giao trinh tong hop he dien co

giáo trình: Tổng hợp hệ điện 2

giáo trình: Tổng hợp hệ cơ điện 2
... + 900) (6 .2) Thái Nguyên, 10 /27 /15 17 1 .2. 2 B bin ỏp quay (Br) Ubr R1 U2 R2 S2 S1 U1 Hỡnh 1.9: B bin ỏp quay Thái Nguyên, 10 /27 /15 18 1 .2. 2 B bin ỏp quay (Br) ubr(t) = m[u1(t)cos + u2(t)sin] ... Nguyên, 10 /27 /15 21 1 .2. 4 a mó quang in 1 .2. 4 .2 a mó kiu tr tuyt i Hỡnh 1.13: a mó quang in tr tuyt i a) a mó ch nh phõn b) a mó ch tun hon Thái Nguyên, 10 /27 /15 22 1 .2. 4 a mó quang in 1 .2. 4 .2 a mó ... tt hn Xin chõn thnh cm n! Thái Nguyên, 10 /27 /15 Thái Nguyên, 10 /27 /15 - Sách, giáo trình chính: Giáo trình Tổng hợp hệ điện môn Tự động hoá XNCN - Khoa Điện biên soạn (đang biên soạn) - Sách tham...
 • 258
 • 325
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 1 ppt

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 1 ppt
... Ngày phát sinh 1/ 1 NỘI DUNG Nghiệp vụ phát sinh 1. 000 1. 000 1/ 1 Số ngày tính lãi 8.000 9.000 10 /1 6.000 … 18 /1 Nợ 8 /1 Kết chuyển số dư đầu kỳ Ký phát séc mua NVL 15 /1 … Thu tiền bán hàng … Có 3.000 ... làm việc ngân hàng ngày: Thời gian chiết khấu: 10 ngày 20/6 31 ngày 30/6 31 ngày 31/ 7 31/ 8 n = 10 ngày + 31 ngày + 31 ngày + ngày = 72 ngày - Hoa hồng chiết khấu: khoản lệ phí ngân hàng khấu ... quay vốn kế hoạch khách hàng ngân hàng thoả thuận hợp đồng tín dụng Thứ ba, vòng quay vốn thực tế - xác đònh vào cuối kỳ hạn vay, phản ánh mức độ thường xuyên vay trả nợ ngân hàng khách hàng...
 • 8
 • 184
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 2 doc

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 2 doc
... động điều kiện kinh tế Các biện pháp ngăn ngừa xử lý rủi ro Việc thực ngăn ngừa rủi ro tín dụng phải ngân hàng thực từ đầu trình xét duyệt cho vay suốt trình khách hàng quan hệ vay vốn với ngân hàng ... việc gây bất hợp hệ thống hạng tín dụng doanh nghiệp Tùy vào yêu cầu mà ngân hàng lựa chọ cho hệ thống hạng tín dụng nhiều hay cấp độ Dưới hệ thống hạng tín dụng cấp độ: Bảng 5.9 Hệ thống hạng ... cực tới thu nhập từ khoản cho vay ngân hàng chi phí vay vốn chủ đầu tư Thực tài trợ dự án thường có tham gia nhiều ngân hàng vốn tài trợ thường lớn việc đồng tài trợ giúp ngân hàng chia sẻ rủi...
 • 8
 • 130
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 3 pdf

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 3 pdf
... sơ vào ngân hàng đề nghò vay, ngân hàng phải tiến hàng thẩm đònh khách hàng để đònh cho vay phù hợp Việc đánh giá khách hàng thực theo nội dung sau: 3. 1 Mục đích vay vốn tư cách khách hàng: Đánh ... qua việc ngân hàng mua phiếu bán hàng từ người bán lẻ hàng hoá hình thức tài trợ bán trả góp ngân hàng thương mại Tín dụng trả góp ngân hàng thực cách sau: - Cách 1: ngân hàng, người bán hàng người ... lại việc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng họ vay tiền từ ngân hàng Ngoài ra, nghiên cứu gần cho thấy vay lónh vực nằm vay có lợi tức cao mà ngân hàng có Với lý ngân hàng lớn với ưu mạng lưới chi...
 • 8
 • 259
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 4 pptx

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 4 pptx
... phù hợp với điểm hồ sơ sau: Bảng 6 .4 Mức cho vay dựa theo điểm tín dụng hồ sơ Mức điểm Từ 28 điểm trở xuống Từ 29 - 30 điểm Từ 31 - 33 điểm Từ 34 - 36 điểm Từ 37 - 38 điểm Từ 39 - 40 điểm Từ 41 ... w y to k lic Theo hệ thống điểm khách hàng đạt điểm cao 43 , điểm thấp Giả sử ngân hàng nghiên cứu thấy rằng, Trong 3.000 hồ sơ vay khứ có điểm từ 28 trở xuống có 40 % hồ sơ vay chuyển thành nợ ... 41 - 43 điểm Quyết đònh cho vay Từ chối cho vay Cho vay tới 5.000.000 Cho vay tới 10.000.000 Cho vay tới 25.000.000 Cho vay tới 35.000.000 Cho vay tới 50.000.000 Cho vay tới 80.000.000 Giải ngân...
 • 8
 • 197
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 5 pps

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 5 pps
... hình 6.9 Cho vay thông qua tổ hợp tác vay vốn Hộ nông dân Hộ nông dân Tổ hợp tác vay vốn ………… Tổ trưởng Ngân hàng Hộ nông dân n Việc thực cho vay thông qua tổ hợp tác vay vốn giúp ngân hàng khắc ... trường, ngân hàng phải đổi nghiệp vụ kinh doanh để theo kòp xu đảm bảo vai trò hệ thống tài Những nghiệp vụ ngân hàng thương đại đời phản ánh thích nghi trước tình hình hệ thống ngân hàng Thể ... nhiều vay nhỏ lẻ Thông qua tổ hợp tác ngân hàng dễ dàng trình thẩm đònh, cho vay, giám sát thu nợ Từ hạ thấp chi phí tổ chức cho vay khu vực có nhiều hồ sơ vay nhỏ lẻ Mô hình 6.10 Cho vay thông...
 • 8
 • 215
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 6 pps

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 6 pps
... 15.272.9 36 16. 0 36. 582 16. 838.412 17 .68 0.332 18. 564 .349 19.492. 566 20. 467 .195 21.490.554 Giá trò tài sản lại 187.434.918 174.241.582 160 .388.579 145.842.9 26 130. 569 .990 114.533.408 97 .69 4.9 96 80.014 .66 4 ... 22. 565 .082 6. 528.500 22. 565 .082 5.7 26. 670 22. 565 .082 4.884.750 22. 565 .082 4.000.733 22. 565 .082 3.072.5 16 22. 565 .082 2.097.887 22. 565 .082 1.074.528 Vốn gốc 12. 565 .082 13.193.3 36 13.853.003 14.545 .65 3 ... 30.000 26. 964 23.8 36 20 .61 5 17.297 13.880 10. 360 6. 734 Vốn gốc 101.211 104.247 107.374 110.5 96 113.914 117.331 120.851 124.4 76 Giá trò tài sản lại 898.789 794.542 68 7. 168 5 765 72 462 .65 8 345.327...
 • 8
 • 199
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 7 doc

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 7 doc
... 1.000.000 72 .002 962.998 79 .202 9 17. 500 87. 123 862.490 95.835 79 6.843 105.418 71 9.314 115.960 628.529 1 27. 556 522. 972 140.312 400.964 154.343 260.654 169 .77 7 Tiền lãi 35.000 33 .70 5 32.113 30.1 87 27. 889 ... tiền toán 102 .71 9 102 .71 9 102 .71 9 102 .71 9 102 .71 9 102 .71 9 102 .71 9 102 .71 9 Lãi 24.000 21.638 19.206 16 .70 1 14.120 11.462 8 .72 4 5.904 Vốn gốc 78 .71 9 81.081 83.513 86.019 88.599 91.2 57 93.995 96.815 ... 423.0 57 345.838 266.302 184.380 Vốn gốc 21.303 19.244 17. 124 14.941 12.692 10. 375 7. 989 5.531 89.911 68.608 70 .6 67 72 .78 7 74 . 970 77 .219 79 .536 81.922 84.380 100.000 (4.2) Tiền thuê trả vào cuối...
 • 8
 • 209
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 8 pptx

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 8 pptx
... lãnh NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG (3) NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH (4b) BẢO LÃNH (2) Người bảo lãnh (4a) (1) NGÂN HÀNG THÔNG BÁO (4b) Người thụ hưởng bảo lãnh Trong đó: (1) Hợp đồng gốc (2) Khách hàng ... cần hỗ trợ từ phía ngân hàng) Những lý khiến ngân hàng phát triển công cụ huy động vốn có hiệu áp dụng phương thức cho vay phù hợp 1.3 Ranh giới kinh doanh chứng khoán kinh doanh ngân hàng nhiều ... giới Tổ chức ngân hàng nước Nhằm phát triển thò trường quốc tế ngân hàng xây dựng hệ thống tổ chức ngân hàng nước nhằm mục đích cung ứng có hiệu dòch vụ ngân hàng thò trường quốc tế Những hình...
 • 8
 • 205
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 9 pptx

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 9 pptx
... SỐ LOẠI NGHIỆP VỤ MỚI TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG Trong thời gian gần đây, ngân hàng lớn giàu tiềm ngành công nghiệp ngân hàng tạo bùng nổ loại hình dòch vụ kinh doanh ngân hàng Nhiều loại hình ... huy động ngân hàng phần lớn ngắn hạn Nghiệp vụ cho vay truyền thống tập trung vào cho vay bổ sung vốn lưu động thời gian ngắn thu nhanh chóng khách hàng bán hàng Ngược lại với kiểu truyền thống, ... thuận tiện tiếp nhận dòch vụ từ ngân hàng ngân hàng có thông tin đầy đủû khách hàng Nghiệp vụ quản lý ngân quỹ Thông thường ngân hàng thực nghiệp vụ toán thay cho khách hàng thu hộ séc, trả tiền,...
 • 8
 • 192
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 10 doc

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 10 doc
... ngày ……………………… Ngân hàng nhà nước (trong trường hợp ngân hàng NHTM quốc doanh) Trong khoản mục ngân quỹ, tiền mặt ngân phiếu toán chiếm 60% Ngân hàng sử dụng 50% vốn ngân hàng cho vay trung dài ... thêm 10 % + Vốn ngân hàng vay năm kế hoạch không đổi + Vốn ngân hàng năm kế hoạch tăng 10% ngân hàng phát thêm cổ phiếu + Trong khoản mục ngân quỹ : khoản dự trữ bắt buộc năm kế hoạch % tổng số tiền ... II Vốn vay + Vay NHNN + Vay NHTM khác III Vốn ngân hàng 750 550 200 150 150 100 250 80 1.00 Tổng cộng b – Các điều kiện lập cân đối năm kế hoạch sau : + Trong năm kế hoạch tình hình huy động vốn...
 • 8
 • 219
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bản về hệ thống đợi và những quy chuẩn phục vụ của nó phần 1 ppt

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản về hệ thống đợi và những quy chuẩn phục vụ của nó phần 1 ppt
... tính cấu trúc hệ thống hàng đợi đạt kết xác cho thông số hiệu trung bình với điều kiện ổn định 2 .1. 2 Các tham số hiệu trung bình Ví dụ hệ thống hàng đợi đơn giản Hình 2-4 Hệ thống hàng đợi đơn giản ... bình , thời gian đến trung bình -1/ λ µ - tốc độ phục vụ trung bình, thời gian phục vụ trung bình 1/ µ Với kích thước đệm vô hạn, quy tắc phục vụ FCFS (đến trước phục vụ trước ) Xét khoảng thời gian ... dịch vụ) chia thành hai nhóm lớn:  Dành cho người sử dụng  Dành cho nhà cung cấp phục vụ Thông số quan trọng cho người sử dụng:  Trễ hàng đợi Tổng trễ (bao gồm trễ hàng đợi trễ phục vụ )...
 • 5
 • 184
 • 0

Đồ án môn học tổng hợp hệ điện cân băng định lượng

Đồ án môn học tổng hợp hệ điện cơ cân băng định lượng
... C 780 VCC 15 TCA 10 780 9 13 16 14 11 12 C10 VCC R9 13 16 15 14 12 TCA 10 780 VCC C Máy biến áp đồng 40 15 v S nguyờn lý mch iu khin chnh lu 41 th in ỏp ng b v in ỏp trờn cỏc van chng mụ...
 • 44
 • 417
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đôg án tổng hợp hệ điện cơbài tập lớn tổng hợp hệ điện cơbài tập tổng hợp hệ điện cơđồ án môn học tổng hợp hệ điện cơđồ án môn tổng hợp hệ điện cơđồ án tổng hợp hệ điện cơ tnutđồ án tổng hợp hệ điện cơ máy sản xuấtđồ án tổng hợp hệ điện cơđồ án tổng hợp hệ điện cơ tối ưu đối xứngđồ án môn học tổng hợp hệ điện cơ đề số 15bài giảng tổng hợp hệ điện cơbài giảng tổng hợp hệ điện cơ 1đề cương tổng hợp hệ điện cơđề cương sơ bộ đồ án môn học tổng hợp hệ điện cơmẫu đề cương sơ bộ đồ án tổng hợp hệ điện cơThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMAGIAO TIẾP GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH BẰNG ĐƯỜNG ỐNG PIPENGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH MẶT NÓN MẶT TRỤ MẶT CẦUBÀI TẬP TIẾNG ANH 12 HAYSoạn bài Vịnh khoa thi hươngBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề một số CHÍNH SÁCH KINH tế vĩ mô CHỦ yếu TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNGTÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN NIỆM của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMDeterminants of customer satisfaction in the personal loan serviceGiải pháp phát triển thương hiệu mủ cao su tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đến năm 2020Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc an giangTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế VI mô SAU đại họckiếm tiền online với sms.vnSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)Soạn bài Bài ca ngất ngưỡngSoạn bài Khóc Dương KhuêTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2017PHỎNG VẤN LỄ TÂN KHÁCH SẠN BẰNG TIẾNG ANHDac diem khi hau viet nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập