BIỂU MẪU HẾT TẠP SỰ CỦA Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

Vai trò của y tế học đường trong hỗ trợ trẻ vị thành niên có khó khăn về tâm lý

Vai trò của y tế học đường trong hỗ trợ trẻ vị thành niên có khó khăn về tâm lý
... đó,ăchuyênăđ ăn y đ ăc păt i n iădung sau: Các khó kh n v tâm c a l a tu i v thành niên Vai trò c a y t h c đ ng h tr tr v thành niên khó kh n v tâm NGă1 CH CÁCăKHịăKH NăV TÂM LÝ C A ... ăđangăth căs ăthi u trong giaiăđo năn y 20 CH NGă2 VAI TRÒ C A Y T H Că NG TRONG H TR TR V ăTHÀNHăNIÊNăCịăKHịăKH NăV ăTÂMăLụ 2.1 Vai trò c aăt ăv nătơmălỦ trong y t ăh căđ Y t ăh căđ ng ngălƠăm ... v thƠnh niên khó kh năv tâm m t cách hi u qu ,ăng i nhân viên y t thamăgiaăt ăv n tâm trong tr ng h c c n ý v năđ sau : Ti p c năđ phát hi n khó kh nătơmălỦămƠătr đang m t cách...
 • 42
 • 19
 • 0

Vai trò của y tế học đường trong hỗ trợ trẻ vị thành niên có khó khăn về tâm lý

Vai trò của y tế học đường trong hỗ trợ trẻ vị thành niên có khó khăn về tâm lý
... khó khăn tâm Hỗ trợ trẻ khó khăn tâm 2) Xác định khó khăn tâm trẻ gặp phải Hỗ trợ trẻ khó khăn tâm 3) X y dựng kế hoạch hỗ trợ Hỗ trợ trẻ khó khăn tâm 4) Tư vấn, giáo ... chuyện, hội thảo + Phối hợp cần + Tư vấn cho cha mẹ học sinh Hỗ trợ trẻ khó khăn tâm 1) Tiếp cận để phát khó khăn tâm Hỗ trợ trẻ khó khăn tâm 1) Tiếp cận để phát khó khăn tâm Hỗ ... đường hỗ trợ trẻ vị thành niên khó khăn tâm www.themegallery.com Đặc điểm tâm sinh lứa tuổi vị thành niên 1) Sự phát triển mặt sinh lý: Đặc điểm tâm sinh lứa tuổi vị thành niên 2)...
 • 37
 • 24
 • 0

Biểu mẫu công tác y tế học đường trường trung học

Biểu mẫu công tác y tế học đường trường trung học
... chuyện chuyên đề môi trường, lòng ghép vào môn học theo qui định) Trong năm học 2011-2012 Phòng Giáo dục Đào tạo kiểm tra công nhận trường xanh-sạch-đẹp theo quy định sau: - Kế hoạch x y dựng trường ... RĂNG, SÚC MIỆNG FLUOR: TT Ng y Số H/S chải Số H/s súc Số thuốc F Số H/s vắng tháng miệng F Cuối năm trường đánh giá theo bảng điểm đánh giá công tác y tế trường học năm học: ………… ( ban hành kèm theo ... - Quyết định ban xanh hóa nhà trường - Phân công thành viên việc x y dựng trường xanh-sạch-đẹp - Công văn đạo cấp - Báo cáo kết thực trường xanh-sạch-đẹp năn học 2011-2012 * Nội dung để x y dựng...
 • 3
 • 18,184
 • 191

hồ sơ hết tập sự của giáo viên trung học cơ sở

hồ sơ hết tập sự của giáo viên trung học cơ sở
... ngày 04 tháng 04 năm 2016 BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC TẬP SỰ Họ tên người hướng dẫn tập sự: ………………………… Họ tên viên chức tập sự: ……………………………… Sau thời gian hướng dẫn tập từ 01 /04 /201… đến 01 /04 /201… ... PHÒNG GD&ĐT TRƯỜNG THCS DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HẾT THỜI HẠN TẬP SỰ TT Họ tên Người hướng dẫn Ngày vào ngành Thời gian hết tập Ghi ày tháng Ng năm 2016 HIỆU TRƯỞNG Cuối hợp đồng lao ... gian ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Kết luận : Đ/c hoàn thành nhiệm vụ tập Đề nghị Nhà trường, xem xét đề nghị công nhận hết thời hạn tập cho đ/c ./ Người hướng dẫn Hà Duy Chung...
 • 4
 • 373
 • 4

Giải quyết tình huống vi phạm của nhân viên y tế học đường tại trường THPT A, huyện Q, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

Giải quyết tình huống vi phạm của nhân viên y tế học đường tại trường THPT A, huyện Q, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
... bộ, nhân vi n giáo vi n trường học Với trách nhiệm chuyên vi n tham mưu quản lý đạo công tác Y tế học đường Sở giáo dục Đào tạo Quảng Bình, từ thực tế trường THPT A, tác giả chọn đề tài: "Giải tình ... đề tài: "Giải tình vi phạm nhân vi n y tế học đường trường THPT A, huyện Q, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình" để làm tiểu luận cuối khóa lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên vi n khoá 27 - năm ... nhà trường Thứ ba: Giải tình đảm bảo hợp tình hợp lý nguyên nhân tình Qua vi c xử lý bước đội ngũ nhân vi n, giáo vi n trường THPT A nói riêng, nhân vi n, giáo vi n ngành, cấp học nói chung thấy...
 • 23
 • 2,873
 • 19

Nâng cao chất lượng y tế học đường

Nâng cao chất lượng y tế học đường
... vo ct sng Qua cỏc bui tuyờn truyn giỳp cỏc em hc sinh hiu c nguyờn nhõn, triu chng v cỏch phũng chng dch bnh - Vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế học sinh Tuyờn truyn sõu rng ti ton th cỏc ... nõng cao cht lng sc khe cho hc sinh chớnh vỡ vy cn phi m bo sch s, thoỏng mỏt V cụng tỏc tuyờn truyn, ng hc sinh: Thực công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học sinh theo kế hoạch cho năm học ... n gin nh: trỏm bớt h rónh, nh rng sa n tui thay, chuyn tuyn trờn iu tr nhng trng hp khú: l sõu ó chm ty, viờm ty, Tuyn truyn giỏo dc nha khoa, dy cho hc sinh cỏch phũng bnh rng ming, b cỏc thúi...
 • 7
 • 3,815
 • 31

KH Y tế học đường.

KH Y tế học đường.
... chất lợng y tế học đờng, chăm sóc sứckhoẻ từ đầu năm học cho học sinh - Quán triệt thông t liên tịch giáo dục đào tạo , công văn số 25/KHNGLL y tế học đờng thực tiễn thực bảo hiểm y tế học sinh ... trạm y tế xã Nậm Mời - Các sở vật chất phục vụ cho em bớc đàu đợc đầu t x y dựng hoạt động Kh kh n: - Nậm Mời xã vùng cao nên ằon gặp nhiều kh kh n kinh tế, y tế điều kiện giao thông - 100% học ... Tổng số học sinh: Số lớp: 08 lớp Số học sinh: 236 học sinh Nữ: 97 học sinh Dân tộc: 236 học sinh Các vấn đề kh c: - Căn vào nhiệm vụ năm học Phòng giáo dục đào tạo, ban đạo y tế trờng học trờng...
 • 19
 • 6,126
 • 36

Sổ KT Y tế học đường

Sổ KT Y tế học đường
... Xếp loại Lớp Ưu điểm Nhợc diểm Xếp loại TM BCĐ y tế học đờng S Lớp Tổng hợp xếp loại kỳ I xếp loại kỳ II T T a b c d Tổng a b c d Tổng ...
 • 4
 • 8,621
 • 58

Báo cáo Y tế học đường

Báo cáo Y tế học đường
... viên y tế chuyên trách, mua sắm đủ dụng cụ y tế, chuyên dụng CSVC theo y u cầu Bên cạnh có kế hoạch trang bị, bổ sung điều kiện tuyên truyền, vận động, giáo dục học sinh y tế học đường Cán y tế ... đồng thời tuyên truyền phụ huynh, học sinh phòng bệnh, thực rửa tay xà phòng -Tham mưu với sở y tế khám định kỳ cho học sinh - Phân công giáo viên phụ trách công tác y tế học đường - Đ y mạnh công ... chóng đến sở y tế khám cách ly, trẻ ốm không đưa đến trường phải báo cáo với giáo viên chủ nhiệm nhà trường đưa HS đến sở y tế khám -Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng phụ huynh học sinh,...
 • 5
 • 11,860
 • 162

Báo cáo Y tế học đường 2009_2010

Báo cáo Y tế học đường 2009_2010
... viên y tế chuyên trách, mua sắm đủ dụng cụ y tế, chuyên dụng CSVC theo y u cầu Bên cạnh có kế hoạch trang bị, bổ sung điều kiện tuyên truyền, vận động, giáo dục học sinh y tế học đường Cán y tế ... đồng thời tuyên truyền phụ huynh, học sinh phòng bệnh, thực rửa tay xà phòng -Tham mưu với sở y tế khám định kỳ cho học sinh - Phân công giáo viên phụ trách công tác y tế học đường - Đ y mạnh công ... chóng đến sở y tế khám cách ly, trẻ ốm không đưa đến trường phải báo cáo với giáo viên chủ nhiệm nhà trường đưa HS đến sở y tế khám -Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng phụ huynh học sinh,...
 • 5
 • 4,777
 • 14

Bài giảng KE HOACH Y TE HOC DUONG

Bài giảng KE HOACH Y TE HOC DUONG
... giá xếp loại kỳ I Tái giảng k II - Thực hiệncông tác tuyên truyền, kiểm tra -Thờng xuyên kiểm đôn đốc công tác vệ tra đôn đốc sinh phòng bệnh - Triển khai thực chuyên hiệu th y thuốc nhỏ tuổi - ... phong trào xanh - Phát huy vai trò tự đẹp, chăm sóc tốt quản độiCđỏ vờn thuốc nam -Đánh giá xếp loạithờng kỳ - Tuyên truyềnvề phòng chống bệnh vệ sinh mùa đông -Tuyên truyền qua cácbuổichàocờ,qua ... huấn luyện - Thành lập ban chăm sóc sức khoẻ ( có định kèm theo) - Tổ chức đội cờ đỏ đội tuyên truyền măng non thờng xuyên kiểm tra đôn đốc thực tốt nề nếp thể dục vệ sinh -Tổ chức huấn luyện cho...
 • 18
 • 3,825
 • 29

Tài liệu THANG ĐIỂM KIỂM TRA Y TẾ HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG HỌC ĐỐI VỚI TRƯỜNG CÓ NHA HỌC ĐƯỜNG CỐ ĐỊNH pptx

Tài liệu THANG ĐIỂM KIỂM TRA Y TẾ HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG HỌC ĐỐI VỚI TRƯỜNG CÓ NHA HỌC ĐƯỜNG CỐ ĐỊNH pptx
... trùng y dụng cụ: 10 đ - sử dụng Autoclave phòng nha (sử dụng gi y thị màu) 3đ - ngâm y dụng cụ nước sát khuẩn qui cách (chlorhexidine) 3đ - lau chùi sàn nhà Bactelysine hay Javel 1đ - ... bề mặt m y ghế nha tay khoan 1đ - thùng rác đựng vật phẩm y tế riêng xử lý qui định 2đ * Luộc dụng cụ lò nướng bánh: Không điều trị Dụng cụ khám chữa cho ghế nha: đ a) Bộ đồ khám (khay, gương, ... chích thuốc tê nha khoa + găng tay cao su: - Dùng lần 2đ c) Ly súc miệng: - Dùng lần 1đ d) Xử lý kim vật bén nhọn theo qui định ngành y tế 2đ - Không xử lý -1đ * Nếu phòng nha học đường đạt từ...
 • 2
 • 1,770
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tháng của y tế học đườngmẫu báo cáo công tác y tế học đườnghồ sơ của y tế học đườngmẫu kế hoạch công tác y tế học đườngmẫu biên bản kiểm tra y tế học đườngbiểu mẫu báo cáo thống kê y tế xã phườngbiểu mẫu báo cáo thống kê y tếbiểu mẫu trả thẻ bảo hiểm y tếbiểu mẫu đổi thẻ bảo hiểm y tếbản nhận xét hết tập sự của giáo viênbiểu mẫu sổ sách tại trạm y tếbiểu mẫu thanh toán bảo hiểm y tếbiểu mẫu thực tập sư phạmbiểu mẫu thực tập sư phạm đại học cần thơbiểu mẫu sổ sach y tế hoc đuongBỘ đề thi học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 3Cẩm Nang Kinh Doanh Tết 2017Chuyên đề chất thơm của chè đende thi thpt quoc gia toan 2017Ảnh hưởng của theaflavin (TF) và thearubigin (TR) trong chè đen tới chất lượng cảm quan của chè đenĐồ án chữ ký điện tử và ứng dụng của chử ký điện tử ĐHKTQDỨng dụng kỹ thuật GC o (gas chromatography olfactometry trong phân tích thực phẩmQuản lý và kiểm tra các chất thơm thực phẩmChất thơm và ứng dụng của chất thơm trong thực phẩmTUT cheat youtube 2017Các chất có mùi thơm thuộc nhóm aldehyt, xeton trong sữa và các sản phẩm chế biến từ sữaĐánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai, thành phố Hà NộiGiải pháp phát triển du lịch Tiền Giang trong hội nhập kinh tế quốc tế (2)Góp phần nghiên cứu phân loại họ Ráng màng (Hymenophyllaceae) ở Việt NamNghiên cứu chế tạo màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) ứng dụng để bảo quản vải thiều Lục NgạnNghiên cứu phát triển hệ thống chuyển gen bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens cho nấm sợi Aspergillus oryzaeNghiên cứu quá trình thủy phân của một số mô hình lactam đơn giản bằng các phương pháp hóa học tính toánNghiên cứu sử dụng hidroxit nhôm Tân Rai hoạt hóa trong quá trình sản xuất PAC Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngNghiên cứu tổng hợp xúc tác siêu axit trên cơ sở zircony oxit sunphat hóa để điều chế nhiên liệu sinh họcBài giảng luat hon nhan gia dinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập