = BC2 – AC2 ( định lý Pytago) Hay AB2 = 7, 52 – 62 = 20,25 => AB = 4,5 cm (0,5 đ) Mà AB = EC ( ∆ ABM = ∆ ECM (cm câu a)) => EC = 4,5 cm (0,5...
 • 2
 • 48
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập